Orosházi Friss Hírek, 1934. március (11. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

2 Orosházi Friss Hsrek 1934. március hó 1 A magyar tanoncoktatás ötvenéves Országos tanoncügyi kiállítást rendeznek a jubileumi évforduló alkalmából Május 18-án lesz ötven esztendeje, hogy Ferenc József szentesítette az 1884. évi XVII. törv. cikket az iparűzés álta­lános szabályozásáról, amely törvény-az iparosnak és kereskedőnek készülő ifjak kötelező tanonciskolái oktatását is elren­delte. Az ötven év előtt alkotott ipartör­vény hatalmas mértékben fejlesztette a magyarországi tanocoktatást. Szinte cso­dálatos lendülettel tört előre ez a nem­zetnevelő munka, s ha a báboru a ro­hamos fejlődést derékba nem töri, ma minden bizonnyal még kiemelkedőbb lenne a magyar iparosoktatás európai viszonylatban is. Az iparos- és kereskedőtanulók köte­lező iskoláztatásának ötvenéves fordu­lója alkalmából az Iparostanonciskolai Tanítók és Tanárok Országos Egyesüle­te és a Budapest Székesfővárosi Iparosta­nonciskolai Tanítók és Tanárok Egyesü­lete ez év júniusában országraszóló ía- nonciigy kiállítást és ünnepségeket ren­dez. A jubileumi ünnepségeket rendező E- gyesületek a félszázados évfordulót fel­használják arra, hogy a nagyközönség előtt szinte teljesen ismeretlen, őszintén szólva kevésre tartott, magyar tanonc- oktatásügyet, az alsófoku iparos- és ke­reskedőnevelés intézményeit megismer­tessék a közönséggel. Ezért junius hó 16-tól 24-ig a budapesti városligeti Ipar­csarnokban, a tavaszi Nemzetközi Vásárt követően igen érdekes, nagyszabású ta­noncügyi kiállítást rendeznek, amely egé­szen újszerű látnivalóival, mint a legelső ilyen jellegű kiállítás, bizonyára nagy sikerrel fogja magára vonni a közönség érdeklődését. Talán még az iskolánál is kevésbé ismeri azonban a nagyközön­ség azt a dolgozó ifjúságot, amely az iparosmühelyek, gyártelepek, üzletek és pincehelyiségek falai között tölti egész fiatal életét. Ez az oka annak, hogy kevés történik nálunk e nehéz sorsban, sokszor elhagyatott szociális helyzetben lévő ifjúság viszonyainak javítása ér­dekében. A júniusi kiállítás be fogja mutatni a magyar tanoncok életének hü tükrét attól a perctől kezdve, amikor a pályaválasztás gondja előtt töprengve megáll egészen a segéddé való felsza­badulásig. A kiállítás első része az Országos Tár­sadalombiztosító Intézet szervezésében be fogja mutatni a tanoncok helyes pálya- választásának elősegítését célzó intézmé­nyeket, képességvizsgáló laboratóriumo­kat, melyekkel kapcsolatosan valóságos pályaválasztási tanácsadást is fognak ad­ni a kiállítást látogató ifjúság számára. Budapest Székesfőváros Tisztifőorvosi hivatala a fővárosi tanonciskolái orvosi testülettel és az OTI-tel karöltve szer­vezi meg a tanoncifjuság egészségügyi védelmét és gyógykezelését szolgáló in­tézmények és berendezések kiállítását. A kiállítás II. csoportja a tanoncmü- helyben folyó életét fogja bemutatni, a- melynek keretében a közönség számos kézművesipari műhely munkáját tekint­heti meg igen érdekes bemutatásokkal kapcsolatosan. Külön csoport fogja szem­léltetni a tanoncok iskolai életét, a ta­noncoktatás mai módszerét, eredményeit és eszközeit. Széleskörű érdeklődésre tarthat számot a kiállítás V. csoportja, amelynek keretében bemutatják a tanon- eok érdekeit szolgáló szociális intézmé­nyek működését. Nagyarányú látványos keretben fogja bemutatni a Székesfővá­rosi Testnevelési Felügyelőség a tanon­cok leventeoktatását, korszerű testneve­lését. A Székesfővárosi iskolánkivüli Nép­művelési Bizottság a tanoncifjuság is­kolánkivüli népművelésének -«szközeit és eredményeit fogja szemléltetni tanulságos kiállítás keretében. Külön csoportot alkot a cserkésztanoncok kiállítása, a Magyar Cserkészszövetség rendezésében. Az ipa­ros és kereskedőtanoncok statisztikájáról lenyűgöző érdekességü grafikus áttekin­tések fognak képet nyújtani a kiállítás közönségének a Székesfővárosi Statiszti­kai Hivatal kitűnő igazgatójának Hlye- falvy I. Lajos dr-nak irányítása mellett. Külön kiállítási csoportot fognak al­kotni a kereskedőtanonciskolák, amelyek szintén bemutatják a maguk ifjúságát és az iskolákban folyó oktató- és nevelő­munka félszázados eredményeit. A kiál­lítás megtekintésére az egész országból föl fognak seregleni a fővárosba a ta­nonciskolák tanulói tanítóik vezetésével, hogy ezt a kiemelkedő alkalmat felhasz­nálva, megismerjék az ország fővárosát. A félszázados jubileum megvalósításra váró tervei közé tartozik az iparos- és kereskedőtanonciskolák ötven éves tör­ténetének megírása és kiadása is. A nagyszabású országos kiállítás elő­készítésére Förstner Tivadar m. kir. ipar­Tegnap délelőtt Fráter Ernő mezőgaz­dasági kamarai titkár az Orosházi Kisbir­tokos Szövetségben ismertette a gazdák előtt a svájci búzaexportra vonatkozó tudnivalókat és azokkal a gazdákkal, kik exportcélra buzakontingent igényeltek a külkereskedelmi hivataltól, lefolytatta a tárgyalásokat. A külkereskedelmi hivatal némi levo­nással adta meg a kért kontingenst. Er­(Oyulai tudósítónktól) Békésvármegye Törvényhatósági Bizottságának köz­gyűlését igen nagy érdeklődés mellett tegnap délelőtt 9 órakor nyitotta meg Kórossy György főispán. Az alispáni jelentéshez, amelyet la­punk egyik korábbi számában már is­mertettünk, elsőnek Biró Emil (békés­csabai) szólalt fel. Lonovics János volt gerendási községi ellenőr rendelkezési állományba helyezését tette szóvá. Tildy Zoltán elismeréssel adózik az alispán munkája iránt, azonban kényte­len megállapítani, hogy mégis Békésvármegye az, ahol a mintegy 34.000 kis- és törpebirtokos ingatlanán 105 millió pengő teher van. Tóth György (szarvasi) az ingatlan vételi illetékek terén fennálló furcsa hely­zetről beszél és az alispán intézkedését kéri. Dr. Forray Lajos igen éles támadást intéz Kállay földmivelésügyi miniszter el­len, a főispán azonban a szónokot félbe­szakítja azzal, hogy a kérdés az alispáni jelentés kapcsán nem tárgyalható. Forray a csabai buzakiállitással kapcsolatban uajbb heves támadást intézett a minisz­ter ellen, aki a kiállítás alkalmával —i szerinte sértő kijelentést tett a várme­gye gazdáira. Kérdezi a főispánt és az alispánt, milyen intézkedéseket tettek ? gazdaközönség megvédésére. oktatási főigazgató elnöklésével szerve­zőbizottság alakult, amelynek keretében az egyes albizottságok önálló hatáskör rel intézik a kiállítás egyes csoportjainak összegyűjtését és elrendezését. A kiállí­tás iránt nemcsak a szakkörökben, az érdekelt iparostanoncisko’ai tanítóság és tanulóifjúság részéről nyilvánul meg igen nagy érdeklődés, hanem buzgó odaadás­sal és meleg szeretettel karolták föl ,azf a magyar iparosság és a kereskedőtársa­dalom testületéi, a hatóságok és a köz- intézmények kiküldött képviselői. Előre­láthatólag olyan nagy sikere lesz ennek a maga nemében páratlan, úttörő jelentő­ségű országos tanoncügyi kiállításnak, amilyennel eddig egyetlen hasonló ne­velésügyi magyar kiállítás sem dicseked­hetett. A magyar tanoncoktatás félszázados évfordulójának ünnepségeit és kiállítását szervező bizottság cime: Budapest, Vili. Szentkirályi utca 12 szám. Mindennemű érdeklődéssel és kéréssel ide kell fordul­ni. A szervező bizottság a legnagyobb készséggel nyújt útbaigazítást minden kérdésben és a sajtó utján rendszeresen tájékoztatni fogja a nagyközönséget a kiállítási tervek előhaladásáról és a ki­állítás látnivalóiról. re a levonásra azért volt szükség, hogy a később jelentkezőknek is jusson. A gazdák nincsenek megelégedve a svájci exportbuza árával, mert az most nem magasabb, mint a helyi piaci ár, és az a felfogás alakult ki, hogy csak akkor vesznek részt az exportban, ha kiváló minőségű, exportképes búzá­jukért magasabb árat sikerül elérni. —«o»— * 1 Kórossy főispán igen élesen utasítja vissza a támadást, amelyben a felszólaló a miniszter egyik tréfás kijelentésének komoly tartalmat tulajdonit. Forray be­széde valósággal izgatás a hatóság el­len — mondja a főispán. A beszéd nagy felzúdulást váltott ki s a zaj lecsillapultával Tóth István (békés­sámsoni) a békéssámsoni »Egészségház« létesítése ellen szólalt fel, ahol — úgy­mond — ő még egyetlen beteget sem lá­tott. Szemenyei Pál az iskolánkivüli népoktatás kevésbbé gyakorlati része el­len beszél es kifogásolja, hogy a köz­ségek az inségmunka során az ipari munkásokat termelésre használják fel. Az alispán a felszólalásokra adott vá- l?szában rámutat, hogy a megye köze! 1 millió pengő értékű közmunkát indít meg (nagy taps), a gazdasági statisz­tikát, amit Tildy említett, ő maga is szo­morúan látja, de ellene — sajnos — nem tehet semmit. Rámutat, hogy Békésmegyében a legkisebb a pót- adó és legkisebb mértékű a köz- munkaváltság is. Lonovics ügyében látszólag »kegyetlen­ség történt», hogy rendelkezési állojf mányba helyezése a nyugdíjjogosultság elérése előtt 18 nappal következett be, azonban a tapasztalt szabálytalanságok­ért Lonovics »kegyelmi utón« pénzbünte­tést kapott s a községi túlméretezést csak a rendelkezési állományba helye­zéssel lehetett megszüntetni. Erélyesen utasítja vissza Tóth István felszólalását a békéssámsoni »Egészségház« ügyében. A felszólalás a njegnemértés tipikus pél­dája, mert éppen az »Egészségház« miatt min­den község irigyli Békéssámsont (nagy taps.) Az indítványok során a védett birto­kok ügyében a Tildy-féle indítvány és Szemenyei gyümölcsfavédelmi tárgyit in­dítványa mellett felírnak a kormányhoz. Orosháza kérelmét a gyopárosi ártézi- kut fúrásához szükséges összeg kölcsön- vétele ügyében a tótkomlósi hasonló ké­relemmel együtt a kisgyülési javaslat ér­telmében utasította el a közgyűlés. Itt Szemenyei kérte az alispánt, hogy lega­lább jövőre találjon módot, hogy annak az Orosházának a kérelmét, amely a »pocsolyából« komoly közegészségügyi értéket teremtett, teljesíthesse. Hozzászólás nélkül elfogadta a köz­gyűlés az orosházi kéményseprőke­rületeknek 3 részre való osztását, va­lamint hozzájárult, hogy Pusztaföld­vár és Csorvás közös kéményseprő- kerületet alkosson. Tárgyalta a közgyűlés Budapest fő­város átiratát az autonómia sérelmét je­lentő kormányterv ügyében. Dr. Kovássy, Albert hozzászólása után az alispáni áthi­daló indítványt fogadta el a közgyű­lés, amely a külföldi kölcsönök ügyé­ben tett alispáni jelentést tudomásulvette és kisebb ügyek elintézése után fél 2 órakor végétért. Hz evang. lelkészt állás pályázói A Kálmán Rezső elhalálozásával meg­üresedett orosházi ev. lelkészi állásra a következők pályázatai érkeztek be: Gyurán György orosházi hitoktató lel­kész, Szikszay Zoltán sátoraljaújhelyi s. lelkész, Mina János kondorosi s. lel­kész, Rutkay M. Géza mezőhegyesi lel­kész, Rusztay József gádorosi lelkész, Varga László abaujszántói jelkész, Ben- kóczy Dániel battonyai lelkész, Fürst Ervin szentetornyai lelkész, Biró László hosszufalualszegi (Brassó) lelkész, Szi­láid Gyula balassagyarmati hitoktató lel­kész, Tátray Károly csorvási lelkész, Blázy Lajos péceli lelkész, Sztrókay Dá­niel balassagyarmati s. lelkész, Zoltán Emil nagyszénási lelkész, Pál Béla tápió— szentmártoni lelkész, Gubcsó András pusztaottlakai lelkész, Kolbenhayer Kál­mán rákospalotai vallástanár. Sommer Károly balassagyarmati s. lelkész, Er­dős Mihály hernádvécsei lelkész, Vér- tessy Zoltán magyarbolyi lelkész, Fabók Ferenc mezőberényi lelkész, Váczi János kiskőrösi hitoktató lelkész, Zemann Zol­tán tályai lelkész, Zemann Mihály tót­komlósi lelkész, Kimer Gusztáv csabai gimn. vallástanár, Nikodemusz Károly brassói főesperes, dr. Wolfel Gyula so- mogydöröcskei lelkész. Röwi«l Btirelc Tegnap a kispesti mentők autója ösz- szeütközött egy másik autóval. A mentő­autó sofőrje életét vesztette, 1 utas agy­rázkódást szenvedett, az orvos súlyosan súlyosan megsérült. A budapesti VII. kerületi elöljáróságnál leleplezett visszaélések ügyében a leg­nagyobb eréllyel folytatják a vizsgálatot. Vay Kázmér perujitási kérelmét teg­nap kezdte tárgyalni a bíróság. Szabadlábra helyezték Pécsinét, a gyil­kos Bognámé sógornőjét. Japán nem tűri tovább a szovjet határ- sértéseit. Erélyes demarsot nyújtottak át Moszkvában. Fekete álarcos banditák 200.000 dol­lárt raboltak el egy amerikai városban. Hat millióba kerül a mandzsu császár egyszerű koronázási ünnepsége. A búzaexport ismertetése az orosházi Kisbirtokos Szövetségben A gazdák nincsenek megelégedve az exportárral Három kéményseprökerületre osztották fel Orosháza községet Pusztaföldvár Csrvással alkot közös kéményseprökerüSetet — A vármegyei Törvényhatósági Bizottság tegnapi ülése

Next

/
Thumbnails
Contents