Orosházi Friss Hírek, 1934. június (11. évfolyam, 122-145. szám)

1934-06-02 / 122. szám

T ek M. kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. Ára Szombat, »934. junius 2 XI. évfolyam 122. szám. Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— MllEHSKlIOTBB Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. “ IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min- Laptulajdonos: désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld dennap korán reggel. Telefon 113. Bzám. Demartsik FereilCZ értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Genf még nem tárgyaifa a magyar panaszt A tegnap délelőttre kitűzött népszö­vetségi tanácsülés Vasconcelloz elnöklete alatt zárt ajtók mögött folyt le. Fél­tizenegy órakor kezdődött és egy óra hosszat tartott. Kiszivárgott hírek sze­rint ennek során kizárólag eljárási kér­déseket vitattak meg. A magyar kor­mánynak a jugoszláv határincidensek ü- gyében benyújtott panaszának tárgyalá­sára még nem került sor. ' A tanács kimondotta, hogy a rendkívüli tanács­ülés napirendjén csak azok a kérdések szerepeljenek, amelyek miatt az össze­hívás történt. Elismertük a hágai nemzetközi bíróságot Tohy László berni magyar követ a magyar kormány nevében május 30-án aláírta azt az okiratot, amelyben Ma­gyarország a hágai állandó nemzetközi bíróság alapszabályainak 36. szakasza 2. bekezdésének megfelelően 1934. au­gusztus 13-tól számított ötévi időtar­talmamra elismeri a hágai állandó nem­zetközi bíróság illetékességét. Tafarescu átvette a hadügyminisztériumot Tatarescu román miniszterelnök teg­nap megjelent a hadügyminisztériumban és átvette a minisztérium vezetését. Rö­videsen sor kerül a kormány további át­alakítására. Ebből az alkalomból az e- gész vonalon leszállítják az államtitkárok számát, még pedig takarékossági okok­ból. Uica tábornokot, aki tegnap bead­ta lemondását, a király a második had­test parancsnokává nevezte ki. Avarescu lapja, az Indreptarea, foglalkozik a ro­mán belpolitikai helyzettel. Úgy látja, hogy a válságot nem oldották meg, sőt most még élesebb, mint valaha volt. Nagy és komoly események hajnalát jósolja1 a lap. ü Hsánfánt elismeri a sznviefkormányt A prágai lapok genfi jelentése szerint a kisantant államai még a folyó genfi tanácsülés tartama alatt hivatalosan el­ismerik Szovjetoroszországot. Benes, Ti- tulescu és Jeftics között már napok óta folynak a bizalmas megbeszélések erről a kérdésről és a három külügyminiszter rövidesen felveszi az érintkezést Litvi­nov külügyi népbiztossal is. Most már csak a besszarábiai kérdés tisztázása van hátra s Titulescu és Litvinov meg­egyezése után nyilvánosságra hozzák a kisantant államszövetségének jegyzékét, hogy a három kisantant-állam egyide­jűleg és együttesen elismeri a szovjet­uniót. Igazságos ítéletetet a nyomorba- jutott és jogfoszfott magyarok számára! Gajzágó László nagyhatású vádbeszéde a magyar—jugoszláv döntőbiróság előtt A magyar—jugoszláv nemzetközi ve­gyes döntőbíróságnak a montreuxi Grand Hotel egyik termében tartott nyilvános ülésén tárgyalták a imagyar honosságú jugoszláviai földbirtokosoknak a jugo­szláv állam ellen benyújtott és másfél évtized óta húzódó pőréit. így ^járó Vojnits István 3000 holdas bácskai bir­tokából a szerbek földreform céljaira elvet­tek 2880 holdat és az egész birtok minden bekebelezett terhét a meg­hagyott 112 hold földre és a csa­ládi házra Íratták át. A jugoszláv állam képviselője, Szubo- tics miniszter védte a minden nemzet­közi és magánjogba beleütköző intéz­kedéseket, majd báró Vojnits Miklós vá­lasza után Gajzágó László meghatalma­zott miniszter, a magyar állam hivatalos képviselője kitűnő jogászi felkészültség­gel, alapos tárgyismerettel és dialektiká­val kimutatta Szubotics érvelésének hely­telenségét és a jugoszláv állam intézkedéseinek tarthatatlanságát. Nagy hatást keltett Gajzágó beszé­dének az a része a magas bíróság tag­jaira amelyben azt fejtegette, hogy Ma­gyarország sokszor még halálos bete­geknek is kénytelen megtagadni a valu­takiutalást, annyira takarékosan bánik a valutakészletével és Gajzágó a lelki­ismeretével felel a Monti;euxban elköltött magyar állami pénzért. Nem azért van itt, hogy kézfogással üdvözölje az ura­kat és meghallgassa a jugoszlávok foly­tonos Ígéreteit, amelyeket azután elfelej­tenek betartani. Jólét helyett nyomorúság és jog he­lyett jogfosztás lett a magyar em- bor sorsa és ezért a szegénység és a jogtalanság ellen igazságos ítéletet kért a döntőbíróságtól. Az ítéletet írásban fogják a feleknek kézbesíteni. —»o«— Megállapodásra jutottak a saarvidéki népszavazás időpontjában Csak a német és francia hozzájárulás szükséges a megállapodás véglegesítéséhez A saarvidéki népszavazás kérdésében sikerült megegyezésre jutni. A német kormány kiküldöttje napokon át tartó tanácskozás után Aloisi báróval, az olasz delegáció vezetőjével, a Saar-kérdés nép- szövetségi előadójával megállapodott a népszavazás idő­pontjában. Az egyelőre ideiglenesnek tekintendő megegyezés csütörtökön este jött létre. A megállapodás kiterjed a népszavazás j végrehajtásának formalitásaira is. Végleges a megállapodás akkor lesz, j ha a birodalmi kormány és a fran- í cia kormány hozzájárul ahoz. Úgy hírlik, hogy a népszavazás idő- ! pontját nem sokkal későbbre tűzték ki, j mint ahogyan azt a versaillesi békeszer- ‘ ződés megállapította. A békeszerződés- j ben a népszavazás dátuma 1935. január j 10-ike. I Times szerint már csak csoda segíthet j a genfi leszerelési értekezleten Franciaország a kisantantfa! és a szovjettel külön ; támadást kizáró blokkot szeretne összekovácsolni A leszerelési értekezlet szerdai ülésén elhangzott Barthou francia külügyminisz­ter beszéde, amely éles hangja és Né­metország ellen intézett leplezetlen tá­madó jellege miatt sírkeresztje lehet a leszerelés gondolatának. Barthou beszé­de nyomán csütörtökön az a hir ter­jedt el Qenfben, hogy az angol küldött­ség egyszerűen hazautazik. Nem ajtóbe­csapással kisért zajos kivonulást várnak, hanem diplomatikus, udvarias szólamok­kal kisért távozást, de az udvarias külsőségek a dolog lényegén nem sokat változtatnak, ha tényleg sor kerül Ang­lia elvonulására. A leszerelési értekezletre összeült de­jl legáció körében teljes H bizonytalanság. Henderson szerdán örömmel ragadta meg a »semleges blokk« indítványát az értekezlet folytatásának 48 órás elha­lasztásáról. Henderson még bízik, hogy a haladék a konferencia megmentésére vezethet. Az öt semleges állam — Dánia, Spa­nyolország, Norvégia, Svédország és Svájc — képviselői folytonosan tanács­koztak s elhatározták, hogy álláspont­jukat Sandler svéd miniszter terjeszti értekezlet főbizottsága elé. Állítólag Oroszország is közvetítő in­dítványt tesz. Franciaország — ez az általános vé­lemény — a kisantanttal és a szovjettel külön támadást kizáró blokkfélét szeretne összekovácsolni a higke és a jelen­legi helyzet fentartására. A magyar leszerelési küldöttség tag­jai több informativ jellegű tárgyalást folytattak. Táncos Gábor főmegbizott Politisszal, Barcza György vatikáni kö­vet Eden angol főpecsétőrrel folytatott megbeszélést. Henderson tegnap Barthouval tár­gyalt. A párizsi lapok természetesen helyes­lik Barthou éles kiállítását a francia biztonsági álláspont mellett. Valamennyi lap hangoztatja, hogy biztonság nélkül nincs leszerelés s azt fejtegetik, hogy még az összes többi nemzet leszerelése sem elegendő a biztonság és a tartós béke megalapozásához. Az angol sajtó már lemond a lesze­relési értekezlet sikerének eredmé­nyéről. A Times megírja, hogy már csak csoda segíthet. Az előkelő londoni lap fejtegetései szerint a francia politikát az a számítás vezeti, hogy a Hitler-rendszer nehéz­ségekkel küzd. ^melyek idővel még sú­lyosbodnak s hogy Franciaország eluta­sító magatartása Hitlert sarokba szo­rítja. Azt hiszik, hogy a kancellár hat hónap múlva hajlandó lesz lemonaní felfegyverkezési igényeiről. Elköltözik Svájcból a második lofemacionálá A második Internacionálé elhatározta, hogy az Internacionálé székhelyét Svájc­ból más országba teszi át, ahol könnyeb­bek a megélhetési viszonyok. A való­ságban ez az indokolás nem helytálló, mert tulajdonképcpen arról van szó, hogy Svájc már nem akarja tűrni Ádler Frigyest, a második Internacionálé főtit­kárát. Ennek következtében az Interna- cionálé kénytelen áttenni székhelyét más országba. MmMMMWMMOWMIMWIMMM Megkezdik az októberi határldüsüzletet A tőzsdetanács sürgetésére a kormány szakminiszterei engedélyt adtak az októ­beri határidőüzletenek a terménytőzsde forgalmába való beiktatására. Ennek a- lapján a tőzsde elnöksége a tőzsdeta­nácsot ülésre hivta össze, amelyen meg­teszi a szükséges intézkedéseket az ok­tóberi határidőüzlet terminusának beik­tatásra. Ezzel a terménytőzsde közön­ségének régi kívánsága teljesül.

Next

/
Thumbnails
Contents