Orosházi Friss Hírek, 1933. június (10. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-01 / 123. szám

Kötpéíd" Wr' 0syéSSés Orosházi Friss Hirek 1933. junius hó 1 Apróhirdetések. Ebben a rovatban a legkisebb hirdetés egyszeri közlése 40 fillér. Minden to­vábbi sző 4 fillérbe kerül. Tengerimorzsolást motorral jutányosán vállalok, Sülé András Kerek utca 3. _____________________________358 Kiadók egyszobás lakások, ártézi kút az udvarban. Tó u. 1. 356 Gyopároson ujliget mellett villatelket ősz tok, szöllőföld, ház földdel olcsón el adó. Sági. 349 Eladó Magyarbánhegyesen félhold föld­del Szent István utca 39 számú, utcai kétszobás, adómentes uj ház 2200 pen gőért. Értekezni Orosházán, Tél utca 14 szám. 350 Ablak, kirakatnak üzlethelyiségre, vagy műhelyre és egy ajtó eladó Vásárhelyi utca 26. * 351 Jőkarban lévő gyermekkocsit megvétel­re keresek. Címeket Dér szabóüzlet to­vábbit. 353 Könnyű kis hintó egy ló után olcsón el­adó Bercsényi u. 3 szám. 352 Méhkaptárak jókarban méhcsaládonként 2 pengőért eladók. Petőfi utca 33. 355 Olcsó bor az ünnepekre: nemes kadar lit, 50 fill., Rizling kadar lit. 44 fill., vegyes hazai üt. 36 fillér Bagó Dénes- néi. 354 Kiadó Daubner cukrászda mellett lévő Tóth Rt.-féle villányfelszerelési üzlethelyiség augusztus 1-re. Értekezni Daubner cuk­rásznál. 357 Blokkfüzetek többféle színben és alak­ban. Kapható Demartsik (Friss Hirek) nyomdájában és főtéri papirkereskedé- sében. Újonnan felszerelt morzsolómmal, mor- zsolást legolcsóbban vállalok Tompa M. utca 6. Eckstein. 335 Eladó 8 HP gőzmagánjáró cséplőgarni- tura, 750 kg mérleg Varga és Csömör Orosháza. 327 ÁrulO fillér. Szeged Í7 Alulírottak mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető és gondos édesanya, nagyanya, anyós, testvér, sógornő, nászasszony és rokon özv. Hajdú Sáundorné szül. Rideg Julianna folyó hó 31-én áldásos életének 77-ik, szomorú özvegységének 5-ik évében hosszas és súlyos szenvedés után elhunyt. Drága halottunk temetése junius hó 2-án délután 3 órakor lesz az evang. egyház szertartása szerint az I., Horthy Miklós ut 16. számú gyászháztól és a felvégi temetőbe kisérjük örök pihenőre. Orosháza, 1933. május hó 31-én. Emléke szivünkben örökké élni fog! Gyászolják: Hajdú Pál és neje Héjjá Anna, Hajdú Etelka és férje Horváth József, Hajdú Erzsiké és férje Molnár Sándor, Hajdú Sándor és neje Kiss Eszter, Hajdú Rozália és férje Kiss Imre gyermekei, me­nyei és vejei.. Horváth Sándor, Horváth Józsika, Molnár Juliska, Hajdú Palcsika unokái. Testvérei, sógornői, nászasszonyai és a nagyszámú rokonság. [Kiss Bertalan Utódai Első Orosházi Dísztemetk. Int. és Sirkőrakt. Tel. 53. Megrendelésre készítek a legszebb kivi­telben férfi, női és gyermekcipőket és csizmákat, mérsékelt árak mellett. Sza­bó Sándor cipész mester Tompa Mihály utca 1. 262 Eladó Terényi utca 19 számú ház, eset­leg felerésze is. 358 Tehénjáráson négy hold eladó. Terényi utca 17. rét kaszálása 361 Filléres árak Zombai u. 2. 8 fillér fillér 1 frakking. gallér, 40 242 Daráló, nyolctized lóerős motor eladó, üzlethelyiség kiadó Vasút u. 35. 299 Egy Üter ezerjó 44 kadarka 40 fillér, fillér, Donau érnél. egy liter 510 Ridiküljét, bőröndjét javíttassa Füredi bőröndösnél Bajza ut­ca 2. Sonnenfeld-ház. 205 Rákosi Jenő utca 17 számú iház eladó. 337 Mecséry Lajos orosházi 738 számú ta­nyáján engedélyes bikájával fedeztet. 318 Háziszalonna eladó Lehel utca 38, házi- zsir eladó Vasút utca 27. 324 Imakönyvek: evangélikus, katolikus, re­formátus, nagy választékban a legol­csóbb, legszebb kivitelben beszerezhe­tők Demartsik könyv- és papirkereske­Eladő vályog 3- Madách utca 8­-4 colos, őszi kiverésü. 359 Jegygyűrűt órát, ékszert olcsón vehet Griger órásnál, Mikszáth Kálmán utcában. 867 Könyvkötéseket a legerősebb kivitelben jutányos árban készít Demartsik könyv kötészete, úgyszintén mindenféle üzleti irodai nyomtatványokat, pontos időre szállít a legjutányosabb árban. Egy 8 cséplőhöz hajtó erőt keresek, vagy bérbe kiadnám. Sámsoni u. 26. i«íi ! i 347 Üzleti könyvek nagy választékban és olcsó árban De­martsik könyvesboltjában kaphatók. Szépirodalmi, szakkönyvek nagy válasz­tékban kaphatók Demartsik papír, könyv- és zenemükereskedésében Főtér, ev. egyház bérháza. Két szoba alatt kiadó Bajza utca 1 szám 360 M. kir. Postaigazgatóság. Bármilyen könyvkötészeti munkát igen jutányos áron, elsőrangú kivitelben készit Demartsik Ferenc könyvkötészete OROSHÁZA, Bajza-utca Telefon 113. 31.219—1933. Hirdetmény. Az orosházi postahivatal ellenőrzése alá tartozó gyopárhalmai postaügynök­séget az 1933. junius hó 1-től szep­tember hó 15-ig tartó fürdőidény tar­tamára Gyopárosfürdőre helyezem át, ahol Gyopárosfürdő elnevezéssel Gyo­párosfürdőre, Gyopárhalmára és Rá- kóczi-telepre kiterjedő forgalmi körrel továbbra is az orosházai postahivatal ellenőrzése alá tartozó postaügynökség­ként fog működni. A postaügynökség a gyopárosfürdői vasúti megállóhelyre naponként kétszer éspedig a Kiskunfélegyháza—Orosháza és ellenirányú 174. sz. altiszti mozgópos­tához csatlakozó gyalogküldönc jára­tot fog fentartani. Dijnégyszögszáma: 552. Postaigazgatóság. Kiss J. földmivelésügyi miniszteri engedélyes Ingatlanforgalom közvetítő Irodája Deák Ferenc u. (Gyöngy u.) 11 sz, Ingatlanok adás-vétele, parcellázás, ta­gosítás, birtok és házkezelés. Bérletek Eladó házak: Könd utca 11 négyszo bás komfortos. — Könd u. 13 négyszo­bás. — Szöllő 370 szoba-konyhás szép gyümölcsös telekkel. — Nyílt u. 16 kétszobás istállóval. — Csendes u. 10, — Bajza u. 5 négyszobás. — Szöllő 380 szoba-konyhás bolthelyiséggel. — Tanya 161/1 szoba-konyhás, nagy por­tával, véggel a Kisszikre. — Bajnok u. 10 gazdálkodónak alkalmas. — Mező u. 1 a Csabai u. sarkán, alkalmi vétel. — Zombai utcában négyszobás fürdőszo bával. — Földvári u. 7 csinos uj épü­let. — Mikes u. 55. — Bethlen G. u 52 földért is elcserélhető. — Vásárhe­lyi u. 20 háromszobás. — Zöldfa u. 31. — Báró Eötvös u. 6 kétszobás istálló­val. — Mozdony u. 1 kétszobás istál­lóval. — Horthy M. u. 4 háromszobás sarokház kiváló üzlethelyiséggel. Szöllő 434 szoba-konyhás 1400 négy­szögöles portával. — Gyopárhalma 6 sz. a szentesi kövesut mentén. — Gyö­keresen a »Gyökeresi Borozó« uj épü­letekkel. — Szentetomyán a Köntös-féle korcsma. — Telkek a község bármely részén és Gyopároson is. Eladó birtokok: Pusztaföldvári határ­út mellett a gerendás! határban 10 h. prima szántóföld tanyával is, 18 h. ta­nyával, vagy anélküli. Szentetomyán a Hajdú dűlőben 8 hold szántóföld. Ugyan­ott az iskola dűlőben 3 h. szántóföld. Vásárhelyi kövesut mentén 1—1 h. szán­tó a község alatt alkalmi árog. Vásár­helypusztán 52 h. tanyás legelőbirtok. Kiscsákó 77 T. számú 13 holdas tanyás­birtok. Nagybogárzón 4 h. szántó. Mo- noron 5 h. szántó. Nagybogárzón 60 h. tanyásbirtok parcellákban is. stb. stb. Díjtalan felvilágosítás. FELIX és GAJDÁCS VIIVEZETÉW SZERELŐK Oß OS MÁZA Tőzsde 6502-1933 ikt. sz. 1933. május 31 Zürichi zárlat. Páris 2038 Bécs 73 20 London 17 33 Szófia 3 75 Newyork 431 00 Prága 1541 Brüsszel 7210 Varsó 5805 Milánó 26 88 Budapest — Holland 208 55 Belgrád 700 Berlin 119 80 Bukarest 308 Valuták. (A Magyar Nemzeti Bank hiv. árf.) Font 19 20 Zlotty 6445 Szokol 16 93 Lei 340 Dinár 750 Lira 2990 Dollár 47300 Német m. 135 70 Fr. frank 22 30 Schilling 58 75 Holland f. 230 50 Svájci fr. 110 70 Termén ytzsd e Hirdetmény A vármegyei alispán ur által kiadott rendelet alapján közhírré tesszük, hogy I a vasutmenti birtokosok és bérlők a le­Ahol a termény a tüztávlaton kiviil nem helyezhető el, az onnan a legrövidebb idő alatt elhordandó. Aratás után a tarlót a vasút mentén legalább 100 m. széles­ségben tisztítsák fel. Az első kereszt­sortól 5—10 m. távolságban a vasút fe­löl legalább 3 m. szélességű védőszántást kell Végezni. Tanyán a lakó és gazdasági épületek- 64 45 tői az asztagok és kazlak 20, illetőleg 3 40 legalább 10 m., vasúti vonaltól pedig 29 90 100 m. távolságban helyezendők el. Az 35 70 egyes asztagok között legalább 4 m. szé- 58 75 széles ut hagyandó. A község belterületére gabonát össze­hordani és elcsépelni csak azoknak sza­bad, akik azt ezideig kérelmezték és arra engedélyt kaptak. Sörárpa------Minden birtokos a termény behordása Tak. árpa uj 8 60 alatti időben az asztagok mellett egy Zab I. r. 7 90 kazalfecskendőt, hordóban 5—10 hl. vi­Korpa 5 00 zeL 2—3 vedret, valamint csáklyát he­Tak. liszt 8 00 tyezzen el. Kívánatos továbbá gondos­Tengeri 7 00 kodni arról is, hogy az asztagok mellett Forg közepes nagy0bb mennyiségű porhanyitott föld legyen. A szükséges ásó, lapát és ponyva Határidőspiac. pedig könnyen hozzáférhető helyen nyer­1205-1206 jen e,helyezést 10 52—1053 Szérüskertben, szerükön a dohányzás 021__ 0 23 tilos és ott idegenek és serdületlen gyer­Y Qg_ 7)0 mekek ne tartózkodjanak. Y 03__ y 55 Csak olyan gőzcséplőgéppel szabaó Y y3__ 7 75 csépelni, melynek tüzelő és szikrafogó P , szerkezete a tűzbiztonsági követelmé­Ofg. Csen es „yg^nek minden tekintetben megfelel­nek. A cséplőgépet csak vizsgázott gé­pész kezelheti. A gőzcséplőgépnek akként kell szer­kesztve lennie, hogy a kihulló salak viz- 88 Szalonna 116 be kerüljön. Azon esetben, ha a cséplőt 82 84 Hús 108 126 benzin, petróleum s:b. hajtja, a robbanó 132 138 anyagok tartására ás használatára néz­ve fennálló szabályokat a legszigorúbban be kell tartani. Felhivatnak a cséplőgéptulajdonosok, hogy a netán javításra szoruló cséplőgé­püket úgy a magút, mint a nemzetgaz­daság érdekében javíttassák ki, cséplés alatt pedig kezeljék azokat szakszerűen és gondosan. Figyelmeztetnek i bércséplőtulajdono- sok, hogy a csépeltek) gazdával szemben felelősséggel, a miiasztásokért, okozott kárért pedig kártértéssel tartoznak. Ha a gép rossz állapota, hanyag, vagy szak­szerűtlen kezelése, a munka túlzott si­OROSHÁZI Csütörtök, 1933. junius 1 X. évfolyam 123. szám (Készárupiac) 76- os tv. uj 12 95 77- es tv.uj 1320 78- as tv.uj 1345 79- es tv. uj 13 70 80- as tv. uj 13 80 Rozs uj 6 10 Irányzat bsrátságos Búza júniusra Búza októberre Rozs júniusra Rozs októberre Tengeri júliusra Tengeri augusztusra rányzat elgyengtilt Tengeri barátságos Sertésvásár Felhajtás 2257 Eladatalan 597 rima Közép Könnyű 76—80 Zsir rányzat vontatott Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. PolUllcai Nai»ilai» Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Rajtunls. a világ Nyomtatványt, gumibélyegzőt, könyvkötési Demartsiknál készíttessen. Időjárás. 1933. május 31 Az orosházi meteorológiai állomás jelentése. Déli hómérséklet 206 C ettetése, vagy bármily más a cséplő vál­Minimum 5 cm. a talaj fölött 8 8 C lalkozó vétkes goidatlanságából eredő Minimum 150 cm.a talaj fölöt 92 C ok állapíttatnék mer, a bércséplő vállal- Maximum 150cm.* talaj fölöl21 0 C kozók tartoznak a: okozott kárt meg' A föld felszínén reggel 128 C téríteni. 5 cm. a talaj fölött reggel 124 C A 2 százalékot reghaladó szemvesz­132 C teség folytán előállott kárt a bércséplő 146 C szintén megtéríteni tartozik. 14 8 C Az aratást, hordást és cséplést, vala­15 5 C mint a szemveszt es^get Lázár Lajos jegy- 148 C zó tűzoltó parancsnok, vagy helyettese 137 C Kovács Lajos mérnök, Szilasi István és 11 6 C Veres Imre Kisbirtokos Szövetségi jegy- 14 óra zó mint szakértő f*gja ellenőrizni és sza- 50 o/o bálytalanság esetéi a szükséges intéz- — °/o kedéseket megtenii. Az aratás, hordás 759 1 mm és cséplés alatt a tűzrendészet be nem 757 8 mm tartása és a szenvesztesség miatti pa — mm nászok ezen bizottság tagjai közül Lá­15 20 h r> n » 25 „ „ ,, » 30 » »> » »> 50 » » »> » 00 ,j jí » » 200 „ ,, „ ,, Napsütés Levegő relatív nedvessége Borultság Légnyomás reggel Légnyomás este csapadék Szélirány: északkelet Időjóslat: Lényegtelen hőváltozás, egyes helyeken, főleg a Dunántúlon esők és zivatarok. Szerkesztésért és kiadásért felelős Demartsik Ferencz Nyomtatott Demartsik Ferencz nyomdájában Orosházán. zár Lajos jegyző tűzoltó parancsnoknál terjeszthető elő. Végül közhírré étetik, hogy a község belterületén, fedetlen katlanok, be nem épített nyárikonylák használata tilos és minden háztulajduios, vagy bérlő köte­les lakásának udvarán a kút mellett hor­dóban, vagy dézsában nagyobb mennyi­ségű vizet tartani. Orosháza, 1933 május hó 23-án. Elöljáróság. Csonkamagyarország tavaszi idegenfor­galma igen nagyjelentőségű állomásához érkezett. A nemzetközi ujságirókongresz- szus alkalmából több mint kétszáz kül­földi újságíró érkezett Magyarországra, miáltal joggal állíthatjuk: rajtunk a világ szeme. A sajtó külföldi képviselői ab­ban a megtiszteltetésben részesültek, hogy a kormányzó is kihallgatáson fo­gadta őket, amikor igen megszívlelendő kijelentéseket tett előttük. A magyar nemzet közismert vendég­szeretete meleg érzéssel fogadja a kül­földi újságírókat, mert bennük élessze- mü történetírókat, s egyben bírókat lát. Tekintsen hát szét országunkban a világ szeme, ne elégedjék meg az ész­leletek felületes szemléletével, hanem lássák meg a magyar sorsot, s amikor tollhegyre veszik gondolataikat, ébred­jen fel bennünk a lelkiismeretesen ítélő bíró, s kérjük: mondjanak Ítéletet Tri­anonról. Mondják, hogy az ujságiró az ő szédületes, gyorsiramu munkájában csak a felületeket látja, nincs ideje el­mélyedni a problémákban, s a legtöbb esetben megelégszik azzal, ha csupán fel­tálalja az eseményeket s bizonyos irány­ban aláfestést ad azoknak. A képzett, a hivatása magaslatán álló ujságiró bizonyára fennen tiltakozik mun­kája ilyen megítélése ellen, mert az, amit a hírlapíró naponta tesz, az magát az elevenen lüktető életet jelenti. Azt szeretnénk, ha a főváros vendég­látását biró külföldi hírlapírók is kira­gadnák magukat a felületes szemléletből, s szakítanának időt és figyelmet arra, hogy beássák magukat a köznapi élet fe­lületei alá. mert igy valóban értékes szol­gálatot fognak tenni nemcsak a mi meg- csufolt kis nemzetünk számára, de Euró­pának, a világnak és az emberiségnek is. Abban a reményben élünk, hogy amikor Csonkamagyarország kitárja szivét a kül­földi újságírók felé, s őszinte, igaz érzé­sekkel övezi őket, ők, mint az ezer- szemű nagyhatalom legfőbb munkatársai, nem feledkeznek meg arról, hogy a hír­lapíró legszentebb hivatása, az igazság keresése. A kormányzó is ezekre a szempontok­ra hivta az előtte tisztelgő külföldi új­ságírók figyelmét. — Az önök fegyvere a toll, a leghatá­sosabb fegyver, mert harcát a szellem iráyitja, melynek ereje végtelen, végtelen, de csak akkor, ha az erkölcs és az igazság szolgálatában áll. A kormányzó szavai ezek, amelyek veretes megállapításai az emelkedett új­ságírói hivatásnak. Emellett azonban kell, hogy az ujságiró tollát minden megnyi­latkozásban egy másik nagy lelkierő is nyomon kisérje. Ez: a lelkiismeret. Ez vezesse külföldi vendégeink szemléletét, anyaggyűjtését, megállapításait, ítélkezé­sét, s esetleges kritikáját, mert ne fe­ledjük, hogy a lelkiismeretlenül megtett kijelentés még szétfoszolhat a levegőben, de az Írás a történelem tulajdona s ha azt lelkiismeretlenül vetették papirosra, s szórták szét talán millió példányszám­Budapestről jelentik: A képviselőház tegnapi ülésén áttértek a kultusztárca költségvetésének részletes tárgyalására. Navratil Dezső egyetemi tanár az egye­temi tanárok létszámának korlátozása el­len beszélt, Pakots József és Kőcsán Károly a tanítóság szomorú helyzetét tették szóvá, majd Hóman Bálint kul­tuszminiszter válaszolva a felszólalások­ra köszönetét mondott az előlegezett bi­zalomnak, mely a tárcájával szemben megnyilvánult. Kijelenti, hogy a magyar kultúrát nem szabad le­építeni, a mostani takarékossági intézkedések csak alkalmazkodást jelentenek az ál­lam teherbíró képességéhez. A vidéki egyetemek kérdése még nem érett meg. A külföldi magyar kollé­giumok költsége nem kerül sokba. Véd­te a tihanyi kutató intézetet, majd a középiskolák reformjáról beszéd- A ki­lenc osztályos középiskolának a hive. A nemzetiségi iskolák kérdésében a I kultusztárca költségvetésének részletes tárgyalása a Ház tegnapi ülésén „R magyar kultúrát nem építjük le"—mondotta Hóman miniszter— kultuszkormány a legmesszebbmenő tole­ranciát tanúsítja. 456 kisebbségi iskolánk van és több megértést tanúsítunk a ki­sebbségi iskolák ügyében, mint bárhol egész Európában. A csütörtökön kezdődő magyar könyv­napra hívja fel a közvéleményt. A miniszter beszédét nagy helyesléssel fogadták, majd Herczeg Béla erősebb vallásoktatást követelt beszédében. Dinnyés Lajos a tandijemelés ellen fog­lalt állást, Huszár Mihály a felekezeti kérdésről beszélt, Dinich Ödön a sport fontosságát hangoztatta felszólalásában, Pintér Lajos pedig a magyaróvári gaz­dasági akadémia fentartása mellett ér­volt. Kertész Miklós, Andaházi Kasnya Béla, Szilágyi Lajos és többek felszóla­lása után a Ház elfogadta részleteiben is a kultusztárca költségvetését és há­romnegyed 11 órakor áttért a földmive­lésügyi tárca költségvetésének tárgyalá­sára. A költségvetést Marsall Ferenc dr. előadó ismertette. (Lapzártakor az ülés tart.) Hz Orosházán rendezendő állatkiállitás céljaira 3000 pengőt szavazott meg a vármegyei kisgyülés A törvényhatósági bizottság tegnapi ülése — Javulunk, javulunk! — kiáltják a gyűlés nagy derültségére a megyebizott­ság tagjai. Az alispán válaszában kijelentette, hogy — sajnos — a kisipar helyzetén ő maga segíteni nem bir, Metz felszóla­lását illetőleg törvény intézkedik. A vármegye főispánja is reflektál Metz felszólalására, eközben Ullmer Tibor közbeszól: — Mi lesz Bleyer Jakabbal? óriási zaj tör ki a teremben s a zaj­ból megállapítható, hogy a törvényha­tósági bizottság elitéli Bleyer magatar­tását az ismert parlamenti felszólalásá­ban. Ezután hozzászólás után elfogadták az aüspáni jelentést, elhatározták, hogy a transzferalapból felvett 150.000 pengőt kiegészítik kölcsön utján és az összegből kiépítik a kondoros—endrőd—mezőtúri ut 15 km-es szakaszát. A Békéscsabán tartandó búza- és mi- nőségkiállitásra 2500, az Orosházán tartandó állatkiállitás- ra 3000, a Gyulán tartandó mezőgazdasági és kertészeti kiállításra 2000 pengőt szava­zott meg a közgyűlés. Megállapította a közgyűlés, hogy a miniszteri bizottság a vármegye betonut- jait megvizsgálta s azokat rendben ta­lálta. Az utak négyzetméterenkénti kar­bantartása alig 1 fillérbe kerül. A Ma­(Gyulai tudósitónktól): Szokatlanul csendes megyegyülést tartott tegnap dél­előtt a vármegye törvényhatósági bizott­sága. A gyenge érdeklődés mellett le­folyt ülést Kórossy György főispán nyi­totta meg a most renovált közgyűlési teremben reggel 9 órakor. Az aüspáni jelentéshez, amelyet la­punk keddi számában közöltünk, első­nek Szemenyei Pál szólott hozzá, beszé­dében a kisipar bajaira orvoslást sürget. Metz József intézkedést kér a leventék­nek a nyári munkálatokra való szabad­ságolása tárgyában s kifogásolja, hogy a leventéket rendőrök vezetik elő. Filő Sámuel adóvisszásságokról beszél. A felszólalásokra Márky Barna dr. alispán válaszolt, csodálkozásának adott kifejezést, hogy csak ennyi felszólalás történt, holott ő tízszer ennyit várt. ban a tájékozatlan emberiség között, ez­zel a lelkiismeretlen ember senkinek sem használt, de mindenkinek ártalmára volt. Pedig az ujságiró, hivatása legszebb magalatára akkor emelkedik, amikor va­lóban a népek békéjének diplomatájává válik. Abban a reményben élünk, hogy ven­dégeinket tudásuk, szándékaik s legfő- képen lelkiismeretük arra fogják késztet­ni, hogy tollúk tudatos erejével siettes­sék visszaterelni a népek és nemzetek életét az egyetértés és együttműködés út­jára. gyár Általános Utépitő rt.-nek a vissza­tartott 2 százalék biztosítékot kiadják. Tudomásulvette a közgyűlés, hogy a tótkomlós—békéssámsoni útépítés is be­fejezést nyerít s a megépített ut kifogás­talan állapotban van. Feliratot készit a vármegye a kor­mányhoz, hogy a szénsavkartelre az árak olcsóbbátételét illetőleg hatást gyakorol­jon. Elhatározta a közgyűlés, hogy a vendéglő és kávéház szabályrendeletet módosítani fogja, valamint a vásártartás szabályrendelet is módosítás alá kerül. Kunos István községi főjegyző referált a közgyűlésnek, hogy Orosháza község ötszobás házat vesz, amelyben a Ste­fánia anya- és csecsemővédő egyesü­let kap otthont. A közgyűlés 9500 pengőt szavaz meg a házvételre, a ház a község tulajdonát fogja ké­pezni. Ugyanilyen célra Szentetornya község­nek is megszavaznak 800 pengőt. Tudomásul veszi a közgyűlés Popovits Kornél csorvási főjegyző és Bubla Béla orosházi községi iktató nyugdíjazását és Petyován Endre orosházi községi állat­orvos nyugdijidejének helyésbbitését. A Békésvármegyei Cserkész Intéző Bi­zottság kérésére az iparoscserkészeknek a gödöllői jamboreen való részvételére 2890 pengőt szavazott meg a törvény- hatósági bizottság, ebből fedezik a költ­ségeket és megépítik a jamboree terü­letén a »gyulai kaput«. A tótkomlósi Jankó János emléktábla segélyezése iránt benyújtott kérvényt a közgyűlés nem teljesiti. Ezután áttértek a póttárgysorozatra, melynél a többek között a Békésvármegyei Szarvasmarhate- ínyésztő Egyesületnek 1000 pengő segélyt szavazott meg a törvényha­tósági bizottság. Az indítványok során öt szocialista in­dítványról mondta ki a közgyűlés, hogy az indítványokkal nem kíván foglalkoz­ni, köztük Kiss János indítványa az ara­tógépek használatának eltiltása iránt és Szemenyei Pál indítványa a munkanél­küliség megszüntetése és a fogyasztóké­pesség helyreállítása tárgyában. Szeme­nyei ugyan — a főispán intervenciójára — megindokolhatta indítványát, azon­ban a közgyűlés még igy sem kívánt fog­lalkozni vele. A megyegyülést a főispán 11 óra előtt rekesztette be. Hhol törvényesen védik az ujságiréi titoktartást Londonból érkező jelentések szerint New Jersey állam törvényt hozott, a- melynek értelmében semmiféle bíróság, vádtanács, hatóság vagy törvényhozótes­tület nem kényszerítheti az újságírókat arra, hogy lapjaikban közölt hirek for­rását felfedjék. New Jersey az első ál­lam, amely törvényes utón védi az új­ságírói titoktartást.

Next

/
Thumbnails
Contents