Orosházi Friss Hírek, 1934. január (11. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-02 / 1. szám

2 Orosházi Friss H ?ek 1934. január hó 3 1934. január hó 3 Orosházi Friss Hírek 3 közigazgatáshoz szükséges összegeket. A népszövetség kisebbségi bizottsága arra az álláspontra helyezkedett döntésé­ben, hogy »a cseh kormány részéről meg­jelölt körülmény valóban súlyos akadály­nak tekintendő.« A bizottság, mint a je­lentés mondja: »mindamellett bízik a cseh kormányban és reméli, hogy to­vábbhalad a megkezdett utón egészen addig, amig a kisebbségi szerződés fel­tételeit teljes mértékben teljesítette.« A kisebbségi bizottság határozata értelmé­ben a petíció ügye ezzel végleg le van tárgyalva s a népszövetségi tanács fi­gyelmét nem hívják fel reá. Roosevelt megkímélte magát a kézfogásoktól Washingtonból jelentik: Roosevelt el­nök nem tartotta meg a szokásos újévi fogadtatást a Fehér Házban, hogy meg­meneküljön a sokezer kézszoritás fájdal­maitól, és hogy a törvényhozás megnyi­tásának napjára kímélje erejét. Ehelyett a törvényhozás vezetőit fogadta bizalmas ■eszmecserén. Beavatottak szerint közölte, hogy rövid, eredményes és gyorsan dol­gozó ülésszakot kíván, melyet legké­sőbb kilencven nap múlva el akar na­polni. Derékban szelte kelté a villamos Újév napjának estéjén Budapesten az Olasz-fasorban halálos villamos gázolás történt. A Fogaskerekű állomás után a 4-es jelzésű villamos, amely az Uj Szent János kórház felé haladt, elütötte Nagy Józsefné 69 éves magánzónőt. A villa­mos, amelyet Fülöp Áron József kocsi­vezető vezetett, a szerencsétlen asszonyt derékban metszette ketté. A rendőrség őrizetbe vette a kocsivezetőt, de mivel a szemtanuk is igazolták állításait, hogy Nagy Józsefné vigyázatlansága okozta a balesetet, szabadon engedték. MomwwMwmwMwmiMWMiwii Ebben hónapban választ Köze! négyezer ember ül börtönben jövedelem eltitkolás miatt Amerikában ü gangtszerek uj háborúja a törvényes szeszesitalok eilen Tévedés volna azt hinni, hogy az amerikai szesztilalom megszüntetése a gangsztervilág végét jelenti. Épp ellenke­zőleg, a gangszterek, bootleggerek, rac- kateerek még elszántabban fognak küz­deni busás kereseti lehetőségekért, mint eddig. Egész egyszerűen meg fogják kontreminálni a rendkívül súlyos vámok­kal, fogyasztási, luxus és egyéb adókkal sújtott, úgynevezett törvényes alkoholt. Könnyen tehetik, hiszen csempészáruju­kat jóval olcsóbban árusíthatják, mint a' hatalmas vámokkal sújtott, legális keres­kedelem. A háború tehát hatóságok és gangszte­rek között továbbra is vígan fog folyni. Legfeljebb más színezetet nyer a dolog. Eddig ugyanis a gangszterek a Volstead-, huszárok ellen (igy csúfolták ,a pr-ohi- biciós ügynököket) küzdöttek. Az ál­lam szempontjából arról volt szó, hogy egy általa hozott törvény betartását biz- tositsa. A szesztilalom megszüntetésével azonban nagyot fordul a helyzet, mert Az állami anyakönyvi hivatal 1933-ról elkészítette Orosháza népmozgalmi sta­tisztikáját, amely azt mutatja, hogy a község lakóinak természetes szaporodása pozitív, ugyanis 455 születésre 345 halá­lozás esik, igy a természetes szaporodás 110 lélek. Összehasonlítva ezt az 1932-ős ered­ménnyel, igen örvendetes ténynek köny­velhetjük el a múlt évi szaporodást, mert 1932-ben 432 születésre 444 halálozás esett, tehát a természetes szaporodás ne­gativ volt. Ami a házasságot illeti, a múlt esz­tendőben csak 228 pár, mig 1929-ben 260 pár kötött házasságot, • A születési és halálozási arányszám az utóbbi tiz esztendő alatt csak (három esetben volt kedvezőbb, mint 1933-ban, éspedig 1925-, 1926- és 1927-ben, ugyan­is az elmúlt 10 esztendő születési és halálozási statisztikai adatai a kövek- kezők (első szám a születés):11924-ben 509—477, 1925-ben 544—399, 1926-ban 585—409, 1927-ben 564—418, 1928-han 513—450, 1929-ben 501—437, 1930-ban 428—378, 1931-ben 431—416, 1932-ben 432—444 és az elmúlt évben 455—345. A múlt évben 241 fiú és 214 leány szü­letett. —«o»— — Azt követelte, hogy a 80 pengőt, amit fiamnak tandíjára tettem félre, ad­jam oda. — Összevesztünk... Körülbelül más­félóráig vitatkoztam vele s akkor lefe­küdtünk. Éjjel három órakor arra éb­redtem, hogy a petróleumlámpa ég s a ftérjem a szekrényben kutat. »Mit csi­nálsz ott?« kiáltottam rá... »Hol a pénz?« támadt rám a férjem. — Kiugrottam az ágyból, de ő nekem rohant és kétszer arculütött. Dőlt a vér az orromból és a számból. A férjem re­volvert szedett elő. »Ha megmozdulsz, lelőlek« kiáltozta magán kívül. — Féltem, hogy beváltja fenyegetését, elszántan hozzá ugrottam, bírókra keltem vele és kicsavartam kezéből a revolvert. Itt egy pillanatra megállt vallomásában. Izgatottan figyelte a csendőrök arcát, majd igy folytatta: — .. .és véletlenül meghúztam a ra­vaszt. A revolver eldörrent, a golyó a férjem halántékába fúródott. Az arcát elöntötte a vér, az ágyhoz vánszorgott és összeesett. Az ágynemű teli lett vérrel. Odaléptem hozzá: meghalt. A gyilkos asszony fázósan vonja maga köré bundáját, mereven néz maga elé s kezét tördelve folytatja: — Mi lesz most? Döbbent fel bennem a kérdés. Megrémültem a következmé­nyektől. — Visszafeküdtem az ágyamba, hogy gondolataimat rendezzem, de közben elaludtam. — Öt órakor fölébredtem. Ezután elmondotta, hogyan akart a holttesttől megszabadulni- Bevonszolta a szoba mellett lévő üres kamrába s elő­kereste férje szerszámait. — És hozzáláttam a feldaraboláshoz. Először a lábát, majd a két karját, fejét, azután pedig a törzsét daraboltam fel. Másfél óráig tartott... Ezután felsurol- tam a szoba padlóját, a vémyomokat levakartam az ágyról és a falról. A vé­res fehérneműt még hajnalban kifőztem. A gyilkos asszony ezután részletesen elmondotta, hogyan helyezte el különféle ,helyeken a szétdarabolt holttestet, A nyomozás szempontjából igen fon­tos, hogy a fej és a revolver előkerül­jön, mert Bognárné váltig megmarad a- mellett a vallomása mellett, hogy az urát „Visszafeküdtem az ágyamba, hogy gondolataimat rendezzem“ Az alagiférjgyilkos asszony borzalmas vallomása tettéről a csendőrök előtt lelkészt az orosházi ev. egyházközség meretes, hogy néhai Kálmán iRezső .ének betöltése tárgyában az evangélikus egyházközség képviselőtes­tülete két Ízben is határozatot ho­zott, amely szerint Turóczy Zoltán győri ev. lelkészt hívják meg egyhangúlag a Ielkészi állásra. Miután Orosházáról nCv- ösztönözni, hogy arról a szándékáról, télén levelekkel akarták Turóczyt arra hogy Orosházára eljön, mondjon le, 10 tagú küldöttség utazott kedden Győrbe. A küldöttség magával vitte a képviselő- testületi határozatok jegyzőkönyvi kivo­natát, amely szerint a képviselőtestület azt ajánlja az összehívandó lelkészvá­lasztó közgyűlésnek, hogy Kálmán Re­zső örökébe Turóczyt válasszák meg lel­készének. Ha Turóczy a küldöttségnek Úgy nyilatkozik, hogy vállalja a meg­hívást és megválasztásához szükséges iratait megküldi Orosházára, akkor még ebben a hónapban megtartják a lelkész­választó közgyűlést. A küldöttség tag­jai: Csizmadia András orsz. képviselő, Balázs Béla igazgató, Baranyai Kálmán, Bulla Sándor dr., Gabnay Sándor dr., Kunos István főjegyző, Marsall Ferenc dr., Romancsik Mihály, Szalay József (bognár) és ifj. Sülé László. Bizonyos, hogy a képviselőtestületi egyhangú ha­tározatok meggyőzik Turóczyt arról, hogy a hívek szeretettel várják Oroshá­zára s az ev. egyház lelkészségének ■egyik kiválósága a győri parochiát fel­cseréli az orosházival. Az alagi szörnyű bűntény ügyében az ottani csendőrség alapos gyanuokok alap­ján őrizetbe vette ifjú Bognár Istvánnét, egy hentesmester feleségét. A tanUK vallomásai, a terhelő konkrét biáonyitékok, a véres fal és ágy, a fel­mosott padló, a véres szerszámok, vala­mint az, hogy a holttestben felismerték Bognár Istvánt és hogy a tettes a mé­száros és hentesiparban feltétlenül jára­tos volt, késztette arra a csendőrséget, hogy Bogárnét minden tagadása ellené­re letartóztassa. Az alagi csendőrség egyik különszobá- jába vezették be pénteken este a gyil­kossággal gyanúsított asszonyt. Nem fag­gatták már, nem kérdeztek tőle semmit, sőt még a kérdéseire sem válaszoltak. A csendőri nyomozásnak ez a módszere, amely az ilyen tipusu bűnözőknél órák alatt nagy lelki változást szokott előidéz­ni, most is bevált. Az asszony percről­percre roskadt össze, példátlan ciniz­musából hamarosan letargiába esett, si- rógörcsök fogták el s vasárnap hajnal­ban halk, remegő hangos szólt a mel­lette szoborrá merevedett rendőrhöz: — Vallani akarok. Bognárnét a csendőrség irodájába vit­ték s jegyzőkönyvbe vették vallomását. Első kérése az volt, hogy fiával talál- kozhassák. A 14 éves diák nem is tudta, hogy az édes anyja milyen szörnyű bűnt követett el. A drámai és egyben megható találkozás Után szinte megkönnyebbül­ve kezdett beszélni Bognárné: — Én öltem meg. Iszákos volt, fél­tem tőle. Kártyázott, ivott s a ipénzt, amit én kerestem, nőkre költötte. — Kedden, karácsony másnapján rám­támadt, hogy adjak pénzt — folytatta szaggatott vallomását. — Nem volt, nem tudtam adni. dulakodás közben lelőtte. A törzsrészen azonban a nyaknál olyan mély szúrt sebet találtak, amely az orvosok szerint azonnali halált okozott. Arra vonatkozóan, hogy Bognár Ist­vánnak volt-e revolvere, az ismerős és családtagok azt vallották, hogy soha sem láttak a hentesmesteraél revolvert. U- gyanigy vallott Bogárné diákfia is, aki nem emlékezett arra, hogy valaha is revolvert látott a házban. A vizsgálóbíró, aki a nyomozást még mindig folytató csendőrséggel állandó érintkezést tart fenn, nemsokkal ■ később értesítést kapott arról, hogy pendöntően súlyos bizonyítékok kerültek a csend­őrség kezébe. Bognárné ugyanis legu­tóbb megváltoztatta korábbi vallomását, hogy revolverrel lőtte agyon férjét és arra hivatkozott, hogy vadászfegyverrel lőtte le urát. A nyomozás megállapitotta, hogy Bognárnak se revolvere, se vadász- fegyvere nem volt. A csendőrök kezébe kerültek ezenkívül Bogárnénak azok a levelei is, amelyeket az egyik jólismert budapesti házasságközvetitő irodához in­tézett. Az egyikben többek között ez áll: »Rövidesen olyan körülmények kö­zött leszek, hogy férjhez mehetek. Ajánl­jon egy gazdag, középkorú nősülni akaró embert.« Ezek a levelek is rendkívül sú­lyosan terhelők Bognárnéra. A bestiális gyilkos asszony ügyében az alagi csendőrség befejezte a bevezető nyomozást. Bognár Istvánnét hétfőn este autón szállították be a pestvidéki ügyész­ség fogházába s vele együtt a házku­tatást, valamint a nyomozás alkalmával produkált bűnjeleket is. Sokat mulattak, keveset költöttek Szilveszterkor A múlt esztendő utolsó éjszakáján minden orosházi társas egyesület ren­dezett valamilyen mulatságot. A mulat­ság mindenütt igen jól sikerült, nagy­szerű hangulat uralkodott Szilveszter éj­szakáján, az összes műkedvelő előadások, műsoros estek hibátlanul peregtek le, a rendezőség igyekezett a legjobbat ad­ni, a szereplők minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy hallgatóságaikat kielé­gítsék s mindez a legteljesebb mérték­ben sikerült is,... de pénzt nem igen köl­töttünk sehol. Szerény, szolid Szilvesztert ültek az orosháziak, a »Boldog uj évet!« alig hallhatóan sugtuk egymásnak, nem voltunk nagyon részegek, nem üvöltöttük szomszédunk fülébe újévi jókívánságain­kat. Legjobban jellemzi talán a szilvesz­teri hangulat nyomottságát, vagy inkább a szilveszteri pénztelenséget az, hogy egész éjszaka összesen 9 üveg pezsgő fogyott el az orosházi »lokálokban«. 1 bankkamat u| szabá­lyozása Az Országos Hitelügyi Tanács 1933. december 29-én tartott ülésén hozott ha­tározata szerint a pénzintézetek egy­más közötti váltóleszámitolási ügyleteire vonatkozólag a kamat felső határa 1934. január 1-től kezdcjpleg 0.3 százalékkal, a takarékpénztári betétkönyvre, folyószám­lára, vagy pénztárjegy ellenében elhe­lyezett betétek kamatának felsőhatárát pedig félszázalékkal csökkenti. Soós József ismét a rendőrségen Bizony, hiába vállalta Jóska annyira, hogy megjavul, hiába esküdött arra, hogy a jövőben csak tejet iszik. Szilveszterkor megszegte Jóska a fogadalmat, berúgott, nekiment a rendőrnek, megkarmolázta az arcát, látletetet vettek fel a rendőr’ sé­rüléseiről s Jóska újból a rendőrségre került. Most hatósági közeg elleni erő­szak miatt indul ellene eljárás. Rövid Hírek A francia emlékiratot kedvezőtlenül fo­gadták Berlinben. A képviselőház összeférhetetlenségi bi­zottsága január 17-én tárgyalja az Eck­hardt Tibor és Turcsányi ügyet. A kiskundorozsmai katolikus templom­ben eddig ismeretlen tettesek kifeszitet- tették a szentségtartót és a perselyeket. Nem raboltak, de nagy rendetlenséget csináltak a templomban. Leégett a csongrádi szálloda, ahol az emlékezetes bombamerénylet történt. Kiskőrösről jelentik: Szilveszter nap­ján Petőfi Sándor születésének 111. év­fordulóját bensőségesen ünnepelte meg Kiskőrös. Zakár Károly, a hires ceglédi százas küldöttségnak századik, vagyis utolsó tagja 84 éves korában meghalt. Az osztrák köztársaság elnöke meg­kegyelmezett Steidle merénylőjének. Károly király beteg, nem vesz részt Dúca temetésén. 1 A Prágai Magyar Hírlap újévi szá­mát elkobozták. A lapnak azóta, hogy december 15-én újra megjelenhetett, ez a második elkobzása. Főpecsétőr lett Edén angol külügyi ál­lamtitkár. Simon külügyminiszter állá­sa »komolyan megrendült?« Optimista hangulatban, erőteljes tőzs­dehosszal kezdődött Amerika újéve. Megzavarodott a francia ihalálvonat mozdonyvezetője. í Menthetetlen a duna- vecsei asszony Dunavecsén az egész község annak a borzalmas bűnténynek a hatása alatt áll, amely szombaton reggel történt Duna­vecsén. Özv. Nagy Károlyné, akit 14 éves fia baltával megtámadott és több­ször fejbesujtotta, még nem halt meg. Állapota azonban nagyon súlyos és az orvos nem bízik életbenmaradásában, mert az egyik baltacsapás a szeren­csétlen asszony agyát is megsértette. Az egész községben úgy beszélnek erről a gyilkosságról, mint a második Zemplén- esetről. A nyomozás már teljesen tisz­tázta a dolog előzményeit, a fiút a csendőrök beszállították a kalocsai ü- gyészség fogházába, áhol a fiatalko­rúak osztályán helyezték el. A vizsgálat adatai szerint az anya és'fiú között gya­kori volt a nézeteltérés, mert az asz- szony Újból férjhez akart menni, de a fiú ellenezte a házasságot és emiatt állan­dóan veszekedtek. Öngyilkos lelt egy orosházi fiatalember Tegnap délután 2 óra tájban revolver­dörrenés törte meg a Pesti utca csend­jét: Berta Béla 19 esztendős fiatalember revolverrel szivenlőtte magát. A i járóke­lők összeszaladtak, de segíteni már nem lehetett, Berta Béla azonnal meghalt. Tettének okát nem tudják. A fiatalem­ber atyja háza előtt letérdelt a kiskapu- punál s úgy követte el az öngyilkossá­got. Notesszében feljegyzést találtak, a- melyben azt Írja, hogy megtakaritott pénzéből zeneszóval temessék el, a fenn­maradó összeget és néhány hold földjét bátyjára, Berta Mihály községi dijnokra testálja. Betiltják a szépség- királynéválasztásokat Értesülésünk szerint a közeli napok­ban rendelet jelenik meg, amely erkölcsi szempontokból betiltja úgy a fővárosi mint a vidéki szépségkirájnőválasztáso- kat. Ez a tilalom nemcsak a Budapesten évek óta rendezett országos szépség- királynő választásra vonatkozik, hanem a vidéki városok szépségkirálynőverse- nyeire is. A rendelkezést a miniszter­elnökség adja ki. A kormánynak az az álláspontja, hogy a szépségversenyek ál­talános erkölcsi szempontokból kedve­zőtlenül befojásolják a közfelfogást és káros hatást gyakorolnak a tömegek gondolat és érzelemvilágára. Pert vesztett a Modiano clg arettapa plrgyár A dohányzóközönséget nemrégiben ér­zékenyen érintette a cigarettahüvelyek és papírok kincstári adójának emelése, ame­lyet a cigarettapapirgyárosok persze tel­jes egészében áthárítottak a fogyasztók­ra. Ezért érdemel különleges figyelmet ez a tisztességtelen versenyper, amelyet a Modiano-gyár indított Virág Kálmán miskolci dohánytőzsdés ellen, mert az cigarettahüvelyeit a gyár által megál­lapított 36 filléres ár helyett olcsóbban árusította. A Modiano 500 pengő eszméi kártérítést is követelt a dohánytőzsdéstől, aki azzal védekezett, hogy a Modiano- gyár nem követelheti meg senkitől, hogy a 26 füléért beszerezhető cikk árát 37 fillérben szabja meg. A törvényszék el­utasította a keresetet és megállapitotta, hogy a 36.4 százalékos drágítás valóban ellenkezik a fogyasztóközönség érdekei­vel. A debreceni Ítélőtábla most ezt az elutasító Ítéletet helybenhagyta és a Mo- dianoék 400 pengő perköltséget kötele­sek fizetni. HÍREK — 15 milliós ínséges Németországban. A téli nyomorenyhitő mozgalom birodal­mi vezetőjének tegnapi rádióelőadásából kitűnik, hogy mintegy 15 millió Ínséges­ről kell hozzátartozóikkal együtt gondos­kodni. Eddig 20 millió márkáért burgo­nyát, 25 millió márkáért lisztet és egyéb élelmicikkeket és 24 millió márka'értékű szenet vásároltak, ami a készpénzadomá­nyokkal együtt kerek összegben 125 mil­lió márka. — A szovjet teljesen »kiküszöböli a kapitalizmust. A Szovjet Távirati Iroda közli a második ötéves tervnek az orosz kommunista párt küszöbönálló hetedik nagygyűlése elé kerülő főbb alapvonalait. Minthogy a második ötéves terv az el­sőnek az eredményéből indul ki, be­vezetéseként áttekintést ad az orosz ipar, mezőgazdaság és szellemi élet legutóbbi fejlődéséről. A második ötéves terv emel­ni lakarja a béreket és az életszínvonalat és az időszak végére teljessé akarja ten­ni a szovjetorosz közgazdaság újjáépíté­sét. Az alapelvek utolsó része utal arra, hogy a második ötéves terv befejeztéig teljesen ki kell küszöbölni a kapitaliz­must Szovjetoroszországból. — A Luther Otthonban ma este 8 óra­kor Holecska Gyula fmg. isk. tanár, ipari és keresk. iskolai igazgató ur fog elő­adást tartani. Kérjük a tagokat, hogy pontosan megjelenni sziveskedjenek. El- sékség. — Éhségsztrájkot kezd egy maha­radzsa. Londonból jelentik: Sir Tukoja Rao, Devas állam maharadzsája, akit az indiai kormány rossz kormányzás miatt nemrég megfosztott hatalmától, az indiai alkirályhoz intézett táviratában éh­ségsztrájkkal fenyegetődzik, 1 ha a kor­mány nem vonja vissza az ellene (irá­nyuló rendelkezéseit. Az éhségsztrájk­hoz a maharadzsa szerint minden csa­ládtagja és egész udvartatrtása is csat­lakozni fog. Állítólag többen a család­tagok közül — köztük a maharadzsa hatéves fiacskája — már felére szállí­tották le a napi étkezésüket és állandóan vallásos vértanudalokat énekelnek. — Egy inémet ródliversenyző halálos szerencsétlensége. Súlyos szerencsétlen­ség történt Szilveszter napján az ilmenaui nagy bob-pályán. Egy ródli, amelyet az ilmenaui Scherf vezetett, tréning köz­ben tulerős fékezés következtében ki­repült a pályáról és teljes sebességgel nekizuhant egy fának. Scherf oly súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba kellett szállítani, ahol újév reggelén meg­halt. Három társa megsebesült. A sebe­sültek egyikének állapota aggodalomra ad okot. ( — 100 gyönyörű kép gazdagítja a TÜKÖR most megjelent januári számá­nak lapjait és ez a páratlanul érdekes képanyag méltán felveheti a versenyt a külföld bármelyik képes folyóiratának anyagával. Az uj szám irodalmi nívó­ját biztosítják a legjobb magyar Írók novellái, versei, aktuális és ismertető cikkei. Ez a szám is érdekességeket hoz a nőolvasók részére divatról, kony­háról, beszámol a színház és a film eseményeiről. Nagyszabású és gazdagon jutalmazott rejtvényrovat, sakkrovat, uj pályázatok szerepelnek még a TÜKÖR uj számában, amelyről méltán elmond­hatni, hogy eseménye a magyar irodalmi életnek. rr- LEGÚJABB D1VATU LAKODAL­MI MEGHÍVÓK A LEGOLCSÓBB ÁR­BAN DEMARTSIK KÖNYVNYOMDÁJÁ­BAN RENDELHETŐK. — Lovágta a fejét, mert fájt a foga. Pozsonyból jelentik: Iglau közelében fej­nélküli holttestet találtak. A csendőrség amely megállapitotta, hogy Bocek Jár- nos 23 éves földmunkás, aki egyébként epilepsziában szenvedett, néhány nap óta erős fogfájásról panaszkodott és több­ször hangoztatta, hogy inkább öngyilkos lesz, semhogy tovább tűrjön. Tegnap este elbúcsúzott anyjától és a pozsonyi sinautóbusz elé vetette magát, amely lefejezte. / — Ezen a héten az Adler patika tart éjjeli szolgálatot. — A vonat elütötte az atutót. Balas­sagyarmatról jelentik: Székely Magda, egy losonci kereskedő 22 éves leánya vasárnap reggel Surányi József soffőrrel atón jött Losoncról. Ludánynál a vonat előtt akart a soffőr az autóval átfutni, a vonat az autó hátulsó részét elkapta és összetörte. A szerencsétlenség he­lyén nincs sorompó. Székely Magda a- zonnal meghalt, a soffőrt életveszélyes állapotban a balassagyarmati közkórház­ba szállították. Köhögés—Rekedtség ellen használjon Kárpáti Hársiaméz - cukorkát enyhíti a köhögést, megszünteti a rekedt­séget, 1 csomag ára 30 fillér BERT ÓK drogériában Mozi mellett. Csirke-piac. — Idegesség, fejfájás, álmatlanság, szé­dülés, bágyadtság, levertség, félelemér­zések eseteinél a természetes »Ferenc József« keserüviz kitűnő háziszer, amely az emésztőszervekből eredő zavarok nagy részét megszünteti s visszaadja a testnek és szellemnek régi munka- képességét. 26 — Tojásgránátokkal és horogkeresztes rakétákkal megrakott hatalmas teherautót foglalt le a bécsi rendőrség. Becsből jelentik: A rendőrség feltartóztatott egy teherautót, amelyen 26 hatalmas ládát szállítottak. A ládákban tojásalaku gráná­tok vannak, amelyek földreejtés esetén minden eddigit felülmúló átható szagot terjesztenek. Ártatlanabb jellegű egy új­fajta tűzijáték, amely felröppentve ho­rogkereszteket rajzol az égre. — A Themsébe tévednek Londonban az emberek a köd miatt. A kemény hi­degre következett enyhe időjárás most Közép és Nyugateurópára sürü ködöt ho­( zott. Budapesten tegnap egész éjszaka és a reggeli órákban a forgalmat is erősen zavaró volt a köd. A londoni forgalom pedig valósággal megbénult, mert az angol fővárosra olyan sür köd eresz­kedett, hogy emberek a köd miatt fa Themsébe tévedtek. A közlekedési bal­esetek következtében 'nyolc ember meg­halt, húsz Súlyosan megsebesült. Ameri­kában ezzel szemben ismét fagyhullám pusztít s Chicago környékén 150 ember halt meg az éjszakai fagyok következté­ben. Árvizeket jelentenek Délkalifomiá- ból és Jugoszláviából. A Jancsekjang is kiáradt és újra i ötvenezer embert tett hajléktalanná. * Újévi párbeszéd. — Ugyan mit fog az újév nekem hoz­ni? — Én jobb viccet tudok: ugyan mit fog tőlem elvinni?!... Értesítés. ♦ Tisztelettel közöljük a t. őrlető közönséggel, hogy a Melega malmot a mai napon átvettük és hogy a szükséges átalakítások elvégzéséig cseretelepet létesítünk, s egyelőre a volt Bohus ma­lom közismert elsőrendű őrleményeit cseréljük. — A legjobb ki­szolgálást biztosítva ja t. őrlető közönség pártfogását kérjük. Malomipari és Kereskedelmi Vállalat k.!. I (Ezelőtt Blau Jenő és Társa.) — Agy- és szivérelmeszesedés­ben szenvedő egyéneknél a termé­szetes »Ferenc József« keserüviz megbecsülhetetlen szolgálatot tesz azáltal, hogy a béltartalmat kíméle­tesen távolítja el. 46* — Tolja balfülét előre! »Vegye le ka­lapját, tolja balfülét előre, öltse ki a nyelvét és akkor maga is udvarias em­ber lesz Tibetben, ahol ez a legud­variasabb köszönési mód...« Ezeket ír­ja többek közt egy Indiában élő \ ma­gyar ember Tolnai Világlapjának. A népszerű képeslap a világ minden ré­széről kapja az érdekességeket és a szebbnél szebb képeket. Tisztelettel értesítem a t. fogyasztó kö­zönséget, hogy j a fehér és a félbarna kenyeret legolcsóbban árusítom. Tisztelettel: DÉNES kenyérsütő, Horthy Miklós* ut. — A »Dél Keresztje« világrekordja. A Dél Keresztje nevű uj francia /vizi- repülőgép 23 órás rekord-repülés után St. Louis de Senegal-ban simán leszállt. A Dél Keresztje vasárnap délben egynegyed két órakor startolt a Marseille közelében lévő Bérré tó vizéről. A közbenső ) le­szállás nélkül megtett össztávolság 4300 kilométer. A gép tehát a vizirepiilőgépek távolsági rekordját megdöntötte. A Dél Keresztje egészen uj típus, amelyet négy 650—650 lóerős Hispano-Suiza motor hajt és megépítése több, mint 15 millió frankba került. — Egy üveg »Igmándi« mindig ott­hon legyen, Hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen! 14 — Pecsenyévé sült a téglaégetőben. Szombathelyen Tóth Lajos 25 éves et- hagy-ott koldus ittas állapotban tért be szombaton éjjel a város külső területén levő Pohl-téglagyár egyik téglaégető ke­mencéjébe, szokott menedékhelyére. Va­sárnap reggel holtan, szinte pecsenyévé sülve találtak rá. Az orvosrendőri vizs­gálat megállapitotta, hogy az 50 fokos hőségben a koldust először a széngáz ölte meg és csak reggelig sült valósággal pecsenyévé a teste. APOLLO1 Telefon 9. MOZGÓ Telté *----ff Szerdán, január fél 9 órakor Csütörtökön, január 4-én 7 és 9 órakor Két nagy sláger a mai MŰSOR: Az agglegény apák Kacagtató sláger vígjáték. Főszerep­lők: STAN és PÁN, Mari Carr, Mu­riel Evans, Jacquie Lyn. Kém a (egyházban Izgalmas vadnyugati történet Fősze­replő: Tom Mix. Hely árak: Erkély és páhoíyszék 1 P, I. hely 90, II. hely 70, HU hely 50, IV. hely 30 fillér. Szombaton és vasárnap Magyar világhlradó Bimbó kalandjai rajzolt film. Fox világhiradó A láthatatlan gárda Megfeszítő, látványos kémkedési tör­ténet az osztrák-olasz fronton. Fő­szereplők: Brigitte Helm és Carl Lud­wig Diehl. most az állami jövedelmek növelése T forog kockán. 6 n Ne felejtsük el, hogy az eddig elitéit; és börtönbe zárt gangszterek ellen jö­vedelmi adó nem fizetése címén folyt az r eljárás. Ily módon szinte elismerte az állam, hogy a gangszterség is a jövedel- met hajtó foglalkozási ágak közé tartó- j zik, amely után a gangszterek adót köte­lesek leróni. Még ma, a prohibició 1 meg- € szüntetése után is negyven gangszter v ellen folyik ezen a címen az eljárás. A1 Caponet sem gyilkosságokért, vagy j gyilkosságra való felhajtásért Ítélték el, { hanem egyszerűen ' jövedelmének eltitko­lásáért. Waxie Gordon-t, a hires sör- v gangsztert is adóeltitkolásért Ítélték tíz j évi fegyházbüntetésre néhány nappal a e Szesztilalom megszüntetése előtt A na- ^ gyón hiányos statisztikai adatok szerint ( is jelenleg 3765 ember ül börtönben al­kohol-kereskedelemből származó jövedel- j, mének eltitkolásáért. Amerikában nem j. ismerik a tréfát, ha business-ről van szó. Orosháza természetes szaporodása az elmúlt évben száztíz lélek Kevesebb volt a házasságkötések száma, mint 1932-ben

Next

/
Thumbnails
Contents