Orosházi Friss Hírek, 1934. október (11. évfolyam, 222-246. szám)

1934-10-02 / 222. szám

2 Orosházi Friss Hirek 1034, október hó 2 Női ruhák, kabátok, pongyolák s t b óriási választékban PALKA JULIA cégnél OROSHÁZA SCHWARCZ-HÁZ I Orosháza első 100 esztendejének hiteles története Újból megjelent 90 év után Balassa Pál prédikátor ünnepi krónikája A legszenzációsabb könyv, ami Oros­házáról valaha is megjelent, kétségtele­nül Balassa Pálnak, az orosházi ág, evang. egyház 1838-tól volt prédikáto­rának 1844-ben Aradon nyomatott, a községalapitás százesztendős jubileumá­ra irt történelmi vázlata. A zombai földesur vallásüldözései elől a tatár-, török-dulás miatt farkasok ta­nyájává lett Oroszegyháza területére me­nekülés, a hódmezővásárhelyi pászto­rok és gulyások amerikai cowboyszerű támadásai, a templomukért vívott áll­hatatos küzdelem, elevenenednek meg előttünk a régies zamatos magyarsággal megirt könyvecske olvasásakor. Az őstelepülő Baranyai, Berta, Csiz­madia, Szálai, Oabnai, Németh, Kunos, Köcze, Pusztai, Győri, Horváth, Szabó, Tóth, Sitkéi, Zalai stb. stb. családoknak valósággal nemességlevele ez a könyv, mely hiteles feljegyzések alapján tar­talmazza a hivatalviselt őseikre vonat­kozó adatokat. Balassa Pál prédikátornak ezt a ritka- ságszámba menő könyvét kevés számú példányban, amatőrkiadásban, újra meg­jelentette most dr. Klein Andor. A köny­vecske kapható Demartsik Ferenc könyv- kereskedésében, ára 50 fillér. Ajánljuk az Orosházi Friss Hirek olvasóinak szi­ves figyelmébe. Nyolcescer pengői leap a Köxség sxtnpadéplíésre Kunos főjegyző tárgyalása a szInészcgyesKlati elnökkel Öngyilkos lett egy orosháil Iparos Vasárnap reggel 9 óra tájban Jókai- utca 1. számú lakásáról eltávozott Hor­váth Antal cipészmester, feleségének azt mondotta, hogy orvosságot vesz magá­nak. Dél is elmúlt már, de Horváth még mindig nem érkezett vissza. Az asszony nyugtalankodni kezdett, kiizent édesapja, Gránási György tanyájára, amely mel­lett— a Dénes-téglagyárnál — van Hor- váthék tanyája is. Gránási átment a Horváth-tanyára, ott zárva talált min­den ajtót. Baltát kért a szomszéd Pász­tor Mártontól, felfeszitették a fásszint s ott találta holtan Horváth Antalt. A sze­rencsétlen ember régóta idegbajban szen­ved. Ahogy eltávozott délben a lakásáról, pálinkát vett és kiment a tanyájára. A fásszinben két szöget és egy háromélü fürészráspolyt vert a gerendába, ráerő- sitett egy ruhaszárító kötelet, azt a nya­kába akasztotta anélkül, hogy hurkot kö­tött volna rá. A kötél igy is elszoritotta a légcsövet és Horváth megfuladt. Haláltu­sájában a kötél elszakadt, de már nem volt annyi életerő Horváth Antalban, hogy amikor lezuhant a kötélről, segít­hetett volna magán. Búcsúlevelet hagyott hátra, amelyben azt Írja, hogy súlyos idegbaja miatt nem bírta már az éle­tet. Március 15.-én Horváth már öngyil­kosságot kísérelt meg, felvágta az ereit, de akkor sikerült őt megmenteni. Lányi Márton tótkomlós! beszámolója Vasárnap délután fél 6 órakor tartotta meg képviselői beszámolóját Tótkomló­son az Ipartestület nagytermében Lányi Márton dr. a tótkomlósi kerület orsz. képviselője mintegy 400 főnyi hallgatóság előtt. A beszámolót Vas Nándor dr. a tótkomlósi Nemzeti Egység elnöke nyi­totta meg, majd Lányi képviselő mint­egy egyórás beszédben ismertette a poli­tikai és gazdasági helyzetet és a kor­mány eddigi működésének eredményei. A népgyülést Vas Nándor rekesztette be. Este 8 órakor kétszázteritékes bankett volt Lányi Márton tiszteletére, ahol Asz­talos András, a tótkomlósi Kisbirtokos Szövetség elnöke köszöntötte Lányit. Bankett után kis tót gyermekek mutat­tak be nemzeti táncokat Tomka Judit betanításában. „Volt nekem kát ökröm...“ Furfangos csalásról tett jelentést a vá­sárhelyi rendőrségen Kristó István gaz­dálkodó. A feljelentés szerint pár nappal ezelőtt egy ismeretlen ember jelent meg Kristó István mártélyi tanyáján, ahol eb­ben az időben csak a cselédség tartóz­kodott. Az illető kétségbeesett arccal ál­lított az öregbéres elé és elmondotta, hogy barátja a tanya tulajdonosának és azért fordult most a gazdasághoz, mert az egyik közeli dűlőn elakadt a csép­lőgéppel és két ökörre volna szüksége a hatalmas alkotmány vontatásához. Mi­után az ismeretlen igen megbízhatónak látszott, az öregbéres odaadta az ökrö­ket, sőt még abba is beleegyezett, hogy kiséret nélkül vigye el a jószágokat, a- melyeket azután hiába vártak vissza a tanyabeliek. Az ismeretlen »megszorult« ember nyomtalanul eltűnt velük. Az ese­tet a mártélyi csendőröknek is bejelentet­ték, akik hamarosan megállapították, hogy Kristóék vakmerő csalásnak estek áldozatul. Az is kiderült, hogy az is­meretlen a két ökröt, mtyit sajátját el­adta egy szentesi tanyán. Most a ren­dőrség elrendelte a csaló körözését. Megírtuk, hogy múlt alkalommal Ku­nos főjegyző az Országos Színész Egye­sület elnökével megállapodott, hogy az orosházi színházterem megfelelő átala­kítására az Egyesület hajlandó lenne a községnek kölcsönt adni. Most, hogy a főjegyző a kormányzó előtti hódoló fel­vonuláson résztvett, felkereste Sebestyén Gézát, a szinészegyesületi elnököt, akivel a kölcsönfeltételeket megtárgyalta. Vasárnap éjszaka megtörtént a rend­őrség megszüntetése, az őrszemek bevo­nultak szolgálati helyeikről s a csend­őrség vette át a szolgálatot. Pont éjfél­kor az ügyeletes rendőrtörzsőrmester, Kővári Ádm, levette a rendőrség ka­pujáról a hivatalt jelző pléhtáblát. Az »aktust« nagy néptömeg nézte vé­gig s csalódottan távozott a nézősereg, mert abban a hitben gyülekezett ösz- sze, hogy a szolgálat átadás valami nagy parádéval történik meg. A rendőrség megszűnésével kapcsolat­ban a közönség abszolút tájékozatlan abban a tekintetben, hogy ügyes-bajos dolgát, amit ezelőtt a rendőrség inté­zett el, most ki intézi Orosházán. Ér­deklődésünkre illetékes helyen a követ­kezőkben informáltak bennünket: A föszolgabiróság intézi a jövőben a rendőri büntető ügyeket, a külföldiek ellenőrzését, külföldiek lakhatási bizo­nyítványának és tartózkodási engedélyé­nek kiadását, házicselédek bérkövetelési Az Egyesület 8000 pengőt adna a szinpadterem átalakítására és megfe­lelő színpad építésre. Kunos főjegyző a jövő héten tartandó községi képviselőtestületi közgyűlés elé viszi az ügyet, akkorra már itt lesz a kölcsön feltételeiről szóló szinészegye­sületi áitrat. —«o»— peres ügyeit, fegyvertartási-, viselési-, vá­sárlási ügyeket, a lőszer és robbanóanya­gok tartására és eladására vonatkozó en­gedélyeket, az összes rendőrhatósági en­gedélyezési ügyeket (bál-, táncmulatság-, műkedvelő-, színház-, lakodalmi-, mu­tatványos,) engedély ügyeket, a társadal­mi egyesületek köz- és választmányi gyű­lési engedély ügyeit, politikai népgyülé- sek engedélyezését, a mozgófényképszin- házzal kapcsolatos ügyeket, idegen or­szágból hazatért munkások ügyét, bér­autó és bérkocsi ügyeket, fényképes sze­mélyazonossági igazolványok és rik­kancsigazolványok kiadását, tánctanitási engedélyek ügyét. A fentiekből is látható, hogy a főszolgabirőságon a rendőrség megszüntetéséből kifolyólag a mun­ka óriási módon megszaporodott, annyira, hogy aligha lesz olyan si­mán, zökkenő nélkül elvégezhető, mint a múltban. Különösen nagy munkatorlódás lesz addig, amig a rendőrségtől átvett ügy­darabokat szortírozzák, iktatják, keze­lik. Ugyancsak a főszolgabirósághoz tar­tozik a jövőben a prostituáltak ügye, a vendéglők, szállodák, italmérések ellen­őrzése rendészeti szempontból is. Megszaporodott azonban a község munkája is a rendőrség megszüntetésé­vel. Átveszi a község a bejelentőhiva­talt, a bel- és külföldieknek is a köz­ségházán kell bejelenteniök magukat 48 órai ittartózkodásra, illetve a külföldi­nek, ha csak félórát is tölt a község­ben. A községháza adja ki a házi és gazdasági cselédkönyveket, nyilvántartja az italméréseket, kiadja az erkölcsi bi­zonyítványokat, amelyeket azonban a fő­szolgabíróval kell láttamoztatni és u- gyancsak a községházán tartják nyil­ván a gazdátlanul talált tárgyakat is. I 6.-1 mnnkaszűnet Addig is, amig törvényhozási utón nem rendezik a kérdést, október 6.-át vég­legesen nemzeti ünnepnek kell tekinte­ni. Nemzeti ünnepen a közhivatalok csak ünnepnapszerinti szolgálatot tartanak, a tanintézetekben szünet lesz, az ipar és kereskedelem munkaidejét azonban az ünnep nem érinti. A napilapok testületé Úgy határozott, hogy október 6,-át a pi- rosbetüs ünnepekre szóló rendelkezések­nek megfelelően tartja meg. Ennek kö­vetkeztében október 6.-án a délutáni la­pok, 7.-én, pedig a reggeli lapok nem jelennek meg. Mivel ez évben október 6.-a szombatra esik, a reggeli lapok szo­kásos vasárnapi száma szombaton, októ­ber 6.-án jelenik meg, a délutáni la­poké pedig péntek délután. Szörnyű merénylet egy gádoros! kis­gyermek ellen Gádorosnak szomorú szenzációja van. Egy odavaló 40 év körüli munkásember erkölcstelen merényletet követett «1 egy négyesztendős kisleány ellen. A kisleány súlyos betegen fekszik szülei lakásán, kórházba szállítása válik szükségessé. Az emberbőjbe bujt fenevadat őrizetbevet­ték. Rövid hirek Az angol postaügyi miniszter a pos­taszolgálat népszerűsítésére valamennyi női alkalmazottnak ezüstgombos, vilá­goszöld selyemből készült munkaköpenyt ad. A köpeny viselete a hivatalos órák alatt kötelező. Springs délafrikai város törvényszéke — mint Londonból jelentik — külön há­zassági engedélyt adott egy jegyespár­nak. A menyasszony 22, a vőlegény 14 éves volt. A japán külügyminisztérium olyan sza­bályrendeleteket készít elő, amelyek ipar­védelmi intézkedésekkel kapcsolatban represszáliákat léptetnek életbe Német­országgal és Olaszországgal szemben, amely két állam hátrányban részesíti a japán árukat. A Lengyel kormány, általános árcsök­kentési programjának megfelelően, ok­tóber elsejétől kezdődően húsz száza­lékkal csökkenti a postjai tarifát. A rádió­előfizetési dijat a gazdák számára hat­vanöt százalékkal csökkentik. Rigai távirat szerint rövidesen japán küldöttség érkezik a balti államok fővá­rosaiba, hogy Kaunaszban, Rigában és Tallinban japán árubehozatalról tárgyal­jon. MmWMMWWMMmMWmMMMKMMMMMMimAmmMMMMWWMMnMMMMI Hz államrendörség megszüntetésével nagyon megnövekedett a föszolgabiróság munkája Vasárnap éjjel 12 órakor levették az állam­rendőrség kapujáról a hivatalt jelző táblát

Next

/
Thumbnails
Contents