Orosházi Friss Hírek, 1933. december (10. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám

;, / 5 v ,/t-^i^- </<f 3 d Qso*-^ $f -e— -f Í? Kötpéid.^ ku' ügyészsés pMm isA ^______fi ^.«o - _ l 9S3DEQ_I ~7 i Péntek, 193a. December 1 Mra O Jllier. _ ä Ä Ä»\iNl!ltfä!r iL. X. évfolyam 273. szám Szeged, fáj Előfizetési frak: Helyben negyedévre 5.— pengó, vidékre egynegyedévre 7.— pengő/ Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telelőn 113. szám. Polli lkai Napilap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Revizféellenes tüntetést rendeznek Bethlen angliai sikere miatt Pozsonyban a csehek Hlinka és pártja kilépett a Cselt Nemzeti Tanácsból Bethlen István gróf angliai előadásai és azoknak sikere kínosan érinti a cseh közvéleményt. Bethlen gróf előadásaival tegnap a Cseh Nemzeti Tanács külön foglalkozott. Ebben Szlávik volt bel­ügyminiszter polemizált Bethlen gróf állításaival, fejtegetve, hogy a tótok önként csatlakoztak Csehor­szághoz. A Nemzeti Tanács elhatározta, hogy ennek demonstrálására 1934 február 4-én Pozsonyban nagy ünnepet rendez, annak tizenötéves évfordulója alkalmából, hogy a cseh hatóságok Pozsonyban berendez­kedtek. A Cseh Nemzeti Tanács, mint ismere­tes, a cseh többségi pártoknak a pár­tok fölött álló szerve. Ebből a tanács­ból Hlinka páter és a vezetése alatt álló tót katolikus néppárt legutóbb ki­lépett, mint ahogy kilépett az egyéb nagy cseh jellegű szervezetekből, főleg a szokol- szervezetekböl is. Ugyancsak nem tag­ja a tanácsnak a katolikus »Orek-szer- vezet sem. Katasztrofális eredménnyel járt az angol tengeri flottagyakorlat Csökkent a francia Jegy­bank aranykészlete A Havas ügynökség szerint a francia kormány nem vesz fel kölcsönt az angol piacon. A Francia Bank legújabb heti kimutatását 24 órán belül közzé­teszik. A Matin szerint a kimutatás az aranykészletnek újabb 1500 millió frank­kal való csökkenéséről számol be. Az eladott arany nagyrészt Londonba, ki­sebb részben Svájcba és Hollandiába ván­dorolt ki, jelentéktelen mennyiség pedig Amerikába került vásárlás utján. ürgentinában megszűnik a gabona-kereskedelem Az argentiniai kormány a búza árak és egyéb gabonanemüek nagy áresése miatt elhatározta, hogy a gabonakeres­kedelmet megszünteti és a jövőben csak az állami gabonaexportintézetnek áll jo­gában gabonát vásárolnia. Külföldre is csak az intézet adhat el gabonát. A búza árát a hatóság állapítja meg. NMMWMMMWMMWWMMMWW Sorozatos batársértések Csak most került nyilvánosságra, hogy még 22-én éjszaka határsértés történt a német-osztrák határon. Freilassing kö­zelében, bajor területről, mintegy tíz­szer egymásután rálőttek az osztrák vám­őrség épületére. A lövések szerencsére senkit sem sebesitettek meg. Hasonló ha­társértés történt Brenndorfban és Eching- ben is, ahol szintén lövöldöztek német területről. Anglia éles támadása lapén ellen Az angol alsóházban a japán verseny megvitatása során Runciman kereskedel­mi miniszter élesen nyilatkozott Japán kereskedelmi politikájáról és főleg azt panaszolta fel, hogy a japánok az angol világbirodalom területén angol védjegyű árakat helyeznek el. Ez a miniszter sze­rint tisztességtelen verseny és a becsüle­tesség hiányának egy neme. Az angol kormány Japánt meggyőzni igyekszik ar­ról is, hogy jobb a vi’ággal békében ál­lni. semmint a dolgokat annyira vinni, hogy az ellenséges érzés benyomása tá­madjon. Harminchat óra hosszat tartó titkos tengeri hadgyakorlatot rendezett a na­pokban az angol flotta. A hadgyakorlat célja annak kipróbálása volt, hogy az angol tengeri ' haderők háború esetén meg tudnák-e védeni az angliai kikötőkbe igyekvő sze­mély- és élelmiszerszállitő hajókat az ellenséges flotta támadásától. A kísérlet katasztrofális eredménnyel végződött. A kisebb erejű »ellenség« tel­Budapestről jelentik: A képviselőház tegnapi ülését délután 5 órakor nyi­totta meg Almássy László elnök. Fa- binyi Tihamér kereskedelemügyi minisz­ter beterjesztette a magyar tengerhajó­zás vállalatainak kedvezményeiről szóló törvényjavaslatot, majd a képviselőház harmadszori olvasásban is elfogadta a gazdavédelmi törvényjavaslatot és áttértek a Nemzeti Bank alapszabá­lyának módosításáról szóló javaslat tár­gyalására. A javaslatot Zsindely Ferenc jes győzelmet aratott: elpusztította a re- *'pülőgép-anyahajót, két cirkálót, két tor- pedőrombolót és elsülyesztett öt nagy kereskedelmi hajót. Maga az ellenséges flottila egyetlen hajót sem vesztett. (Az elsülyesztések természetesen csak jel­képesen történtek.) A hadgyakorlat e- redménye tehát az, hogy háború esetén Anglia képtelen megvédeni a kikö­tőjébe igyekvő hajókat, úgyhogy könnyűszerrel lehet blokád alá venni és lakosságát kiéheztetni. előadó ismertette: a kormány 100.000 pengő kCcsönt vesz fel a Magyar Nem­zeti Banktól a gazdaadósságok fedezé­sére. Magyar Pál az első felszólaló. Beszé­dében rámutat arra, hogy az alapszabály- módositás nem olyan egyszerű kérdés, hanem ez kihat egész pénzügyi gaz­dálkodásunkra. Hangsúlyozza, hogy nem elegendő a forgalomban lévő bankjegy­mennyiség. A pénzfelhigitás politikájá­val szemben az az álláspontja, hogy nem szabad az eddig súlyos áldozatokkal el­ért eredményeket kockáztatni. A kor­mánynak nem kellett volna a Jegy­bankhoz fordulni kölcsönért, helyesebb lett volna külön szervet felállítani a kérdés megoldására. A javaslatot nem fogadja el. Hegedűs Kálmán elfogadja a javasla­tot, kéri a közterhek arányosítását, a de­valvációt végzetesnek tartja. Ulain Ferenc nem fogadja el a javas­latot. A Nemzeti Bank függetlenségét biztosítani kell az állammal szemben. Sándor Pál nagy beszédben fejti ki, hogy legnagyobb ellensége az infláció­nak és a pénzfelhigitást minden körül­mények között el kell kerülni. Hibáztatja azokat a képviselőket, akik a folyó­són tegnap a gazdavédelmi javaslat el­len beszéltek, de az ülésteremben szol­gai hűséggel megszavazták a javaslatot. Ha megszavazták a tegnapit, meg kell szavazni ezt a mai javaslatot is. Az elnök Sándor Pált a »szolgai hű­ség« kifejezésért rendreutasitja. Sándor Pál kijelenti, hogy nem volt szándéka senkit sem sérteni, majd beszéde további folyamán kifogásolja, hogy Jegybank részvényeseit nem kérdezték meg a köl­csön felvételére és az alapszabály módo­sítására vonatkozólag. A javaslatot el­fogadja. Ezután a Ház elhatározza, hogy a leg­közelebbi ülést pénteken délután 5 óra­kor tartja és azon folytatják az alapsza- bálymódositó javaslat tárgyalását. Az ülésnek 9 órakor lett vége. Angol folyóirat a Trianon revízióját sürgeti A Statist cimü előkelő angol közgaz­dasági folyóirat hosszabb cikket közöl Magyarországról. A cikk kiemeli, hogy Magyarország elveszítette Erdélyt, Hor­vátországot, Szlavóniát, a Tót- és Rutén­földet és helyzete nagyon sujyos. Szom­szédaival szemben az a fő előnye, hogy az övé Európa legjobb termőföldje és igy képes önmagát élelmezni. A magyar síkság a múltban számtalan hóditó had­sereg országút ja volt. Európa, úgy lát­szik, képtelen megváltoztatni a békeszer­ződéseket, amelyek ezeket az életképte­len államokat létrehozták. Vájjon addig várjunk-e, kérdi a lap, amig elhárítha­tatlan katasztrófa fogja bebizonyítani a mai rendszer gyengeségét és tarthatat­lanságát anélkül, hogy megoldaná az el­rendezésre váró súlyos kérdéseket? a Jegybank alapszabálymódositó javaslata a képviselőház előtt Harmadszori olvasásban elfogadta a Ház a gazdavédelemről szóló törvényjavaslatot VámörlőK ! Soronkivül osonnál á'CAnoA 1 |2 m lf 80 kilogramnál nehezebb búzából több feliér kengér lisztéi l/f buszát azonnali készpénz fizetésre és későbbi ármegállapításra Beszállításhoz zsákokat díjmentesen adunk és kevesebb korpát adunk ledeldnuüsehlien vásárolunk.

Next

/
Thumbnails
Contents