Orosházi Friss Hírek, 1933. március (10. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Politikai napilap Lap tulajdonos: Demartsik Ferencz Drákói szigorral iojija el a német kormány a kommunista mozgalmakat A parlament felgyuitása lel volt a polgárháború megindítására Aktuális lörvéivjavaslalokat tárgyalt a képvislöház tegnapi ülése „A munkások érdekeit kivánom elsősorban meg­védeni“ — mondotta Kállay földmivelési miniszter Reggel 6 óráig nyolcvan letartóztatás történt. A foglyok között van egy ismert kommunista vezér, Litten ügy­véd is. Harmincnyolc embert elkülönítő őri­zetbe vettek, közöttük van a kommunis­ta párt több vezető embere. Kora reg­gel a kommunista és a szocialista párt valamennyi falragaszát eltávolítják, vagy átragasztják az utcákon. Göring birodalmi miniszter a fenyege­tő veszéllyel szemben kijelentette, hogy minden eszközzel megvédi az állam autoritását. Minden középület és fontos üzem előtt erős rendőri karhatalom posztok Páncélautók cirkálnak a veszélyezte­tett perifériákon. Az egész rendőrség szágoru riadókészültségben áll. Több kommunista képviselő ellen súlyos gya- nuokok miatt letartóztató parancsot ad­ták ki. Csehország szállíthat hadianyagot?! A Narodni Listy hosszú cikkben ref­lektál Suvich olasz külügyi államtitkár múlt heti nyilatkozatára, amely szerint az egész hirtenbergi ügy nem volt más, mint sok hü-hó semmiért. A cseh lap az­zal az indokolással próbálja alátámasz­tani a kisantant álláspontját, nogy a fegyverbehozatali tilalom kizárólag a vi­lágháború veszteseire vonatkozik, tehát Ausztriára és Magyarországra, azt vi­szont nem tiltja semmiféle szerződés, hogy a kisantant-áliamok ne szállíthas­sanak fegyvereket akár osztrák, akár ma­gyar területen keresztül. Csehországnak — a lap szerint — a st. germaini béke- szerződés értelmében még arra is joga van, hogy minden osztrák ellenőrzés ki­zárásával cseh vonatokkal, cseh mozdo­nyokkal és cseh személyzettel szállítson fegyvereket Jugoszláviába. Gömbös tokaji bort kiildsft a pápának Gömbös Gyula miniszterelnök néhány nappal ezelőtt egy nagyobb csomag­ban borküldeményt küldött a vatikáni pápai udvartartás számára. Kállay Mik­lós földmivelésügyi miniszter utasítására a budafoki állami borpincészetből össze­válogatták a legrégibb és legkiválóbb borokat, ötven üveg pezsgőt és száz üveg szilvoriumot, továbbá kétszázötven üveg válogatottan finom tokaji bort és a szállítmány a napokban Gömbös Gyu­la miniszterelnök ajándéka gyanánt elin­dult Rómába. A pápai udvarban bizo­nyára nagy örömmel fogadják majd a magyar borokat. Budapestről jelentik: A képviselőház tegnapi ülésén napirend előtt Pékár Gyu­la szólalt fel és visszautasította Peyer Károly múltkori támadását, hogy ők an­nak idején a románok segítségével távo­lították volna el a Peidl-kormányt. Áttértek a mezőgazdasági bérszerző­désekre vonatkozó javaslat tárgyalására. Kállay Miklós földmivelésügyi minisz­ter válaszolva a múlt ülésen elhangzott felszólalásokra, örömmel állapítja meg, hogy értékelik a javaslat szociális cél­jait és kijelenti, hogy a munkások érdekeit kívánja clső: sorban biztositani. Lázár igazságügyminiszter felszólalásá­ban azt fejtegeti, hogy bár a javaslat a súlyos kérdéseknek csak egy részét é- rinti, mégis nagy haladást jelent a szo­ciális fejlődésben. Farkas István a javaslatot nem tartja jónak, mert csak részletkérdésekre vo­natkozik. Kétly Anna határozati javaslatát a Ház elvetette. A javaslat részletes tárgyalásánál Kő- ródi-Katona kifogásolta a szociáldemo­kraták álláspontját, mely nem őszinte. Malasits Géza hangsúlyozta, hogy a szocialisták állásfoglalása őszinte. Simon András üdvözli a javaslatot, mert az segit a helyzeten. Inkey báró és Rubinek István hozzá­szólása után elfogadták a cimet, majd áttértek a közigazgatási javaslat módosí­tására, melyet Mikecz előadó ismerte­tett. Büchler József a jobb oldal nagy fel­háborodása és sürü ellentmondása köz­ben azt fejtegeti, hogy a régi Magyar- országon a szolgabirák elnyomták a nem­zetiségeket. Jánossy: A Kisantantnak beszél! Be­nes örül ennek! Büchler ezután azt mondja, hogy a jegyzők pártemberek. Berky: Nem pártemberek, csak nem­zeti alapon állanak. \ Büchler kéri a javaslat elutasítását és demokratikusabb javaslat beterjesztését. Kabók Lajos a kenyér árának emelé­sét kifogásolja. Láng Lénárt a vetőmaghitel ügyében szólal fel, majd a mezőkeresztesi válasz­tási visszaéléseket teszi szóvá. Ezután elfogadják az elnök napirendi indítványát, hogy a legközelebbi üÜésti szerdán tartsák. Felolvassák az interpellációs könyvet, melybe 31 interpellációt jegyeztek be. Szilágyi Lajos a jászberényi választási atrocitásokról elterjedt hamis hireket cá­folja, majd Láng Lénárt személyes kér­désben szólal fel és ezzel az ülés este háromnegyed 10 órakor véget ért. Kétórás vasutas sztrájkot rendeznek Ausztriában Bécsből jelentik: Ma, szerdán, már­cius 1-én délelőtt 9-től 11 óráig általános vasutas-sztrájk lesz Ausztriában. A szak- szervezetek kimondották, hogy ezzel a kétórás sztrájkkal tiltakoznak az ellen, hogy a szövetségi vasutak igazgatósága a vasúti alkalmazottak illetményeit már­ciusban nem egy összegben fizeti ki elsején, hanem három egyenlő részletben a hónap folyamán. A szakszervezetek már utasították az összes vasutasszerve­zeteket, hogy hagyják abba szerdán reg­gel kilenc órakor a munkát. A hangu- iat a vasutasok körében rendkívül izga­tott s az idegességet azok a híresztelé­sek is fokozzák, hogy a Heimvvehr meg akarja akadályozni a vasutassztrájk vég­rehajtását és a kétórás sztrájk tartama alatt technikai osztagait akarja kikülde­ni vasúti szolgálattételre. Schöpfer dr., az államvasutak uj vezérigazgatója, hétfőn este kiáltványt intézett az összes vasúti alkalmazottakhoz és nyomatékosan fi­gyelmeztette őket, hogy nem szabad kö­vetniük a szakszervezetek sztrájkparan­csát­Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Hitler és Mussolini találkozásáról tárgyalnak A Neues Wiener Abendblatt tegnapi kiadása genfi táviratot közöl, amely sze­rint jól informált francia újságírói kö­rökben azt beszélik, hogy Berlin és Ró­ma között tárgyalások folynak Hitler és Mussolini találkozásáról. Ez a találkozás március 20—25. közötti időre van kitűz­ve és megvalósítása természetesen erő­sen függ a német választások eredmé­nyétől. Vak és sikelnéma koldus, aki lát és beszél Parisból jelentik: Különös haza- árulási pörben Ítélkezett a marseillei bün­tetőtörvényszék. Szeptemberben légi gyakorlatokat tartottak Marseille felett és a lakosságnak elrendelték, hogy a re­pülőtámadás riadójára el kell oltani min­den világítást. Két fiatalember, amikor az egész városban kialudtak a lámpák, egy téren görögtüzet gyújtott és kiabál­ni kezdte, hogy vesszen a háború. A pör főtárgyalásán egy vak és süketnéma kol­dus volt a koronatanú, aki azt vallotta, hogy látta a görögtüzet és hallotta a két fiatalember kiabálását. A törvényszék a két pacifista tüntetőt hazaárulás címén tizenhat frank pénzbüntetésre ítélte. Gyári robbanás harminc halottal Sanghai kínai negyedében, Sapejban ismét súlyos robbanás történt egy kau- csukgyárban. A gyár harminc alkalma­zottja, főképpen asszonyok, életüket vesztették, egy részük a robbanást kö­vető tűzben szénné égett. Az egész gyár­épület romhalmazzá vált. OMIMMIMMMMMimfMNWM Gazdák küldöttsége a kormánynál Tegnap délelőtt az OMGE és a Mező- gazdasági Kamarák együttes válságbi­zottságának küldöttsége kereste fel a miniszterelnököt. A miniszterelnök Imré- dy pénzügy, Fabinyi kereskedelemügyi és Kállay földmivelésügyi miniszter je­lenlétében fogadta a küldöttséget, amely­ben résztvett többek közt Somssich Lász­ló gróf, Mufschenbacher Emil és Hoyos Miksa gróf. A küldöttség egy memoran­dumot adott át a miniszterelnöknek, a- melyben a mezőgazdasági terményék ér­tékesítésének előmozdítását kérték. A küldöttség távozása után Gömbös Gyula miniszterelnök a következőket mondotta: »A mezőgazdasági érdekképviseletek fel­kerestek és memorandumot gyújtottak át a mezőgazdaságot érdeklő problé­mákról. A fogadásra meghívtam a gaz­dasági minisztereket és megbeszéltük, hogy a jövő hétfőn délután 5 órákor ösz- szeülünk az érdekeltségek küldötteivel és pontról-pontra megtárgyaljuk majd a mezőgazdaságot érdeklő súlyos problé­mákat. / Megdöbbentő felfedezést tett a berlini rendőrség, amikor a kommunista gyújto­gatással kapcsolatban kiterjesztette a nyomozást. Házkutatást tartottak a Lieb- knecht-házban, a kommunisták főhadi­szállásán, ahol sok száz mázsányi súlyosan terhe- . lő anyagot foglaltak le. "Pontos utasításokat találtak arra az esetre, hogy miként kell végrehajtani kommunista forradalom esetén a ter- rorisztikus intézkedéseket orosz módszer szerint. Az utasítások értelmében haladéktalanul fel kell gyújtani vala­mennyi kormányépületet, kastélyt, múzeumot és fontos üzemet. A terrorcsapatok előtt gyermekek és asszonyok helyezkedjenek el, még pedig lehetőleg rendőrök hozzátartozói, a parlament felgyujtása lett volna a jel a polgárháború megindítására. Vaskézzel és drákói szigorral vetette magát közbe már tegnap éjszaka folya­mán a kormány. —

Next

/
Thumbnails
Contents