Az Érem, 1955-1962 (11-18. évfolyam)

1955 / 1. szám

X!.ÉtfOlTAM 1. SIAM 195S DietMUK AHA 4 f KT. Amikor három évtizeddel ezelőtt 1922^ben a Magyar Numiz­matikai Társulat a Numizmatikai Közlöny mellett megindította Az Érem c. folyóiratét, a bevezető sorokban "A mi célunk" oi - men vázolta Szentgáli Károly az akkori érdemes szerkesztő az inditóokokat, amelyek az uj folyóirat kiadására vezettek. Ezen indokok között a leglényegesebb az volt, hogy megfelelő kézi­könyv hiányában a gyűjtők tájékoztatására valami útmutató se - gitséget kívánt nyújtani az akkori Társulat. Az Érem célját hí­ven betöltötte. Összesen lo évfolyam jelent meg belőle 1942-ig és a további megjelenést a háborús évek, majd a szerkesztő el­hunyta, végUl anyagi nehézségek akadályozták meg. Tagjaink körében állandó volt a sürgetés Az Érem felújí­tása érdekében és a társulati választmány hozzájárulásával a régi társulat örökébe lépett Éremtani Szakosztály most elérke­zettnek látja az időt Az Érem folytatólagos kiadására. Kötet - len időközökben évenként 2-3 füzetben tervezzük a kiadást é3 az egyes füzetek ára a mindenkori terjedelemmel lesz arányos. A magas nyomdai költségek következtében sokszorosítási eljárás­sal jelennek meg a füzetek, tájékoztató köriratként a felgyűlt tapasztalatok átadására. A cél változatlan. Tagjaink gyűjtési köréhez tartozó el­méleti és gyakorlati ismeretek közlésére törekszünk. Segitaé - get kívánunk nyújtani a gyűjtőknek gyűjteményeik meghatérozá - séhoz, rendezéséhez stb. Nem uj tudományos eredmények tálaié - sa a cél, hanem az elért eredmények és tapasztalatok népszerű összefogása és közlése. Reméljük, hogy tagjaink ténogatásával a meginduló uj füzetek a kitűzött célt el is fogják érni. Szerke gztoblzottség. KÖ Ilii ISII•• A MAGYAR »ÍBISZ tn MÍYÍSZITTÖKTÍHÍU isim AU AH! lÁRSBltl [ KI Ml ARI UAKOSZTÁltA AZÉKElll KÖ/llMÍRIÍK U [Kin SHJJTÍS KÖR 1 BŐI simusziÓBiiomie HVSIÍR 14 JÓS, KIK hat mmc. PÍVí) HfMfR SlIKKlSlIÖsitis KI A DÓ Hinni smn pisi nil. CS1PRI6HI V-4. * posnuKAmnAim SZARU 51.010

Next

/
Thumbnails
Contents