Nimród, 1914 (2. évfolyam, 1-36. szám)

1914-01-01 / 1. szám

Második évfolyam. 1. szám. 1914. Budapest, január 1. NIMRÓD SZERKESZTŐSÉG: Vili., Jözsef-körút 49. Telefon: II6-68. KIADÓHIVATAL: IV., Egyetem-utca 4. sz. Franklin-Társulat. Telefon: 72-42. Vadász- és Versenysportlap Szerkeszti: Szabó Kálmán. Megjelenik minden hónap l-én, 10-én, 20-án. ELŐFIZETÉSI ÁRA: Egész évre 12 korona. Félévre: 6 korona. Negyedévre 3 korona. Egyes szám ára 40 fillér. JÓZSEF FŐHERCEG KÖNYVE. (Erdei magány és egyéb vadásztörténetek.) * Csalódnak a Nimrod tisztelt olvasói, ha azt hiszik, hogy József főherceg könyve csupán a vadászoknak szól. Az én lelkemet mindössze egy nyuszika halála terheli s im, mégis végig olvastam e könyvet. Nem tagadom, más közön­séges halandó vadászkönyvét tán csak végig­lapozom, egy-egy érdekesebb, izgalmasabb ka­landnál megállapodom, aztán — vége. Nem elég ennyi oly embertől, akinek lelkét csak egy nyuszika halála terheli ? De magyar ember s magyar író vagyok : hogyne érdekelne, mit ír József nádor unokája és hogyan ír? Mi ez a könyv? Ez a könyv egy felséges szép költemény. Nagy szó, s nagy felelősséggel járó, mert a könyv írója nemcsak főherceg, de a mi magyar szivünknek igen kedves — mi könnyebb, mint hogy vele szemben elfogultak legyünk? Önkéntelen kérdem magamtól: vájjon nem téveszt-e meg ítéletemben a magyar föld­nek az a megható szeretete mely e könyvnek minden lapjáról árad felénk? Hogy József főherceg vadásznak milyen va­dász, az engem igazán kevéssé érdekel. Látom, hogy bátor szívű, biztos kezű, keresi a vesze­delmet, vadász-szenvedelme el-elviszi messze idegenbe, de az én magyar lelkemet mégis csak az kapja meg, mikor a szive visszasír Afrikából, ahol a csillagok «nagyobbak s szebbek, mint minálunk», s a honnét «mégis haza, csak haza húz és vágyódik a szivem, a lelkem ! Itt na­gyon szép, de ott mégis minden szebb és jobb is. Itt az újat, ismeretlent bámulom; ott a kedves megszokottat szeretem, s bár folytono­san látom, mégis a legszebbnek érzem. Visz is már a hajónk hazafelé s minden méter, amely - lyel az óriási távolság kisebbedik, növeli örö­memet. Hazamegyünk édes szép hazánkba ; édes szeretett gyermekeinkhez, s elmondhatom én is a népdallal: Messze jártam, távol is volt jó dolgom ! Hej de szivem csak azt mondja: jobb otthon!» Ez egy szép lírai költemény, amit azonban az Alföldről ír, már magasan szárnyaló óda. «Hej de szép is vagy te, kedves öreg Alföld, ahol a szemem rajtad túl az örökkévalóságba tekint ! Szeretlek, kimondhatatlanul szeretlek, jó népeddel együtt; hisz gyermekkorom óta eszményem valál őszinte nyíltságoddal. — — Gondolataim oda szállnak ; mily szép lehet ott lakni még szegénységben is. Bár cserélhetnék gazdáddal. A világ zajos életétől zaklatott lel­kem vágyódik magányodba. Kik laknak ott? Jó magyar testvéreink. lm, e sugárra bízom üdvözletemet; vidd el nekik a távol ismeret­lenből, egy hőn dobogó szívből, vagy tán te, aranyos sugárka, hozod ugyanezt felém? Amott, hová révedező tekintetem fordul, a Betyezát kecses csúcsa felhők fölé nyúlva, az alkonyai­ban izzó tündérképével bűvöl el. De tekintetem csak visszatér a magyar Alföldre, a világ e leg­szebb tájára». Csak most veszem észre, hogy József főherceg könyvéről írni nem is oly nehéz feladat, sőt a * Megjelent az Athenaeum Írod. és nyomd. r. t. kiadásában. Ára bőr-diszkótésben 38 korona, díszes vászonkötésben 34 korona.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents