Orosházi Friss Hírek, 1933. november (10. évfolyam, 249-272. szám)

1933-11-03 / 249. szám

Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő, Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Politikai Napilap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Nagy izgalommal várja Litvinov külügyi népbiztost Amerika Az orosz államférfi a Fehér Ház vendége Kemil pasa Gömbős ankarai látogatásáról A török nemzetgyűlés megnyitásakor mondott beszédében Musztafa Kemal pa­sa, a köztársaság elnöke Magyarország­ról a következőket mondotta: Nagy örömmel és nagy szívélyességgel fogad­tuk Magyarország miniszterelnökének és külügyminiszterének megtisztelő látogatá­sát. A két ország között kötött semleges- ségi és döntőbírósági szerződést meg­hosszabbítottuk. A két nép között fenn­álló testvéri érzelmek e szerencsés al­kalomból lelkes megnyilatkozásokban ju­tottak kifejezésre. A nemzetgyűlés tagjai a gházi beszédének ezt a részét lelkes tapssal kisérték. Pokolgép és mozsár robbant Hietzingbeo A Neue Freie Presse jelentése szerint Hietzig külváros zsinagógájának köze­lében felrobbant egy durrantó papirmo- zsár. Senki sem sebesült meg és kár sem esett. A Hazafias Front hietzingi helyi­sége előtt felrobbant egy bombaszerke­zet. A kapu és a falak megrongálódtak, az ablakok összetörtek. Emberéletben nem esett kár. A rendőrség megállapítása szerint időre beállított pokolgépet helyez­tek el a kapualjban, nyilván a Dollfuss- rendszer ellenségei. Nagyobb kárt a rob­banás nem okozott. 1 békekövetelés négy pontja A Times vezető helyen nyiltlevelet kö­zöl, melyben több angol közéleti veze­tő férfiú a béke biztosítását sürgeti. E célból a következőket javasolja: 1. Le­szerelési egyezmény kidolgozása. 2. An­nak elfogadása esetén egyetemes lefegy­verzés záros határidőn belül. 3. Állandó nemzetközi bizottság felállítása a Lytton- bizottság mintájára a Népszövetség kebe­lén belül, amelynek feladata lenne a nem­zetközi vitás kérdések megvizsgálása. 4. Nemzetközi európai légi haderő szer- rezése. A nyiltlevelet sok előkelőség irta alá. Többek között számos főpap Bir­mingham püspökének vezetésével. Lord Lodge, az angol tudományos világ széni- ora, Sir Frederich Maurice tábornok, aki a világháborúban az angol vezérkar had­műveleti osztályát vezette és számos iró. Az Egyesült Államok közvéleménye már régóta nem várt olyan nagy érdek­lődéssel euróapi államférfiul mint most Litvinov orosz külügyi népbiztost, aki szerdán szállott hajóra Cherbourgban, hogy Amerikába utazzék. Litvinov a Be- rengiara fedélzetén utazik, Annak elle­nére, hogy az Egyesült Államok és Szov- jetoroszország között még nincs dip­lomáciai érintkezés, az orosz külügyi nép­biztost olyan fogadtatásban részesítik majd, mint európai nagyhatalmak külügy­minisztereit. Bensőségesen ünnepelte meg a protes­táns társadalom Luther napját, október 31-ét. A budapesti Vigadóban rendezett ünnepségen Horthy Miklós kormányzó is megjelent előkelő közönség élén. Rad» vánszky Albert báró, az evangélikus egy­ház felügyelője, üdvözlő beszédet intézett a kormányzóhoz, majd megnyitóbeszédét mondotta el. Utána dr. Ravasz László püspök tartott emlébeszédet. — Helytelen, — mondotta a többi kö­zött, — ha protestánsok, vagy mások úgy gondolkoznak, mintha a mi anya- szentegyházunk négyszázéves volna. Két­ezeréves és az első Pünkösd napjától számit az élete. Ha pedig hozzávesszük az ótestamentum előkészítő munkáját, akkor azt mondjuk, hogy a mi anya- szentegyházunk, mint a Krisztusé, ott kezdődik, ahol az első kegyelmi tény megtörtént. A mienk Augusztinus, Clair- veauxi Bemát, Assisi Ferenc, a szentek és a bizonyságtevők és ha mi kritikai módszerrel szoktunk is eljárni és meg­mondjuk, mik és kik felelnek meg az Evangéliumnak, azért ők a mi nemzet­ségünk és mi az ő házuknépének valljuk magunkat. — Különösen nem szabad minderről el­feledkezni a magyar embernek. Nem Litvinov a Fehér Ház vendége lesz és amerikai tartózkodása alatt az ame­rikai kormány különböző ünnepségeket is rendez majd tiszteletére. Az amerikai sajtó hosszú cikkekben méltatja az orosz külügyi népbiztos was­hingtoni látogatásának jelentőségét és rendkivül eredményeket vár ettől a láto­gatástól. A lapok hangoztatják, hogy a nagy horderejű esemény mindkét állam számára kielégítő eredményeket hoz majd. —«o»— szabad belemenni olyan osztozkodásba, hogy a magyar történelem 1500-ig a másé. Nem: Szent István, Szent László, Boldog Margit, Ráskai Lea és Temesvári Pelbárt és minden nagy hitvallója ennek a korszaknak éppen úgy a miénk, mint bárki másé ezen a földön. — Aki egy nemzet hőseit, a törté­nelem kincseit felekezet szerint kon­tingentálja s ezen az alapon a vele nem egyezőt a magyar történelem­ből, a magyar nemzet nagy erkölcsi értékáHományábőI ki akarja tudni, nemcsak magát teszi szegénnyé és nyomorulttá, hanem a világon a leg­nagyobb destrukciót végzi. A püspök nagy tetszéssel fogadott be­széde után Madai Gyula orsz. képviselő ünnepi ódáját szavalta el, majd Kovács Sándor és vitéz Kozma György mondot­tak beszédet. A reformáció emlékünnepén az összes budapesti protestáns templomokban ün­nepi istentisztelet volt és a nevezetes na­pot az ország minden városában meg­ülték. A mátyásföldi ünnepélyen Hege­dűs Lóránt ny. pénzügyminiszter mon­dotta az ünnepi beszédet. 1 Balkán-blokk nem alakult meg? Az egész sajtó terjedelmesen foglal­kozik a tegnapelőtti királytalálkozóval. Egyesek befejezett ténynek veszik, hogy Károly király és Boris király között Mussanov miniszterelnök és Titulescu külügyminiszter közbenjöttével létrejött a megállapodás, amely hamarosan a ro­mán—bolgár—jugoszláv blokk megalapo­zására fog vezetni. A román külügymi­nisztérium hivatalos nyilatkozatban nyo­matékosan hangsúlyozza, hogy ez a fel­tevés korai. Az Adeverul is azt Írja, hogy a királytalálkozón csak a két or­szág között függőben levő vitás kérdése­ket beszélték meg és a jövő Balkán-po­litikáról tárgyaltak, de Balkán-blokkról nem esett szó. Helven Interpelláció A képviselöház egyesített bizottsága ma délután kezdi meg a nyugdijtörvény- javaslat részletes vitáját. Előreláthatóan egy-két bizottsági ülésen le is tárgyal­ják a javaslatot és már a jövő héten a plénum elé kerülhet. A legelső inter- pellációs napra tegnap délig hetven in­terpellációt Írtak be az interpellációs könyvbe. mmmmmammmmmmmm Felavattál! a hősük temetőjének emlékkövét Az uj negyven méter magas em­lékművet a főváros és a honvédelmi kor­mány együttesen emelték és felavatása Horthy Miklós kormányzó, József fő­herceg és Auguszta főhercegasszony, a hatóságok és társadalmi egyesületek kép­viselőinek jelenlétében megkapó pompá­val történt. MMMOMMeMPMPMMMMMMMMni Ford kapitulált Henry Ford letette a fegyvert. Szerdán délelőtt bejelentette, hogy nem folytatja tovább a harcot Roosevelt elnök gazda­ságpolitikája ellen s a legrövidebb időn belül bevezeti gyáraiban Roosevelt au- íomobilipari munkakódexét. Ford egy­úttal közölte azt is, hogy legkésőbb no­vember 7-ig jelentést tesz a Reconstruc­tion Fiance Corporation-nak, hogy mi­lyen béreket fizet munkásainak és meny­nyi a munkaidő a különböző Ford- üzemekben. Horthy Miklós kormányzó is részt vett a reformáció emlékünnepén „0 legnagyobb destrukciót végzi, aki egy nemzet bőseit, kincseit felekezet szerint becsüli - mondta Ravasz püspök Vámörlölc i Soronkivül azonnal cseréiiinh Ujbúsát azonnali készpénz fizetésre és későbbi ármegállapításra Beszállításhoz zsákokat díjmentesen adunk 80 kilogramnál nehezebb búzából több fehér kenyér lisztet és kevesebb korpát adunk leéeldnuösebhen vásárolunk.

Next

/
Thumbnails
Contents