Orosházi Friss Hírek, 1933. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1933. julius hó 1 Kevés kisbiréja van a községnek ßorssalmas frúnyaRataaxirófa TPilissssentivdnon Ax Iszapömlés tizenegy bányász elöl 240 méter mélységben elzárta a tárnából Kivezető utat Hosszabb idő óta beteg az egyik köz­ségi kisbiró, kettőt pedig nemrégiben bocsátottak el az állásból. Három kisbi- róval tehát kevesebb tesz ma szolgála­tot, mint a múlt esztendőben s mind ;a három kézbesítő szolgálatot teljesített a nem piaci napokon. Az elöljáróság szorgalmasan gyűjti a kisbirói alkalma­zásra benyújtott pályázatokat s a ta­nács nem tartja meg a választást. Ha visszagondolok arra, hogy a múlt esz­tendőben 40.700 ügyiratot kézbesítettek a kisbirók, bizony, igazam van, ha azt Írom, hogy kevés a kisbiró. Pláne kevés lehet, ha községi végrehajtó mellett is »fungál« némelyik kézbesítő. Meg kell tartani a kisbiróválasztást mielőbb, nem­csak azért, mert szükség van két kis- biróra az elbocsátottak helyén, hanem azért is, hogy a most kisbirói funkciót teljesítő utcaseprők a piaci helypénz- szedéstől és a végrehajtók mellől visz- szakerüljenek a seprőhöz. Itt a szeme­tes nyár helyén kell lennie minden utca­seprőnek!! ”P. Subát loplak egy orosházi utásztól Horváth István orosházi T.' 150/1. sz. a. lakos kunyhójából távollétében 'ellop­ta ismeretlen tettes a subát. Horváth — amikor a lopást észrevette — elindult Orosházára, hogy jelentést tegyen az esetről, de útközben egy embernél meg­ismerte a subáját. Az embert átadta ? rendőrnek, aki előállította az ügyelet­be s itt kiderült, hogy a subatolvaj kecs­kés János Lajos többször büntetett elő­életű egyén, akit a rendőrség átkisért a járásbíróságra, honnan tegnap bevitték Gyulára az ügyészség fogházába. Rz izraelita Nőegylet fagylaltestje Ma az Alföld szálloda kerthelyiségé- (hűvös idő esetén a nagyteremben) ,áz izr. jótékony Nőegylet tánccal egy­bekötött műsoros fagy’alt estet rendez. Régen nem látott érdeklődés előzi meg a mai estélyt, mert a Nőegylet vezető­ségének sikerült egy olyan szenzációs müsorszámot megnyerni, amely megér­demli ezt a nagy érdeklődést. Az euró­pai hirii táncospár: »Les L’ardy« csodás táncaiban és ragyogó kosztümjeiben gyönyörködhet ma Orosháza közönsége. A táncospár egyik tagja, a férfi, Oroshá­za szülötte, mig a nő lengyel származású és a varsói operánál mint prima-bal- lerina működött. Európa csaknem min­den nagyvárosában tomboló sikert arat­tak és igy méltán néz mindenki a leg­nagyobb várakozással felléptük elé. A zongorakiséretet Porjesz Klári hódmező­vásárhelyi zongoraművésznő látja el. Kez­dete 9 órakor, a műsor pedig fél 11 és 1 óra között bonyolódik le. m ^Mindenféle i NYOMTATVÁNYT Ízlésesen, gyorsan és méltányos áron készit iDemartsik Ferenc könyvnyomdája Orosháza, Bajza-ntca Telefon ■ 1-13. A Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. solytnár-pilisszentiváni bányatelepén szer­dán délben a Solymár-aknában iszap- ömlés történt. A bezúduló iszaptömeg 240 méter mélységben elzárta a kifelé vezető utat 11 bányász elől. A mentőmunkálatok szerda óta hasz­talan igyekeznek megközelíteni a ha­lálraítélteket­A mára virradó éjszaka is szakadat­lanul tartottak a mentési munkálatok. A déli órákig azonban csak mindössze 50 —60 méternyire sikerült előretörni a de­rék mentöcsapatnak az iszaptengerben. Itt azonban már egymásután kerültek elő különböző összetört bányászeszközök, csáká­nyok, csillék, ami arra mutat, hogy a mentőcsapat a szerencsétlenül járt bányászok munkaterületére érkezett. Ez a rész azonban még messze van at­tól, ahol a 11 ember várja a megmen­tését, vagy talán már (lem is várja. Emberfeletti a küzdelem, amit a derék mentők folytatnak az iszappal. Derékig, nyakig merülnek el benne, de lankadat­lanul, a reményt egy pillanatra fel nem adva, talicskázzák ki és a kitalicskázott tömeg helyett újabb iszaptömeg nyomul az aknába. A bánya igazgatósága és a bányakapitányság kiküldöttei a reggeli órákban tanácskozást folytattak és ai ban állapodtak meg, hogy egy utolsó kétségbeesett erőfeszítést kí­sérelnek meg: a használaton kívül álló, betemetett Er- zsébet-akna irányából kísérlik meg a ti­zenegy iszapsirba temetett bányász meg­mentését. Délelőtt tizenegy órakor egy nagyobb mentőcsapat ereszkedett le a használaton kívül álló Erzsébet aknába. Térképpel szerelték fel a csapat tagjait és abba olyan régi vájárokat osztottak be, akik valamikor dolgoztak az Erzsé- bet-aknában, tehát a helyszínnel némileg tisztában vannak. Ezzel megkezdődött a legújabb roham a Solymár-akna felé. A mentők abban reménykednek, hogy talán valami vájatra akadnak, amelyből megközelíthetik az iszapömlés fészkét és ebből átjuthatnak a Solymár-akna üre­geibe. —«o»— yf 1cöszségtpesz KüldiK le a Kis­vasúti résxvényeKet A tört-részvény eKet az elöljáróság fogja Kezelni Békéscsabán csütörtökön közgyűlést tartott az AEGV igazgatósága, amelyen folyó ügyeket tárgyaltak s a részvénykibocsátással kapcsolatos kérdések, miután ez az ügy egy ko­rábbi határozatra támaszkodott, nem is szerepelt a közgyűlés tárgysoro­zatán, csak bejelentette az elnökség, hogy a részvénykibocsátás megtörtént. Kunos István és Szél István ny. köz­ségi mérnök megjelentek a közgyűlé­sen, mint a község által delegált igaz­gatósági tagok s érdeklődésükre azt a felvilágosítást kapták, hogy a részvények aláírása most van folyamatban, mihelyt azonban ez befejezést nyer, az orosházi részvényeket az igazga­tóság megküldi a község elöljáró­ságának, ahol aztán a részvényjegyzők átvehetik. A jogfentartást jelentő nyilatkozatokat tehát a községnél prezentálják a rész­vényesek. Tudvalévő, hogy az AEGV minden 10 mázsa búza után adott részvényt, igy a 10 mázsán alóli részvényjegyzők töb­ben 1 részvény tulajdonosai. Ezeket az u. n. tört-részvényeket nem adják ki a tulajdonosoknak, hanem a község fogja azokat kezelni. Ollót tamitaK a tiltott műtét QalottfónaK testében Erélyes nyomozás ináult egy Kuruzsló ellen A miskolci Erzsébet közkórházba ál­talános vérmérgezéssel szállítottak be egy fiatalasszonyt Pere községből. Alig egy-két órával beszállítása után a 25 éves Hudák Jánosné óriási szenvedések közt meghalt. A boncolás során páratlanul érdekes felfedezést tettek az orvosok. Megálla­pították, hogy Hudákné tiltott műtét kö­vetkeztében halt meg. Az asszony tes­tében körülbelül 20—22 centiméter hosz- szu közönséges ■ háztartásbeli olló eltört félszárát találták. Biciklilopás a járásblréság folyosőián Nehány évvel ezelőtt Weinberger Ist­ván orosházi lakosnak a járásbíróság fo­lyosójáról ellopták a biciklijét. Most Weinberger bejelentette a rendőrségen, hogy tegnap délelőtt folyamán ugyan­csak a járásbíróság folyosójáról megint ellopta ismeretlen tettes a kerékpárját. A peches biciklitulajdonos panasza alapján megindult a nyomozás az eltűnt bicikli ügyében s valószínű, hogy a tettes hamarosan kézrekerül. Az eddig még ismeretlen tettes ez­zel a brutális eszközzel kísérelte meg a műtétet, amely természetesen az asz- szony halálához vezetett. Pere községben és a szomszédos Hernádszentandráson most a csendőrség a legnagyobb erély- lyel keresi a tettest, mert az utóbbi idő­ben több ilyen tiltott műtét fordult elő, amelyek azonban nem jártak ennyire súlyos következményekkel. Azt hiszik, hogy valahol a környéken felhajtókkal működő kuruzsló dol­gozik. A hatóságok remélik, hogy rövid időn belül kézrekeritik. Szerzői est Gyopároson Ismeretes, hogy a gyopárosi községi vendéglő nagytermében ma este 9 órai kezdettel az orosházi kir. adóhivatal tisztviselői műsoros estet rendeznek, melynek keretében fog bemutatkozni a közönségnek Kele László, az elismert iró és dalköltő több novellával és nótá­val. A műsorban színre kerül két tréfás jelenet, egyikben Buzeskó Jenci debütál, akit az orosházi szinházjáró közönség még nem látott színpadon. Kívüle Gré­AMATÖR FÉNYKÉPÉSZEK Orosházán DEMARTSIK könyv, papirkereskedése. Telefon 34. czy Béla, Vigh Lajos és Kecskeméty Im­re dr. szerepelnek az est műsorán, ame­lyet Petrik József konferál. Az előadás iránt nagy érdeklődés mutatkozik nem­csak Orosházán, hanem a környéken is A rendezőség a műsoros est után kel­lemesnek Ígérkező mulatsággal kedves­kedik a megjelenteknek s gondoskodott arról, hogy éjfél után 2 órakor az eltá­vozó vendégeknek az AEGV különvo- natot indítson, de valószinü, hogy még hajnali 4 órakor is lesz utasa a második különvonatnak. lavult valamit az oros­házi búzaár A csütörtöki gabonapiacon a múlt piaci árhoz viszonyítva a búza javult, 10—11.50 filléren állott. Az árpa 6—6.50, a zab 6.00, a tengeri 6—6.10-en kelt, rozsot nem hoztak piacra. A baromfipiacon szilárdultak az árak, tyuk 80—83, csir­ke 80—110, kövér liba 85—90 fillér, so­vány 8—9.00 pengő, a kacsa 2—3 pengő, mig a hízott kacsa 90 filléren ment. A tojást 4 filléren szedték. A tejpiac árai: 10—12 a tej, 70—90 a tejfel, 30—40 a túró, 100—120 fillér az erős túró és 220—260 a vaj kilója. Rgyungázuli egy szentesi detektívet a teherautá Csütörtökön este Szentesen a polgári iskola előtt biciklin haladt Bodó Emi! 38. éves detektív. Mögötte robogott a, Csongrád vármegye tulajdonában levő autó. A detektív meghallotta a tülkö­lést, de elvesztette önuralmát a kerék­pár felett, jobbra-balra csavarta a kor­mányt. Az autó elkapta a bicikli bal pedálját. A detektív felvágódott a hű­tőn át a szélvédőre, majd visszaesett az úttestre. A. mentőautóra tették és kór­házba szállították, de a szerencsétlen de­tektív még az utón meghalt. R öviá jjireK Monoron Máriássy József 6000, Neu­bauer Béla (Friedrich-párt) 766, Böször­ményi Zoltán (nemgeti szocialista) 460 ajánlást kapott, igy Máriássy a Nemzeti Egység Pártja programjával választás nélkül jutott a kerület mandátumához. A bécsi községtanács, az alsóausztriai és salzburgi tartománygyülések kimon­dották a nemzeti szocialisták mandátu­mainak megszüntetését. Október 16-ig elnapolták a leszere­lési értekezletet. A magyar delegáció erélyesen sürgette a lefegyverzést és tar­tózkodott az elnapolás megszavazásától. Pauler Ákos filozófia-professzor meg­halt. Felhőszakadás pusztított Velencében. Bukarestben viz alá kerültek a külváro­sok. Haldoklik Matuskáné, a biatorbágyi tömeggyilkos felesége. Tevfik Rüdzsi bej török külügyminisz­ter tegnap Parisba érkezett, ahol a fran­cia—török kereskedelmi tárgyalásokról folytat megbeszélést. anyagbeszerzési 1933. julius hó 1 Orosházi Friss Hírek 3 Csizmadia Rndrás ország­gyűlési képviselő beszé­de a Házban III. De van itt még egy másik kirívó pél­da is. Kora tavasszal, amikor megkez­dődött a heremagszállitás, miután egy- egy kereskedő egész vagónrakományt a mi vidékünkön összeállítani nem tudott, ha vasúton akarta volna szállítani, da­rabáruként kellett volna feladni áruját. A heremag tarifája, ha darabáruként adják fel, métermázsánként 4 pengő 50 fillér Budapestig. Hódmezővásárhelyi fu­varosok azonban elhozták métermázsán- kint 3 pengő 20 fillérért, mégpedig úgy, hogy abban a 3 pengő 20 fillér­ben vittek a kereskedőnek vissza rizs­kását, gyufát, cukrot, melyik mit ren­delt, nem vasúton szállították ezt le, hanem elhozták azok a fuvarosok ugyan­abban a 3 pengő 20 fillérben. Azt hi­szem, ez talán nem gazdaságos politi­ka, mert igy teljesen tönkremegy a vas­út; hiszen az utóbbi időben már az uta­sok is, ha közelebbi útra mennek, gya­log mennek, mert drága a személytarifa is, ha pedig hosszabb útra mennek, kü­lönösen kereskedők ha vásárra mennek, négyen együtt mennek egy autóban és ez még annyiba sem kerül, mint ameny- nyibe a személytarifa kerülne a vasúton. Azonkívül az autó odaviszi őket a tett­helyre és akkor indulnak, amikor akar­nak. Nagyon helyeselném, ha a keres­kedelemügyi miniszter ur a leggyorsab­ban beváltaná Ígéretét, még mielőtt a nagy szállítások és a nagy forgalom megkezdődik, mert én azt hiszem, hogy a vasút deficitjéből is el tudnánk tün­tetni valamit, ha az Államvasutak a mostani tarifát lejebb szállítanák, mert akkor mindenki inkább vasúton szállíta­na. Például Orosházán is a kereskedők sokkal szívesebben szállították volna azt a 200, vagy 250 vagon tengerit is vas­úton, mert akkor nem kellett volna ne­kik annyira ellenőrizni stb., de miután emigy sokkal gazdaságosabb volt nekik, mert 42 fillért megtakarítottak métermá- zsánkint — s ha ebből 21 fillért a ter­melőnek adtak is, még mindég meg­maradt nekik tiszta nyereségül 21 fil­lér és az is valami — kocsin szállították a tengerit. Sokan csodálkoznak, hogy nálunk a termény, vagy a kukorica ára valamivel magasabb; talán az is közrejátszik ebben, hogy a kereskedő ol­csóbban szállít, mintha vasúton szállí­tana. Rá kell mutatnom arra is, hogy az én vidékemen, ott az Alföldön, az utak ret­tenetesen el vannak hanyagolva. Munka- nélküliség éppúgy van ott is, mint más vidékeken és ha az utakat meg tudnók csinálni, talán a munkanélkülieknek is biztosíthatnánk valami kenyeret arra az időre, mig az utakon dolgoznak. Hiszen csinálunk az országban gyönyörű utkat a Balatonra, Lillafüredre, mindenfelé. Én azt mondom, hogy szükség is van rá, s nem azért hozom ezt fel, mintha ta­lán fel akarnám hánytorgatni a kormány­nak, hogy nem helyesen és nem oko­san csinálja, mert hiszen talán a kül- forgalmat is biztosítani akarja és talán a magyar tengert, a Balatont, vagy pe­dig Lillafüred gyönyörű szép vidékét is be akarja kapcsolni a külforgalomba és a külföldieknek könnyebben való oda- jutását is biztosítani akarja. HÍREK — Rossz az idei méztermes. Az ország különböző helyeiről beérkezett jelentések szerint a rossz idjárás következtében az akácvirágzás nem sikerült, ügy, hogy a méhészek úgyszólván akácméz nélkül maradtak. A március hó végén beállott időjárás megakadályozta a méhcsaládok fejlődését is és gyengítette az állományt. A rossz időjárás folytán tehát az idén erős hiány lesz akácmézben. — Háromnegyedkilós jégdarabok es­tek Baranyában. Borzalmas erejű jég- vihar pusztított ! Baranyamegyében. Fél és háromnegyed kilogrammos jégdara­bok estek és mintegy húsz községben a házak tetejét áttörték, de több helyen a mennyezetet is átszakitották. A vajszlój • gőztéglagyár egész Tetőzetét elpusztítot­ta a jégverés és az irodaépület vala­mennyi ablakát bezúzta a jég. A busz község egész idei termése elpusztult. A községek lakossága kezeit tördelve, két­ségbeesett jajveszékeléssel .nézi az ele­mek pusztításának hatását. Többeket megsebesített a jég. Szapáry Lajos gróf főispán intézkedésére segélybizottság ala­kult a vizkárosultak támogatására. Ezen a vidéken tavaly is. elverte a jég a ter­mést és igy a lakosság most a legbor­zalmasabb helyzetbe került. — Csak a déli részeken kezdó'döft meg az aratás. Minden évben Péter és Pálkor szokott megkezdődni az aratás. Ebben az esztendőben azonban a hetek óta zuhogó eső miatt a búza még nem érett meg annyira, hogy tegnap már megkezdhették volna az aratást. Egyes vidékeken ugyan, igy a déli homokos részeken megkezdték a rozs aratását, de az ország nagyrészében körülbelül két héttel kitolódott ez a terminus. Kü­lönösen áll ez a Dunántúlra, mert ott úgyszólván alig sütött a nap az utóbbi hetekben, állandóan esett az eső. Itt még későbben ; kezdik majd az aratást — Órákig tartó felhőszakadás volt Győrben és Győrmegyében. Győrből je­lentik: Csütörtökön délután három óra hosszat tartó felhőszakadás pusztított Győrött és Győrmegyében. A vihar tete­mes károkat okozott. Győrszigetben a templom előtti partot elöntötte a viz. Győr-Nádorvárosban egyes utcákat tel­jesen elborított az ár, amelyet csak ké­ső este tudtak elvezetni. A győrszent- mártoni nyuli hegyeket hatalmas felhő- szakadás söpörte végig, amely elmosta a hegyi utakat. 'A Duna és a Rába ára­dásnak indult és tegnap reggelre a győri vashidnál kilépett a medréből és elön­tötte a rakpartot. — Három asszonyt ölt meg a villám egyszerre. Varsóból jelentik: Staniclovo kerületben tegnap vad vihar pusztított. Podpieczary községben lecsapott a vil­lám és egyszerre megölt három paraszt­asszonyt, akik egymásmelleit húzódtak meg egy fa alatt. — Halálra roncsolt a vonat egy tüzért­Tegnap reggel 6 órakor Budapesten a Kén-utcai Máv. kitérő állomásnál a vál­tókezelő vasutas egy katona borzalma­san összeroncsolt holttestére akadt. Rendőri és katonai bizottság szállt ki a helyszínre, amely megállapította, hogy a katona Pintér János tüzértizedes, akit valószínűen az este 10 órakor arra hala­dó gyorsított tehervonat gázolt halálra. A holttestet mintegy 25 méternyire von­szolták magukkal a vonat kerekei. — A vér fölírissitése céljából ajánlatos néhány napon át' korán reggel egy pohár természetes »Ferenc József« keserüvizet inni. Az egész világon rendelik az orvosok a valódi Ferenc József viz használa- latát, mert ez szabályozza a bélmü- ködést, erősiti a gyomrot, javítja a vért, megnyugtatja az idegeket és ezáltal uj életerőt teremt. 11 — Meghívó. Az Ipartestület tagjait folyó hó 2-án, vasárnap délután 3 óra­kor tartandó taggyűlésre tisztelettel meghívjuk. Tárgy: Elnöki megnyitót tart Gubicza Sándor ipt. elnök. Előadók: Görbics László a bőripari, Németh István a ruházati, Kabódi Mihály és Tóth István az építőipari, Holecska Gyula s faipari, Pusztay József a kovács és kerékgyártó ipari, Kabódi József a vas- és fémiparit szakmai csoport részéről. A hatráozati javaslatot: előterjeszti és meg­okolja Szemenyei i Pál ipt. alelnök. Fel­kérjük tagjainkat,i hogy a gyűlésen pon­tosan és Teljes számban jelenjenek meg. Ipartestületi elöljáróság. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szolgálatot. — A barackpálinkafőzést adókedvez­ményben részesitik. Tudvalévő, hogy az idén Kecskeméten és környékén oly nagy baracktermést várhak, hogy annak teljes értékesítését szinte lehetetlen lesz lebonyolitani. A kecskeméti termelők ez­ért nemrégiben arra kérték dr. Kállay Miklós földművelésügyi minisztert, hogy eszközölje ki számukra a szeszadók 75 százalékos mérséklését, ami által lehető­vé válna az, hogy a baracktermés egy részét pálinkává főzhessék ki. A barack- pálinka exportja 1 főleg az északi álla­mokban előnyös áron már biztosítva is van. A kérés felett most tanácskoznak a földművelésügyi és kereskedelmi minisz­ter és remény meg van arra, hogy a nyári időre a baracknak szesszé való fő­zésére a baracktermelők megkapják az általuk kért adókedvezményt. Cábizzaáást azonnal megszünteti a „DIADAI” 1 üveg ára 50 fillér. — Hónalj izzadásnál használjon Axillol-t. Kapható; Szent Ró­kus lábsó, Saltrat Rodel. &EUTÖK árogériában Mozi mellett Csirke piac — Kútba ugrott egy kutáső- Pestszent- lőrincen a Ráday utca 79 számú ház ud­varán lévő kútba ugrott csütörtökön reggel Balog Imre 25 éves kutásó. Ezt észrevette 22 éves György nevű öccse, aki kötélen leereszkedett bátyja után a 15 méter mélységű kútba. Közben meg­csúszott és ő is lezuhant. Nagynehezen sikerült a házbelieknek mindkettőjüket kimenteni. A mentők a Rókus-kórházba vitték őket. — Egy üveg »Igmándi« mindig ott­hon legyen, Hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen! 14 aurai * ír rv BELYEGZOm SAJÁT ÜZEMÉBEN ízléses kivitelben, sürgős esetben 2—3 óra alatt készít DEMARTSIK KÖNYVNYOMDÁJA. (Folytatjuk.) ifi@srélci»«Ér gjBEm®arain® „ favUdis „ «alls%fó i legolcsóbb beszerzési forrás CSEK*RCtirIMÉft Filléres árak! Elsőrendű áruk ! Telefonszám 238. Egyik a ff illatból — egy a ff nő közül. Nem véletlen, hogy az ibolyát nevezi líicg, ha Öntől kedvenc illatát kérdezik Ami egyéniségének leg- fobban megfelel, közei áll érzelmi vdágához is, tetszik önnek, illik is önhöz Az Eűda 7 virág szappan illata magában hordja azt az illatot, <snefy Önhöz tartozik, — Önnek és másoknak is rokonszenves. Az Elida 7 vtrat izappax» ciszta és enyhe, •Moiso maradékáig iullatositocc. ELIDA VIRÁG SZAPPAN az Ön kedvenc illatával — Táncmulatság — szurkálással. Teg­nap este Kecskeméten a Kelemen-féle tánciskolában mulatságot tartottak. Tán­colás közben Nagy Imre 21 éves mészá­ros egyik barátjától, Ulhanek Bélától »lekért« egy leányt. A két legény a tánc után emiatt összeszólalkozott, majd Ul­hanek bicskájával összeszurkálta Nagy Imrét A szerencsétlen fiatalember hasát kilenc szúrás érte, kettő pedig a tüdejét járta át. Azonnal kórházba szállították és megoperálták. Állapota reménytelen. Gyakorlott, ügyes kopasztókat felvessünk, Baromfitelep, Vasút utca. — Brazíliában a kávétermés 30 szá­zalékát szabad csak forgalomba hozni. A kevétermelés kormánybiztosa kijelen­tette, hogy az uj kávéaratás ideje kez­detével Brazíliában a múlt évi összes készleteket forgalmon kívül helyezik. Te­kintve azonban az ezévi harmincmillió zsákra becsült termést, ez a rendelkezés sem elegendő arra, hogy a kávé árát a kivánt színvonalon tarthassák. Az uj ter­més negyven százalékát adhatják el a kávétermelők, a többi hatvan százalék jórészét tárolják és igy a termésnek csak harminc százaléka kerül tulajdon- képen piacra. — Asztma és szívbetegség, mell­és tüdőbaj, görvély- és angolkór, pajzsmirigynagyobbodás és golyva- képződés eseteiben a természetes »Ferenc József« keserüviz a gyomor és belek működését kitünően sza­bályozza. 19* — Kanalat, biztositőtüt, ablakkilin­cset nyelt le az elfogott betörő. A na­pokban különböző betörések után meg­szökött Konstanzból egy régen keresett betörő, akit St. Gallenben elfogott a rendőrség. Kiderült, hogy a betörő ön­gyilkossági szándékból a legkülönbözőbb tárgyakat nyelte le és ezért kórházba vit­ték. A röntgenvizsgálat megállapította, hogy gyomrában két evőkanál, két nad- rágcsatt, két ablakkilincs, egy csavar és két szög volt. Azonkívül egy nyitott biztositótü volt gyomorfalába fúródva. Műtét közben derült ki, hogy a betörő beleiben is volt még néhány vasdarab, amiket csak nagynehezen lehetett eltá­volítani onnan. — Leendő anyáknak kellő figyelmet kell forditaniok arra, hogy bélmükö- désük rendben legyen, ez pedig a ter­mészetes »Ferenc József« keserüviz hasz­nálata által érhető el. — Húszmillió cigaretta égett el egy angol kikötőben. Hatalmas tűzvész pusz­tított csütörtökön Southamptonban a rak­tárházak között. A lángok olyan roha­mosan harapództak : el, hogy a kikor ben lévő hajók kimenekültek nyílt ten gerre és két hatalmas óceángőzöst a hol­landi Ingrapöra-t és a Canadian Pacific Monte Rosa nevű hajóóriását is ki kel­lett vontatni. Éjszakára a tűzoltóság már megbirkózott a veszedelemmel, de egy raktár teljesen elpusztult. Odaégett 20 millió cigaretta, >30.000 font értékben. — Amerika 1918-ban pénzt és külön­békét ajánlott föl Ausztriának? Az Ex­change Telegraph jelenti Washingtonból: A múlt éjjel hozták nyilvánosságra a; vi­lágháborúra vonatkozó titkos hivatalos okiratokat. Kitűnt többek között, hogy 1918 február 15-én az Egyesült Államok pénzügyi segítséget ajánlottak Ausztriá­nak, ha szakit Németországgal és külön békét köt. ■ . .. 1 f­APOLIO Telefon 9. MOZGÓ I Telefon 9. Szombaton, julius 1-én fél 9 órakor Vasárnap, julius 2-án 5, 7 és 9 órakor MŰSOR: Magyar vllághiradó flz erdők lombsátorában, természetes felvétel. Aranyásók Erdélyben ismeretterjesztő film. Divat a szerelem Rudolf Eger vigjátéka után tílmre ir­ta : Fr. Zeckendorf. Zene: Hans Otto Borgmann. Főszereplők: Renata Mül­ler, Georg Alexander, Otto Wallburg, Giselia Werbezirk. Helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, I. hely 90, H. hely 70, Hí. hely 50, IV. hely 30 fillér. Szerdán és csütörtökön nincs előadás! Szombaton és vasárnap Magyar világhiradó Havanna, az álmok hazája Kölcsönkenyér visszajár, ar erikái burleszk két felvonásban. Fő­szereplők: Slimm és Linn. ÍTÉL a tenger Látványos, izgalmas, hangos tenge­rész történet. — Főszereplők: Heten Chandler és Kent Douglas.

Next

/
Thumbnails
Contents