Orosházi Friss Hírek, 1933. május (10. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-02 / 98. szám

Szeged Kedd, 1933. május 2 X. évfolyam 98. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. PolMifcui WapMqp Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. —■»«res jiiumi Ára. 3 fillér. Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. Prágában tovább folytatják amagyar-cseh kereskedelmi tárgyalásokat Hír szerint az árucsere értéke 360 millió csehkorona lesz 0 washingtoni tárgyalá­sok eredménye A washingtoni tanácskozások eredmé­nyét hivatalos körökben igy foglalják -össze: 1. Roosevelt előkészítette a háborús adósságok kérdésének barátságos rende­zését. 2. Biztosította — legalább is elvben — Franciaország és Anglia támogatását a vámsorompók és a nemzetközi kereske­delmet gátló egyéb akadályok mérsék­lése tárgyában. 3. Eloszlatta azokat az aggodalmakat, amelyeket Angliában és Franciaország­iján a dollár aranyalapjának elejtése idé­zett elő. 4. Amerika hajlandó a béke fentar- lása érdekében újabb kötelezettségeket ■vállalni és befolyását latba vetni; az a cél vezeti, hogy olyan biztonságos légkör alakuljon ki, amely lehetővé teszi a fegy­verkezés valóságos csökkentését. 5. Az elnök rávette látogatóit, hogy a világgazdasági értekezlet sikerének elő- mozditása érdekében ne módosítsák a vámtételeket az értekezlet egybeülése •előtt. Anglia maradjon demo­kratikus, mondja Baldwin Baldwin, az állami tanács elnöke, Wor- cesterben egy népgyülésen nagy beszé­det mondott. Ha a kormány gyengének bizonyulna, — mondotta Baldwin — Ang­lia is megérhetné azt, hogy a tömegek átpártolnának, vagy a bolsevizmushoz, vagy a fascizmushoz. Angliának azon­ban továbbra is változatlannak kell ma­radnia olyan világban, amely elvesztet­te a demokráciába való hitét. Az angol faj, amely elsőnek teremtette meg a demokratikus és alkotmányos kormány­formát, tartsa meg ezt a jövőben is. Hóman kultuszminiszter az egyetemekről szüld álhitekről Az utóbbi időben felbukkannak azok a Mrék, amelyek a vidéki egyetemek ösz- szevonásáról, egyes fakultások megszün­tetéséről szólnak. Debrecenben legutóbb memorandum is készült, amelyben arra kérik a kultuszminisztériumot, hogy ne szüntessék meg a debreceni egyetem fi­lozófiai fakultását. Vasárnap délután Hó- man kultuszminiszter igy nyilatkozott: — Vannak urak Magyarországon, akik min­den városban érdemeket akarnak szerez­ni azzal, hogy egyetemeket mentenek meg. A különféle álhirek és kacsák ezek­től az uraktól származnak, hogy az­után nagy erővel menthessék meg azt, amit senkisem akar elvenni. Hangsúlyoz­nom kell, hogy semmiféle döntés még nem történt. Várják meg költségvetési beszédemet, amelyben erről a kérdésről is nyilatkozni fogok és addig korlátoz­zák ezek az urak is intézménymentési lázukat. A magyar-cseh kereskedelmi tárgyalá­sok szombaton késő este egyelőre befe­jeződték s a cseh delegáció, dr. Fried­mann meghatalmazott miniszter és rend­kívüli követ vezetésével még az éjszaka elhagyta Budapestet. A két bizottság kö­zött megállapodás történt arra, hogy a cseh kormány álláspontját a Budapesten letárgyalt kérdésekre vonatkozólag e hét folyamán közölni fogják a magyar kor­mánnyal s utána a legrövidebb időn belül Prágában folytatni fogják a tárgyalásokat, amelyek remélhetőleg már konkrét ered­ményekre fognak vezetni. A tárgyalások nem egy, a legtöbb kedvezmény elvén alapuló általános tarifaszerződés, hanem egy nagyobbarányu árukicserélési kon­tingensmegállapodás megkötése körül forognak, amelyek a kölcsönös árucsere kibővítését és a forgalom hosszabb időre való stabi­lizálását tennék lehetővé. Mint beavatott részről haljuk, ezúttal cseh részről is komoly akarat mutatko­zik arra, hogy a szerződésnélküli állapot­nak és a kereskedelmi bizonytalanság­nak a két állam véget vessen és az áru­cserét szilárdabb alapokra fektesse. Magyar részről első sorban vágómar­A nyári szünet előtt még több fontos törvényjavaslatot akar tárgyaltatni a kor­mány. A közigazgatás gyökeres átszer­vezésére kidolgozott programot óhajtja jelentős mértékben előrevinni a belügy­miniszter. Legutóbb, amikor 1929. évi XXX. te. novelláját tárgyalta a Ház, Keresztes- Fischer Ferenc belügyminiszter záróbe­szédében bejelentette, hogy ezt a fontos törvényt, amely a közigazgatási fóru­mokat uj alapon állapítja meg és a per- orvoslati lehetőségeket is uj bázisra he­lyezi: csak abban az esetben fogja élet­beléptetni, ha az egész nagyszabású re­formkomplexum elkészült. A legnagyobb izgalmat keltette a köz- igazgatásban a harmadik törvényjavaslat­nak: a középfokú közigazgatási hatósá­gok átszervezésének bejelentése. Itt merült fel az a gondolat, hogy az alispáni állások a jövőben kine­vezés utján töltessenek be, ami természetesen lényegesen belevág az autonómiába, viszont az egész köz- igazgatást erőteljesen központi irányítás hák, sertések, zsir, hústermékek, bor, főzelék, gyümölcs, tojás és vaj kivi­telén fekszik a fősuly, mig cseh részről meg­nyilatkozott az az óhaj, hogy a tömeg­cikkeken, fán és kőszénén és vasércen kivül a cseh ipar kész termékeit is na­gyobb mennyiségben vihessék ki Ma­gyarországra, főleg olyan cikkeket, amelyeket Ma­gyarország a legutóbbi években Né­metországból szerzett be. Általában úgy halljuk, hogy a tervezett szerződésbe foglalt áruk értéke megközelítőleg 60 millió pen­gő, 360 millió csehkorona között fog mozogni. Az árukontingensek nagysága egyelőre még nincs megállapítva, csak a kölcsö­nös ajánlatok állanak egymással szem­ben, de alapos remény van arra, hogy e kérdésben különös nehézségek már nem fognak támadni. Bizonyos nehézségek mutatkoznak még a kölcsönös árutartozások ki­egyenlítése tekintetében. Több megoldási tervezetet tárgyalt te a bizottság s amennyiben az árumennyi­ség kérdésében a megegyezés létrejön, a valutakérdésen a szerződés megkötése nem, fog múlni. alá helyezi és megnyitja az általános köz- igazgatási reform lehetőségét. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban a bel­ügyminiszter előtt alternativ megoldási lehetőségek fekszenek. A közigazgatás­ban hire jár, hogy a kormány elérkezettnek látja az időt az egész magyar közigazgatás képének átalakítására. A megyékben várják a kormány intéz­kedéseit a középfokú hatóságok átszer­vezésével kapcsolatban. Amennyiben az alispán kinevezés ut­ján töltené be hivatalát, feleslegessé vál­nék a főispáni intézmény és megvalósul a kormánynak az az elgondolása, hogy az ország hét közigazgatási kerületre oszlik, amelynek élére kormánybiztos fő­ispánok kerülnek. A többi főispánság megszűnik és a ki­nevezett alispánok a kormánybiztos fő­ispánok irányítása alatt látják el a köz- igazgatás feladatait. Hir szerint julius elsején már megtörténik va­lamennyi főispán rendelkezési állo­mányba helyezése, sőt amennyiben a középfokú közigaz­gatás átszervezéséről szóló törvényjavas­lat tető alá kerül: rendelkezési állomány­ba kerül valamennyi alispán is. E hírek dolgában konkrétumokról természetesen ma még nem lehet beszélni, tény az, hogy a nagyarányú reform megindult és lehetséges, hogy őszre már egészen uj képe lesz a magyar közigazgatásnak. tatai sajtófőnök a kritika teljes szabadságáért A magyar Írók, hírlapírók és művészek »Pátria« klubja vasárnap tartotta meg ez évi rendes közgyűlését Hindy Zoltán elnöklete alatt. A közgyűlést vacsora követte, amelyen felszólalt dr. Antal Ist­ván sajtófőnök. — Minden magyar író­nak és művésznek örök ideálja legyen: a kritika teljes szabadsága. A kritikai szabadság megvalósításának azonban a mai időkben legkevésbbé a kormányha­talom: a kerékkötője. Ma ezt sokkal in­kább fenyegetik a modern tömegélet kü­lönböző jelenségei, különféle megnyil­vánulási formái — mondotta többek közt a sajtófőnök. — A szabad kritika meg­valósulása ugyancsak az elkövetkező tiz esztendő egyik fontos feladata. Gömbös Gyula a magyar gyermekekért Az Országos Gyermekvédő Liga tegnap délelőtt a Tiszti Kaszinó nagytermében díszközgyűlést tartott, amelyen Gömbös Gyula miniszterelnök is ijiegjelent és mély hatást keltő beszédet mondott ar­ról a nemes karitatív munkáról, amelyet minden magyar embernek ki kell fejte­nie a jövő nemzedék érdekében. A dísz­közgyűlésen Albrecht királyi herceg el­nökölt. Az összeférhetetlenségi rendelet megjelent A hivatalos lap vasárnapi száma közli a részvénytársaságok, szövetkezetek, kor­látolt felelősségű társaságok, közüzemek, egyes közérdekű testületek és egyesüle­tek gazdaságosabb működésének előse­gítéséről szóló kormányrendeletet. Ez a rendelet, valószínűleg sok vitás jogkér­dést fog felvetni a gyakorlati életben. Kétségtelenül legérdekesebb rendelkzései közé tartozik a 33. §., amely kimondja, hogy tényleges szolgálatban álló köz- tisztviselő, vagy egyéb közszolgálati al­kalmazott a törvényben meghatározott eseteket kivéve, nem lehet részvénytár­saság, vagy szövetkezet igazgatóságának, vagy felügyelő bizottságának tagja, sem korlátolt felelősségű társaság ügyvezető­je, vagy felügyelője. Ez a rendelkezés sok érdekeltségi kapcsolatot és össze­férhetetlen helyzetet fog megszüntetni, mert lehetetlenné teszi, hogy állami vagy más köztisztviselők résztvegyenek olyan vállalatok vezetésében, amelyeknek ügyeiben hivatali állásuknál fogva intéz­kedni tartoznak. Mélyreható közigazgatási retormot készít a Gömbös-kormány Hét közigazgatási kerületre osztják fel az országot Kinevezéssel togják betölteni az alispáni állásokat

Next

/
Thumbnails
Contents