Népújság, 1990. január-június (34. évfolyam, 1-24. szám)

1990-01-12 / 1. szám

XXXIV. évfolyam, 1. szám Murska Sobota, 1990. január 12-én Ára 4,20 dinár Új tartalmat a vásárnak Időt és pénzt kell nyerni t KÖZVITÁN A LENDVAI KULTÚRKÖZPONT ÉPÍTÉSE — HÁROM MIKROLOKÁCIÓT JAVASOLTAK — LEG­TÖBBEN AZ ELSŐ MELLETT DÖNTÖTTEK — MENNYI PÉNZT AD A KÖZTÁRSASÁG? A lendvai kultúrotthon é- pítésének kérdése már régó­ta foglalkoztatja a község és a művelődési élet vezetőit. Sergej Pelhan, a szlovén kul- túrközösség elnökének lend­vai látogatása óta mintha több remény kínálkozna arra, hogy végre teljesülni fog a lendvai és a környékbeli pol­gárok vágya. A kultúrotthon építésére vonatkozólag a köz­ségi képviselő-testület végre­hajtó tanácsa kinevezett egy kezdeményező bizottságot, a- mely az építés szervezését ve­zeti. lebontani, hanem azonnal megkezdhetnék az építkezést. Hátránya az lenne talán, hogy egy kicsit az óvárosból kiszorulna. A harmadik változat sze­rint a lendvai kultúrházat a Lipa szállodával szemben lé­vő istállók helyén építenék fel. Ez a változat ezért volt vitás, mert kissé távol esik a város központjától. A radgonai mezőgazdasági- és élelmiszeripari vásár de­cemberi közgyűlésén nagyon sok kritikus szó hangzott el a rendezvénnyel- kapcsolatban és főleg az illetékes köztár­sasági szervek hozzáállását bírálták. A visszhang már megvan: január második fe­lében a vásár igazgatósága és az illetékes köztársasági me­zőgazdasági szervek és az in­tézetek között tárgyalások kezdődnek a vásár új tartal­máról, főleg pedig ennek pénzeléséről. Erre égetően szükség van, hiszen ha szep­temberig nem sikerül kidol­gozni az új formát, nagyon hosszú időre búcsút inthet az Alpok-Adria közösségnek és Európának is. A szlovén gazdasági minisz­ter már előbb is ígéretet tett, hogy pénzelik a kutatási költ­ségeket, amelyek elsősorban a kísérő rendezvényekre irá­nyulnak. Minél több szakem­bert kell bevonni a munká­ba és a szakprogramok kidol­gozásába. így az idei évben éppen a tejtermelésre fektet­nek nagy hangsúlyt és a tér­ségben lévő fejőstehén-fajták kerülnek bemutatásra. Az elmúlt évben az élelmi­szerek osztályozásával új kor­szak kezdődött, azonban ez még nem jelenti, hogy nincs más tennivaló. Tény, hogy a kezdeti lépések történtek meg és elsősorban a külföldi ér­dekeket kell szem előtt tar­tani, ha azt akarjuk, hogy itt jelen legyenek. Ez pedig anyagiakkal is jár, amit a köztársasági illetékes szerve­zeteknek is pénzelni kell.-ep Időjárás-jelentés A hét végéig folytatódik a száraz, hideg idő. A síkságon és a völgykatlanokban köd­képződés, felhősödés várha­tó. Ezentúl félévenként Új dinárral kezdtük az új évet és lapunk szerkesztő­ségét is új kérdés elé állította a papírgyárak új ára. Saj­nos, az újság előállítási költségei így tovább emelkednek és ezért mi is újabb, népszerűtlen intézkedésre kénysze­rülünk: emelnünk kell a Népújság előfizetési összegét. Ezúttal azonban egy újdonságot — reméljük kelle­mes újdonságot — is közölhetünk előfizetőinkkel. A Nép­újság előfizetési árát ezentúl nem negyedévenként, hanem félévenként kérjük majd olvasóinktól. Az elmúlt év so­rán ugyanis több olvasónk nehezményezte, miért »zaklat­ják« őket a postások negyedévenként (bár higgyék el, szer­kesztőségünket szinte havonként »zaklatta« a nyomda, a posta, a villanygazdálkodás új árakkal). Nos, az idén fél­éves előfizetést kínálunk 56 dinár (8 márka) magasságá­ban annak ellenére, hogy tudatában vagyunk annak, hogy az előttünk álló félévben számolnunk kell az előállítási költségek további emelkedésével. Hadd tegyük hozzá még azt is, hogy szerkesztőségünkben folynak az előkészületek arra, hogy minél előbb új köntösben, színes nyomású lap formájában lásson napvilágot a szlovéniai magyarok egyet­len hetilapja. Reméljük megértéssel fogadják majd a napokban az önökhöz bekopogtató postásokat. Mi is reméljük, hogy a lehetőségekhez mérten már az első negyedév végén új formában, színes nyomással keressük fel lapunk minden megbecsült előfizetőjét. A kultúrotthon építésének kezdeményező bizottsága a végrehajtó tanács urbaniszti­kai bizottságával karöltve múlt héten Lendván közvi­tát szervezett, amelyre meg­hívták a magyar nemzetiségi érdekközösség, a művelődési intézmények és szervezetek képviselőit, valamint a lend­vai polgárokat. A tanácskozást Štefan Györkös, a lendvai községi képviselő-testület végrehajtó tanácsának alelnöke és a köz­ségi urbanisztikai bizottság el­nöke vezette. A közvitán Ja­nez Eőry, a muraszombati Tervezői Intézet igazgatója három mikrolokációt muta­tott be. A közvita résztvevői megvitatták mindhárom lo­káció előnyeit és hátrányait is. Janez Eőry az első rajzok szemléltetése után arra kérte a jelenlevőket, hogj' módú­jának véleményt valamennyi változatról. A lendvai polgá­rok között igen élénk vita a- lakult ki a kultúrház építé­sének helyéről és végül mé­gis abban állapodtak meg, hogy az első változat mellett döntenek és Lendva központ­jába tervezik az építkezést. A polgárok azt szeretnék, hogy az új kultúrház ne len­ne túlméretezve, de egyben kielégítené a város és a kör­nyékbeli községi térség köz­ponti szerepét. Az új épü­letben helyet kapna a kul­túrterem, a mozi, a könyv­tár, magyar nemzetiségi ér­dekközösség titkársága és a helyi rádióstúdió, valamint sajtóközpont, és a többi ve­Amikor már az igazhívők sem hittek az inflációs Mar­kovič kormányban, ez min­denkit meglepett, sőt merész lépéseivel még a hitetlen Ta­másoknak is befogta a száját. Robbanásszerű restriktiv és kockázatosán merész csomaga hat hónapra reményt nyújt az illúzióit vesztett népnek. Először történt meg Jugosz­lávia újabb történetében, hogy nem szivárogtak ki e- lőbb az intézkedések és a parlamentben a kormányfőt nem bombázták a jogos és jogtalan hívek és az ellenzék még mielőtt elmondhatta vol­na mit is akar. Még így is jócskán akadtak akik, bár súlyosabb argumentumok nél­kül, kígyót, békát és átkot szórtak a programra, főleg pedig Markoviéra és a szű- kebb kormányra, akik hiva­tottak és beavatottak voltak. Egy kis gyertyafény a nagy sötétségben E mögött egy sötét politika áll. amely eddig már nagyon sok téren csődött mondott, a- zonban sajnos, sokszor a józan ész felett a butaság győz, s félő, hogy egy szép napon újra a tömegeit szólítják fel, hogy bíróságot üljön o- lyan ügyben, amikor nem sokat tudnak. S milyen ez a vitatott, ol­tárra helyezett, az ország kü­lönböző részeiben annyi el­lentétet kiváltó program? A semmibe vett értéktelen di­nár az első szocialista kemény valutává vált, amikor a négy nulla leválott róla és megfa­gyott 1:7 értékben a DEM- nál, ahol június 30-ig min­den megpróbáltatás mellett ki kell tartani. Valljuk be, a kormány csak hivatalos for­mát adott annak az ügyvi­telnek, amely eddig is, bár törvényellenesen, szokásban volt. Ehhez a 13 százalékos infláció,terv kötődik. Ezekről 13 százalékra — ezt józan ésszel nehezen lehet felmér­ni, ha nem volna egy köz- gazdasági logika. Befagyasz­tott fizetések, kisebb vásár­lóképesség, az égig szökő á- rakat. is visszaverik a földre. Ugye, egyszerű mint a rézá- gyu? Három hét után mit álla­píthatunk meg? Nincs ára a nyugati valutának, sőt egyre többen kötik sorsukat a »K« dinárhoz, hiszen a polgárok eddig több mind fél milliárd márka értékű devizát adtak el a Nemzeti Banknak, a fe­kete piacon először a szocia­lista történelem során áron alul kel el a márka, a dollár, és a schilling. A kereskedők legtöbb 6 százalékos kamat­tal adják júniusig a kölcsö­nöket. Minden csak júniusig; jú­niusig tartanak a tervek és a remények. Vagy ez a félév lesz a döntő. Ki tudná! Mint hogy ki tudja csoda is törté­nik még, vagy ez csak egy kis halvány gyertyafény a nagy sötétségben...-pivar ella Hl építkezést nyáron kezdik meg Érdekes TIT előadások Muravidéken Az első mikrolokáció a Ma­lom utca és a lendvai park, valamint a zsinagóga között lenne. Ez a változat kapott a polgárok körében legtöbb tá­mogatást, mert bíznak ab­ban, hogy az új épülettel párhuzamosan rendezik Lendván a régi városrészt is. Lendván néhány műemlék- jellegű épület van, amelyek­nek megőrzése fontos város- rendezési feladatnak számít. Tervben van az is, hogy Lendva mellett építenek egy terelő utat, amely a váro­son kívülre irányítaná a nem­zetközi átmenő forgalmat és így az óváros központja igazi műemlék jelleget kapna. Ter­mészetesen a tervezőknek o- lyan épületet kell ide ter­vezniük, amely stílusban és hangulatban megfelel majd a régi városrészt arculatához. A második változat a lend­vai autóbusz állomással szem­beni részt jelölte ki az épí­tésre. Ennek a helynek az lenne az előnye, hogy nem kell semmilyen épületet sem le járó intézmény is. A köz­vita az említett érvelések ér­telmében folytatódik és a jö­vőben választ kell adni arra a kérdésre is, hogy a köztár­saság mennyi pénzt juttat a beruházásra és a lendvai községnek milyen arányban kell majd hozzájárulnia az é- pítkezéshez. Ha a kultúrott­hon beruházása bekerül a szlovén nemzeti programba, akkor a beruházási költségek zömét a köztársaság adja majd, ha pedig nem, akkor bizony a lendvai és a kör­nyékbeli polgároknak is tete­mesen hozzá kell járulniuk a kultúrotthon építéséhez. A cél az, hogy a közvitával mi­előbb időt nyerjünk, mert ebben a válságos világban a beruházásoknál az idő pénzt is jelent! Szúnyogh S. A TIT Zala megyei szerve­zete és a lendvai magyar nemzetiségi érdekközösség érdekes előadássorozatot szer­vezett Muravidéken. A ma­gyarországi előadók főleg a felnőttek, és az ifjúság szá­mára is különböző témakö­rökből tartanak előadásokat. Tavaly december végén dr. Szabó Ágnes, zalaegerszegi középiskolai tanár tartott elő­adást Dobronakon A gyer­mek alakja a magyar iroda­lomban címmel. Január 8-án, hétfőn este pedig 18 órakor ifjú Horváth Károly zeneta­nár tartott előadást a magyar népzenéről és a népi hang­szerekről. A dobronaki álta­lános iskolában szép számú közönség gyűlt össze és a gyerekek, valamint a felnőt­tek is nagy érdeklődéssel hallgatták ifjú Horváth Ká­roly zenei előadását. Az ifjú zeneművész és népzene szak­értő ismertette a legősibb hangszereket a dorombtól, fu­rulyáig, a flótától a töröksí­pig és a brácsáig, valamint a tárogatóig. A jövőben a TIT előadás- sorozatában közreműködik még dr. Pálffy Dénes, ma­gyarországi mezőgazdasági szakértő, aki előadást tart majd a szőlészetről, a borá­szatról, a zöldség és a gyü­mölcstermesztésről. A későb­biek során előadás hangzik majd el a gyermekjátékokról, és más egyéb témakörökről. A gyermekjátékokat Vajda József mutatja be. Sz. S. Amint már több ízben is említettük, az idősek ottho­nának építési munkalátai fo­lyamatban vannak. A lend­vai főutcán előkészítették már a terepet, még egyes dolgokat kell rendbehozni az illetékes szerveknek. A ter­vek jelenleg a megfelelő köz- társasági bizottságnál van­nak, ahonnan a napokban várják a feleletet azon bi­zottság tagjai, akik a lend­vai idősek otthonának épí­tésével foglalkoznak. Ha a köztársasági szervektől meg­kapják a jóváhagyást, ak­kor elkezdődhet a munka a fő projektumon, amit előre­láthatólag április közepéig kívánnak befejezni. A mun­kálatok megkezdését a nyár folyamára tervezik. A pénzelés legnagyobb ré­szét a Köztársasági Szociális és Nyugdíjbiztositási Közös­ség fedezi egy külön tarta­lékalapból. Az épületet egy komple­xusnak képzelték el, két rész- ből állna és nem hiánvozná­nak a sportpályák, a sétatér és a kert sem. Az otthonban egésznapos védelmet is kí­vánnak nyújtani, ez azt je­lenti, hogy az idős polgárok reggel bejönnének, vagy be­hoznák őket és délutánig maradnának. Azoknak az idős embereknek is segíte­nek majd, akik otthonukban élnének, de segítségre lenne szükségük. Ez egy fajta szol­gáltatás lenne, amelynek ér­telmében a mosást, a vasa­lást, a főzést kell érteni. Nagy szükség van egy ilyen otthonra a lendvai községben, hiszen napjaink­ban az idős polgárokat szlo­vén területen kellett elhe­lyezni, ahol a személyzet nem tud, vagy csak rosszul beszéli a magyar nyelvet. Nekünk pedig mindent meg kell tennünk, illetve bizto­sítanunk kell, hogy idős pol­gáraink nyugodtan és béké­ben élhessék le életük őszi napjait. _______________________F- I.

Next

/
Thumbnails
Contents