Népújság, 1998. január-június (42. évfolyam, 1-25. szám)

1998-01-08 / 1. szám

FUOMoa ptóaaa « gotovini sg» * * *v NÉPÚJSÁG A POMURIEI DOLGOZÓK SZOCIALISTA SZÖVETSÉGÉNEK MAGYARNYELVŰ LAPJA Munka Sobota. MM, február IN Ára M ilinór leutSw*.; St*f*ik> jMmAh melje«* aj, í - M. • F«W8* wffcíwiöi ittam-1 'SttllBiijfi $wi«M * M*rW«l6tealBi**. A HP THKZCNfiCTJUKHWSST JTI.KNŰE «S6. UTRAVALOUL Kedves pomurjei magyar olvasóink! Isméi Önök dőlt írUxik a helybeli ma­gyar újság. Ka alkatom»««! új küntösben é> tcrjcdrlmcwb'n .dnkluii. Mór eddig is járt önökhöz a pomnrjci hetilap magyar nyelvű melléklete, amely azonban alakját it tartalmát tekintve nem elégíthette ki teljesen olvasóink Muksóidé- tri! és kívánságait. Éppen exert a Dolgozó Nép Szocialista Szövetségének Járási Bi­zottsága határozatot hozott egy kétheten- kint megjelenő lap megindítására, amely anyanyelviikön és «/. eddiginél nagyobb mértékben Ismertetné önökkel a helyi ese­ményeket. járásunk haladását és problé­máit, országunk »zocialist« fejlődését és a fontosabb ne»*etk«*/i eseményeket. Hogy az önművelődés terén is támaszukra legyen, az tíj lap több közművelődési és a mrrő- gazdasággal foglalkozó cikket is fog kö­zölni. Amint tudják, országonhb.in alkotmá­nyos úton van biztosítva a kisebbségek za­vartalan és mindenoldalú fejlődése. Két­ségtelen, hogy ezt a fejlődést az új lap nagymértékben fogja elősegíteni. Másrészt pedig járásunk szlovén luWá-á» d vá­jó Hagyományom és régen kipróbált baráií együttélés és rgyiiuműkinlés alapján hozzá fog járulni az egymásközütti kap­csolatok tíbnélyitéséhez. siettetni fogja Azon vidék szocialista fejlődéséi. ahol Önök erejükhöz mérte« küzdenek országunk szebb és boldogabb jövőjéért. K szép és nemes feladatok elvégzéséhez azonban vzak*égiink van az. Önök segítsé­gére is. Mindenekelőtt kérjük kozremüfcö- désMiket lapunk terjesztésénél, U előfize­tők és olvasók körének kibővítésénél, l-c- vrlezonek lapunktól Ezen n módon a já­rás!),; n és az nzon kívül elő magy.trnye.vfi Inkó'-vásf is megismerheti életüket, pro­blémáikat, iwinkájirJut ét n munká­nál elért eredményeiket. Izdmttóg«*, hogy kezitk már elszokott a toll forgatástól és m;Kezükre esik gondolatainak ífásfenn való kifejezése, még;-* kérjük) jelentkez­nek. írjanak: Az akármilyen nehézkesen Összeállítóit, de őszinte szavak részére <zer- k es/.tőségünk mindig meg fogja találni « megfelelő formát és a megfelelő helyet í* Már teljes folyamatban van a választások előtti tevékenység latján n köztársasági népképvisclídtá- *ak és « szövetségi wcpképvitvelőltáz négy­éves megbízatási ideje és írtam iingyimii készülőd link az újnV megválaszíátára. A válstsztÁsok hazánk minden részében mór­éi its 2Vún lesznek. Választóink ekkor fog­ják kiválasztani képviselőiket, akik folytat­ni fogják a mir megkezdett munkát. A néjképviselöházak eddigi munkája N'épképvisclőházaink munkájára jelleg­zetesek « «azdaságuiik legfontosabb ágairól folvő atapos tárgyalások. A gazdasági szer­vezetek fizetési rendszerére vonatkozó, va­lamint a mezőgazdaság és « szövetkezés távlati fejlSdésévet kapcsolatos kérdések voltuk it szövetségi uépképviselSház tár­gyalásainak központjában. Iliinek alapján, salamini« szövetségi oépkcpvisclóliózban elfogadott határozatok «lapján lehetséges volt. a gazdasági fejlődés ötéves terveinek elfogadása, amelyek kézzelfoghatóan meg­mutattak. Itogyaa fogjuk emelni dolgozó­ink életszínvonalát. Emellett a szövetségi iiépképvisclőháx a köztársasági népképvisc- lőháxakknl egyetemben sokat tett községi rrmtózeriitnk bevezetésére. Ma mór minden­ki tinztóhan van azzal, hogy mit jelentenek az áj községek. habár kezdetben egyesek féltek tőlük. Megijesztette őket a név. mert nem ismerték n tartalmát, jelentőségét. Ebben a* időszakban fogadták el az öröklésre vonatkozó törvényt út, amely sok. már régóta égető kérdést oldott meg. Meg kellene még említeni az új nyugdíjtörvényt is, amely nagyon igazságosan oldotta meg • szolgálati idő elismerésének kérdéséi nz idény-ra»lakások nyugdíjazásával kapcso­latban. Az egészségügyre vonatkozó törvények közül meg kell említenünk a köztársasági népképviselShómink álul hozott, a* orvo­sok magángyakorlatát beszüntető törvényt, amety’nagy lépést jelent a* általános beteg- biztosítós elérése felé. A szlovén népképvt- 'clőbáz pedig számos, « mezöTivzdaságr« nézve font«* törvényt hozott. ELŐKÉSZÜLETEK AZ UJ VÁLASZTÁSOKRA módon tudja majd teljesíteni küldetését és e»ak így lesz valóban az Önökké, illetve válik azzá, amit mórt elme í* kifejez — Népújság. Az elvégzett nagy és hasra«« munkáról a választók gyűlésein tárgyaltak a válasz­tók. f/rgenWör ki válás/tolták a jefoííiér- leki-zietre kuÜlendő megbízottakat. A jr- Irtlóérfeke/Ieiek már öss/eálliiotrák .» java­solt jelöltek névjegyzékét. A következő vá­lasz tőgy üléseken pedig a választók elhatá­rozták . hogy ki les/ a jelöltjük. A jelolőérteke/lctek megfontoltan vá­logattak .« jelöltek körött. A választók me .•érlelték, hogy a jelenleg: kifejlett kom­munális rendszerünkben megváltozott n népképviselők szerepe. Ezek ne foglalkozzanak azokkal a helyi és falusi kérdésekkel, amelyeket a helyi bízol t\ágokii.ik kell megoldaniuk a DNS* S* és rons szervezetek segítségével. A nép- képviselők feladnia abban All, hogy képes­sé tegyék a népbi/oflángok tagjait minik«- jwk élvégzésére és seititaiiiek a társinlnlmi «a/gz!.is szerveinek érvényre jntánáiiál. A JELÜLTEK A szövetségi népképviselők választására járásunk két választási kerületre van oázisa. Az rbó választási egységet Beltinci kíizsés és a Murn jobb oldalán levő három kSznég képezi, n másodikat pedig a Mura A magyarnyelvű közművelődési előadások kezdete előtt A tagok általános kívánságár# a DN-i'z- Sz járás: bizottsága előadássorozaton fog szervezni a pomurjei magyar falvakban. Az előadások tárgyit: a mezőgazda*«*. «Hat­tenyésztés 6* egészségügy köréből veszik. .Szakembere*, fognak előadni tül/hek között az új öröklési törvényei, az. egész«é*vé- delem időszerű problémáiról, a há/.lá'ii-.u-k fertőző betegsége írói, «z émmtű tiy wmóles- íermelésrőf Mb. Ezen kívül még fiíbb be­szélgetés lesz időszerű politik«: és kö/wí* velődási kérdésekről (*, Az előadások február második feléi »en kezdődnek. Ezeknek pentUn idejéről é* rfez- íetes mfií/jfáról a DNS-/H/ községi ét helyi bizottséaafí felejéjies» értesíteni fogják. Vidékünk magyar oivWrf rendeljék meg * .Vépajífeoi •. .Ve légy m *enkí Önök kié /»itt, »kí stem járatná « Néjmjtógot^, írjanak lejrrnkba A kiürülték --'élőnk kí­vánságaikat a lap tartalmát iitri/Aer. Vézzenek utána, hogy be vannek-e írva a választók jegyzékébe. c,wm vsrfjtíf kép* isclőjehd; ayit*fan«U:-A tómáavavhíAí marry« f kisebbség nagy érdekIMtóftd kíséri s Mprtóetó rá- í»«zfá*í eUkéeztileukef, uwdfmrk bí*o»yf- léka az. hogy « vál«**tó*ydié*ek/« a vá­lasztók nagy •zómlmn vmxnrk rész'. Ma­gyar fei«elrhség«ffk ígyaks/ik « jövőben még pMmn líflekapesohídtií « politikai. /ht/íU’áfi fit kffknrátl« éísstW kó/zégüek ternyi fin. Igyekszik t#jkmfent rnmmti szellem! kiiíiurijáf, melyet demokrafíko* alfc.’iWnáetnffk Wzfmál JngmxtÁtW»» élő MÍgAttt mrn^ttmk fit omtetMttuk. S mztV/tr ki*eW*sé* ezen íogok ít»A»tóhn# fi­lulolda’án. fekvő kö/ségek alkotják. A Mura jobb obfalán levő vá!a»zlá»i fcörzet- l)Ci» a jeliitóértekezJetek két jelöltet ter­jesztettek elő. mégpedig Kreft Irán elvtár- ».vt. az eddigi népképvíwdí'it és Truden 'fő­né-« a Ijutoraerí község elnökét. « másik v('d:t*zt.í>i körzetbe« pedig Hribar Janez íWfcwt. nz tanért szlovén politikai mnn- k,é*i. «kit « Eri**ab«dilő Uóborúlwin mntn- lou b««1.r-svégéért a legmagasabb kítiinlelés- *el. a • NVrizeti bő», címmel tiintettek ki. Ilri'vór elviárs zokni küzdött n mezőgarzk- «águnkKin fetineriílő krrdéxnk ivir.goblásá- én. báty ideig földmóvelésUgyi miniszter volt. jelenleg pedig a* Egyesült áll.imok- Ihvn tartózkodik, «bol o mrzógazdaság ta- mdmány«zá*ával (nyhilo/ili. Visa*#térés« után int szer*«« («ptwztaintnival majd so­kat hnsvciáShai mezogazdnsngttnk gazdnsá«: kífejlőíléséiíek. A kö/.táfltoságí »épkéjív i *e!flbá/bvi pedif • II képvinelSt. fognak vAl«s*t«i;i jnrósunk v álasz lói. Nagyjából mímlen község snját képviselőt fog választani, a 'endavni és szn- lud.ti községeken kívül, »melyek mind­egyikének két képviselője les*. A cárt ko­vni é* gródi községeknek pedig közilsen e»ak egy. A «zr»botai község egyik választá­si kerületében Kas-Jánesíe. Borisz, els tár*, a szlovén népkö/jársanág Végrelmjiő T«mí- esának Ingja lépett fel, a másikban pedig Rogi Kram- cluár., « DNS*/, járás) bizott­ságának elnöke és I.utár Karel, s községi tiépbj/oííság tditófee, A marljanei k*>zség Jelöli.)e ,S*bj«nfc* From elvtár*. (wÍMt«i honfitársunk, »kinek ezelőtt IfiM«trá4b»it volt több fontos tsegbízaiás«. A Ketrovri- Sábrtea kíizség területén Korpó-s Koíoman elvfárs, » köz-ég elnöke fi* a termelők Szö- ♦elségí TaiOesánsk eddigi népképv Isefóje, ♦ «Urnim Kere*már Janez elvtár*, a DNS*. Hz községi hizottzágiíaak elnöke a jelöltek. A le-nlnvaí község területén élő magyar biseblztégiifk k*;í képvlwlőjelölfje van. Az egyik Cíydfl fkafes alvlAr«, »/. n»«rt>yőgyár igazgatója, a MÓtífc pádig, Mzultó ffumf » »«fia vállalat mérnöke, Miitdkotte» ma­gyar tmwzgtMgftek, fantd#*# kö/sé* Hfáwsiik váWzlást fgyfixSmt Krsfiesiskífi Milán twunfcá*, a K, K/. Községi Bízoíttógáimk (Ilkára é-s Nag- Iks Mitó, 4 Községi Néptózott*4g titkára a jelöllek, A néj,kejító*tóókí-t « választók lítltt* •zarazás utján fogják meg*él**xt#tói «ze­va/« t éd n Iákkal é« ugyaftg/okon a válasz­tó Jtely ekeit, Ezért klvífí a választók tárgyalnak utfig a termelők képvi/etótrál b, Ezeknek a szá­mát » termelőMágwrbdc tórtttóhetttek tójtó­e wfjM határozták weg, így tósz itóptl*#­Je a tae/Agazdatógl tórnrtó/grífíjiwrttwk a Termelők Ü/Mtá*infi Tattóetóbatt, mé,íf)wlig •gy. a eefjeí és a marikor) járá«aj közös*'», )>### (alejd # jár^ví íktóvetkezeií st/övet- •éy elnökét jelölték Óljából, Az íp*rí ter- tneftVaopoftitóf « Terntetók JfeftveMgj fa. Mázsában ezzndwn járásunknak külön kép­védíje lesz. Mejík Mirin, n Nafta mérnö­ke cs Rudi Sz-ver.M-k. a Ljntomer melleit; Krí/.-cvci-i téglagyár igazgatója a jelöltek A Termelők Köztársaság: Tasánúbuk mezőituzdaHÓgi evojiortjálm a jclölőtírtek«- íeter. Amalie» S(e5an-t, « Járási S.zöv«ke- zelí Szövetség elnökét év Novak Józsefei a jeru/áleiuí s/ölrszeti birtok igazgatóját ter- jes/üették elő. Az i|H*rí termdőevoportbnn pedis ívó Zgrablícset. « Nafta vállalat munkását és Pirkovič« Viktor-t. a Ijutoreeri téglagyár igazgatóját javasolták. A termelők jeliítógyülévci fognak hatá­rozni arról, hogy ki lesz » termelők kéje vis-lőjelöllje. Á szövetvén! képviselőkéi a Termelők Járás: Tanácsának bízott*«*! tag­jai fogják választani, n közfársavágiakat pétiig a Termelők Községi Tamil1»«ínak bi- í Folyta tán a 2-ík oídalonj ti/ATKi jóm», ktSpvíwtóJoldlt nyHatho/aiSí rA jttgtn/U* alkolmáwy Wztósfíj* min­dé» ttfipfitwk az egymijoyneágál, «kár gaz- tÍMágt. valláaf vagy knliuráll* tórss, fi«/» mn, a fmkmtffjfi magyartó« ««m ált addig evval nz nttóri« Jogára) év itt Iá low a feni- (swlitót pnddémáV #yökörét 1», EfebiH a e/zwipónllnd kilodutvA kall boz/á/ogniink az általános ptoblemák mag- oWátóhoz. f'«nki* a mnr»i|l«á« ellőni tót ff, a Infó- tóír i6/é5a*ító»a és a iannlá« nysjt módot, tó>*v « magyar lakoató« l'mkífiorjébei, a tó««lal*sí étói mim), « á*,'dms üwr**«*í»fe «/íftvimair,» küzdj« fal «t»jÄl, A fmtóftóítiwb mimUti rn/nljp é* tó In-tó- tór,- «ji-? ra» arra, Itogy ta»nlá«s»l agy ,Md* év -vaWr étótat IdzioaHfcavso« mn«á­Á/ofct'sk, akik ftrdlg e a*zdáltó»lí»«ák t/en«élik étótnket, nyújtva ja»/, iniiui#n e//.k»z, tówy ne a ré/j rv/közökkel é* tót* U*tA*tiítk I folytawák a termelést,*

Next

/
Thumbnails
Contents