Orosházi Friss Hírek, 1933. február (10. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged ára 8 OROSHrfZf Szerda, 1933. február 1. X. évfolyam 26. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Politikai NapKIas» ■—b———mmp4 MwinnriiTiwi——na Laptulajdonos: Demartsik Peren ez Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. 100 százalékkal empli a kormány a forgalmiadé Még az újabb adóemeléseit sem elegendők a deficit eltüntetésére Imrédy Béla pénzügyminiszter expozéja a képviselőház tegnap délutáni ülésén A képviselőház tegnapi ülését délután 2 órakor nyitott meg Alműsy László el­nök. Az előadói jelentések után Imrédy pénzügyminiszter szólalt fel. — Őszintén tárom fel az ország pénz­ügyi helyzetét — mondotta Imrédy Bé­la —. A nehézségek erkölcsi és anyagi természetűek. Ismerteti az állami üzemek .helyzetét. 141.4 millió pengőt tesz ki a deficit. Eddig 5 milliárd volt az állami jöve­delem, ma 3 milliárd; ezt tehát fo­kozni kell. A jövedelem fokozását a termelés fej­lesztésével lehet elérni, ehez pedig hitel és bizalom kell. — Három kivezető ut van az infláció elkerülésére. 1. A termelés emelése. 2. A központi igazgatás költségeinek apasztása. 3. Belső tőkék igénybevétele. — A népszövetség pénzügyi bizottsá­gának jelentése szerint az- említett első feltétel nem elégséges a deficit eltünte­tésére és ezért a bizottság 50 millió pen­gő kölcsön felvételét javasolta a transz­feralapból. De még ez sem elég a pénzügyi helyzet megoldására és ezért kénytelen a kormány az adók tijabb emelését elrendelni. Uj fogyasz­tási adót kell kivetni az izzólámpákra, rádiócsövekre, szivarkapapirra. . — A kávé és tea behozatalánál 50 százalékkal emelik a vámot, a többi gyarmatárunál 100 százalékos lesz a vámemelés. A teherautók közúti adóját kétszeresé­re emelik, a dohányjövedék bevételét pedig külföldi eladással próbálják emel­ni. A házadénál 20 százalékos pőtlé- kolás lesz, kivételek ez ellen a falukban saját há­zukban lakó tulajdonosok. Az alkalmazottak különadóját 25 százalékkal pőtlékolják, a társulati adót 25 százalékról 40 szá­zalékra, a forgalmi adót 100 százalékkal emelik. Még ezek az újabb adóemelések sem elegendők a deficit eltüntetésére. — Csökkenteni kell a személyzeti ki­adásokat. A tisztviselői fizetéseket ne­hány százalékkal csökkentik, mely az alsóbb kategóriákban az eddi­giekkel együtt 23 százalékot tesz ki. A pénzügyminiszter ezután igy ösz- szegezte a költségvetés főbb tételeit: 50 millió külföldi kölcsön, 45 millió belföldi kölcsön, 25 millió bevételek fo­kozása, 30 millió a kiadások apasztása. Ez együtt 150 millió pengőt tesz ki. Reméli, hogy igy jövő évre sikerül el­tüntetni a deficitet az állami költségve­tésből. Béjelentette ezután a pénzügyminisz­ter, hogy az államgépezet átszervezésére kerül sor és a belügyi, pénzügyi és a közokta­Hitler kancellári kineveztetését óriási szenzációként közli az egész’ világsajtó. A londoni lapok szenzációs formában ad­ják hírül Hitler kormányalakítását, de nem foglalnak állást. Az olasz lapok álta­lában nagy szimpátiával írnak Hitler uralomrajutásáról. A Qiornale d’Italia szerint a Hitler-kormány megalakulása az uj Németország diadala. A Lavoro Fascista azt írja, hogy az uj német kormány megalakulása a szociál­demokrata uralom végét jelenti, egyúttal pedig a »harmadik birodalom« hajnalát hozza, amelyről az uj német nemze­dék tíz év óta álmodik és remény­kedik. Párisban Hitler kancellári kinevezése nagy feltűnést keltett. A Paris Soir sze­rint a kormány összetétele arra mutat, hogy Hitler kénytelen volt meghajolni Hindenburg követelései előtt. A Liberté elismeri, hogy Hitlernek sikerült létre­hoznia a jobboldali pártok szövetségét. A tőzsdén az első pillanatokban nagy áresés állott be. A Young-kölcsön és a Dawes-köl- csön kötvényei erősen leestek, zárlatkor azonban némi javulás állott be. A Temps szerint Hitler kancellárrá ki­nevezése rendkívül nevezetes esemény nemcsak a német belpolitika szempontjá­tásügyi minisztériumból alakult bizottság fogja ezt végrehajtani és elkészíteni a jövő évi költségvetést. A pénzügyminiszter 2 óra hosszat tar­tó expozéja után az elnök szünetet ren­delt el, majd szünet után Imrédy Béla beterjesztette a belső kölcsön felvételéről szóló törvényjavaslatot. Az elnök indítványozta, hogy a leg­közelebbi ülést szerdán délután 5 órai kezdettel tartsák. Peyer Károly, Kabódy, Hunyadi gróf és Erődi Harrach Tiha­mér felszólalása után elfogadták az elnö­ki indítványt és ezzel az ülés este fél 9 órakor véget ért. ból, hanem Németország általános euró­pai politikája szempontjából is. Hitler most csattanó elégtételhez jut azért a megaláztatásért, amelyet három hónappal ezelőtt szenvedett, amikor Hin­denburg még képtelenségnek minősítette kancellári kinevezését. Németország most megmutatja igazi arculatát — írja a Journal des Débats. Hitler hatalomraju- tása végeredményben Briand siralmas po­litikájának köszönhető. »Okulnunk kell ezen a leckén, — Írja — ha nem akarunk olyan helyzetbe jutni, amely rosszabb lesz még az 1914. évi helyzetnél is.« A Hitler-kormány megalakulásának hí­re a kisántántállamokban okozta a leg­nagyobb szenzációt. Varsóban a kine­vezés hire kínos hatást keltett. A lapok attól tartanak, hogy a Hitler-kormány fölveti a békerevizió kérdését, de a la­pok remélik, hogy egyelőre nem lesznek döntő külpolitikai változások, miután először odahaza kell Hitlernek leszámol­nia ellenségeivel. A belgrádi kormány­sajtó feltűnően éles kommentárokban foglalkozik a németországi események­kel. A Pravda azt Írja, hogy Hitler kinevezése következtében ve­szélyben forog Európa békéje. A prágai lapok közül egyedül Stribrny lapja, — amely a cseh fasisztákkal szim­patizál — örül a Hitler-mozgalom győ­zelmének. A többi lap arról elmélkedik, hogy vájjon mi lesz a kimenetele az el­következendő német polgárháborúnak. Gömbös miniszterelnök átszervezi a kormányt Nyíregyházán Gömbös Gyula minisz­terelnök bejelentette, hogy törvényjavas­latot készit elő a kormány belső átszer­vezéséről. Ezt az átszervezést a minisz­terelnök úgy akarja megvalósítani, hogy a mezőgazdaság, kereskedelem és ipar összes kérdései közös irányítás alá kerül­jenek. Ebből a célból a kereskedelmi és földmivelésügyi minisztériumok összevo­nását készíti elő egy újonnan megszer­vezendő nagy gazdasági minisztérium ke­retében. A földmivelésügyi és kereskedel­mi ágazatok élén egy-egy államtitkár állana a terv szerint. 'Ezenkívül közle­kedési minisztériumot létesítene a kor­mány, amelynek hatáskörébe a vasutak, automobilok, utak, repülés és általában a közlekedés minden ágazata tartoznék. MMMMIMMMMMWMMMMMO Újabb zavargások Spanyolországban Egész Spanyolországban újabb zavar­gások keltenek általános nyugtalanságot. Burgosban vasárnap vérfürdővel végző­dött egy kommunista gyűlés, amelyen szocialisták is részt vettek. A gyűlés so­rán a két párt tagjai között vad vereke­dés támadt, amelynek több áldozata volt. A kommunisták három szocialistát meg­öltek, a gyűlés után viszont öt kom­munista maradt vérbefagyva a poron­don. OAMMMMMMMMMÍMMMMI Ráfizetünk a délutáni ülésekre A képviselőház gazdasági bizottsága tegnap délelőtt Almásy László elnöklésé­vel ülést tartott, amelyen a Ház esti ülé­seivel kapcsolatosan felmerülhető több­letkiadásokat tárgyalták. A műszaki kö­zegek jelentése alapján megállapította a bizottság, hogy a fűtés 10.000 P, a vilá­gítás 17.000 P többletkiadást jelent er­re a költségvetési félévre és körülbelül 10.000 pengőre tehető az a munkadij- többlet, amely az esti ülésekkel kapcso­latban felmerülhet, vagyis mindössze 37 ezer P többletkiadásról van szó. A bi­zottság ezután kisebb adminisztratív kér­désekről tárgyalt. A képviselőház köz- igazgatási bizottsága is ülést tartott, a- melyen Keresztes-Fischer Ferenc belügy­miniszter törvényjavaslatát tárgyalta a közigazgatás egyszerűsítéséről. Miután a bizottság tagjai nem gyűltek össze határozatképes számban, ennek a javas­latnak ügyében egy későbbi ülésen tör­ténik döntés. A bizottság előzőén Nav- ratil Dezső előadásában tárgyalta és el­fogadta a kokain forgalombahozataláról és terjesztéséről szóló nemzetközi egyez­ménnyel kapcsolatos törvényjavaslatot. Hitler kinevezése kínos feltUnéstkeltett'Pdirisban /l Hitler-kormány megalakulása asz uj Németország áiaáala Rádió kiárusítás olcsó árak au 2x1 csöves hálózati 50 P, 2x1 csöves hangszóróval egy- beép. 90 P, 3x1 csöves hálózati 100 P, 2 csöves telepesgép 25 P, uj rádiólámpák 2'50-töl. Akkámulátortöltés 40 fillér. Friss anódok állandóan legolcsóbban kaphatók Csepreginél

Next

/
Thumbnails
Contents