Numizmatikai Közlöny, 1937-1938 (36-37. évfolyam)

TARTALOM Alföldi András: Sisoia. Y. Probus sisoiai antoninianusai....................................................................................... 3 Jónás Elemér: A damnatio memoriae alkalmazása Caligula egyik dupondiusán ... ............................. 89 J eszenszky Géza: Andreas dux Croatiae .........................................................................................................* . . 92 H uszár Lajos: Olasz pénz hamisítására szolgáló öntőminta a XV. század végéről..................................... 94 E rnyey József: Pénzverő-kísérlet Trencsénben (1621)............................................................................................... 97 Esze Tamás: Warou Dániel körmöebányai működéséhez....................................................................................... 98 L eszih Andor: Kossuth-bankó égetése Miskolcon 1849-ben....................................................................................... 100 L eszih Andor: Ismeretlen szabadságharci szükségpénzek........................................................................................ 101 Demeter Béla: A Villers en Cauchies-i ütközet emlékérme................................................................................... 104 Bapaics Judit: Fodor Jozefin emlékérmei..................................................................................................................... 107 Faludi Géza: Jacquin Miklós József báró orvos és botanikus emlékérmei.......................................................... 111 Az Orsz. Magy. Tört. Muzeum Éremtárának kiemelkedőbb új szerzeményei . . 113 Fülöp Tibor: Gőzhátpusztai lelet....................................................................................................................................... 115 Éremleletek..................................................................................................................................... 115 Irodalom..................................................................................................................................................................................... 116 Társulati élet............................................................................................................................................................................. 120 Deutscher Auszug..................................................................................................................................................................... 129 Extraits frangais..................................................................................................................................................................... 131 A végén 1 képes tábla. A közleményekben foglalt állításokért és az éremleírások helyességéért azok szerzői felelősek. A Numizmatikai Közlöny közleményeinek úgy utánnyomása, mint fordítása, valamint a közölt képek utánnyomása, akár eredeti, akár változtatott nagyságban, tilos. Kéziratokat nem adunk vissza. MAGYAR NUMIZMATIKAI TÁRSULAT Alakult 1901-ben a numizmatika tudományos művelésére és a hazai éremgyüjtés fejlesztésére. A társulat folyóirata a NUMIZMATIKAI KÖZLÖNY Szerkeszti Dr. HUSZÁR LAJOS, az Orsz. Magy. Történeti Múzeum őre (Budapest, VIII., Múzeum-körűt 14—16) A társulat tagjai tagsági díjuk fejében kapják a Közlönyt. A tagok kötelezettsége legalább ‘l évre terjed. A fővárosban lakó tagok legalább 10 pengő, vidéken és külföldön lakó tagok legalább: 6 pengő tagsági díjat fizetnek. Az alapító tagok legalább 100 pengőt fizetnek egyszersmindenkorra. A Közlönybe szánt cikkek és közlemények kéziratai, úgyszintén tudományos ügyekben, továbbá leletek, gyűjtemények és numizmatikai irodalmi termékek dolgában való értesítések és kérdések köz­vetlenül a szerkesztőhöz küldendők. Társulati ügyekben és új tagok felvételét illetőleg, úgyszintén hirdetések és esetleges reklamációk dolgában is a társulati elnök, Zimmermann Lajos dr. intézkedik. Címe: Budapest, IV., Váci-utca 78—80. szám. Telefonja: 380—140. Hivatalos órát tart a társulat helyiségében (VIII., Csepreghy-utca 4. sz. II. emelet 15.) csütörtök este 0 és 8 éra között. A társulati könyvtár és gyűjtemény a társulat helyiségében Karny Rezső dr. főkönyvtáros, továbbá Huszár Lajos dr. könyvtáros, valamint Szentgdli Károly főtitkár és a társulati gyűj­temény őre hivatalos órái alatt — csütörtök este fi és 8 óra között — áll a tagok rendelkezésére. MAGVAS NTJMI7 bíAXIEAJ IÁIUíULAX /

Next

/
Thumbnails
Contents