Orosházi Friss Hírek, 1933. augusztus (10. évfolyam, 172-197. szám)

1933-08-01 / 172. szám

1933. augusztus hó 1 Orosházi Friss Hirek 3 Orosháza és vidéke egyik legelterjedtebb napilapjában az OROSHÁZI FRISS HIREK-kM. meglátja, az eredmény nem fog elmaradni. Vidám vasárnap délután Gyopároson A vasárnapi forró napon több, mint ezer vendég rándult ki Gyopárosra üdül­ni, szórakozást keresni. Nagyszámmal jöttek el vidékről is, különösen Békés­csabáról. Különösen a céllövő verseny vonzott sok látogatót, de a vizikaba- rénak is nagyszámú közönsége volt és kitünően mulattak a kövérek és sová­nyok vizipóló mérkőzésén, melyen a kö­vérek 2:1 arányban verték le a soványa­két. A soványak persze végső elkese­redésükben nem tehettek mást, mint a két bírót kiborították a csónakból. Nagy derültséget keltett, mikor a kis Hor­váth Búvár irtó fölénnyel nyervén a gyorsuszásban Dömsödi (Carnera Beby) ellen, a győztest gyermekkocsiban vit­ték diadalutra. Az Annabál sajnos a közelgő viharra való tekintettel — el­maradt. flitler-üdvöziés a német iskolákban A würtenbergi kormány elrendelte, hogy az összes hivaatlokban a tisztvise­lők Hitler-üdvözléssel köszöntsék egy­mást és a feleket. Most az iskolákba is bevezetik a nácik köszönési módját: a kultuszminiszter rendelet adott ki, amely szerint a tanulók igy tartoznak üdvözöl­ni tanítóikat és a tanszemélyzet ugyan­csak Hitler karlenditéssel köteles az üd­vözlést fogadni. MAIWIWIMWIMIMMMmWMM n tiszántúli legények a divat ellen Az a jó hir jutott el hozzánk, hogy valahol a Nagykunságban a legények kiadták a jelszót, hogy ők ezentúl csak olyan leányt vesznek feleségül, aki nem megy a divatőrülettel, vagy az őrült divattal, hanem visszatér a jó öreganyá­ink egyszerű viseletéhez. Hát bizony szó | ami szó, de már csakugyan elkel- j ne egy kis gondolkozás, egy kis ma- \ gunkbaszállás, avagy inkább égy Olyan kis számvetés, amely a mai nyo­morúsághoz igazítja a divatot. A ti­szántúli legények is megsokalták már, még látni is azt, hogy leányainknak in- inen-onnan nem az igazi női hivatás­szerű dolog a fő, hanem csak a divat, a kozmetika s az e réven való tetszel- gés a korzón, strandon moziban stb. azonban, mint ahogy egy fecske nem csinál nyarat, — pedig talán sok eset­ben jó volna! — épen úgy a kunsági.! legények sem fogják visszafordítani az idő kerekét. Bizony csak igy me­gyünk mi tovább, azaz uszunk az ára­dattal, minden tekintetben, még a di­vat szempontjából is. HÍREK — Leleplezték Balatonbogláron Gaal Gaston arcképét. A balatonboglári fürdő­egyesület Kaposfy Mária festőmüvésznő- vel elkészítette Gaal Gaston arcképét, amelyet a községnek ajánlott fel. A le­leplezési ünnepélyen Sümegi Vilmos el­nökölt és a dalárda éneke után Vargha plébános mondta az ünnepi beszédet. — A bőnumi bábaválasztás. A bónumi bábaválasztás pályázati határideje hétfőn lejárt. A bábái állásra Orosházáról Sza­bó Jánosné és Faragó József né, Geren­dásról Bocskai Mihályné és Nagyvá­radról Koós Istvánná pályáztak. A pá­lyázat eredménye a legközelebbi képvi­selőtestületi közgyűlésen dől el. — Lopás a Szöllőkben. Fórján Sán- dorné Szöllőbeli lakos jelentette a csend- őrségen, hogy mialatt távol volt ha­zulról, 'valaki a kapufélfára akasztott kulccsal behatolt a lakásba és a kredenc alatt tartott csuporból 7 pengő pénzét ellopta. A csendőrség egy kisleány sze­mélyében, aki már több lopást követett el, kinyomozta a tolvajt és megtette a feljelentést. — Kik pályáztak a gyepmesteri állás­ra? Az orosházi gyepmesteri állásra ki­irt pályázati határidő julius 28-án lejárt. A következők adták be pályázatukat; Bereczki Imre, Bán Sándor, Kovács Pál, Sülé Lajos és Fazekas János. A főjegyző a pályázatokat véleményezés végett ki­adta a községi állatorvosnak. — Ezen a héten a Molnár patika tart éjjeli szolgálatot. — Négy templomot fosztott ki egy tönkrement pesti kereskedő. Zalaeger­szegről jelentik: A balatonfüredi csendőr­ség vasárnap elfogta Vas János Jenő 47 eves tönkrement budapesti kereske­dőt, aki bevallotta, hogy néhány nap­pal ezelőtt ő fosztotta ki a balatonfüredi zsinagógát. Meg is találták lakásán az ellopott kegytárgyakat. Vas elmondotta, hogy amióta munka nélkül jár az or­szágban, ez már a negyedik templom, a- melyet kifosztott. Szombaton és vasárnap folyt le az Orosházi Polgári Lövészegylet által ren­dezett városközi meghívásos céllövő-ver- seny a levente-cél’övőpályán. A versenyre 12 vidéki egyesület lövészei jöttek el: Szeged 4, Vásárhely 2, Mezőhegyes, Kiszombor, Püspökiele, Békéscsaba, Gyu­la és Békés egyesületei vettek részt a nemes közdelemben a két orosházi csa­paton kívül, mintegy 120 versenyzővel. A verseny már szombaton reggel meg­kezdődött, de az első napon alig jelent­keztek versenyzők, vasárnap pedig olyan nagy tömegben érkeztek, hogy emiatt — bár a verseny reggel 6 órától este 8-ig folyt — nem is lehetett minden ver­senyszámot lefolytatni és a szarvasvadá­szat elmaradt. A versenyt a mezőhegyesi lövészek nyerték meg, de igen szépen dolgoztak az orosháziak is. A lövészverseny részle­tes eredményei a következők: I. Csapatverseny. 1. Mezőhegyes 1258, 2. Orosháza 1256, 3. Szegedi MOVE — Kedvezményes jegyek a jámboré­ra. Az alispán értesítette a község elöl­járóságát, hogy a gödöllői cserkészjam- boree parancsnoksága a vármegye ré­szére 250 drb ingyen és 400 drb. fél­áru jegyet adott. A jegyek kiosztását Schreiber Ottó gyulai polgáriiskolai ta­nár vállalta el, az igénylők tehát fordul­janak közvetlenül hozzá. — Kirabolta a kerepesi templomot és az aszódi javítóintézetet két volt aszó­di »növendék.« Vasárnap elfogták Kri- zsa Vince és Csiszki Márton szabósegé­deket, akik arany templomi kegyszere­ket akartak eladni. Kitűnt, hogy Kerepes község templomát fosztották ki és on­nan vitték el az értékes tárgyakat. fAi- alatt a két legényt vallatták és megállapi- tották róluk, hogy mindketten az aszódi javítóintézetben voltak és elvitttek onnan nyolc rend ruhát. A két volt aszódi »növendéket» mindjárt megkérdezték a detektívek: nincsenek-e benne véletlenül ebben a »munkában« is? Krizsa és Csisz­ki egykedvűen bevallották, hogy a kere­pesi templomban elkövetett betörés után valóban ők tettek ilyen eredményes lá­togatást volt otthonukban, az aszódi javítóintézetben is. \ — Számos női bajnál a természe­tes »Ferenc József« keserüviz hasz­nálata végtelen nagy megkönnyeb­bülést szerez. 45* — Jövő vasárnap Szegeden tartja zász- lóbontő nagygyűlését a »Nemzeti Nép­párt.« A Nemzeti Néppárt, Griger Mik­lós legitimista pártja, eredetileg a Pesti , Vigadóban akart pártvacsora keretében az ország politikai közvéleménye elé lép­ni. Ez a vacsora néhány héttel ezelőtt el­maradt és az uj legitimista párt vezető­sége most úgy határozott, hogy jövő vasárnap délelőtt Szegeden tartja meg országos zászlóbontó nagygyűlését. A gyűlésen Griger Miklós, gróf Sigray An­tal és Farkas Tibor országgyűlési kép­viselők, Odescalchiné Andrássy Klára hercegné, dr. Pethő Sándor és Somlyódy László fognak felszólalni. A zászlóbontó nagygyűléssel egyidejűleg a szegedi ta­nyákon három helyen tart gyűlést az uj legitimista párt. 1231 ponttal. Az orosházi csoport tagjai: dr. Gallotsik Elek, Iszlay Kálmán, dr. Berthóty Géza, Varga Béla, Szokolai Pál. II. Egyéni versenyek, a) összetett ver­seny urak részére. 1. Ujréti Antal Mező­hegyes 258, 2. Sefcsik István Gyula 258, 3. Varga Béla Orosháza 256, 4. Gyön­gyösi József Hm vásárhely 255, 5. Bod­nár László Orosháza 255, 6. Matesz Ödön Mezőhegyes 255, 7. dr. Gallotsik Elek Orosháza 253, 8. Székács End­re Mezőhegyes 253, 9. Radványi János Szegedi MOVE 252, 10. Kasper Fri­gyes Szegedi MOVE 252 ponttal. b) összetett verseny hölgyek részére. 1. Prunkel Magda Szegedi Amazon 150, 2. Varga Béláné Orosháza 141, 3. Csorjai Katalin Szegedi Amazon 138, 4. Lipnik Manyi Orosháza 137, Csórja Zsuzsanna Szegedi Amazon 137 ponttal. c) vadászverseny vadkacsa-célíáblára­1. Radványi János Szegedi MOVE 185, 2. Dobos István Békés 165, 3. Hitel Osz­kár Püspökiele 155 opnttal. — Makacs székrekedés, vastag­bélkatanus, gyomorbaj, puffadás, vértorlódás, sárgaság, aranyeres cso­mók, csipőfájás eseteiben a termé­szetes »Ferenc József« keserüviz, reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága sze­rint a Ferenc József viz még in­gerlékeny belü betegeknél is fájda­lom nélkül hat. 7 — Békéssámson községben a hetipia­cokon idegen községbeli lábbelikészitő nem jelenhet meg. Békésvármegye tör­vényhatósági bizottsága a békéssámsoni lábbelikészitő iparosok kérelmére feltev- jesztéssel fordult a kereskedelemügyi mi­niszterhez az idegen iparosok által való szabad árusítása tárgyában alkotott vár­megyei szabályrendeletnek Békéssámson községre vonatkozó részének módosí­tása ügyében olyan értelemben, hogy a nevezett községben idegen lábbelikészitő iparosok hetivásár alkalmával meg nem jelenhetnek. A törvényhatósági bizottság azzal indokolja a felterjesztést, hogy a községben 11 lábbelikészitő iparos van, akik a község szükségletét ki tudják elé­gíteni. Megjegyzi a felterjesztés, hogy kartelszerü kinövéstől nem lehet tartani, miután a kialakuló árakat módjában áll a fogyasztóknak a tótkomlós! piacon ellenőrizni. — Ünnepi hét lesz az árvízből újjá­született Szeged 50-ík születésnapján. Öt­ven éve, hogy megkezdődött az árvizsuj- tottta Szeged újjáépítése és eből az al­kalomból országos ünnepségek lesznek a tiszaparti nagy városban. Augusztus 26-tól szeptember 3-ig ünnepi hetet ren­deznek, amelyre filléres és különvonatok szállítják az érdeklődőket. A páratlanul gazdag műsorból kiemelkedik »Az em­ber tragédiájá«-nak szabadtéri előadása á Dómtéren. Lesz szabadtéri hangver­seny, néprajzi felvonulás, különböző ki­állítások, közötttük tanyakiállitás és re- konstrukciós-kiállitás, amelynek kereté­ben mutatják majd be Szeged ötvenéves fejlődését. — Egész hajók narancsrakományát dobjak a tengerbe az angol partokon­Londonból jelentik: Liverpool kikötő­jében többezer láda spanyol narancsot tengerbe dobtak, miután a narancs ára a küldemény megérkezéséig annyira zu­hant, hogy nem birta volna el a vámté­teleket. Pusztán a MacAndrews import cég egyszerre 150 tonna narancsot do­batott a vízbe, míg az Alona Mondi te- hergőzös 1200 ládából álló rakományát mint értékesithetetlent, Valenciába vit­te vissza. — Két barát csodálatos élete és ha­lála. Esztergomból jelentik: Szőny köz­ségben ugyanabban az órában halt meg Vizkelety József és Nyikus József gaz­da. Mindkettő nyolcvanhárom éves volt, pontosan ugyanabban az órában született Szőnyen. Együtt katonáskodtak, egy na­pon tartották eljegyzésüket és esküvőjü­ket s egész rokonság elválhatatlanok vol­tak. A temetésen megjelent egész Szőny község lakossága. A rokonság közös sír­ba temette a két jó harátot. Idisztemeikezésí = VfiLLBLAI = Dusán felszerelt nagy raktár! Érc- és fakoporsókban, sirkoszorukban mérsékelt árak, kedvező fizetési feltételek! TISZTELETTEL Gubicza Gy. és Társa OROSHÁZA, (Buzapiactér.) Gabona-mázsával szemben. MeréUsKéáar éuimamSlc „ faviíás „ «lEk«MÉrés2K®is legolcsóbb beszerzési forrás CSEPIMEGIMÉE Filléres árak I Elsőrendű áruk J Telefonszám 238. Asz Oros&ászi Polgári Lövéssz- egylel céllövö versenye Mezőhegyes! lövészein vitték el a pálmát

Next

/
Thumbnails
Contents