Orosházi Friss Hírek, 1934. február (11. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1934. február hó 1 Osztrák mintára nagyarányú nyeremény- kölcsön kibocsátását tervezi a kormány A pénzügyminiszter megszerezte a népszövetség elvi hozzájárulását hogy szebb jövendő ígéretét hordozó politikai eszmerendszerek mindig odaá­ramlónak, hol legnagyobb a különbség a nép megszokott, vágyott állapota és a tényleges helyzet között. Kovrig szerint hasonlatossága miatt azonosnak tekin­ti a fasizmus és a hitlerzmus társa­dalomszemléletét. Mert amig a fasizmus­ban az állam öncél, a hitlerizmusban pusztán a faj eszköze. Mussolini a tár­sadalomban kizárólag szellemi értéket lát, mig Hitler mindenekelőtt faji érté­keket és éppen a «Führer»-nek ez az erős faji szemlélete ad a nemzeti szoci­alizmusnak naturalista színezetet, ami erősen kidomborodik akkor, ha ezt Mus­solini statoeticojával, a spirituális tár­sadalomszemlélet e sajátos fogalmával ál­lítjuk szembe. Az előadó szerint a nem­zeti szocializmus az állam és a gazdál­kodás szervezeti különválasztásával tö­rekszik megóvni a politikát az ála­mi berendezést a gazdálkodás részé­ről fenyegető üzleties szellem befolyá­sától, addig Mussolini koporációkba tö­möríti az olaszságot, hogy ilyen mó­don az egyént belefejlessze az államba. Ennek a betagolásnak Mussolinitól várt eredménye az államnak és az egyénnek azonulása és ilyen módon válik az állam szabadsága az egyén szabadságává. Elő­adó figyelmeztette hallgatóit arra, hogy nincs mindenütt fasizmus, ahol érdek- képviseleti rendszerről, rendiségről be­szélnek. A hitleri államot éppen úgy nem lehet rendi államnak tekinteni, mint a- hogy nem lehet a Rooseveltizmust bol- sevizmusnak minősíteni, csupán azért, mert benne is a tervgazdálkodás esz­méje érvényesül. Ennek a cikknek adjanak címet az illetékes hatósági kö­zegek és fórumok, én csak megírom, hogy mi történt kedden éjjel 10 órától 12-ig községünk 3 községi szülésznőjé­vel. A gyeptelepen Sebők Antalnét este 10 óra leié szülési fájdalmak lepték meg, Sebők kocsiba fogott, odaállott vele özv. Varga Mihályné községi szü­lésznő Horthy Miklós úti háza elé és a szülésznőt arra kérte, üljön kocsira, hogy a szülésnél segédkezzen. Özv. Var- gáné kijelentette, hogy csak abban az esetben hajlandó kocsira ülni, ha Se­bők subát is hozott. Sebők erre kényte­len volt a másik községi szülésznőhöz hajtani, Kissné azonban beteg volt, nem mehetett a szüléshez. Még több privát szülésznőnél is próbálkozott Sebők, de sikeretlenül, mert nem voltak odahaza. Erre az egyik őrszemes rendőrrel ment vissza özv. Vargánéhoz s újból kérte, hogy jöjjön ki a gyeptelepre. Mondta özv. Vargánénak, hogy van a kocsin 3 pokrócz, ami pótolja a subát, de a köz­ségi szülésznő megtagadta kötelessége teljesítését: nem ment ki a szüléshez. Sebők most már a harmadik községi szülésznőhöz, Farkas Jánosnéhoz haj­tott, aki azonnal kocsira ült, de mire 12 óra tájban a gyeptelepre érkeztek, a gyermek megszületett. Az anya a hoz­záértő felügyelet nélküli szülésnél súlyos sérülést kapott, Farkasné már teknőben találta a vérző asszonyt. Kocsin rohantak Jarolin Nándor dr. orvosért, aki aztán éjszaka fél 1 tájban orvosi segélyben részesítette Sebőknét. Kérdezem, ben­ne van-e a hivatali esküben, hogy a szülésznő csak akkor köteles szüléshez menni, ha subát is adnak rendelkezésé­re? Kérdezem, mulasztás terheli-e ebben az ügyben özv. Varga Mihályné sz. Nagy Etel községi szülésznőt? > P. Politikai és pénzügyi körökben hetek óta foglalkoznak a i kormánynak azzal a tervével, hogy osztrák mintára nagyobb összegű nyereménykölcsön kibocsátása révén szerezze meg azt az összeget, a- mely a válságból 'való kibontakozás meggyorsítására s az úgynevezett »be- gyujtási« hitelekre elkerülhetetlenül szükséges. Konkrét tárgyalásokra azon­ban csak az elmúlt héten került a sor, miután Imrédy pénzügyminiszter genfi tar­tózkodása alatt a Népszövetség pénz­ügyi bizottságának elvi hozzájárulá­sát a terv végrehajtásához megsze­rezte i s bécsi tartózkodása alatt az osztrák nyereménykölcsön előkészítését és végre­hajtását behatóan tanulmányozta. A pénz­ügyminiszternek Bécsből küldött tudósítá­sai alapján indultak meg a pénzügymi­nisztérium államhiteli ügyosztályában a Nemzeti Bank és a budapesti nagyban­kok vezetőinek közreműködésével a kon­krét előkészítő munkálatok, amelyek ér­tesülésünk szerint Imrédy pénzügymi­niszter hazaérkezte után előreláthatóan rövid idő alatt befejezést nyernek, úgy, hogy a nyereménykölcsönre vonatkozó ja­vaslat még a költségvetés benyújtása előtt a törvényhozás elé kerülhet, bár nincs kizárva, hogy a kormány a ja­vaslatot rendelet formájában csupán a 33-as bizottságnak mutatja ibe. A ter­vezett nyereménykölcsön részleteit (ille­tőleg egyelőre semmiféle irányban nem történt döntés, csupán laz látszik való­Közöltük, hogy Japán elárasztotta az európai piacokat hihetetlenül olcsó áron selyemmel és gumiárukkal. A japán döm- ping titkát azóta már leleplezték, a japán gyárak az ottani nagy munkanélküliség miatt - is olyan alacsony munkabérrel dolgoz­nak, hogy már ezért is negyedáron, ötödáron dobhatták piacra a ma­guk áruját. A japán dömping-selyem a minap meg­jelent Magyarország kapujában is. Né­hány budapesti cég ajánlatot kapott ja­pán selyemre, szintén fillérekért ajánlják a japán árut. Az ajánlatot Japánnak ju­goszláviai ügynöksége tette a budapesti cégeknek és az ajánlat ügy szólt, hogy az árut ab Susák, vagy ab Trieszt szál­lítják. Jellemző a japán selyem dömpingárára, hogy a japán áru olcsóbb, mint a mi pamutáruink és a jugoszláviai ügynökség arra is kö­telezettséget vállal, hogy ha ötven vég japán selymet vásárolnak, két véget rá­adásul adnak. A budapesti cégek az ajánlatot vissza­utasították. Ennek első oka színűnek, hogy a kibocsátás névértéke 100 millió pengőt fog kitenni, a tényleg remélt összeg azonban a 80 millió pen­gőt aligha haladja meg, mert osztrák mintára 15—20 százalékot hadikölcsönök va­lorizálására fordít a kormány, nagyobb összegeket kell i továbbá a ki­bocsátási költségekre, jutalékra stb. szá­mításba venni. A kölcsönből befolyó. összegnek közel kétharmada a telepítések fundus ins- tructusára, ház- és útépítésre lesz for­dítható. A fennmaradó egyharmadot pénz­ügyi körök véleménye szerint a pénzügyminiszter az 1934—35. évi költségvetés előállható hiányának fe­dezésére fogja tartalékolni. Bankkörökben a tervezett kölcsön ki­látásait kedvezően Ítélik i meg, utalnak a földbirtok alacsony árára, a berende­zéshez szükséges ipari termékek árcsök­kenésére s az alacsony munkabérekre, de kiemelik azt, hogy a kölcsön sikerének jelentős fel­tétele a hadikölcsönök valorizálásá­nak megindítása s a telepítési akció lebonyolítására egy szakszerű és minden visszaélést eleve ki­záró program kidolgozása, i Ha e felté­tel teljesül, akkor a kölcsön kibocsátásá­nak minden reménye megvan a sikerre, különösen azért, mert a telepítési akció keresztülvitele jelentős fellendüléssel jár az ipari termelés számos ágában s meg- terméTcenyitöen hatna az >egész magyar gazdasági életre. * , a magyar cégek hazafias érzületé­ben rejlik. Ezek a cégek tudják azt, hogy minden méter japán selyem, amelyet a magyar piacon forgalomba hoznának, egy-egy darab kenyeret törne le a magyar munkások keresetéből. De ettől a szomponttól eltekintve, az a nehézség is fennáll a japán áruval szemben, hogy Magyarországnak Japán­nal nincsen kereskedelmi egyezménye és minthogy a behozatal engedélyhez van kötve, nehezen lehetne megkapni a japán árura a behozatali engedélyt. A textil­behozatali bizottságnak az az elvi ál­láspontja, hogy olyan állammal szemben, amely magyar termékekre nem vevő, be­hozatali engedélyt nem ad. Eddig a bi­zottsághoz nem is érkezett kérelem ma­gyar cégek részéről japán áru behoza­talára. De ha mindezek a nehézségek elimi- nálhatók is volnának, itt van még a magyar gyárak védelmére a vámtarifa, a- mely a japán selyemre a legmagasabb tételt, az 5000 aranykoronás vámot álla­pítja meg, szemben a velünk szerződé­ses viszonyban levő országok selyemáru­jának 2400 aranykoronás vámtételével. A japán selyem tehát, amely itt áll Ma­gyarország kapujában, Triesztben és Su- sákban, nem jöhet be Magyarországra. Bz uj adótörlesztésl rendelet rendelkezései Aki pótolja az elmulasztott ja­nuár hónapi részletet, az meg­kapja a kedvezményt Az adóhátralékok 5 éves törlesztésére vonatkozó rendelet szerint a jelentkezés határideje tegnap járt le. Ma reggeltől kezdve minden adózó, akinek évi összadóelőirása 250 pengőn alul van, megkapja az adószámviteli osz­tály hivatalos értesítését arról, hogy hát­ralékos adóját 60 hónapon át milyen összegű havi részletekben fizetheti. A rendelet szerint csak azok részesülhetnek az 5 évi részletfizetési kedvezményben, akik január 31-Ig egész adóhátralékuk­nak egyhatvanadrészét megfizették. Ez az 5 éves törlesztés első részlete. Tekintettel azonban arra, hogy a kö­zönség nagy része tájékozatlan volt az első részlet befizetését illetően, az adó­hatóságok igen liberálisan kezelik az első részlet kérdését. Illetékes helyen el­mondották, hogy a januári részlet befi­zetésének elmulasztása nem jár hátrá­nyos következménnyel, ha az adóhát­ralékos a hivatalos értesítés kézhezvétele után a januári részletet pótlóan befizeti. Automatikusan, tehát minden külön kérvény nélkül, csak azok kapják meg az 5 évi részletfizetés kedvezményét, a- kiknek egész évi adóelőírása a 250 pen­gőt nem haladja meg. Több vidéki városban az egyes adó­hatóságok, — függetlenül az ötéves tör­lesztési kedvezménytől — az egész adó­hátralékra végrehajtást vezettek. Illeté­kes helyen kijelentették, hogy az ilyen zálogolásnak nem lehet transzferálás a következménye, ha az illető adózó a 250 pengő alatti kategóriába tartozik és hát­ralékának egyhatvanadrészét megfizeti. R öviú ifire* Az igazságügyminiszter rendelete sze­rint azok a védett .birtokosok, kik a felfolyamodási határidőt saját hibájukon kívül mulasztották el, 15 napon belül igazolást kérhetnek. Az angol leszerelési javaslat szerint Né* metország, Franciaország, Olaszország és Lengyelország egyenként 200.000 főnyi hadsereget tarthat és a nehéz ágyuk és tankokat évről-évre fokozatosan meg kell semmisíteni. Bécsi jelentés szerint Dollfuss osztrák kancellár február hó 7 és 8-án Gömbös múlt évi látogatásának viszonzására Bu­dapesten tartózkodik. Dollfuss osztrák kancellár kiáltványt tett közzé, mely szerint kímélet nélkül véget fog vetni a felforgató cselekede­teknek. Tegnap este Budapesten a Ganz gyár kőbányai műhelyében tetőtüz volt, me­lyet ía tűzoltók eloltottak. Nagy hosszal ünnepli Newyork az arany kincstári lefoglalását. Százötven sürgöny üdvözölte Roose- veltet 52. születésnapján. A Pesti Hazai Első Takarékpénztár 1,157.000 pengő tiszta nyereségből 3 pen­gő osztalékot fizet. A világ legnagyobb síugrása 130 mé­ter volt. Egyévi börtönre ítélték a rendőrt, aki á Szent László úti kocsmában agyonlőtt egy napszámost. Lezuhant az oroszok sztratoszféra lég­gömbje. Három utasa szörnyethalt. Hatóságilag engedélyezett leltári kiárusítás BRUNNER divatáruházában megkezdődött. Téli áruból 20 % engedményt adok. NÉZZE MEG A KIRAKATOKAT. Hallatlanul olcsó áron kínálják a japánok dömpingselymeiket Japán selyem nem jöhet be Magyarországra

Next

/
Thumbnails
Contents