Orosházi Friss Hírek, 1934. május (11. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

/ őljáróságától. •NY. ésügyi miniszter J. sz. alatti ren- hozzuk a közön­lési munkára, ál- ígi munkára csak : munkások szer­inek nem léteién ;u egyént alkal­Uott terület) me- alkalmazása ti­lsak akkor alkal- -925 számú B. M. izdasági munkák úrnak és a bel- delégitést nyert, kalmazása figye- ia azok engedély va, annak azon- tézkedés lesz té- aedig a kihágási i. :lesek mindazok- mtatást, cséplést munkát nem cse- koznak végezni, elrendelt módon nek megfelelően ikaadó, vagy an- tott megbízottja bségének Iakhe- lőljáróság, Oros- ző előtt a m§g- elesitése Végett II. t.-c. 8., 9., inkaszerződés hi- irség fogja ellen­nem tartása ese- kihágási eljárás etében a bérviták :kás érdekében a gállapodás létesi- keresetére nézve ke a törvény 10. odésben minden­mint a gazdasági érdeke, hogy a lést a törvény ál- >n és a törvény lelően kössék tben a szerződés y előtt nem él­et csak a magán- birói eljárás ut- ;Iy 'eljárás költl- lyos anyagi ter­szállás helyéül idő ki, minden 1 kell, hogy bir- arra is, hogy a étessék. A szál­lók, azok a Tia- irizve lesznek, munkára iskoláz- tt álló gyermek :on kívül alkal­ma a szolgálatá- endesen iskolába ilési munkák ci- lkül más im unkát kel kapcsolatban iszakmány mun- mészetbeni béré- váló értéke nem nunkabérmegalla- gállapitott ‘Jegki­íján figyelmeztet- kások, hogy az miatt a fiató- i és kérhetik a lizottság által ezúton is felhiva­nig a 'község te- u munkaerő van, használatától te­lások saját érde- eődjenek meg ar- gazdának, vagy a toborzásra és ósági engedélye, iniszteri rendelet k, hogy a lakó­nem tudó gaz- lyczkedésiik ve­iig munkásokkal irduijanak a köz- özvetitőhöz, Lá- őhöz. r hó 30-án. Elöljáróság. Tek M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. Ára 8 fillér. OROSHtfZf Kedd, 1934. május 1. XI. évfolyam 97 szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. ISolHilcfli M«hi»bB«eí» Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Ausztria szövetségi állammá alakult Uj alapokra helyezték a törvényhozást Lefaragják az olasz' mamuPvedelmeket Az olasz gyárak és részvénytársasá­gok országos fasiszta szövetsége erélyes akciót indított a mammutjövedelmek le­faragása érdekében. A szövetség elhatá­rozta, hogy a vállalatok felügyelőbi­zottságainak és igazgatóságainak tagjai a jövőben 40 százalékkal kevesebb tan- tiémet kapjanak. Összehasonlításul az 1929—1933. évek átlaga szolgál. Az üze­mek vezetői szintén kisebb javadalma­zást kapnak a jövőben, éspedig eddigi javadalmazásukat tiz százalékkal csök­kentik. Ailamkölcsönt kap az amerikai ipar A szenátus bankügyi bizottsága elfo­gadott egy törvényjavaslatot, amelynek értelmében az amerikai ipart a követ­kező öt évben 280 millió hitel folyósí­tásával támogatják. A kölcsönök folyósí­tását a Federal Reserve Bank intézi, A munkaadók érdekképviseleteinek ki­mutatása szerint az Egyesült Államokban jelenleg 8,021.000 segélyezett munkanél­küli van, ötmillióval kevesebb, mint egy évvel ezelőtt. Mától kezdve visszaüt a japán dumping Ma lép életbe három évig tartó ér­vénnyel az uj japán külkereskedelemvé­delmi törvény, amely megtorló intézke­désekre jogosítja fel a kormányt mind­azokkal az országokkal szemben, ame­lyek a japán kivitelt hátrányos elbánás­ban részesítik. A képviselőhöz munka­rendje A képviselőházban a költségvetés álta­lános vitáját ma folytatják. Az ülésen ülésen előreláthatólag a következők fog­nak felszólalni: Csikvándy Ernő, Csil- léry András, Erdődi-Harrach Tihamér, Milotay István, báró Urbán Gáspár, Bró- dy Ernő, Niamessny Mihály, őrgróf Pal- lavicini György, Fellner Alfréd és Ra- kovszky Tibor. A jelek szerint a költ­ségvetés általános vitáját csütörtökre be­fejezik és akkor, az általános vita le­zárása után Gömbös Gyula miniszterel­nök és Imrédy Béla pénzügyminiszter válaszolnak az elhangzott felszólalásokra. A miniszterelnök nagyobb beszédet mond, amelyben kiterjeszkedik minden aktuális bel- és külpolitikai kérdésre, igy válaszol a legitizmus kérdésében felho­zottakra, valamint a független kisgazda- párttal való együttműködés lehetőségé­nek kérdésére. A politikai körök véle­ménye szerint a miniszterelnök vála­szolni fog a »dumping-sajtó« kérdésé­ben elhangzott kifogásokra is. Történelmi jelentőségű napja volt teg­nap Ausztriának. Sírba fektették az >1918 novemberében, a vörös forradalmi ára­datban megszületett, az osztrák lelkiség­től és gondolkodástól lényegében idegen alkotmányt és ennek legjellemzőbb ki­fejezőjét, a Nemzeti Tanácsot. Hónapok megfeszített munkájával el­készült a főbb vonásaiban már ismerte­tett uj alkotmány, amelynek az a lénye­ge, hogy szakit a parlamentárizmus ed­digi formájával és a foglalkozási rende­ken építi fel az állam alkotmányos éle­tét Másik jellegzetesség, hogy a tör­vényhozás jogköre a csupán a szövet­ségi elnöknek felelős kormányra száll át. Az uj rend legalizálására tegnap dél­előttre utolsó ülésre hívták össze a régi Nemzeti Tanácsot, amelynek e- gyedül az volt a hivatása, hogy az uj alkotmányt és az átmenetet szabá­lyozó felhatalmazási törvényt elfo­Berlinből jelentik: Göring német bel­ügyminiszter kérvényt adott be Hitler bi­rodalmi kancellárhoz, melyben kérte, hogy mentse fel őt a belügyminiszteri ál­lástól, hogy minden idejét arra fordíthas­sa, hogy a német birodalom reformpoli­tikája érdekében a legnagyobb propa­gandát fethesse ki. A bécsi rendőrség alaposan tartott at­tól, hogy a május elsejei ünnepséget úgy a kommunisták, mint a nemzeti szocialis­ták különböző akciókkal meg akarják zavarni. A Hazafias Front vasárnap délutánra parasztgyülést hirdetett Linzbe, amelyen Dollfuss kancellár tartott beszédet. Linzben vasárnap este bombarobba­nás történt. A nemzeti szocialisták bombát dob­tak a linzi rendőrfőnök házába, amely nagy anyagi károkat okozott, emberélet­ben azonban szerencsére nem esett kár. Számos nemzeti szocialistát letartóztat­tak- Dacára a nemzeti szocialista propa­gandának, a parasztgyülést vasárnap dél­után megtartották. Grácban vasárnap délelőtt titokzatos bomba robbant. Két fiatalember, akik Pick Eduard ké­mikus és Gombol Károly néven hónapos szobát béreltek, ahol kémiai kísérlete­ket folytattak, melynek folyamán gadja, a Nationalrat tizennégy hóna­pos szünete alatt kibocsátott két­száznegyven szükségrelndeletet pedig egyszerűen tudomásul vegye. A ma már életbelépő uj alkotmányt ez az alaptétel vezeti be: Ausztira szövetségi állam. A szövet­ségi állam rendi alapon épült fel. Tagjai Bécs városa és a tartomá­nyok. Az állam valamennyi polgára egyen­lő a törvény előtt és a . nyilvános hivata­lok egyformán nyitva állanak valameny- nyi hazához hü állampolgár előtt. Ausz­tria minden lakosa teljes vallási és lelki- ismereti szabadságot élvez. Uj alapokra helyeződik a törvényho­zás, amennyiben előkészítő szerveket ál­lapit meg: az államtanácsot, a szövetségi kulturtanácsot, a szövetségi gazdasági tanácsot és a tartományi tanácsot. Hitler kancellár eleget tett Göring kí­vánságainak és helyébe dr. Frick kerül a belügyminiszteri székbe. Mint ismeretes, Göring az újjáalakuló Németországnak legtehetségesebb propa­ganda embere és működésétől igen nagy eredményeket várnak. —»o«— egy bomba felrobbant és Pick Edu- ardot súlyosan megsebesítette. Társát, Gombolt a rendőrség letartóz­tatta. Megállapították, hogy mindketten egy kommunista sejt tagjai és a hóna­pos szobában berendezett laboratórium­ban nyilván kommunista merényletek céljára bombákat akartak gyártani. Különböző kommunista röpiratokat és jelvényeket találtak ezenkívül a lakás­ban. Vasárnap délelőtt a bécsi külvárosokat és Bécs környékét elárasztották a kom­munisták és a nemzeti szocialisták röp­cédulákkal, amelyekben a május elsejei ünnepség elleni tüntetésre szóllitják fel a munkásokat. Vasárnap délután a Hazafias Front Tiefergrabenen lévő épületének pincéjé­ből gyanús zörejek hallatszottak az ut­cára. A rendőrség azonnal átkutatta a pincét, majd lement a kanálisokba, ahol kalandos üldözés után öt férfit elfogtak. A rendőrség neveket egyelőre nem ad ki, csak annyit jelent, hogy kommunis­ták, akik a Hazafias Front épülete el­len merényletet terveztek. Az spanyol kormánynak 48 órai létet jósolnak Madridból jelentik: Az uj Riccardo Samper-kormányt a sajtó kedvezőtlenül fogadta. A lapok rövid kommentárokkal kisérik az uj kormány megalakításáról szóló tudósításaikat. A cortez folyosóin hangoztatják, hogy az uj kormány, a- mely kifejezetten kisebbségi kormány, aligha tarthatja magát tovább negyven- nyolc óránál. A Samper-kormány szer­dán mutatkozik be a cortezban. A szo­cialisták és monarchisták már eddig is több interpellációt jegyeztek be és a je­lekből arra kell következtetni, hogy ez a két erős párt éles ellenzéke lesz az uj kormánynak. Általában úgy Ítélik meg a helyzetet, hogy a kormányválságot u- gyan sikerült áthidalni, de a mélyebb gyökerű politikai krízis továbbra is fennáll. Tízmillió banktőkét von­tak ki a vidéki iparból Érdekes kutatást végzett a Pénzintézeti Központ, amiből kiderült, hogy a vidéki pénzintézetek vállalataiból 10 millió hitelt vontak ki négy esztendő alatt. Ha rész­vényérdekeltséget is figyelembe vesszük, akkor a vidéki pénzintézetek tőkekivo­nása a vállalait érdekeltségeknél 13 mil­lióra emelkedik. Ebben a pillanatban a vidéki bankok 19 millió pengőt tartanak vállalati érdekelijségeiknél. Oltó királyi nyilatkozata a restaurációról A királyfi elítélően nyilatkozik a nemzeti szocializmusról Az el Sol cimü lap Knikerbocker ame­rikai újságíróknak Ottó királyfi lesúj­tóan nyilatkozott a nemzeti szocialista irányzatról és kijelentette, hogy a nem­zeti szocialisták olyan erőszakos és dur­va eszközökkel dolgoznak, amelyet a mai modern kultúrában nevelkedett nép nem viselhet el. Az a véleményem, mon­dotta Ottó, hogy a nemzeti szocializmus­tól a bolsevizmusig csak egy lépés van hátra. Nyilatkozott a királyfi a Habsburg trón visszaállításáról is. Egyáltalán nem lehetséges — mondotta — a múlt teljes felújítása; a trónt a mai helyzetnek meg­felelően és a jelenlegi tények alapján kell és lehet csak visszaállítani és nem a húsz évvel ezelőtti formái között. A királyfinak különösen a nemzeti szocia­lizmusra mondott elitélő nyilatkozata é- lénk feltűnést keltett az egész világsaj­tóban. Göring csak propagandát fejt ki Lemondott a belügyminiszteri állásról Ismétbomkák robbantak Ausztriában A nemzeti szocialisták vasárnap megakarták gyil­kolni a linzi rendőrfőnököt

Next

/
Thumbnails
Contents