Orosházi Friss Hírek, 1933. augusztus (10. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1933. augusztus hó 1 dott le a békeszerződések revíziója ér­dekében való további tetterős közbelépé­séről; 3. a Duna-völgye uj szabályozása tekintetében Olaszország és Magyaror­szág megegyezésre jutott. Magyarország helyesli és támogatja a Duna-völgvében az olasz célokat, Olaszország viszont el­ismeri azokat a különleges gazdasági kapcsolatokat, amelyek Magyarországot és Németországot összekötik; 4. Musso­lini törekszik majd a négyesszerződés másik három nagyhatalmát a Duna-kér- dés, illetőleg a Balkán-kérdés megoldásá­ra az egyenjogúság és a szerző­dések revíziója kérdéseinek felvetése és tisztázása utján megnyerni. Mus­solini reméli, hogy Ausztrián és Magyarországon kivül Bulgáriát és Görögországot is be tudja venni e terv megvalósításába; 5. az olasz-magyar meg­egyezést megerősített gazdasági alappal is alátámasztják. A »Völkischer Beobachter« megjegyzi: A római megbeszélések mindenesetre azt a figvelemreméltó eredményt érlelték, hogy a trianoni békeszerződés által any- nyira megkínzott és leigázott Magyar- ország a négyesszerződés szellemében való közreműködésben reményt lát arra, hogy kivívhatja az élethez való jogát. Gandhi uj küldetése Gandhi bejelentettbe, hogy kedden el­indul uj szent küldetésére 32 válogatott tanítványa kíséretében, akik között 15 nő van. Ezekkel faluról-fatura vándorol a Kairó kerületben, mindenütt az egyéni ellenállást hirdetve. Reméli, hogy a kor­mány mindjárt uj hadjárata elején le­tartóztatja. Eloltották a snedgyesi szondatüzet Tegnap éjszaka sikerült a hetek óta tartó földgáztüzet teljesen eloltani. Az oltási munkálatokat csütörtökön kezdték meg és megszakítás nélkül folytatták hétfő hajnalig. A tűz fészkét már telje­sen elföldelték és csupán egy-két láng­foszlány jelzi már a szondaégés helyét. Az oltáshoz 126 vagon vizet és 30 va­gon kevert földanyagot használtak fel. Bolsevista puccs készült Budapesten Szombaton éjjel riadóautó állt meg Budapesten a Peterdy utca 6 sz. ház előtt, ahol a sütőmunkások szakszerve­zete van. Rendőrök vették körül az épü­letet, a lakók és a környékbeliek nagy ijedelmére. A szakszervezeti helyiségbe behatoló detektívek 85 pékmunkást vit- etk magukkal a közben megérkező te­herautókon; egyenesen a toloncházba, mig Lak Gyula, Marosán János, Braun Miklós, Delikát Adolf, Maki Ádám és Nett Ádám pékmunkásokat a főkapitány­ság politikai osztályára kisérték. A rend­őrség meglepetésszerü látogatásának e- lőzménye az, hogy a politikai osztály vezetője, Hetényi Imre főkapitányhelyet­tes már hetek óta bizalmas jelentéseket kapott azokról a kisebb helyi puccsokról, amelyek igyekeznek eltávolitani helyük­ről a szakszervezetek vezetőit és radiká­lisabb érzelmű uj vezetőkkel pótolni. Ezek azután bolseviki propagandát csi­nálnak, forradalomra és rendbontásra iz­gatják a munkásságot. Mivel a legújabb jelentés szerint szombaton este hasonló palotaforradalomra készültek a sütőmun­kások székházában is, a rendőrség vég­rehajtotta a rajtaütést. A politikai osz­tályra kisért munkások voltak a moz­galom vezetői. Most faggatják őket, hogy megtudják: milyen utasításokat kaptak a szakszervezeti aknamunkára Moszkvából és kik hozták ezeket az uta­sításokat? Megjelent as ugabonajegy- rendszer- és lisztéi rendelet Felvétel a szegedi Tudományegyetemre VdlísdgKedivexmény buxa és roxsllsxi Keverésnél A Budapesti Közlöny vasárnapi száma közli a kormánynak a gabonajegyrend- szer, a liszt forgalmiadóváltság és a mezőgazdaságnak 1933—34. gazdasági év­re nyújtandó kedvezmények tárgyában kiadott 6200—1933. M. E. sz. rendeletét, vagyis a bolettarendelet végrehajtási uta­sítását. Részletesen szabályozza a rendelet a gabonából előállított őrleménynek más őrleményekkel történő keverése esetén a fizetési váltság kulcsát. Mentesiti a rendelet a váltság fize­tése alól a sütőiparosokat akkor, ha buza'iíztet rozsliszttel kevernek és a keverés aránya a kenyér címkéjén feltiintettelik. Uj kedvezményt biztosit a rendelet azzal, hogy az egyesnél maga­sabb és a kettős számjelzésü rozslisztek után az idén az exportőr gabonajegyér- ték és liszt forgalmiadóváltság térítésben fog részesülni. A 2. rész a 100 aranykorona a katasz­teri tisztajövedeimet meg nem haladó birtokok és szőlőbirtokok földadó ked­vezményére és közmunka szolgáltatásá­nak enyhítésére vonatkozó rendelkezések végrehajtási szabályait tartalmazza. A 3. rész foglalja magában a mező- gazdaság megsegítésére szolgáló alap- szabályzatot a vámőrlés dijára, a lisztfor­galom szabályozására és a házi iparszerü kenyérsütés szabályozására vonatkozó rendelkezés eket. ti New-Yorlc Tröszt Is fioxsd/d- túli a magyar (jltelrögxités&es Közeledünk a külföldi hitelek egységes rendezéséhez Beszámoltunk arról, hogy a külföldi hitelezők majdnem osztatlanul a Still- halte-megállapodás meghosszabbítása mellett foglaltak állást. A napokban a külföldi hitelezők érte­sítették az illetékes magyar tényezőket, hogy augusztus 1-ével nem élnek a Still­halte-szerződések felmondásának jo­gával. Voltak egyes hitelezőcsoportok, ame­lyek eddig nem vettek részt a Stillhalte- ban, igy többek között a Newyork Trust, amely annakidején ötmillió dollár exporthitelt nyújtott a magyar bankoknak. port természetesen függetlenül ettől az intézettől, megállapodott a magyar kor­mánnyal és a hitelszervezettel a Still- halteban. A Newyork Trust magyarországi meg­bízottja, Mr. Glucstadt tárgyalásokat folytatott a pénzügyminiszterrel, amely­nek eredményeképpen ez az amerikai hi­telcsoport is csatlakozott a Stillhalte- megállapodásokhoz és elfogadta azokat a feltételeket, amelyek a többi hitelező­csoporttal is érvényben vannak. Ez a nagyjelentőségű megállapodás jelentős mértékben hozzájárul a kül­földi hitelek rögzítésének és végle­ges megoldásának egységes elinté­zéséhez, Ez az intézet eddig elzárkózott min­den ilyen hitelrögzitő megállapodásban való részvétel elől és ez bizonyos mér­tékig megnehezítette az általános rende­zés egységes elvek szerint való keresz­tülvitelét. A többi amerikai hitelezőcso­mert a Newyork Trust, mint hitelező­csoport a maga tekintélyével és a pénz­ügyi életben elfoglalt súlyával most már szintén a végleges rendezést fogja tá­mogatni. —«O»— A KMlKcrcsKeáeltni Tanács AJa- tároszata a ierméséríéUesiíésre Megakadályozzák a magyar A napokban a Külkereskedelmi Ta­nács, amelyben a szakminisztériumok képviselőn kivül a Magyar Nemzeti Bank kiküldöttje is helyet foglal, rend­kívül fontos határozatot hozott, hogy megakadályozza Magyarország érté­kes mezőgazdasági terményfelesle­gének könnyű és olcsó kiárusítását. Eddig az úgynevezett »áruforgalmi pengő« ellenében egész sereg reményt lehett kivinni az országból. Az árufor­galmi pengő tudvalevőleg külföldi gyá­rak és kereskedők magyarországi köve­teléséből ered. A németek kezdték meg nálunk áru­forgalmi pengő ellenében a búzavásár­lást, de ezt a magánüzletet a Külkeres­kedelmi Hivatal közbelépésére felfüg­gesztették. Tudjuk azonban nagyon jól, nogy a német ipar sokmillióra, menő áru- Jorgalmi pengővel rendelkezik nálunk és miután a* gabonavásrlások egyelőre megszülitek, attól lehetett tartani, hogy a német hitelezők ezeket a követeléseket más országok üzletembereinek engedik át, akik magyar terményeket szándé­koznak beszerezni. Meg kell jegyezni,, hogy nemcsak a németekkel szemben áll fenn ez a veszély, hanem minden külföldi hitelezővel szemben, aki áruforgalmi pengőt követel valame­lyik gyártól, vagy kereskedőtől. gabona olcsó kiárusítását A Nemzeti Banknak nálunk deviza kell, fölös terményeinket mi külföldi kö­vete'érek, vagy nyersanyag ellenében szeretnénk értékesíteni, ennélfogva meg kellett akadályozni ter­ményeink kiárusítását áruforgalmi pen­gő ellenében. így jött létre a Külkeres­kedelmi Bizottság határozata a múlt hét végén, amely szerint csak »saját árufor­galmi pengő« ellenében engedi meg bi­zonyos mezőgazdasági cikkek kiszállí­tását. Az illető államnak tehát saját magá­nak kellett megszereznie az áruforgalmi pengőkövetelést, tehát nem vásárolhatja meg más külföldi hitelezőnktől azok áru­forgalmi pengőn alakuló belföldi követe­lését. A határozatot gazdasági körökben megelégedéssel fogadták. A legújabb japán találmány: a zajtalan repülőgép A tokiói hadügyi kormánytól Hironari Kiwa fiatal japán mérnök kért enge­délyt legújabb találmánya, a zajtalan repülőgép bemutatására. Az újszerű ta­lálmány legfőbb érdekessége a külön­leges szerkezet, amely a lendítő csavar zaját a legtökéletesebb mértékben letom- pitja. Szákkörökben nagy érdeklődéssel fogadták a különleges találmányt. A szegedi m. kir. Ferenc József Tu­dományegyetem közli, hogy akik ezen az egyetemen akarjak tanulmányaikat folytatni, felvételért 1933. évi augusz­tus hő folyamán folyamodhatnak. A fel­vétel iránti kérést ahoz a karhoz kell intézni, amelyhez a folyamodó beiratkoz­ni óhajt és a 2 pengős okmánybélyeggel ellátott kérvényhez a következő eredeti okmányok csatolandók: Születési bizo­nyítvány, középiskolai érettségi bizo­nyítvány, erkölcsi bizonyítvány, folya­modó nemzethüségről és erkölcsi meg­bízhatóságáról, közhatósági bizonyítvány arról, ha a folyamodó hadiárva, köz­hatósági bizonyítvány folyamodó szülei­nek foglalkozásáról, vagyoni helyzetér- ről. Vagyontalan köztisztviselők gyerme­kei és vagyontalan árvák és menekül­tek, valamint szegénysorsuak, tandíjked­vezményben, illetve tandíjmentességben részesülhetnek. A tandíjkedvezmény, il­letve tandíjmentesség elnyerése iránti fo­lyamodványok a jog- és államtudomá­nyi-, orvostudományi- és mathemaíikai és természettudományi karoknál 1933- évi szeptember hó 12-ig, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karnál 1933. évi augusztus hó 31-ig nyújtandók be. Meztelen nő esett ki az aMakkit Vasárnap reggel 9 órakor Budapesten a Dob utca 21 számú ház plső emeleté­nek egyik ablakából egy meztelen leány zuhant ki az utcára és véresen terült el kövezeten. A fiatal leány minden ruhá­zata egy szál harisnya volt- A járókelők rémülten siettek rendőrért, majd a men­tőkért telefonáltak. A mentők a fiatal le­ányt, akinek a Iába eltört és súlyos zu- zódásokat szenvedett, a Rókus kórházba vitték. A házbeliek közölték a rendőrrel, hogy a leány az első emeleti 9 sz. lakás ablakából esett ki. Ez Biesz Elemér 29 éves szobrásznak a lakása. A leány 3 Rókusbán azt állította, hogy a szob­rász dobta őt ki az ablakon. A szob­rász, kit a rendőrség őrizetbe vett, ta­gad. ttövid jUrel Ma este 9 órakor lesz Gömbös minisz­terelnök rádiőszózata. Borzalmas robbanás elpusztított egy négyemeletes szállodát Brünnben. Baden Powell, a világ főcserkésze el­indult Londonból Gödöllőre. Ford nem fogadta el Roosevelt munka- kódexét. Amerikai hírek szerint felismerték és elfogták Kis Bélát, a cinkotai tömeggyil­kost. Tizennyolc malaca lett egy Pestszent- erzsébeti 280 kilós kocának. Gazdája cuclis üveggel próbál a koca anyagi gondjain segíteni. Tízezer magyar cserkesz vert sátrat a gödöllői erdőben. Ifalbo az időjárás javulására való te­kintettel elindult Írország felé. Debrecen határában az újabb fúrásnál nagymennyiségű földgázra bukkantak. Az ir kormány hadjáratot indított a »kékingesek« ellen. A létrás ember bevonulási engedélyt kért Budapestre. Az államvasutak igazgatóságának köz­lése szerint julius 30-án 20 óra 36 perc­kor a Budapest felől Vác felé haladó te­hervonat Vác állomás bejárati jelzője előtt szétszakadt és az elszakadt vonat­részre a következő személyvonat rásza­ladt. Embersérülés nem történt. Két üres teherkocsi kisiklott.

Next

/
Thumbnails
Contents