Orosházi Friss Hírek, 1934. december (11. évfolyam, 271-293. szám)

1934-12-01 / 271. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Kölpéld. Szeged. JrcfS fillér. Szombat, 1934. december 1 XL évfolyam 271. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.— pengő, vidékre egynegyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. szám. Laptulajdonos: Demartsik Ferencz Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kér­désre vonatkozólag válaszbélyeggel küld értesítést. Hirdetések díjszabás szerint. Gömbös és Kánya tájékoztatást ad Genfröl a külügyi bizottságban A jövő héten nem tart ülést a képviselőház Kársly roiüáii király ujafib szemcsés „géptosi-balesele" Ismét csak egy hajszálon múlt, hogy Károly román király megmenekült egy ugyanolyan gépkocsibalesettől, mint ami- nő 'körülbelül tiz nappal ezelőtt fenye­gette. A bukaresti népszínház közelé­ből egy őrült sebességgel száguldó ko­csi robogott a 'király autója felé. A sú­lyos szerencsétlenséget ismét csak az ud­vari gépkocsi vezetőjének ügyessége há­rította el, aki; az utolsó pillanatban fél- refaroltatta kocsiját. Az ismeretlen autó vezetőjét a tömeg ismét meg akarta lin­cselni. A helyzet minden egyéb tekin­tetben is az előző incidens pontos mása volt. Bukarestben meg vannak győződ­ve, hogy a király elleni inerényletki- sérletről van szó, nem pedig puszta vé- lenről. Flandln betiltja az állásbalnozást A Flandin-'kormány könyörtelen harcot folytat az áüáshalmozás ellen. Regnier belügyminiszter 'körlevelet intézett a me- gyepreféktusokhoz és utasította őket a tisztviselői kar mellékjövedelmének szi­gorú ellenőrzésére. Francia állami hiva­talnok a jövőben nem űzhet mellékfog­lalkozást s akinek rendes állami fizetése van, más forrásból nem húzhat fizetést. Ugyanez áll a községi hivatalnokokra is. A belügyminiszter ezt az intézkedést az­zal indokolja, hogy a munkanélküliség ellen inditott harcban minden estközt igénybe kell venni s az álláshalmozás megszüntetése utján felszabaduló állá­sokat munkanélküliekkel kell betölteni. Viszály a prágai cseh ás német egyetemek közöli A végsőkig elmérgesedett az ellen­tét a prágai cseh és a német egyetem között, noha a német egyetem kiszol­gáltatta a miniszteri rendelet értelmé­ben az egyetemi jelvényeket a cseh e- gyetemnek. Most Drahovszki, a cseh egyetem rektora közhírré tette, hogy nem éri be az ősi jelvényekkel. Köve­teli a német egyetemtől a képtárból a- zokat a képeket, amelyek cseh vonatko­zások és a könyvtárból a cseh tudomá­nyos müveket, amelyek az egyetem fel­osztása után is a németek birtokában maradtak. A cseh rektor evégből bizott­ságot fog kiküldeni, amely a kiszolgálta­tandó képek és tudományos munkák lajstromát lesz hivatva összeállítani. Meg­fenyegette a német egyetemet, hogy ha ebbe a bizottságba nem nevezi meg a maga képviselőit, akkor a cseh bizottság önhatalmúlag fog . eljárni. Ma délelőtt 11 órákor lesz a külügyi bizottság ülése. Az ülésen, amelyet Far­kas Tibor és Rassay kérésére hivoít ösz- sze Walko Lajos, a bizottság elnöke, Gömbös Gyula miniszterelnök és Ká­nya Kálmán külügyminiszter tájékoz­tatja a képviselőket a külpolitikai helyzetről, különös tekintettel a ju­goszláv panaszra. A tájékoztatás elé természetesen nagy érdeklődéssel néznek. A képviselőház a jövő héten nem tart ülést. Csütörtökre esik ugyanis Hor­thy Miklós kormányzó névnapja és a parlament ezen a napon nem szokott ülé­sezni. Szombaton pedig ünnep van. A kormány karácsony előtt már nem is fog nagyobb jelentőségű törvényjavasla­tot benyújtani. Sabiani, a Bouche du Rhone megye képviselője, marseillei helyettes polgár- mester, tegnap Párisban a Hotel des Ambassadeurs előadótermében nagy ér­deklődéssel kisért előadást tartott, amely­ben a marseillei merénylettel kapcsola­tos felelősség kérdésével foglalkozott Tényekre és okmányokra támaszkodva, bebizonyította, hogy a felelősség elsősorban a francia ha­tóságok egyrészét terheli. Ha a francia nemzetbiztonsági hivatal — mondotta az előadó — közvetlenül e- gyüttmüködött volna a merénylőkkel, a A Morning Post prágai levelezője be­hatóan ismerteti Csehország katonai ké­szülődéseit és kiemeli, hogy a csehek ellenségei a katonáskodás bármilyen a- lákjában és Csehország harcászati hely­zete rendkívül gyenge. Az újabb kül­politikai fejlemények következtében — hitlerizmus, csehellenes sajtóhadjárat és a marseillei merényletek — a követ­kező háborús készülődésekre szánta el magát: 1. HatSrai veszélyeztett pontjain erő­döket, lövészárkokat és tüzérségi álláso­kat építtet. 2. A határokhoz túlságosan közel eső keleti—nyugati közlekedési útvonalak he­lyett uj transzverzális vasútvonalakat épít­tet a központhoz közelebb. A legközelebbi ülést december 11.-re hívják össze. Három-négy napon fog ülésezni a kép­viselőház, hogy letárgyalja az előtte fek­vő kisebb javaslatokat. Valószínű, hogy , 12.-e táján a fel­sőházat is összehívják. A felsőház elő­reláthatólag két-három nap alatt végez a 'képviselőház által már elfogadott tör­vényjavaslatokkal. Politikai körökben arra számítanak, hogy bár 15.-én már megkezdődhetne a 'képviselőház karácsonyi szünete, 20.-ra még összehívnák formális ülést a felső­ház üzenetének átvétele céljából és hir szerint, ezen a 20.-Í formális ülésen fog­ja Gömbös Gyula miniszterelnök a vá­lasztójogi törvényjavaslatot a képviselő- ház elé terjeszteni. dolog akkor sem történhettek volna más­képpen. Rámutatott továbbá a belügyminisztérium teljes köteles­ségmulasztására és sajnálkozott afelett, hogy volt idő, amikor Marseille városát vádolták meg, holott a biztonsági intézkedések meg­szervezésénél a marseillei városi tanácsot teljesen mellőzték. Végül is Sabiani szerint a felelősséget teljes mértékben Sarraut, az akkori bel­ügyminiszter és hivatalnokai viselik. 3. Tartalékokat és műszaki anyagrak­tárt állít fel légihadereje számára. 4. Hadseregét gépiesitéssel teszi moz­gékonyabbá. 5. A katonai szolgálati időt két évre emeli fel, ami növelni fogja a kikép­zett tényleges állományt. Az angol alsóház fegyverkezési vitá­jának politikai körök véleménye szerint rendkívül fontos külpolitikai kihatásai lesznek. Különösen Baldvin helyettes mi­niszterelnök beszédének tulajdonítanak e- gészen rendkívüli jelentőséget. A tegnap reggeli Iapo'k részletesen köz­ük az alsóházban elhangzott beszédek német visszhangját. A német sajtó kom­mentárjaiból több angol lap, a Times-t is beleértve, azt olvassa ki, hogy Németország hajlandó tárgyalásokra, abban az esetben, ha a megbeszélés nem­csak magára a fegyverkezés kérdésére terjed ki, hanem a fegyverkezés oka­ira is. A Morning Post diplomáciai tudósítója azt Írja, hogy most már minden Hitler Adolf bi­rodalmi kancellár magatartásától függ. Abban az esetben, ha Phipss berlini angol nagykövet a birodalmi kormánytól határozott választ kap és Ígéretet arra, hogy Németország visszatér Genfbe, a fegyverkezési kérdés megvitatása sokkal reálisabb alapon indulhat meg, mint egy évvel ezelőtt. Az angol kormány felfo­gása szerint ebben az esetben a német fegyverkezéseket befejezett ténynek tekintenék és a hatalmak a teljes egyenjogúság bázisán folytat­nák tárgyalásaikat és mint teljesen egyenjogú felek kötné­nek egy olyan egyezményt, amely vala­mennyi hatalom számára előnyös lenne. Tüislescu itsfepesfei Titulescu román külügyminiszter párisi tanácskozásainak befejezése után Buka­restbe indult, ahol jelen akar lenni Szov- jetoroszország első bukaresti követének bemutatkozásánál. Titulescu az Orient- expresszel utazik, este 9 óra 35 perckor étkezett a nyugati pályaudvarra s még az éjszaka folytatta útját Romániába. Pál régensiierceg tanácskozása az angol gMsztoroMUM Tegnap a londoni Buc'kingham-palotá- ban György 'király villásreggelit adott Pál jugoszláv régensherceg tiszteletére, aki a kenti herceg esküvőjére érkezett Londonba. MacDonald miniszterelnök is hivatalos volt. Reggeli után MacDonald miniszterelnök hosszasan tanácskozott a jugoszláv régensherceggel. Iz angol nagy- gyakorlatok tanulsága A novemberi tengerészeti és légi gya­korlatokról most adta ki jelentését a brit admiralitás. A tengerészeti vezérkar a manőverekből azt a következtetést vonta le, hogy a támadó tengeri haderő, amely­nek Tershellingben volt a bázisa, elpusz­tult, még mielőtt a Csatornán átkelt volna, de másrészt elérte célját, mert az éjjeli támadással megakadályozta a brit flottát és a légi haderőt, hogy eljusson az ellenséges támaszpontig. Lord Rother- mere sajtója azzal a megjegyzéssel 'kiséri az admiralitás jelentését, hogy a leg­utóbbi manőverek ismét azt a meggyő­ződést érlelték meg, hogy Angliának olyan erős légiflottát kell teremtenie, amelyhez fogható nincs a világon. Sándor király meggyilkolásáért minden felelősség a francia haféságokat terheli ft marseillei polgármester igazságos nyilatkozata Erődöket és lövészárkekat épit Csehország a határokon Elismerik Németország fegyverkezési jogát ha — visszatér a Népszövetségbe

Next

/
Thumbnails
Contents