Orosházi Friss Hírek, 1934. május (11. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

2 Orosházi Friss Hírek 1934. május hó 1 Hézer Béla beszéde f *. Marsall Ferenc búcsúzta­tására rendezel! lársasvacsorán Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gyakran megtörténik, hogy időnként valaki elköltözik Orosházáról, amikor a tisztelők és barátok kisebb, vagy na­gyobb csoportja sajnálattal vesz búcsút az eltávozótói. Ritkán fordul elő azon­ban, mint azt Csizmadia képviselő ur is kifejtette, hogy az eltávozót olyan me­legséggel, oly sok helyen és nyilvánosan is búcsúztassák, mint az most dr. Marsall Ferenc tb. főszolga bíróval történik. Ez pedig azért van, mert Marsall Fe­renc nemcsak hivatását köztudomás sze­rint kifogástalanul, maradéktalanul be­töltő főtisztviselő, hanem a jobb sors­ért dolgozó magyar életnek fáradhatatlan elkes munkása. Olyan egyéniség, aki­nek mindég öröme telik abban, ha köz­vetlenül, vagy közvetve, hivatalos köte­lességén túlmenően is, a közéletet Szol­gálhatja. Nagyon helyesen, tisztában van ugyanis azzal, amit jól tudhat mindenki, aki jóakaratu, hogy az élet különböző megnyilvánulásaiban nem örvendetes fej­lődés, hanem sajnálatos megállás, sőt el­szomorító visszaesés állna be, ha nem volnának időt, fáradságot és gyakran anyagiakat is áldozó lelkes nők és fér­fiak, akik nem törődve a jó, vagy rossz kritikusokkal, a fejlődésért, a haladásért szüntelenül dolgoznak. Ha dr. Marsall Ferenc csupán hivatá­sát betöltő főtisztviselő lenne, akkor ér­demeit csak az illetékesek volnának hi­vatva elbírálni és méltányolni, ő azon­ban, mint mondottam, nemcsak szorosan veti feladatainak ellátásáért, hanem a közért és a társadalomért is élt és mun­kálkodott. Nem visszataszító görögtüz-gyujtás és tartalomnélküli ünneplés tehát a mai dí­szes társasvacsora, hanem a társadalom­nak, a tisztelőknek és barátoknak az a kétségtelen joga és elemi kötelessége, hogy megadják az arra érdemesnek a megbecsülést és az elismerést. Marsall Ferenc dolgozni tudó és sze­rető egyéniségéhez nem is volna-méltó a ketes értékű görögtüz. Az többnyire csak azokat szokta beragyogni, akik szemfényvesztőén, rövid időre tudnak a maguk számária érdemeket varázsolni. Dr. Marsall Ferencet példás élete és munkája nyomán a szeretet tüzei, an­nak melegítő sugarai veszik hörül azért mert tud szeretni és mert szeretetreméltó tud lenni. v Amint Gubicza Sándor ipartestületi el­nök -ur elmondotta, ha Marsall Ferenc- tol fügött volna, akkor itt ma nem len­nénk együtt, hiszen az iparosok és a gazdák korábban nála tisztelgő küldött- sége és jóbarátai előtt is kifejezte azt az ohajat, hogy mellőzzenek minden nyil­vános ünneplést. Majd amikor azt hal­lotta, hogy egyes érdekképviseleti és társadalmi egyesületek mégis külön-kü- lon tarsasvacsora keretében kívánnak bucsuzm, erőteljesen kérte, hogy legfel­jebb egy, közös társasvacsorát rendez­zenek. Ezt az óhaját különösen az ipa­rosok, csak nehezen voltak hajlandók teljesítem, mert úgy érezték, hogy őket fűztek a legszorosabb kapcsolatok Mai- sall Ferenchez, akit azonban a gaz- dak a kereskedők és a különféle tár­sadalmi egyesületek is joggal a magu­kénak vallottak. A szeretetteljes osz­tozkodásnak, barátságos megegyezés ez a mai rendkívül impozáns, közös vacsora lett az eredménye. Érthető, hogy a gazdák, az iparosok és a kereskedők, továbbá a tisztelők és jóbarátok, nem felejtve Marsall Ferenc sok kedvességét, nem akartak egyszerű­en napirendre térni eltávozása felett Ter­mészetes, hogy a gazdák és az iparosok nem felejtették el, hogy a négy év előtti pompás eredményű ipari- és mezőgazda- ságikiállitás alkalmával, mint annak társ­elnöke és a szabadságon levő főszolga­bíró helyettese, teljes odaadással, fárad­hatatlanul, nagyon előmozdította a kiál­lítás hatjalmas erkölcsi és anyagi sikerét Hálásak a gazdák, az iparosok és keres­kedők azokért az ismeretterjesztő elő­adásokért, amelyeket körükben ' tartott. Marsall Ferenc nem könnyelműen elpa­zarolta, hanem önzetlenül feláldozta va­gyonkájának nagyrészét azért, hogy tá­mogathasson minden nemes, hazafias, kulturális, szociális törekvést és hogy ál­lásához méltóan teljesíthesse a társada­lommal szemben, helyesen felfogott kö­telességét. Ezért mindenütt ott volt, ahol a kultúra fejlesztéséről, a dal, a zene, a sport stb. támogatásáról, az érdemek megbecsüléséről, a szegények istápolásá- ról, a társadalmi megértés és a hazafias érzés erősítéséről és általában a közszol­gálatáról volt szó. Ezzel a közigazgatás számára is csak tiszteletet és megbecsü­lést biztosított. Aki igy tud élni, aki önmagából eny- nyit tud adni, az megérdemli, hogy tá­vozását a tisztelők és a barátok serege emlékezetessé, felejthetetlenné tegye. A- zért rendezték ezt a fényesen sikerült bu- csuvacsorát, mert a tisztelőknek és igaz barátoknak jólesik az, amit a kisszámú, esetleg más nézeten lévők is beláthatnak, hogy a társadalom kötelességét teljesíti azzal szemben, aki önmagát gyakran háttérbe szorítva, a pihenését sokszor feláldozva, szeretettel a társadalomért és a közjóért is él. \ A barátok szerették volna igaz 'sze- retetüket ma este egyéb formában is nyilvánítani, ismerve azonban Marsall Fe­renc egyéniségét, azzal itt most nem ál­lunk elő, hanem figyelmünk jelével, egy szerény kis emlékkel, a mi kedves bará­tunk kedves feleségéhez fogunk fordulni és miután a férfi általában csak látszólag ur a háznál, tényleg azonban a kor- mányzás, mint azt a hölgyek és urak igazolhatják, majdnem mindenütt az asz- szony kezében van, hisszük, hogy sze­retetünk jelét a feleség iránti gyöngéd­ségből, a megértő férj is szeretettel fog­ja fogadni. Azzal fejezem be a tisztelők és a ba­rátok érzelmeiből, gondolataiból fakadó beszédemet, hogy mi nem felejtjük el azt a sok megértést és szeretetet, amit reánk kedves barátom oly bőségesen pa­zaroltál és amit ezen impozáns vacsorá­val is viszonozni óhajtottunk. Tiszta szívből kívánjuk, kedves bará­tom, hogy kisérje utadat, munkádat, életedet és kedves feleséged, boldogsá­got jelentő kis fiatok életét is a jó Isten bőséges áldása, amint azt biztosan kisér­ni fogja sok tisztelőd és igaz barátod meleg szeretete és minden jókívánsága. Az Isten áldjon, az Isten sokáig éltessen. —»o«— 0 budapesti fökapitályheiveltes lakása elé ágyúgolyót helyeztek Igy akarták tudomásul adni a bomba- készítők, hogy csak tovább „működnek“ Vasárnapra virradó éjjel megdöbbentő gálád gaztettet követtek el a leleplezett zuglói bombagyárosok cinkostársai; az Almássy-téren dr. Hetényi Im­re főkapitányhelyettes, az országos politikai rendészeti osztály főnöké­nek a háza előtt ekrazittal töltött i ágyúgolyót helyeztek el, de a lövedéket vasárnap délelőtt megta­lálták és szerencsére senkiben sem tett kárt. A főkapitányságról azonnal detektívek mentek az Almássy-térre, Hain Péter főfelügyelő vezetésével. A detektívek te­repszemlét tartottak, majd az ágyúgo­lyót a főkapitányságra vitték és értesí­tették Ács Dezső tüzérségi szakértőt. A tüzérségi szakértő megvizsgálta a lövedéket és megállapította, hogy 9 centiméteres, gyalogsági ágyúhoz való golyó, ekrazittal (van töltve és alkalmas arra, hogy ütésre rob­banjon. A rendőrségen csakhamar kialakult a meggyőződés, hogy az ágyúgolyó el­helyezése a leleplezett zuglói anarcho- kommunisták cinkostársainak a müve, igy akarták demonstrálni, hogy tár­saik elfogatásával még nem szűnt meg az akciójuk. A rendőrség három embert fogott el: Takó Ferenc 30 éves lakatost, Féja János 30 éves szerelőt és Rácz Géza 46 éves villanyszerelőt. Hz érdekképviseletek és társadalmi egyesületek búcsúja dr. Marsall Ferenciül Vasárnap este az Alföld kerthelyisé­gében impozáns ünneplés keretében vet­tek búcsút az orosházi érdekképvisele­tek és társadalmi egyesületek megbízot­tai a távozó dr. Marsall Ferenc tb. fő­szolgabírótól. A társasvacsorán mintegy kétszázan vettek részt. Dr. Berthőty Ká­roly kormányfőtancásos, a társadalmi e­ww r gyártást és egyidejűleg a házhoz szállítást megkezdtük,-MALOM. gyesületek nevében méltatta dr. Marsall érdemeit. Csizmadia András országgyű­lési képviselő a I gazdaközönség, Gu­bicza Sándor ipartestületi elnök az iparo­sok, dr. Tafler Elek pedig a kereske­dők nevében tolmácsolták köszöiietüket dr. Marsall Ferenc sokszor tapasztalt jó­indulatú támogatásáért és előzékenysé­géért. Dr. Kovássy Albert ügyvéd méltatta ezután dr. Marsall Ferencet, ki mindig hűséggel, őszintén ragaszkodott a nem­zeti gondolathoz. A tisztelők és barátok nevében Hézer Béla bankigazgató vett búcsút és is­mertette dr. Marsall sokoldalú tevékeny­ségét és kifejtette érdemeit, melyek a bucsuvacsora rendezésére indították az egyesületeket. (Beszédét lapunk más he­lyén közöljük.) Az üdvözlésekre dr. Marsall Ferenc méjyen meghatva válaszolt. Kijelentette, hogy mindenkor a felet­tes hatóságainak útmutatása és rendelke­zései szerint járt el, tehát egy-egy intéz­kedés kedvező eredményéért nem őt il­leti az elismerés. — Könnyű ott kötelességet teljesíteni — mondotta —, ahol a kormány expo- nensa, valamint a vármegye első tisztvi­selője az Alispán és a főtisztviselők a megértés és emberszeretet jegyében inté­zik a vármegye igazgatását. Dr. Marsall ezután megköszönte aifel- szólalóknak jóindulatú szavait, majd megköszönte azoknak a fáradságát, akik többször kifejezett kérése ellenére is megrendezték ezt, a neki mégis nagyon jóleső, búcsú összejövetelt. Köszöntötte a megjelenteket. Megilletődött hangon búcsúzott el ba­rátaitól, Orosháza község és a járás kö­zönségétől és kívánta, hogy a Minden­ható vezesse az orosáhziakat és járásbe­lieket a szebblmagyar jövő felé. <, —»o«— Báró Feilitzsch Berthold ny. főispán le­velet küldött dr. Marsall Ferencnek, melyben szeretettel emlékezik meg dr. Marsall eddigi működéséről és szeren­csét kíván további pályafutásához. Hz oroisbázibércséplfik csatlakozlak a gyulai központhoz Ismeretes, hogy a bércséplők az egész országra kiterjedő mozgalmat indítot­tak érdekeik megvédésére. Lapunk más helyén közöljük a bércséplők ceglédi gyűlésének beszámolóját. Vasárnap dél­előtt az orosházi ipartestületben viharos ülést tartottak az orosházi bércséplők, melyen heves összeszólalkozások után Szemenyei József elnök és Bátori alel- nök eltávozatk. A gyűlés ezután elnök­nek Oszadszky Lajost elnökké, Barna Mihályt alelnökké választotta (a tisztikar többi tagjai a régiek maradtak) és ki­mondotta, hogy az újjáalakult orosházi csoport elszakad a budapesti központtól és támogatja a gyulai bércséplők által megindított akciót. A tagok évente 1 pengőt a gyulai központ, 1 pengőt az orosházi csoport részére fizetnek az ' 1 pengős beiratkozási díjon felül. Rövid hírek A Magyar Tudományos Akadémia teg­napi ülésén osztották ki a kiváló tanítók megjuatlmazására megszavazott 500 pen­gős jutalmakat. A jutalmazottak között szerepel Mazurek Ferenc gyulai igaz- gató-tanitó is. Bukaresti jelentés szerint a beszter- cenaszódi erdőtüzet bűnös kezek okoz­ták. Az erdőben robbanó anyagokat ta­láltak elrejtve. Pittsburgban tegnap négy üres szín­házban bombamerényletet követtek el. Szolnokon tegnap éjszaka három be­törést követtek el. Két második és egy harmadik hellyel Magyarország harmadik Európa birkózó bajnokságában. A Gyulán őrzött osztrák horogkeresz­tesek közül nyolcán vasárnap visszatér­tek hazájukba. Hegyeshalmon adták át őket az osztrák hatóságoknak. Öt millió zsidót telepítenek le egy portugál gyarmaton. Az újabb jelentések szerint szenátor bűntársa van Diliingernek, az amerikai rablónak. A törvényhozót és fiát letar­tóztatták. Mindketten résztvettek egy gazdag bankár elrablásában. Tegnap a német fővárosban ítéletidő volt. Több helyen lecsapott a villám. Az ujságiróegyesület a dömping-ujság ellen a kormányhoz és a törvényhozás­hoz fordul. Megj a díjtalan vosgYakoi Zi Irta: Dr. Ma A jogászok nélkül hagyjál Ezt az alapv vette tekintetbe csa, amikor a jc tatájára ráhúzta kát. Mit fogna kok dolgozni? A helyettesítik, his: tésük nincs. Az nem lehetnek. Ki re az állásokra? felavatott orvoso nélkül állanak a; galmuK mines mé Még kevésbbé a kedésről. Hiszen sem hallunk. A n egy hat hetes ke venni és igy ti hogy a novumol tűk szembe ma kornok nem fék vei az orvosi I mert bármikor e ja, nem is tudha vosi munka melj ni. Aztán itt ví munka. Ennek a ló foglalkozás, tani, vagy továb gyakornok. Hog gatás ismerete szükséges, az n ennek a megszer mában az orvosi re jó volna. Az vos képzés élőit latot is. Ezt el 1< főorvosok melle a képesítést mej orvosgyakornoki volna értelme, h tot és a lét mii szűkre. Pedig ei okozna nagy neh főorvos székhelyi lami kórház. Itt tot az orvos gyal főorvos mellett li gyakornok, délut munkát végezheti gyétől megkapná a díjtalan közigaz kijár. Ezzel a mt elérve. Segítene nyomoron, és a nagy szolgálatot kornok mondjuk megyénél, azután orvosi vagy tisz Ebből kerülnénel ban a községi < a most még csa ban lévő uj m< szrvezetbe beteki uj tipusu munkás gondolom, hogy a kiformálásában nositható volna, nizálása után sor hatósági orvosi is. Ezt a célt szol uj orvosgyakorno építésével. Iratkozzé a Demari körű

Next

/
Thumbnails
Contents