Orosházi Friss Hírek, 1933. február (10. évfolyam, 26-48. szám)

1933-02-01 / 26. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1933. február 1 fl londoni magyar hitel- rögzitő tárgyalások Korányi Frigyes báró hétfőn délután Londonból hazautazott Budapestre. A Press Association a következő jelentést tette közzé: Megbeszélések folytak a múlt héten Londonban és ezeken a meg­beszéléseken jelen voltak az amerikai, az angol, a svájci és hollandi bankok, to­vábbá, a Magyar Nemzeti Bank és Ma­gyarország külföldi adósságai bizottsá­gának képviselői. A tárgyalások kedve­ző haladást értek el és a képviselők elv­ben megegyeztek azokban a feltételek­ben, amelyek alapján az amerikai és an­gol hitelezőbankokkal kötött és 1933 február 1-én lejáró . egyezményeket meg lehet újítani. A svájci és holland bankok csatlakozásának kérdése még megfonto­lás tárgya. Az egyezmény megújításának feltételeit megszövegezték. A szöveget a megbeszéléseken résztvett képviselők jóvápagyás végett az érdekelt bankok elé terjesztik. Szlrálkbaléptek az ír vasutasok Északirország összes vasúti alkalma­zottjai sztrájkba léptek tiltakozásul a munkabérek 10 százalékkal való leszállí­tása ellen. A vasúti társaságok remélik, hogy a legfontosabb vonalakon feltart­hatják a forgalmat diákok és segédmun­kások segítségével. Tikrészeg koldus a Met híz utcában Különösen piaci napokon, máskor is feltűnik a község utcáin egy félkarú koldus, aki először a főtéri üzleteket lá­togatja meg, majd sorra veszi a; község utcáit és napokig tanyázik Orosházán, hogy a jószivüek adományát összeszed­je. Ez a félkarú koldus tegnap késő dél­után a Menház utcán betért egy korcs­mába és ott annyira felöntött a garatra, hogy tökrészegen találta az őrszemes rendőr este 6 órakor az utca járdáján. A koldust előállították a központi ügyele­tén, majd amikor mámorát kialudta, rendőrbiró elé került, aki botrányos ré­szegségért 10 pengőre Ítélte, de mivel a koldus a pénzt megfizetni nem bírta, 3 napot ül helyette. NMWMMMMMMWAMMÍMMP fl magyar szabóipar védelme A Szabómesterek Országos Szövetsége összegyűjtötte és részben köizzétette azoknak a névsorát, aki még a mai nehéz időkben is külföldön csináltatják a ruháikat annak ellenére, hogy a ma­gyar szabó közismerten legelsőrendü mű­vésze szakmájának, annyira, hogy addig, amig a vám- és devizanehézségek nem állottak fenn a mai mértékben, Nyugat- európa egész sor előkelőségét a ma­gyar szabóipar látta el ruhával. A szabó­mesterek akcióját csak helyeselni lehet, mert ma igazán minden munkaalkalmat a hazai iparnak kell juttatni és egyene­sen hazafiatalság számba megy, ha vala­ki külföldről szerez be ofyasmit, amit itthon ugyanolyan, vagy még jobb mi­nőségben és ugyanazon az áron, vagy még olcsóbban megkaphat. Az akciót azonban jó lenne kiterjeszteni a ruha­piac egy másik ágazatára, a készárukat áruló üzletekre is. A legnagyobb ilyen konfekciós üzletek ugyanis külföldi ké­zen vannak és a magyar pénzt igy kül­földre viszik, amivel állandó jelentős kárt okoznak nemcsak a magyar szabóipar­nak, de az egész magyar nemzetgazda­ságnak is. Románia »szigorú rendeletelk- Rel sszaRályostía a valutatígyeí Csak a vasúti pénztárak vásárolhatnak valutát A román vámhivatalok vezérigazgató­sága szigorú rendszabályokat léptetett életbe a határállomások pénzforgalmá­ban. Mindenekelőtt elrendelte, hogy a határállomásokon működő magánpénzvál­tóintézeteket haladéktalanul zárják be, mert idegen pénznemeket ezentúl csak a vasúti pénztárak vásárolhatnak. Idegen pénznemeket azonban a vasúti pénztárak sem adhatnak el. A külföldről érkező utas köteles min­den nála levő pénzt, legyen az lej vagy bármilyen valuta, a vámnál bejelenteni. Ezt az összeget bevezetik az utas útle­velébe. Ha valakinél húszezer lej érték­nél nagyobb összeg van, az utas nevét haladéktalanul közük a román nemzeti bankkal. Ha valakinél be nem jelentett külföl­di pénzt találnak, azt elveszik tőle és a hivatalos árfolyamának meg­felelő lejt adnak helyette. Imrédy pénzügyminiszternek tegnap a Házban mondott nagy beszéde után az országos 33-as bizottság kezdte meg ta­nácskozását. A bizottság előtt Koós Zol­tán ismertette a lakásügyi korlátozások­ról szóló rendelettervezetet, amelyet a bizottság vita nélkül elfogadott, " Kedd éjjel 2 óráig tárgyalt a parla­menti pártokkal Daladier kiszemelt mi­niszterelnök, hogy megalakítsa a kor­mányt, ami nem sikerült. Az ellentétek a hadügyi kiadások csökkentése körül élesedtek ki, amit Daladier azzal a ineg- okolással utasított el, hogy éppen most, amikor Németországban Hitler lett a kancellár, Franciaország nem szerelhet le. Éjjeli két órakor, mikor Daladier a nap fáradalmai után hazakészült, azt mondta az újságíróknak, hogy a kor­mány névsora már majdnem teljes. Daladier tegnap délelőtt folytatta a ki­bontakozásra vonatkozó tanácskozásait, amelyek végül kora délután eredményre vezettek: a francia kormány megalakult Daladier elnöklete alatt, aki az uj kor­mányban a hadügyi tárcát is megtartotta Egy régebbi vármegyei szabályrende­letnek most egységesebb formát ad az /alispájn, s a tervezetet azzal küldte meg a járás főszolgabirájának, hogy az ér­dekeltekkel hozzászólás végett közölje. Miután a kérdéses szabályrendelet az orosházi vendéglősipart érdekli, a járás főszolgabirája megküldötte a szabályren­delettervezetet az Ipartestületnek, az iroda pedig kiadta a vendéglősszakosz­tálynak, hogy észrevételeit tegye meg. A szabályrendelettervezet szerint a jövőben nem korlátoznák az oros­házi vendéglőiparengedélyek szá­mát, ami annyit jelent, hogy akár minden ház­ban nyílhat egy-egy vendéglő, ha ipar­Romániából ezután csak a román nem­zeti bank engedélyével szabad lejt, kül­földi pénzt, értékjegyet vagy csekket ki­vinni. Pengő, osztrák schilling, vagy cseh korona kivitelére bármily kis ösz- szegről legyen is sző, még a nemzeti bank külön engedélye is szükséges. Nem kell a nemzeti bank engedélye hét­ezer lej értékű pénz kiviteléhez, ebből azonban csak kétezer lehet lej. Ha a Ro­mániából kiutazó utasnál több pénz van, mint hétezer lej értékű és azt bejelenti, a többletet elveszik tőle és megkül­dik a román nemzeti banknak, amely ezt az összeget majd visszatérte­kor fizeti vissza az utasnak. Aki hétezer lejnél nagyobb értékű idegen pénzt akar kicsempészni az országból, az eltitkolt összeget elkobozzák tőle és megindítják ellene az eljárást. majd áttértek a transzfermoratórium­ról szőlő rendeletre. A rendeletet Temessváry Imre dr. elő­adó ismertette, majd a késő esti órák­ban áttértek a rendelet részletes tárgya­lására. magának. Az uj kormány a baloldali pártokra támaszkodik és az eddigi politi­kai irányt követi. A kormány névsora: Miniszterelnök és hadügyminiszter Dala­dier, igazságügyminiszter és helyettes mi­niszterelnök Penancier, külügyminiszter Paul-Boncour, belügyminiszter Camille Chautemps, pénzügyminiszter Georges Bonnet, költségvetési miniszter Lamo- ureaux, haditengerészet Georges Ley- gues, kereskedelmi tengerészeti minisz­ter Fort, közoktatási De Monzie, munka­ügyi miniszter Francios-Albert, gyarmat­ügyi miniszter Sarraut, légügyi miniszter Pierre Cot, nyugdijügyi miniszter Miellet, közegészségügyi miniszter Daniélou, pos­ta, távirda és telefon Laurent-Eynac, ke­reskedelmi miniszter Serre, közmunka­ügyi Paganom, földmivelésügyi Queuille. engedélyre jogosult nyitja meg. A szak­osztály legutóbbi ülésén behatóan foglal­kozott a szabályrendelettervezettel s eegyhanguan a rendelet életbeléptetése ellen fog­lalt állást. Ugyanez a rendelet olyan intézkedést tartalmaz, amellyel a szódavíznek utcán át való árusítását a vendéglősiparnak megtiltja. . Természetesen ez rendkívül súlyosan érinti a vendéglősöket, akik a tervezet eme része ellen is tiltakozást jelentettek be. A vendéglős szakosztály a szabály­rendelettervezettel szemben elfoglalt ál­láspontját tegnap közölte a főszolgabíró­val, aki az iratokat most felterjeszti a vármegye aüspánjához. Tanulságos lesz a mezőgazdasági kiállítás Az országos mezőgazdasági kiállítás tenyészállatcsoportjába való jelentkezése­ket a várakozást örvendetesen meghala­dó eredménnyel lezárták. A többi kiál­lítási csoportban február hó 10 a jelent­kezési határidő, a legtöbb kiállító azon­ban nem várta meg ezt a határidőt úgy, hogy már eddig igen gazdag és tanul­ságos anyag gyűlt össze. így a földmű­velésügyi miniszter fennhatósága alatt álló kisérletügyi intézmények ez évi kol­lektiv tudományos kiállításának felada­ta lesz a legfontosabb hazai takarmány- növényekre, valamint az okszerű rét- és legelőgazdálkodásra vonatkozó tudniva­lók kimerítő és szakszerű bemutatása. A legfontosabb takarmánynövényeket ille­tően a kiállítás fel fogja ölelni az azokra vonatkozó termelési és nemesitési kérdé­seket, a vetőmagvaik termesztésére és a takarmányozásukra vonatkozó tudnivaló­kat, növényi és állati kártevőiket, vala­mint az egyes növények agrometeoroló­giai és agrógeológiai vonatkozásait. Elfogtál! a budapesti gázgyár sikkaszlőiát A szegedi rendőrség letartóztatta Bohn Alfréd 34 éves volt magántisztviselőt, a- ki még a múlt év folyamán mint a bu­dapesti gázgyár alkalmazottja sikkasztá­sokat követett el s megszökött. Bohn Alfréd Szegeden Beley Alfréd néven, mint kereskedelmi ügynök jelentette be magát. Meghall, áletrekeltetták és meggyógyult A legtöbb angol lap egy hetvenkét éves matróna csodálatos esetét közli, akit a londoni Szent György-kórház orvosai­nak sikerült halottaiból feltámasztani. A betegnek sejtelme sincs az esetről és nyu­galma érdekében titkolják is előtte. Az idős asszonyon súlyos műtétet kellett végrehajtani, amelynek befejezése után még a nárkózis alatt a beteg Valósággal meghalt, érverése, szívműködése és lég­zése megszűnt. Erre az orvosok ereibe corabint, szivébe pedig adrenalint fecs­kendeztek és egész éjjel ápolták. Másnap a halott magához tért, majd fokozatosan erősödött, sebei behegedtek, úgy hogy két-három nap múlva egészségesen tér­het vissza otthonába. Állítólag ez az el­ső eset, hogy az ilyen életrekeltés tartós eredménnyel járt. Rövid f>ireK Exhumálták a budafoki ösmeretlen du­nai hullát. A rendőrség az eltűnt Fo- garassy rendőrőrmestert sejti benne, bi­zottság szállt ki az agnoszkálásra. Gázbombát dobtak a tüntetők a dán parlament palotájába. Elengedték Balogh Konstantin hátra­lévő büntetését. Szivenlőtte magát egy urilány, mert nem tudott álláshoz jutni. Littke Kálmánnét szándékos ember­öléssel vádolja az ügyészség. A legújabb doorni jelentések szerint II, Vilmos császár több mint hat hete bete­geskedik. A kedvezőtlen időjárás kö­vetkeztében a volt uralkodót sorozatos meghűlések gyötrik, ezen kívül súlyos köszvény roham is legyengítette szerve­zetét. Csepregi János honvédezredes öz­vegyének Budapesten Zsigmond utca 20. szám alatti lakásán az éjjel betörők jár­tak, akik hatezer pengő értékű ruhane­műt és értéktárgyakat vittek el. M transzfermoratórium a 33-as bizottság élőit Elfogadták a lakásügy! korlátozásokról szóié rendelettervezetet Tegnap megalakult a Daladier-kormány Franciaország nem szerelhet le, mert Hitter kancellár lett flz orosházi vendéglősök tiltakoznak egy készülő vármegyei szabályrendelet ellen fl szabályrendelet nem állapítja meg a kiadható vendéglöipar­engedeiyek számát

Next

/
Thumbnails
Contents