Numizmatikai Közlöny, 1926 (25. évfolyam)

TARTALOM: 1. Harsányi Pál: Előszó ________________— — — — — — — — — — — — — — — 1- oldal 2 . Teles Ede: A társulat 25 éves jubileumára készült plakett — — — — — — — — — — —— 2. „ 3. Zimmermann Lajos dr. : 1901 —1926. A 25 éves Magyar Numizmatikai Társulat — — — — — — 3: „ 4. Zimmermann Lajos dr. : A társulat alapításának 25. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülés — — 22. „ 5- Hóman Bálint dr.: Történettudomány és numizmatika — — — — — — — — — — — — — 26. „ 6. Gold Ödön dr. : Barbár aprópénzeink és darabolási rendszereik— — — — — — — — — — — 31. „ J. Abondio, Antonio: Mária a gyermek Jézussal. (Plakett) — — — — — — — — 36. „ 8. Alföldi András dr. : Anyaggyűjtés a római pénzek Magyarországon készült egykorú utánzatainak osztályozásához. (Magyar és német szöveg.) I.—VI. képestáblával — — — — — — — — — — 37. „ 9. Huszonöt koronás bankjegy tervezet 1919. évi május hó 2.»iki kelettel — — _! — — — — — — 48. „ 10- Jónás Elemér dr. : Adatok Viminacium állami pénzveréséhez. VII.— VIII. képestáblával— — — — 49. „ 11. Szántó Gergely »Toldi« sorozatának 3 érme -L-. — -- — — — — — — — — — — — — — 54. „ 12- Laffranchi Lodovico: A tertrarchia verdejegynélküli dcnárairól. (Magyar és olasz szöveg.) IX. képes­táblával— _—______________ — -____—___— — — — — — — — — — — — — 55. „ 1 3. A. A. : Gallienus császár győzelmi számai és légiós pénzei — — — — — — — — — — — — 63. „ 14- A. A : A római császárkor hivatalos frazeológiájának megértéséhez . — — — — — — — — — 81. „ 15- Leszih Andor: Albert király ismeretién denárai „ —_— — — __ — — — — — — — 89. „ 16 . Kováts Ferenc: Magyar pénzforgalom az Anjouk korában. I. Az 1301 — 1350. évi pénzforgalom általános jellemzése. (Első közlemény.) Függelék. Pénztörténeti regesták — — — — — — — — 90. „ 17. Szántó Gergely »Toldi« sorozatának 2 érme —_—___— — — —_— — — — — — — 109. „ 1 8- Ernyey József: Kísérletek a körmöcbányai pénzverő áthelyezésére. (1524—1640.) — — — — — — 110. „ 19 Faludi Géza dr.: Blandrata György dr. cscgelyc — __ __ — — „ — — — — — — — — 133. „ 20. Ernyey József: Lázáry György kéziratos éremtana a XVIII. századból — — 135. „ 21. Magyar 10 koronás ércpénz tervezete a kommunizmus idejéből — __ — - — — — — 137. „ 22. Scbulek Alfréd dr : Vegyesházi királyaink pénzei és korrendjük. I. Károly Róbert. (X.—XIV. képes» táblával) _ __ — —_— - — — — — — — - — -- — — — — — — — — 138. „ 2 3. Jónás Elemér dr.: A Nemzeti Múzeum Éremtárának új szerzeményeiből. (VIII. képestáblával) — — 196. „ 24. Múzeumok, gyűjtemények. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. M. Kir. Hadtörténelmi Múzeum. Debrecen város Múzeuma és a Déri»Múzeum. Fejérmegyei és Székesfehérvári Múzeum. Kiskúnfélegy» házi városi Múzeum. Miskolci Múzeum. Nyíregyháza. Pápai ref. főiskola. Sümegi áll. Darnay»Múzeum. Szeged városi Múzeum __________—_________— — —___—___—___—___— — — — 198. „ 2 5. Társulati élei_—______—_______________—______— — — — — — — — — — — — 206. „ 2 6. E füzet tartalmának német kivonata _______________________—____________—_______________ 209. „ 2 7. E füzet tartalmának francia kivonata ____—____________— —___________________________ 220. „ A közleményekben foglalt állításokért é; az éremleírások helyességéért azoknak szerzői felelősek. — A Numiz» matikai Közlöny közleményeinek úgy utánnyomása, mint fordítása, valamint a közölt képek utánnyomása, akár eredeti, akár változtatott nagyságban, tilos. Minden jogot fenntart magának a szerkesztő. Kéziratokat nem adunk vissza. MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Alakult 1901»ben a numizmatika tudományos művelésére és a hazai éremgyűjtés fejlesztésére. A társulat folyóirata: a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY SZERKESZTI: Dr. HARSÁNYI PÁL a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárának igazgatója. (Budapest, VIII., Magyar Nemzeti Múzeum.) A társulat tagjai tagdíjuk fejében kapják a Közlönyt. A tagok kötelezettsége legalább 3 évre terjed. A fővárosban lakó tagok évenként legalább 10 pengő, vidéken és külföldön lakó tagok legalább 6 pengő tagdíjat fizetnek. Alapító» tagok legalább 100 pengőt fizetnek egyszersmindenkorra. A Közlönybe szánt cikkek és köziem :nyek kéziratai, úgyszintén tudományos ügyekben, továbbá leletek, gyűj­temények és numizmatikai irodalmi termékek dolgában való értesítések és kérdések közvetlenül a szerkesztőhöz küldendők. Társulati ügyekben és új tagok felvételét illetőleg, úgyszintén hirdetések és esetleges reklamációk dolgában is a társulati ügyv. alelnök, Zimmermann Lajos dr. intézkedik. Hivatalos órát tart a társulat helyiségében (VIII., Csep» reghy»utca 4. sz., II. em. 15.) csütörtökön este 6 órától 8 óráig. A társulati könyvtár és gyűjtemény a társulat helyiségében a könyvtár őre: Stöhr Géza dr., továbbá Jónás Elemér dr. másodkönyvtáros, valamint Szentgáli Károly titkár és a gyűjtemény őre hivatalos órái alatt — csütörtökön este 6 órától 8 óráig — áll a tagok rendelkezésére. Befizetések a társulat postatakarékpénztári csekkszámlájára: 51.010 történnek. » magyas, \ NUEIIZMAXIKAi

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents