Orosházi Friss Hírek, 1934. április (11. évfolyam, 73-96. szám)

1934-04-01 / 73. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kötpéld. 10 Orosházi Friss Hirek 1934. április hó 1 Ára í © fi Apróhirdetések. Ebbéli a rovatban a legkisebb hirdetés egyszeri közlése 40 fillér. Minden to­vábbi sző 4 fillérbe kerül. Kényszerkölcsönkötvényeket veszek. Cím a kiadóban. 699 Kiadó kétszobás konyhás padolt utcai lakás Vásárhelyi utca 17. 849 Téglaverő munkásokat felvesz a Szi­kom téglagyár. 851 Bécsi nevelőnő gyerekek mellé ajánl­kozik, Hódmezővásárhely, Széchenyi-tér 4. _____________________________823 Vas és fémöntés lesz Kalocsay vasöntö­de____________________________775 N ősülés céljából megismerkednék 50 év körüli nővel, lehet vidéki is. Cimet kérek »Hűséges« jeligére a kiadóba. 827 Komplett Morelup olajozó 15 m. 120-as főszij, uj Minimax, egy gőzsugár szi­vattyú, eladó a volt Septei darálóma­lomnál. 826 Kukoricamorzsoló kétlukas, kézzel és járgánnyal hajtható eladó, Kerek-utca 12. ______________________________844 El adó Iakatosmühely berendezés, vala­mint hegesztőberendezés, minden kitűnő állapotban, alig használt, külön is ol­csón, Halmai Rezső Gádoros. 825 Olajos fahordók állandóan kaphatók vi­téz Szijjártó Szabó Sándornál Kossuth- tér. 828 Fogtechnikus tanuló 4 középiskolával felvétetik. Tö- hötöm-utca 33. 824 Ház eladó 1400 négyszögöl földdel Ilovszki József Szöllő 124/2. 846 Aranyat, ezüstöt bevált és cserél Griger óra- mühelye. Mikszáth Kálmán utcában. _____________________________434 E ladó amerikai négyzetbe ültető gép III. kerület Szarvasi-ut 12. 845 Bőrfedeles hintó meglepő olcsón eladó, Sitkéi fényezőnél, Huba-utca. 848 Nagyatádi kocsik egylovas, kétlovas, stráfkocsik raktáron Szalay kocsigyártó­nál Vasút utca. 847 Lakások kiadók utcai és udvari kétszo­bás szép verandás, Thököly utca 21. Eladó kocsi, ekék, rosta, gruber, hen­ger Székács-utca 34. 837 Jőkarban lévő bőrfedeles fekete hintó eladó, Pillischer és Kiss cégnél. 830 Egy 13—14 éves fiút tanulónak, vagy hó­napszámosnak felvesz, Orbán szíjgyártó. ______________________________838 Ki adó utcai lakás azonnal elfoglalható 'Rákóczy ut 20 szám. 840 Haszonbérbeadó 1934. szeptember 29-től Pusztapón, Szol­nok megyében körülbelül 388 m. hold tehermentes ingatlan, igazolót tájé­koztatja: Bátky Gyula Budapest, Jó- zsef-utca 3. 77i Hordós és palackos Szent István friss sörök, faj- és asztali zamatos borok, mindenfajta likőrök, finomított szesz, ks- üsti pálinkák, málnaszörp, jutányosán be­szerezhetők: Steiner Ármin bor-, sör­nagykereskedőnél, telefon 107. Reformá­tus templommal szemben. 774 Leggazdaságosabb épHőangaga Hungária-Puccolánjr és„B“ Kapható: Polgár Emil cégnél. Motoros gépemmel tengerimorzsolást vál­lalok, Sülé András, Vörösmarty utca 7. 850 Kétszobás lakás kiadó Vörösmarty-utca 7. 841 Motoros morzsolómmal morzsolást és fa­vágást vállalok. Eckstein, Tompa-utca 6. 842 VitrineS ebédlőberendezés Vasut-utca 35 alatt eladó. 836 Eladó 1” és 3” vascsövek, szivattyúk, e- melőgép drótkötél, Csabai-utca 16. 802 Két szobás utcai és egy udvari lakás május elsejére kiadó, értekezni Huba utca 10. 835 Sin Márton örökösöknek Fürdő-utca 60 számú házuk eladó, értekezni I. kerület Szalmapiactér 8 szám alatt április l»én és 5-én déWIőtt. 796 Arany János-utca 11 számú sarokház sür­gősen eladó. Ugyanott egy cipész balka­ros és egy stoppoló gép, egy állvány, egy ötméteres gerenda és lakás is kiadó. 811 Báró Eötvös-utca 13 szám alatt lakás kiadó. 806 Kiadó üzlethelyiség * május 1-ére Erzsébet királyné-utca 34. 809 Kiadó modernül épített, berendezett 3, esetleg 5 szobás lakás Bocskay-utca 1. 798 Takarmányoukorrépa van eladó Zombai- Utca 56. 834 Eladó egy 48 colos körülgelyós 8 éves MÁV cséplő és egy bútorozott szoba ki­adó Észak utca 14. 831 Egész házat május 1-re bérbe vennék, címeket a kiadóhivatalba, vagy a Demart- sik üzletbe kérek. 621 Értesítem az igen tisztelt Vevőközönséget, hogy a DUNA Általános Biztosító r. t. által kiállított életbizto­sítási kötvényt ajándékozok mindazon Vevőmnek és a dijakat is én fizetem mindama hónapokban, amelyekben legalább 50 pengő értékű árut vásáréi. Előzékeny kiszolgálás mellett jó árut olcsón adok. Vevőimnek kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Teljes tisztelettel: Minárovics Kálmán fűszer- és csemege-kereskedő OROSHÁZA. Uj lószerszámok és javítások olcsón ké­szülnek későbbi fizetésre is Polgár szíj­gyártónál Horthy Miklós-ut 11. 839 : mm Tokaji borok 1932 évjáratú Kommers ó és ujborok minden minőségben Irmös, Vermouth csemegeborok Dreher sörkülönlegességek Tiszta szesz Beszerezhetők: Csernóh Lajos bor- és sőrneg^kereskedŐEiél. Eladó ház Rákosi Jenő-utca 40 szám. 815 Bajnok utca 21 számú ház minden el­fogadható árért eladó. 832 Kirakat ablak eladó Vásárhelyi-utca 26. 829 Teljesen uj permetező és egy asztal tűz­hely eladó Lehel-utca 66. 833 Ridiküijét, bőröndjét javíttassa Füredi bőröndösnél Bajza ut­ca 2. Sonnenfeld-ház. 205 Mézet exportra továbbra is veszek. Lő- wy füszerkereskedő, Székács József-utca. 773 Kiadó egy udvari lakás és üzlethelyiség Terényi utca 21. 476 Permetező magasnyomású gyümölcsfák­hoz, szőlőhöz és répa permetezéshez el­adók és kölcsön kapható napidij mellett. Kalocsay gépraktár. 768 Tüköracél ekék, morzsolok, répavágók, darálók, egy és kétkerekű kézi kapa, szecskavágók, gyümölcsfa és szőlő per­metezők, Alfa tejszeparátorok, Simplex kézi kukorica ültetők, vetőgépek stb. Kedvező fizetéssel beszerezhetők. Egy használt járgány jutányosán eladó Kalo­csay Gépraktár. 777 Kerékpárok újak, gumik, alkatrészek, ja­vítások legolcsóbban Kalocsay műsze­résznél. 778 Imakönyvek: evangélikus, katolikus re­formátus, nagy választékban a legol­csóbb, legszebb kivitelben beszerezhe­tők Demartsik könyv- és papirkereske- désében. Eladó adómentes uj ház Pesti ut, volt községi faiskola telken. 316 Kiadó kétszobás lakás, azonnal elfoglal­ható Légrády-porta 201/10. 817 Tőzsde 1934. március 3U. Az értéktőzsdén nem volt forgalom. Termény tőzs de. (Készámpiac). 76- os tv. uj — Tak árpa uj 89C 77- es tv. uj 9 95 Zab I. r. 94C 78- as tv. ujl005 Korpa 840 79- es tv. uj IC 15 Tak. liszt 107C 80- as tv. uj 10 25 Tengeri uj 8 80 Rozs uj 5 20 Tengeri 9 80 Irány2at baráts. Forg. igen csekély Határidős piac. Búza májusra Búza júniusra Rozs májusra Tengeri májusra . Tengeri júliusra . Irányzat barátságos 9 63— 9 64 9 63— 9 64 5 37— 540 9 75— 9 77 1005—1010 Forg. csendes OROSH/fZf Szeged. Vasárnap, 1934. április 1 XI. évfolyam 73 szám. Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. Szám. Poliflkoi Napilap Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Sertésvásár. A sertéspiac árai változatlanok. Orosháza község elöljáróságától. Kaszárnya-düllSben egy paskurn eladó, értekezni Sulyok-porta 201/24. 799 Eladó 1. kerület Rákosi Jenő-utca 17 számú ház. 916 Rudge, Ariel, Méray, Puch motorkerék­párok 250—850 pengőért részletfizetéssel eladók »Merkur« sofőriskolában (Tom­pa-utca). Motorkerékpár, i autóvezetési tanfolyamok most kezdődnek. 818 5367—1934 ikt. sz. Hirdetmény. A község elöljárósága közhírré teszi, hogy husvét rtső és második napján (f. évi április hó 1-én és 2-án) kedvező idő esetén Gyopárosra és vissza az Alföldi Első Gazdasági Vasút rendelkezése foly­tán az alábbiak szerint külön menetek közlekednek: Oda: Indul Orosháza 'Piactérről: 14 óra 30 perckor és 15 óra 30 perckor., Vissza: Indul Gyopárosfürdőről: 16 óra 24 perckor és 18 óra 30 perckor. A Gyopárosfürdői ól 16 óra 24 perckor induló vonat ezidő szerint is naponta közlekedő rendes vonat lesz, megerő­sített szerelvénnyel, tehát az od^me- netben két külön vonat, mig visszajőve^ ben ténylegesen egy külön vonat fog közlekedni. Orosháza, 1934 évi március 29-én. Elöljáróság. Névmagyarosítő Társaság megbízottja díjtalan felvilágosítással szolgál csütör­tök, vasárnap délelőtt Tompa-utca 1 alatt. ’ . 8i9 Konvenciós béres kerestetik 18 éves fiá­val, Lehel-utca 22. 804 Eladó per 160 liter vizet szállító vil­lanymotor szivattyúval üzemben, meg­tekinthető Lődi Mihály tanya 207/2. 805 Gumibélyegzőt precíz kivitelben, sürgős esetben 2—3 óra alatt, legolcsóbban ké­szít Demartsik könyvnyomdája. Vevőknek alkalmi vételek. Megbízásom­ban eladó 12 kisebb ház 800-tól 1600 P, 10 nagyobb ház 3-tól ötezer P, 8 adó­mentes ház 6-tól 8 ezer P, 6 sarokház lakás és üzletekkel 5-től 8 ezerig. Horthy Miklós-utcán és Földvári utón házhelyek Szentesi kövesutban termő gyümölcsö­sök és termő szőlők. Szántóföldek Ma- kói-utban 6, Kardoskuton 7 és fél, Ta- társánci iskolához közel 9 és 10 és fél, Új­városon 13, Földvár alatt 4 és fél, Geren­dáson 6 és 10, Cserepesen 140 kishold, Mágocsi kiosztott földből és nagyszénási- ból 2—2 hold átadó. Tanyásbirtokok Ge­rendáson 10, Gyulamezön 7 és fél és 45, Pusztakutasi megállónál és müutnál 46 és fél, vagy 238 kishold szántó 2 ta­nyával á 550 P. Medgyaszay engedélyes ingatlaniroda, Katona-utca 2. 822 IdöfáirAs. 1934. március 30. Az orosházi meteorológiai állomás ,i jelenése. ;■ Jj<| Déli hőmérséklet 168 C Minimum 5 cm.iaatlaj fölött 27 C Minimum 150 cm. a talaj fölöt 5 7 C Maximum 150 cm. a talaj fölö 17 0 C A föld felszínén reggel 7 1 C 5 cm. talajban reggel 6 8 C 15 „ „ „ 80 C 20 „ „ „ 92 C 25 „ „ „ 84 C 30 „ „ „ 98 C 50 „ „ „ 96 C 100 „ „ „ 90 C 200 „ „ „ 86 C Napsütés 3 5 órs Levegő relatív nedvessége 696 o/o Borultság 80 o/o Légnyomás reggel 57 0 mm Légnyomás este 56 5 mm Csapadék — mm Szélirány észak —«©»— Időjőslat: Gyengébb északkeleti szél, változó felhőzet, egyes helyen esetleg ki­sebb záporesők. Felelős szerkesztő és kiadó: Demartsik Ferencz Nyomatott Demartsik Ferencz nyomdájában Orosházán. Feltámadunk ? Az ember örökíti magát utó­dokban, alkotásokban. A 'kiválasz­tottak, kiknek lángeszű sejtelmeik vannak, mint államférfiak, költők, képzőművészek megrögzitik lel­kűket az utókorban is. Ez ,a feltáma­dás. Az átlagembert testestől-lelkes- től elviszi az idők szele, mint a fa­levelet. Az nem tudja magát felírni elmosatlamül — akárhogy erőlködik — a történelem márványtábláira. Sorsa, küldetése, hogy elmúljon, hu­musz legyen belőle, más, szebb éle­tek keletkezéséhez. A jelentéktelen ember a halállal mindent befejezett akármennyi va­gyont, akármilyen rangot harácsolt össze életében. A hallhatatlanságot nem lehet megvásárolni. Csak azok támadnak fel, kik szé­pet, merészet, vagy nagyon jót al­kottak, cselekedtek. Borzalmas lenne még csak elgondolni, hogy mindenki minden kicsinyességével, rosszaságá­val, újraéledne a feltámadás valami­lyen formájában. A földnél ezerszerte nagyobb boly­góra volna szükség, hogy internálni lehessen azt a sok elvetemült, go­nosz, ostoba, lelketlen embert, ha a feltámadás törvénye kivétel nélkül mindenkire vonatkozna. Ember, fel akarsz támadni? Ennek előfeltételei vannak! Légy nagyon jó, kiváló, több mint a gyű­lölködő állatember. Alkoss szépet, maradandót, emlékezetedet hála, sze­retet, bámulat őrizze, ne utálat, gyű­lölet, vagy közöny. Ami az egyénre vonatkozik, illik a nagy összességre is. Csak az a nem­zet számíthat feltámadásra, mely le- győzetéséből. vagy lezülöttségéből önmagára tud eszmélni a szebb, jobb élet akarására. Ha meg van még bennünk ez &t erő, láng, ha ezt összetudjuk fogni* egy uj államalkotó, államfentartó egységbe, akarásba, akkor feltáma­dunk, de, ha nincs, vagy kevés ez a lelkűnkben, testünkben, szétszóró­dunk, mint minden olyan nemzet, mely kiélte hősi, emberi mivoltát és csak arra való, hogy más erősebb nemzetek között alacsonyrendü al­kalmazkodó képességével játsza el megvetendő szerepét. Megdöbbent lélekkel keressük, várjuk a magyar hiusvétot, a magyar feltámadást. (F.) Nem ssünieiilc meg as orosf)ási adóhivatalt Várally "Dezső főtanácsos, Királyi adó­hivatali főnöte nyilatkozata . Lapunk olvasói előtt ismeretes, hogy egyidőben már felmerült a királyi adó­hivatalok megszüntetésének terve, amely­ről múlt év január 15-i számunkban cikkeztünk. Akkor kimutattuk a terv vég rehajtásának céltalanságát, illetőleg rá­mutattunk arra, hogy a királyi adóhiva­talokra a vidéken nagy szükség van és azok továbbra is fenntartandók. Az Orosházi Friss Hirek közlései felkeltették a társadalmi egyesületek érdeklődését is és többrendbeli fel- terjesztés ment el Orosházáról illeté­kes helyre, amelyekben a királyi a- dóhivatalok megszüntetése ellen fog­laltak állást. Most ismét hire kelt, hogy a királyi adóhivatalok megszüntetése a közeljövő­ben meg fog történni. Ebben az ügyben közelebbi felvilágo­sításokat szereztünk, felkerestük Várallyi L. Dezsőt az orosházi kir. adóhivatal fő­nökét és megkérdeztük, hogy mi igaz az adóhivatalok megszüntetésére vonat­kozó hírekből. Azt a választ kaptuk, hogy nem tud ezekről a hírekről sem­mit. Második kérdésünk viszont az volt a kir. adóhivatal vezetőjéhez, hogy mi­vel állítólag már ki is vannak jelölve a megszüntetendő adóhivatalok, sor kerül- het-e egyáltalában az orosházi kir. adó­hivatal megszüntetésére? Várallyi főnök a következőleg válaszolt: »A megszüntetendő királyi adóhiva­talok kijelöléséről nincs tudomásom, de ha a kir. adóhivatalokat esetleg va­lahol meg is szüntetik, az orosházi királyi adóhivatal megszüntetéséről nem lehet szó.« örömmel állapítjuk meg, hogy a szál­longó hirek kellő alappal nem bírnak és tavalyi cikkünkben bőségesen kifejtett indokoknál fogva az orosházi királyi adóhivatal további fenntartása biztosított­nak tekinthető. Dr. K. D. —«o»— Sirgfisea meg kell oldani a gyermekjátszóterek problémáját Szomorú, színtelen riport az orosházi gyermekek testet-lelketölő rabságáról Két apróság megy előttem az utcán, két fiúcska. Melléjük szegődöm, mint az árnyék s hallom, olyan értelmesen beszélnek, ahogy 4—5 esztendősöktől te­lik, pedig mindkettő alig látszik ki a föld­ből. Megszólítom őket: — Hány esztendősök vagytok, kis­öcsém? i’i fi 1 1 i — Ért már — mondja az egyik — nemsokára hatéves leszek. — Én csak ötéves vagyok!... mondja a másik. Néhány szót váltok velük, aztán elvá­lunk egymástól, mert a két fiúcska egy épülőfélben lévő ház előtt meglátja a malternek szánt homokot, uccu neki! otthagytak a faképnél és boldog gyö­nyörűséggel vetették bele magukat a csillogó homokba. A két fiúcskát nem taksáltam többre, mint 3—4 évesre. Apai szivemen mint­ha gyászkocsi vágtatott volna keresztül. Eszembe jutott az a beadvány, amit nemrégiben özv. Kovács Gusztávné kül­dött be a község elöljáróságához s a- melyben azt kéri: létesítsen a község sürgősen gyer­mekjátszótereket s*első ilyent nevez­ze el a nagy gyermekbarátról »Rá­kosi Jenő liget«-nek. Soha jobban nem éreztem meg ennek a beadványnak rendkívüli jelentőségét, mint a két fiúcskával való találkozásom­kor. Arra gondoltam, minek kell az épülő ház homokjához lopakodni az orosházi gyermekeknek? Minek kell az Udvar rabságát viselni abban a korban, amikor a kora tavaszi nap éltetőbb szükségessége megkívánja a gyermek szabad hancúrozását!? Minek kell a tisz­ta, téli száraz hidegben szobafogságra Ítélni az orosházi gyermekeket, amikor arra volna szükség, hogy jól felöltözve, felügyelet mellett ak­kor is szaladgáljon a szabadban. Nézzük meg a legegyszerűbb földmi- vest, akinek 1—2 jószága van otthon, a IO ►H—► RUHÁT Hagy raktár angol és HL*'-ff ELE gazdát, aki több állatot tart! A disz­nóknak kifutót kerítenek az ól elé, a csikóknak, borjuknak ott van a tágas akol, hogy szabad mozgásukkal tökéle­tes szervezetté nevelődjenek megfelelő táplálék mellett. Csak a gyermekre nincs annyi gon­dunk, hogy biztosítsuk neki azt a mozgást, ami a kis szervezetet tö­kéletessé teszi. A mi gyermekeinknek meg kell elég- gedniök a kézenfogva végzett, lassú fél­órái sétával, vagy az Árpád-kerti utak »leépített« örömeivel s valósággal ün­nep legyen nekik, ha a néhány négy­szögöles udvaron, amikor a tyúkok már elülnek, néhány métert szaladgálhatnak. Ezért van, hogy a falusi kisgyerek, ha kikerül pár napra tanyai cimborájához, a játék első 5 percében kifulad, mert a tanyai kisfiú a gyepen erőscsontuvá1 futkározta magát s oda, ’ahol a ml gyermekünknek egy darabka szivacs van, a tanyai fiúcska , erős, ellenálló, gyönyörűen fújtató tüdőt kapott s ahol a községben élő gyermekre hófehérbőrü husocskát ra­kott a rabság, ott tanyai cimboráján pattanó izom mozgatja a testet. Özv. Kovácsné beadványa a lapban való megjelenés után óriási érdeklődést váltott ki az egész Horthy Miklós-utj részen. Gyermekszerető emberek, gyer­mektelen házasok, sokgyermekes szülők élőfákat ajánlottak fel az első gyer­mekjátszótér fásításához, mert úgy kép­zelik, hogy az első ilyen gyermekjátszótér az óvoda mögött, a Kerek-utca kiöblö- södésénél Iész, hol a kocsiforgalmat a gyermekjátszóteret körülvevő., ke­rítés szabályozná úgy, hogy a gyer­mekek veszélytelenül játszhatnának. De egyáltalán nem tartom megoldha­tatlannak azt sem, hogy azt az utcarészt az udvarokra bejáró kocsikon kívül men­tesítsék a kocsiforgalomtól. Mindenesetre igen üdvös lenne, ha az a gyermekekért kirobbanó rajongás, ami özv. Kovácsné lelkét a beadvány megté­telekor elöntötte, megfogná az illeté­kesek szivét is és a legsürgősebben in­tézkednének a beadvány ügyében, hogy még ezen a tavaszon meginduljon a munka és nyárára készen álljon Oros­háza első gyermekjátszótere. Ismerve Kunos főjegyző, az elöljáró­ság és a képviselőtestület megértő jó­indulatát minden közhasznú, ügy iránt, bizonyos, hogy az esetleges akadályok e probléma megoldásánál kikerülhetők. P. TELEFON 131. SZÁM. angol s*ai®€bságí®I f hazai szövetekből! SS Erzsébet királyné-utca.

Next

/
Thumbnails
Contents