Orosházi Friss Hírek, 1933. október (10. évfolyam, 223-248. szám)

1933-10-01 / 223. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1933. október hó 1 1933. október hó 1 Orosházi Friss Hírek Hosszú élet titka? Legyen jó étvágya! Ha pedig nem volna, , a meghozza. Igmáiidi Valamennyi gyárat be* zárja Fnrd ? Az amerikai sztrájkhiullám olyan mé­reteket öltött, hogy most már komolyan veszélyezteti Roosevelt nemzeti ujjáépi- tési programját. A washingtoni kor- hiány a sztrájk leküzdésére tizenkét mun­kakerületre akarja osztani az országot s mindegyik kerület élére munkatanácsot készül állítani, amely diktátori hatalmat nyerne valamennyi munka és bérvita el­intézésére. A Ford-gyárak tegnap sztrájk­ba lépett 511 munkását elbocsátották és helyükre azonnal uj munkásokat vettek fel. Ford kijelentette, hogy felveszi a har­cot a sztrájkolókkal, ha továbbterjed a mozgalom, valamennyi gyárat bezárja- A nemzeti újjáépítő tanács egyik megbízott­ja sürgősen Detroitba utazott, hogy megkísérelje a békés közvetítést Ford és és a sztrájkolok között. Titokzatos fényielek az angol partokon A Töress Association szerint a Hull melletti világitóhajó értesítette a tenge­részeti hivatalt, hogy idegen halászha­jók rejtett helyekről éjszakának idején titkos fényjeleket adnak le a part felé. Miután a titkos jelzések használata ide­gen hajók számára már magában véve is büntetendő, az admiralitás utasította a parti hatóságokat, hogy állandóan fi­gyeljék a környéket. Komitácsik felrobbantot­ták a Vardar hiúját A szaloniki III. hadtest jelentést ka­pott, amely szerint Mirofias közelében a görög határtól ötven kilóméternyire levő vasúti hidat, amely a Vardar folyón vezet át, a szigorú szerb határőrizet el­lenére, komitácsik felrobbantották. Né­hány perccel a robbanás után kellett a hidra érkeznie a Simplon expressznek. A jelentések szerint a robbanásnak halálos áldozatai is vannak. Egy másik jelentés szerint húsz komitácsinak véres összetű­zése volt egy szerb határőrjárattal. A lövöldözés során a komitácsik vezére és három bandatag meghalt, több katona megsebesült. A komitácsik a görög ha­tár felé menekültek. Külön vonattal ka­tonai megerősítés érkezett Qevgelibe. Anglia a háborús adós­ságoknak csak tiz száza­lékát fizeti meg Az angol kormány, — beavatott kö­rök értesülése szerint — végleg elha­tározta, hogy csak ítiz százalékát fizeti meg az Egyesült Államokkal szemben fennálló háborús tartozásainak. Az angol delegáció, amely útban van Washington felé, hogy október 5-én megkezdje Roo­sevelt elnök megbizottaival az adósság­rendező tárgyalásokat, azt az utasítást kapta a londoni kormánytól, hogy ajánl­jon fel 80 millió font sterlinget az ame­rikai kormánynak az angol háborús a- dóssagok fejében. Ez az összeg körül­belül tíz százaléka az eredeti adósság- összegnek. Anglia ezzel a gesztussal azt akarja kifejezésre juttatni, hogy elismeri ugyan háborús tartozásait, de nem tudja megfizetni azokat. Mint ismeretes, Anglia már a legutóbbi esedékesség napján is csak az adósságösszeg tíz százalékát tör­lesztette a fenálló tartozás elismerése cí­mén. Roosevelt elnök természetesen a kongresszus jóváhagyása nélkül nem fo­gadhatja el az angol ajánlatot. A kormány pénzügyi politikájának e- gyik legfontosabb programmpontja a hi­telélet uj alapokra való fektetése. Erről a kérdésről Imrédy Béla pénzügyminisz­ter is már ismételten nyilatkozott és rámutatott arra, hogy a kormány minden erejével azon fá­radozik, hogy az országban újból megindulhasson a hitelélet folyamata, amely a bankzárlat és azt követő ese­mények óta teljesen megakadt. Eddig azonban főleg csak a régi adósságren­dezés irányában történtek kormányin­tézkedések, mert az uj hitelellátás meg­indításának tárgyi előfeltételei hiányoz­tak. Ezzel szemben nemcsak a mezőgazda­ság, ipar és kereskedelem sürgeti már régebb idő óta a hitelellátás újból való megindítását, hanem maguk a hitelszer­vek is. Meg is jelölték már a kibonta­kozás felé vezető utat, amely szerintük nem lehet más mint az, hogy a kormánynak a gazdasági és pénz­ügyi élet rendelekezésére kell bo­A Tóth gőzmalom és villamostelep rt. október 6-án érdekes kiállítást rendez az Alföldben a villamostechnika legújabb készülékéről. Ezúttal a villamos háztartási készülé­kek alkalmazását mutatják be. A kiállításon meggyőződhetik minden­ki arról, hogy a legolcsóbb áramszolgál­tatás mellett lehet sütni, főzni, vasalni. A háziasszonyok öröme lesz látni, hogy A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara a gazdaadósságok rendezése tárgyában föliratot intézett a kormányhoz. Az öt pontba foglalt előterjesztést tegnap meg­küldték az összes gazdaérdekképvise­leti szerveikhez. A Kamara előterjesztése a következőket tartalmazza: 1. Kéri a Kamara a kormányt, hogy úgy a pénzintézeti rövidlejáratu gaz­daadósságok, mint a beruházás jelle­gével biró áruvásárlásokból eredő, vál­tóval fedezett gazdaadósságok hosszú­lejáratú, a gazda eladósodottságának mérvétől függően 15—50 éves törlesztéses kölcsönök­ké alakíttassanak át, Öt évi (egyház helyett nyolchónapi börtön Három fiatal legény, névszerint Mó- rocz Sándor, Lentorszki János és Jelen István az egyik januári éjszakán szé­nát loptak Petyován Mihály gazdálkodó udvaráról, Móroczék szomszédjától. A gazdálkodó a kutyaugatásra felébredt és két fiával kiment az udvarra és meg­zavarta a tolvajokat. A három legény azonban visszatért és megtámadták a gazdálkodót. A gyulai törvényszék e- zért rablás bűntettében mondotta ki bű­nösnek a három legényt és 5—5 évi fegyházra ítélte, a szegedi tábla azonban most a rablás helyett lopásban és sú­lyos testi sértésben mondotta ki a vád­lottakat bűnösnek, büntetésüket, 8, 6 és fél illetve 7 hónapi börtönre szállí­totta le. csátani az úgynevezett »begyújtás!« hiteleket. A probléma annál is aktuálisabb, mi­után most már kétségtelen, hogy a kor­mány rövidesen véglegesen rendezi a gazdaadósságok ügyét és igy most már mi sem áll az útjában annak, hogy az összes illetékes tényezők az uj hitelel­látás feltételeinek megteremtéséről tár­gyaljanak és ezen tárgyalások alapján megtegyék a szükséges intézkedéseket. A bankérdekeltségek most ismételten időszerűnek látják a probléma felszín- rehozását és a hitelellátás megindítása ügyében a TÉBE vidéki osztályának szerdai ülésén is beható tanácskozás in­dult meg. Ebben az ügyben egyébként már a kormány előtt feküsznek külön­böző prepozíciók és tervezetek is, ame­lyek azonban mind megegyeznek abban, hogy a kormánynak, illetve a Nemzeti Banknak és a Pénzintézeti Központnak kell mielőbb ezeket a nekilenditésti hi­teleket a gazdasági és pénzügyi élet ren­delkezésére bocsátaniok. —<co»— a fáradságos, sok piszmogással járó szénvasaló helyett olcsóbb, tökéletesebb a villanyvasaló és megfelelő átalakítás mellett főzni, sütni gazdaságosabb, ké­nyelmesebb a villamos főző-sütő készü­lék. Mint értesülünk a kiállítás előtt sajtó­bemutató lesz és akkor részletesebben számolunk be a Tóth-malom kiállításá­ról. ! olyként ,hogy az 50 éves törlesztéses kölcsönök évi annuitása maximálisan 4 százalék legyen. A hosszúlejáratúvá át­alakítás zsinórmértékül vétessék az e- gyes gazdaságok kataszteri tiszta jö­vedelme, amelynek pengőben kifejezett egyszeres összegét a gazdaadós által fizetendő annuitás összege ne haladhassa meg. 2. Ugyanezen elv érvényesítendő a jelenleg fennálló hosszúlejáratú gazda­adósságokra nézve is. 3- A kamat, illetve annuitás hátra­lékok az adósságok rendezésekor a tőkéhez csatolandók. Iff alapokra fektetik a magyar Hiteléletei „Begyujtási hitel'* a bajbajutottak segítségére A villamossági tecßnika csodáit mutatták be Orosßdzdn Olcsó áramdlf melleit le&et sütni, föxnl, vasalni A tiszántúli gazdák adósság­rendezési tervezete Ötven éves törlesxtés maximálisan 4-es Kamattal — Agy- és szivérelmeszesedés- ben szenvedő egyéneknél a termé­szetes »Ferenc József« keserüviz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméle­tesen távolítja el. 46* 4. A hátralékos közterhek, adók és illetékek után felmerülő kamatok tö­röltessenek, a tőkehátralékok pedig 10 évre elosztottan hajtassanak be. Az il­leték hátralékra nézve, azoknak revízi­ója is tétessék lehetővé az illeték ki­vetése idején annak alapjául szolgált ^rtékében bekövetkezett változásoknak figyelembevételével. 5. Mindazon gazdaadósoknak ügye, akikre nézve fenti megoldás nem al­kalmazható, mert adósságuk összege oly nagy, hogy birtokuk kataszteri tiszta jövedelmének pengőben 'kifejezett egy­szeres összege az 50 éves törlesztéses kölcsön 4 százalékos annuitásra sem nyújt fedezetet, utaltassák az Országos Mezőgazdasági Hitelvédő Egylethez ma­gánegyezség megkísérlése céljából s an­nak nem sikerülte esetén a kapcsolato­san létesítendő vegyes döntőbíróság elé. Álarcos rablók egy postahivatalban A szomajomi postahivatalban tegnap este megjelent két álarcos fiatalember. A postamesternőt összekötözték, száját be­tömték és elrabolták a postahivatal pénz­készletét, 229 pengőt és egy forgópisz­tolyt vittek magukkal. A nyomozás megállapította a két rablótámadó sze- mélyleirását. Az egyik 19—20 év körüli 170—180 centiméter magas, sovány ar­cú, szeplős, borotvált bajuszu fiatalem­ber, akinek ruhája világosszürke, csikós kabát, sötétszürkés pantalló volt és fű­zős félcipőt viselt. Fején világosszürke sapkát hordott. A másik 16—20 év kö­rüli 160—165 centiméter magas, barna arcú, borotvált bajuszu fiatalember, fe­kete kabáttal és pantallóval, világos csi­kós sportsapkával. Vége a gyopárosl sze- zónnak Ma hivatalosan bezárják Qyopárost. A nyári melegnek vége s bár egy-egy meg­rögzött strandoló még kifeküdt a múlt héten a napra, néhány hidegvérű ember megfürdött Gyopáros — most már iga­zán — hüs tavában, az elöljáróság a szezont »berekesztette« s ezzel bukszák­nak, szabadfürdőzésnek, strandolásnak, enyhe sétálgatásnak és üldögélésnek jövő május 15-ig hivatalos szabadság adatik. Az elöljárósággal karöltve az AEGV is végét veti a nyárnak s beszünteti a gyopárosi menetrendet. Gyopáros ma megkezdi téli álmát, amelyből csak oly­kor-olykor veri fel némely elszánt mu­lató társaság. Röviá ölrelt Felrepült a sztratoszférába tegnap reg­gel három orosz tudós. A léggömb há­rom óra alatt megdöntötte a világrekor­dot. Egy volt cári gárdaezredes Üszkübben agyonlőtte feleségét és anyósát. 40 ezer pengőt és 100 darab ékszert vittek el a kasszafurók a nagykőrösi vá­rosházáról. Megint véres harcokat provokáltak a kubai kommunisták. Öt halott, huszon­egy sebesült. A német sajtóképviselők tegnap este utaztak el Moszkvából, hogy visszatér­jenek Németországba. Az amerikai konzorcium nagymennyi­ségű magyar bor vásárlásáról tárgyal Magyarországgal. — Az Ev- Nőegylet hálás köszönetét mond mindazoknak a nemesgondolko- zásu, jószivü emberbarátoknak, akik át­érzik, hogy a mai nehéz viszonyok mel­lett kétszeres kötelességünk közcélok­ra áldozni és belátják, hogy a Nőegylet nagy, nehéz feladatot vállalt magára a jótékonycélu tárgysorsjáték megrendezé­sével és ezt a nehéz munkát nagylelkű adományaikkal, kezük szorgos munká­jával, a sorsjegyek árusításával és vá­sárlásával, vagy akárcsak egy-egy jó tanáccsal is igyekeznek megkönnyíteni. Hogy az az adomány egy zsák finom búzaliszt (Pipis malom ajándéka,) vagy művészi szép festmény (R. Molnár festő­művész ajándéka,) a fakereskledők szi­ves deszkaadománya, vagy Szenti László szobafestő önzetlen munkája-e, aki a nyeremény tea-asztalkákat díjtalanul fes­tette meg, — ez a Nőegylet előtt mind, egyenlően értékes, mert mindegyikben az emberi szív, az emberi jóság, meg­szólalását értékeli. — Nem is beszélve arról a szinte hihetetlen teljesítmény­ről, amellyel Mittelholzer Károlyné a Nő- és Leányegylet buzgó tagjaival nagy leleményességgel, szinte a semmiből, e- gész halom szebbnél-szebb, értékes ké­zimunkát varázsolt elő. A jó példa már is több buzgó követőre talált, mert az Izr. Nőegylet kedves tagjai, élükön a minden szép és nemesért lelkesedő, a- gilis elnöknővel, munkánkban áldozat­készen segítenek. — Isten áldása legyen minden segítő társunkon! Elnökség. — Ma lesz Kardoskuton a szüreti mulatság. — Felfüggesztenek hat felvidéki zsu­pánt a nyitrai események miatt. A cseh nemzeti szocialista Ceske Slovo, amely nek a külügyminisztériumhoz való kap­csolatai közismertek, azt a feltűnést kel­tő hirt hozza, hogy a nyitrai események miatt hat zsupánt felfüggesztenek állá­sától, meg pedig azzal a megokolással, hogy engedékenységet tanúsítottak az államellenes elemekkel szemben. Alap azt is jelenti, hogy a nyitrai esemenyek miatt 91 tót ember ellen indult eljárás. — Tegyen el pénzt a »Süt a nap« ok­tóber 8-i előadására. — Építőipari téli tanfolyam kőműves, kőfaragó és ács mesterek kiképzésére Szolnokon. A magy. kir. áll. fa és fém­ipari szakiskola ezidei építő ipari téli tanfolyamát folyó évi november hó 3-án kezdi meg. A tanfolyam szervezete és a nyert képesités azonos a budapesti felső építő ipariskolán állandósított és hasonló cim alatt tartott tanfolyammal. A tanfolyam négy évfolyamra terjed, s a négy évfolyam elvégzése a kőmives-, kőfaragó és ácsmesteri képesítést adja, három éves gyakorlat felmutatása méh let. A tanfolyamon részt vehetnek kő­műves, kőfaragó és ácsipari segédek és tanulók. Jelentkezni -lehet levél up" ján is az intézet Igazgatóságánál ok­tóber hó végéig. A tanfolyam vidéki hallgatói az intézet internátusában nyer­hetnek elhelyezést. Az idei tanfolyamon az első évfolyam nyílik meg. Bővebb felvilágosítást ad az intézet Igazgató­sága. Gőzfürdő napok sorrendje október hó elsejétől a következő: Férfiak részére: csütörtök délelőtt péntek délután szomkat délelőtt Nők részére: csütörtök délután péntek délelőtt szombat délután Vasárnap és hétfőn egész nap, kedden és szerdán délelőtt üzemszünet van. Kedden és szerdán délután a gőzfür­dőt iskolák veszik igénybe. MELEG KÁDFÜRDŐK az tízemnapok minden szakában rendelkezésre állnak A fentieket a t. Közönség szives tá­jékoztatására közli: A „DianaMürdő Vezetősége — Frontharcos közlemények. Ma va­sárnap délután, a budapesti Országos Frontharcos Találkozóra való tekintettel — amely találkozón az orosházi baj­társak 35 főből álló csoportja vesz részt — hivatalos órát nem tartunk. A legközelebbi hivatalos ‘órát október 8- án, vasárnap délután 2—4 óra között tartjuk a Polgári Kör kistermében. El­nökség. — Tagnévsorunk közlését foly­tatjuk: Méri István cipészmester, Horthy Miklós utca., Tóth Sándor kovácsmes­ter Kakasszék., Wertheim Béla uradalmi főgépész, Kakasszék., Vetési Imre keres­kedő, Bercsényi utca., Voska Sándor borbélymester, Thököly utca. Folytatjuk. — Jelentkezzék az államrendőrség 4 számú irodáján ujságárusitó igazolványá­nak átvétele végett Cziráki István Makói utca 1 szám alatti lakos. — Talált piros kövü, aranyozott, ezüst fél karcsat van a rendőrség 6 számú iro­dáján, a másik felét, aki megtalálja, vi­gye be a rendőrségre. Megßivö. A Békésvármegyei Általános Tanító Egyesület Orosházi Járásköre 1933 ok­tóber 7-én délelőtt 9 órakor Orosházán az áll. el. iskolában tartja rendes őszi közgyűlését, melyre a járásköri tagokat és a tanügy barátait tisztelettel meg­hívjuk. Orosháza, 1933. október hó 1. Zombai Ádám jk. jegyző. Balassa Já­nos jk. alelnök. Kivonat a tárgysorozat­ból: Elnöki megnyitó. Az egészségtan tanításának módszere és az uj tanterv címmel értekezik és a »Betegápolás« címmel mintatanitást mutat be a VI- leány osztályban Baky Vince szentetor­nyai községi tanító. A tisztikar lemon­dása. Tisztujitás. »Tárgykapcsolatok és az osztatlan népiskola problémája« cím­mel előadást tart Körössy Sándor szente- tornyai községi tanító. A versenybizott­ság javaslata a tavaszi dalosverseny tár­gyában. Orosháza község elöljáróságától. 13896—1933. ikt. sz. Hirdetmény. A m -kir. Földmivelésügyi Miniszter a tejforgalmát szabályozó 13.000 VII. 2- 1933 számú rendeletét a folyó évi au­gusztus hó 25-én 14120—1933. VII. 2. számú rendeletével olyképen egészítette ki, hogy a tejgyüjtőtelepek által akár viszont eladás céljaira, akár közvet­len a fogyasztóhoz szállított tej minimális zsírtartalmát 3.5 százalékban állapította meg. A tejgyüjtő vállalat az általa szállított tej zsírtartalmát az előbb említett rendeletben megállapított mó­don, ha a szállítás kannákban történik, a kannákon, ha a szállítás palackokban történik, kísérőjegyzéken feltüntetni tar­tozik, amelyben a palacktej árusító he­lyét is meg kell jelölni. A tejellátással foglalkozó iparengedélyes vállalatok, a- mennyiben a tejgyüjtő telepről nekik szállított tej a minimálisan megállapí­tott zsírtartalmat nem éri el, ezen körül­ményről a tejszállitóval (termelő, tej­gyüjtő) való egyidejű közlés mellett a termelés és forgalombahozatal helyére illetékes vegyldsérleti (vegyvizsgáló) ál­lomást értesíteni köteles. Ezesetben a tejellátással foglalkozó engedélyes vál­lalat a szállítóval szemben megfelelő árlevonást alkalmazhat, sőt amennyiben gondatlanságról, vagy mulasztásról volna szó, a tej átvételét megtagadhatja. Aki a hivatkozott rendeleteket megszegi, vagy kijátsza, — amennyiben cselek­ménye súlyosabb büntető rendelkezés alá nem esik — kihágás miatt az 1895. XLVI. t. c. és végrehajtása tárgyában kibocsájtott 38.286—1896 F. M. sz. r. rendelkezései szerint büntettetík. Orosháza, 1933. évi szeptemebr hó 29. Elöljáróság', K d dió Vasárnap, október 1. 9.15. Hírek. • 10. Református istentisztelet a Kálvin­iért templomból. Prédikál Ravasz László dr. püspök. 11. Egyházi zene és szentbeszéd a ki­rályi és várplébánia templomból. 12. Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. Utána a m. kir. Operaház tagjaiból alakult zenekar. 2. Gramofonlemezek 3. A m. kir. földmivelésügyi miniszté­rium rádióelőadássorozata. 3- 3.45. (BUDAPEST II.) Gramofonle­mezek. 3.50: Helyszíni közvetítés a svéd—ma­gyar atlétikai mérkőzésről. 4- 30. Kotsis Endre dr.: »Az uj falusi ház.« 5. Budapesti Koncert Szalonzenekar. 6. A jánoshidai avar hangszer. Fettich Nándor dr. előadása. (A másfélezredes eredeti hangszer megszólaltatásával.) 6.30. Magyar nóták. Előadja Karácso­nyi Margit, Csóka Béla és Kurina Simi cigányzenekara. 7.45. Gulácsy Irén elbeszélése. 8.15. Pontos időjelzés, sport- és ló­versenyeredmények. 8-30. Budapesti Hangverseny Zenekar. 10. Hírek, sporteredmények. 10.15. Mándits-jazz Szántó Gyula ének­számaival. ‘ Hétfő, október 2. 6.45. Torna. Utána gramofonlemezek. 9.45. Hírek. 10. 1. Mit tanultak dédszüleink termé­szetrajzból. 2. Ételreceptek. (Felolvasás.) Közben gramofonlemezek. 11.10. Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi tem­plomból, időjárásjelentés. 12.05. Hajnal Elma és Bertók István énekel ,zongorán kiséri Polgár Tibor. Szünetben hírek. 1.15. Pontos időjelzés, időjárás- és víz­állásjelentés. 1.30. Weidínger-szalonzenekar. 2.45: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhirek­3.30. A rádió diákfélórája. 4. Asszonyok tanácsadója. 4.45. Pontos időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5. A m. kir. Mária Terézia 1. hónvéd- gyalogezred zenekara. 6.15. Német nyelvoktatás. 6.45. Heimlich Lajos zongorázik. 7.30. Papp Viktor előadása. 7.50. Clementis Ervin dr. előadása. 8.30. Népszinmüelőadás a Stúdióból. »A tolonc.« Népszínmű 3 felvonásban. Irta: Tóth Ede. 10.30. Pontos időjelzés, időjárásjelen­tés, hírek. Utána Roósz Emil zenekara. 'Palladis októberi ufdonságai: • Kivívott szerelem. Regény. Irta: Willy Dias. Könnyed kézzel, amellett előkelő, fi­nom művészettel rajzolta meg az iró egy házasságban kibontakozó szerelem egyszerű és mégis változatos színekkel teli történetét ebben az uj Félpengős Re­gényben. Szép és nemes hatású könyv, amely nemcsak a szórakozni vágyó, ha­nem az emberi lélek szépségeiben elme­rülni szerető olvasóközönség igényeit is egyformán kielégíti. Sandi rendet csinál. Wallace Afrikai Regénye. A visszasodrodó ifjúkori emlékek val­lomásai csordulnak ki Wallace könyvé­ből: az ember Afrika-szerelme, az ifjú­ság nagyszerű kalandszomja és a ked­ves-bájos fekete gyermekhősök mély, testvéri szeretete. Mintha az ifjúságnak újra fölfakadott forrásából innánk el- varázsló bűvös italt e váratlan és külö­nös könyvön keresztül. A díszesen kiál­lított exotíkus kötet ára fűzve P 1.45. Vágtató bosszú. Irta: Max Brand. Az élet romantikájának minden valósá­got megcsufoló, káprázatos színeiből szövi meséjét'az iró; a képzeletnek olyan kimeríthetetlen forrásából1 merit, s olyan száguldó iramban rohan velünk a leg­hajmeresztőbb kalandokon át, hogy szin­te beleszédülünk. Nemcsak izgalmas me- seszövése miatt érdemel első helyet, ha­nem szellemes stílusa és könnyed, friss humora is megérdemli, hogy a Pengős Regények legjava között kapjon helyet. A nevető halál. Regény, írták: Rodriguez André és Ödön. Csupa izgalom, rejtély és váratlan bo­nyodalom ez a regény, amelyet egy előt­tünk szövődő szerelem szálai és az itt- ott megcsillanó humor tesznek még vál­tozatosabbá s amelynek feszült légkörébe hirtelen villámcsapásként világit bele a mindenképpen megnyugtató, frappáns befejezés. " '• , ^ DEMÜRTSIK Nyomda hmm Könyvkötészet Bélyegző készítés L Szép, éles metszésű hivatalos és keres­kedelmi bélyegzőket puha, ruganyos gu­miból sürgős esetben 2—3 óra alatt olcsó árban saját üzemünkben készítünk. Könyvkötéseket a legegyszerűbbtől a legdíszesebb kivitelig aranyozással. Is­kola és könyvtári könyveket a szokott legerősebb kivitelben készitünk. Üzleti és irodai nyomtatványokat, plaká­tokat, röpcédulákat, könyveket, folyóira­tokat a legrövidebb idő alatt szállítunk. 5 Ismét a kék-fehérek játszanak itthon, akiknek az OTK és ár OFC 2—2 meccsével szemben ez már x negyedik itthoni mérkőzés. De az OMTK mégis csak két pontot tudott szerezni a piros-fehérek négy pontjával szem­ben. Ma azonban a kék-fehér tábor úgy gondolja, hogy sikerül behozni ősi ri­válisukat, mert az OTK esetleges gyu­lai győzelmében senki sem bízik. —«o»— I Az Orosházán lejátszandó 0MTK-BTE mérkőzés valóságban közel sem olyan biztos mérkőzés mint ahogy azt az OMTK kissé optimista tábora hiszi. A békési együttes mindig »mumusa« volt az OMTK-nak, mert még valamennyi OMTK—BTE mérkőzésen sok gólos dön­tetlen volt az eredmény és a vezető dugókat mindig / a békésiek rúgták. A papirforma most is erősen döntetlenre mutató de természetesen ezt a teljeses! nyílt mérkőzést bármelyik fél könnyen megnyerheti. Bízunk bennq, hogy az OMTK játékosait fellelkesiti az a tudat; hogy győzelmükkel szerencsés esetben akár három hellyel is feljebb ugorhatnak és megnyerik ezt a mérkőzést. A fél 4 órakor kezdődő mérkőzés mindenesetre szép, erős sportnak Ígérkezik. —«o»— Gyulára szólítja a piros-fehéreket a sorsolás az OTK-GyTE mérkőzésre. A gyulaiak a múlt vasárnap Csabán, csináltak döntetlent a bajnok- aspiráns CsAK-kal, tehát valószínűleg nincsenek rossz formában. Az OTK el­lenben éppen most hanyatlott és még a legvérmesebb piros-fehér drukker sem gondol arra, hogy csapata éppen most hozna pontot haza Gyuláról, anri hat év alatt még egyszer sem sikerült: Ezt a , mérkőzést az fogja eldönteni hogy az OTK szívós, kemény védelme, hogy birja meghiúsítani a GyTE ost­romait, mert a mai piros-fehér csatár­sor ezen a mérkőzésen valószinüleg nem sok vizet fog zavarni. A sors utjai kiszámíthatatlanok, lehet, hogy épp most fog csalódni a pesszimisták tábora. —»o«— A múlt hétre beígért drasztikus vál­toztatások végre bekövetkeztek a zöld­fehér csapatnál, mert az MIK—OFC mérkőzésen a következőképpen áll fel az OFC: Bor — Dénes I-, Dorogi — Fórján, Pethő, Dénes II. — Devoöa, Pusztai, Pálka II., Lénárt, Gelegonya, Ezt a felállítást papíron élénken helye­selhetjük, de, hogy valóságban be fog-e válni, azt majd csak hétfőn mondhatjuk meg, Igazán kívánatos volna, hogy a zöld-fehérak a már hónapok óta húzó­dó felállítás-válságot végre sikeresen meg­szüntessék. Hirdetmény Az AEGV igazgatósága értesíti a t. utazó közönséget, hogy f. évi október hó 2-ától az Orosháza—Gyopáros-fürdő között az általános menetrendszerinti vo­natok közlekednek. Indul Orosházáról 7.17 és 16.00 órakor, indul Gyopárod­ról 7.38 és 16.24 órakor. Ezeken a vo­natokon kívül további intézkedésig indul még Orosháza piactérről 14.30 és 18.00 órakor és Gyopárosról 15.00 és 18.30 órai­kor. Vasárnap délután a jelenleg érvé­nyes menetrend szerinti vonatok közle­kednek. Orosháza, 1933 szeptember 29. Igazgatóság, j /

Next

/
Thumbnails
Contents