Orosházi Friss Hírek, 1934. augusztus (11. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

rek M kir. Ügyészség Kötpéld. Szeged. a 8 fillér. OROSH ÄZi Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. P»ollrfilc«i Nairälai» Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerda, 1934. augusztus hó 1 XI. évfolyam 172. szám Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér- i désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Tegnap délután végrehajtották a halálos ítéletet Dollfuss kancellár mindkét gyilkosa felett „Hazaárulást kiiveitek el és vezeti! személyiségei voltak olyan cselekedeteknek, amelyeknek egyik célja a polgárháború volt“ Hlndenburg állapota válságosra fordult Hindenburg német köztársasági elnök, aki néhány hónap óta hólyagbántalmak- ban szenvedett, Neudeckben való tar­tózkodása óta lényegesen jobban érezte magát. Az agg elnök teljes szellemi fris­seséggel és örvendetes egészségi álla­potban látta el hivatali teendőit és még tegnap is kihallgatásokat tartott. Kisebb testi gyengeség, amely néhány nap óta tartott, az elmúlt éjszaka mindinkább é- rezhetőbbé vált. Az elnök magas ko­rára való tekintettel indokolt a komoly aggodalom. Hindenburg kezelőorvosai ál­landóan Neudeckben tartózkodnak. Ma tárgyalja a miniszter­tanács a tejrendeletet A kormány tagjai Gömbös Gyula mi­niszterelnök elnöklésével ma délelőtt mi­nisztertanácsot tartanak. A multheti mi­nisztertanácson, gazdasági kérdésekkel foglalkoztak és letárgyalták az aszály- sujtotta vidékek károsult lakóinak meg­segítésére vonatkozó kormányrendeletet, így nem maradt idő, hogy másik fontos kérdésnek, a tejrendeletnek letárgyalásá- ra. A mai minisztertanács elsősorban a tejrendelet kérdésével foglalkozik. Kállay Miklós földművelésügyi miniszter ismer­teti az errevonatkozó tervezetet, majd a minisztertanács a még hátralevő folyó ügyeket tárgyalja le. Ausztria 20 sillíngef ad a búzánkért! Ki hitte Volna még a tavasz folya­mán, hogy 23 sillinget kínálnak a he­gyeshalomi határon a magyar búzáért? A római tárgyalások alkalmával nagy e- légtétellel vette tudomásul a magyar köz­vélemény, hogy Olaszország és Ausztria 20 sillinges búzaárat biztosított számunk­ra. És ma 22, sőt 23 sillinget is szíve­sen fizetnek a bécsi vevők. Ennek pe­dig az a magyarázata, hogy rendkívül jóminőségü az idei búza. Olyan sikér­tartalma van, hogy a külföldi vevők versengnek érte, Ilyen körülmények kö­zött nem csoda, hogy az elsőrendű ma­gyar búzáért a határállomáson 23 sil­linget is fizetnek. A beérési idő, ugylát- szik, kedvezett a búzatermésnek és ez a körülmény hozta meg a nagyszerű mi­nőségi termést. A rendkívüli katonai törvényszék teg­nap reggel negyed 10-kor újból meg­kezdte az éjszaka folyamán félbeszakított főtárgyalást. A tárgyalás további tanú­kihallgatásokkal indult. Elsőnek Steinberger János detektiv- feliigyelőt hallgatták ki, aki a kritikus julius 25-én a kancellári hivatalban tel­jesített szolgálatot. Steinberger elmon­dotta, hogy egy óra tájban éppen a mi­nisztertanács termének előszobájába ve­zető folyosón tartózkodott, amikor az ablakon át észrevette, hogy az udvarban katonák szállnak le teherautomobilokról és előreszege­zett revolverekkel megrohanják az épületet. Azonnal beszaladt a minisztertanács A párisi rendőrfőnökség most tette meg az első tényleges intézkedéseket a főváros lakosságának háború esetére va­ló megszervezése báljából. Ez az első in­tézkedés, amely a lakosságnak a háború esetére történő pozitív együttműködésé­re vonatkozik. A rendőrfőnökség első intézkedése a gázálarcok árusításának szabályozására vonatkozik. Nyilvános gázálarc-ellenőrző intéze- ket állítanak fel, amelyekben felülvizsgálják majd az el- árusitásra kerülő gázálarcokat elsősorban abból a szempontból, hogy milyen sűrű­ségű gázfejlesztés elleni védekezésre al­kalmasak. Egy másik intézkedés, amely nemcsak a háború esetére szól, arra vonatkozik, hogy valamennyi világítási közmüvet köz­pontilag ellenőriznek. A villanykábeleket ujből lefektetik éspedig mélyen a föld alá. termébe, ahol ott találta Dollfuss kan­cellárt és Karvinsky államtitkárt, odalépett a kancellárhoz és közölte vele, hogy katonaság érkezett az épületbe. Dollfuss kancellár néhány lépést tett előre, majd megfordult és besietett dolgozószobájába. A következő pillanatban már megje­lent az ajtóban előreszegzett revolver­rel három-négy puccsista és arra kény- szeritette öt, íiogy emelje fel a kezeit és álljon háttal \ ja fal mellé. Dollfuss kancellár további sorsáról csak később értesült, amikor már a kancellár halott volt. Jr Steinberger János kihallgatása után a Gondoskodás történik arról, hogy a francia főváros és külvárosainak e- gész világítását egy központi helyről egyszerre elolthassák légitámadás esetén. Valamennyi csatornát átépítik és a Páris alatt vezető csatornákat al­kalmassá teszik majd arra, hogy gáz­támadások esetén a lakosság odame- külhessen. A rendőrfőnökség központilag szabá­lyozza majd a szirénák felállítását és az utcai ivlámpák betakarását, arra az eset­re, ha légitámadás veszélye fenyeget. Egy további intézkedés arra vonatkozik, hogy a röpiratok millióit juttassák el a lakossághoz, amelyben a légiháboru és a gáztámadások esetében szükséges uta­sításokról tájékoztatják a nagyközönsé­get. A párisi rendőrfőnökség egyelőre 20 millió frankot irányzott elő első rész­letként ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtási költségeire. szakértők kerültek sorra. Pumer vezér­őrnagy, lőszakértő elmondotta, hogy a terroristáknak összesen 69 darab 9 milliméter kileberü, önműködő Steyr-pisztolyuk volt. Volt náluk ezenkívül néhány forgó­pisztoly és egy riasztópisztoly. Muníció- készletük 4600 darab 9 milliméter ka­liberű töltényből állott. Ebből a meny- nyiségből 3400 töltény volt alkalmas ar­ra, hogy felhasználják fegyvereikhez. — Két fegyverről — folytatta a ve- zérőnagy — kétséget kizáró módon ál­lapították meg, hogy lövéseket adtak le belőlük. Az egyik Panetta Ottó fegy­vere volt. Panetta pisztolya 1919. évi tí­pusú s már feltalálható rajta a háború utolsó évében bevezetett ujrendszerü szerkezet, amely megakadályozza, hogy az önműködő pisztoly egy csettintésre kétszer egymásután süljön el. Kizárt dolog tehát, hogy a második lövés automatikusan dördült volna el, mint ahogy Panetta állítja. A lőszakértők több mint száz lövést adtak le ebből a fegyverből, anélkül, hogy akár csak egyszer is elsült volna a pisztoly cset- tintés nélkül. Ezután szünetet rendeltek el, majd az ügyész megkezdte vádbeszédét. A katonai bíróság délben 1 óra 52 perckor félórás tanácskozás után belépett a tárgyalóterembe, amelynek közönsége az izgalom feszültségében fogadja a bí­róság polgári elnökének enunciálását. A tárgyalást vezető tanácselnök ünnepélyes hangon a következőket jelentette ki: — Az osztrák szövetséges állam nevé­ben! A bécsi katonai törvényszék élőszó­beli tárgyalás után a következő Ítéle­tet hozta: Panetta Ottó bűnös abban, hogy julius 25.-én Dollfuss Engelbert dr-t ölési szándékból megölte. Másod­szor: Mindkét vádlott, Panetta Ottó és Holzveber Ferenc bűnös abban, hogy társaikat felfegyverezve, a szövetségi kancellári hivatalt megszállották, az ott találtakat foglyul ejtették és különösen azáltal, hogy az ott talált személyek közül Dollfuss kancellárt, Fey n franciák védelmi intézkedései az újabb hábaru veszedelmei ellen Átépítik Páris csatornáit, hogy a lakosság odamenekülhessen a gáztámadások elől Vámőrt oh P iá z o é Zsákokat Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk! azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÁS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! buzabeszállitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK!

Next

/
Thumbnails
Contents