Orosházi Friss Hírek, 1935. március (12. évfolyam, 50-73. szám)

1935-03-01 / 50. szám

2 Orosházi Friss Hirek 1935. március hó 1 larseillei a vallaiási módszereiről Mire akarta rávenni Simonovics rend­őrfőnök a vádlottakat? Öngyilkossági kisérlel Rékóczitelepen Egyik rákóczite'epi nrunkáscsaláiiban a{ férj és feleség között kisebb nézet- eltérés .támadt tegnap. Az áldott állapot­ban lévő asszonyt ez annyira fs'idegesi- tette, hogy kénes gyufáért szaladt, 1 pakli gyufát leáztatott és az oldatot meg­itta. Dr Pálka Lajos orvos utasítására a mentők behozták az asszonyt a rendelő­be, ahol gyomormosást kapott és a ma­ga1 lábán ment a csendőrőrszobára, ahol kihallgatták, majd községi kocsin rá- kóczitelepi lakására szállították. Ezzel az üggyel kapcsolatban hívjuk fel a ko­csit hajtok és biciklisták figyelmét ar­ra, térjenek ki a mentőautó elől. Azzal, hogy semmit sem adnak a mentőautó tülkölésére, esetleg súlyos kimenetelű balecetet idéznek elő: az autó nagy se­bességgel viszi a segítségre szorult be­teget, a jármévek kerülgetésénél meg­eshet, hogy a nehéz mentőautó felborul. Kihágást követ el az, aki tülkölésre sem tér ki s azzal aztán igazán nem védekez­het majd — ha csak tényleg nem süket —, hogy nem hallotta a mentőautó szi­rénáját. A jövőben a mentők minden e- gyes esetben feljelentést tesznek azok ellen, akik a mentőautó zavartalan közle­kedését megakadályozzák. flz Orosházi HAdy Sak- Mr ünnepi vacsoráin Az orosházi sakkozók igazi ünnepe volt. Nagy számban jelentek meg köz­ségünk sákkbarátai, hogy méltó keretben tanúi legyenek annak az elismerésnek, melyet egyrészt a Magyar Sakkszövetség Déli kerületének elnöksége, másrészt a társegyesületek részesítették az OHSK-t, A vacsorán felszólalók közül elsősorban Hézer Béla, a Sakkor elnöke üdvözölte a vendégeket, megköszönte azt a támo­gatást, melyben Orosháza közönsége az OHSK-t részesítette. Erre a támogatás­ra az OHSK méltónak is bizonyult és minden törekvés oda irányul, hogy a jö­vőben is megérdemelje. Weisel Samu, a Magyar Sakkszövestég Déli Kerületé­nek társelnöke méltatta ezután ez OHSK kiváló teljesítményét, átadta a jól kiérdemelt bajnoki oklevelet és ki­osztotta az érmeket a következő játéko­soknak: Bacsur Imre, Holló István, Hor­váth Antal, Horváth Imre, K. Horváth Zoltán, Kiss István, Monostori Lajos, Steiner Ede, Szabó Ferenc és Szabó Já­nos. Vacsora után villámtorna követke­zett, melynek eredményei lapunk zár­táig nem érkeztek meg. Egy siklósi orvos fiatal feleségének rejtélyes halála Tegnap délután rejtélyes körülmények között meghalt dr. Schönborn László siklósi (gyakorlóorvos felesége. A 22 éves fiatal asszony nemrégiben a Tátrába utazott és onnan vasárnap este érkezett haza. Éjszaka hirtelen rosszul lett és fér­je különös görcsök fellépését észlelt. Intézkedésére az asszonyt azonnal Pécsre szállították, ahol a belgyógyászati kli­nikán vették ápolás alá, dr. Schönborn Lászlónén azonban nem tudtak segíteni és kétnapos kínlódás után szerdán dél­után meghalt. A klinika a fiatalasszony haláláról jelentést tett a pécsi ügyész­ségnek, amely most utasította a siklósi csendőrséget, hogy állapítsa meg a halál körülményeit. Az ügyészség a csendőr­ség jelentésétől teszi függővé a további eljárást. (MTI jelentése) Felháborító részletek jutottak nyilvánosságra, azokról a vissza­élésekről, amelyeket jugoszláv részről a marseillei királygyilkosság ügyében fo­lyó vizsgálat során elkövettek. Desbons védő, akit tudvalévőén a pittsburgi hor- vát nemzeti szervezet bízott meg a véde­lemmel, felkereste a vizsgálóbirót s elő­adta, hogy az a jugoszláv orvostanhall­gató, akit a jugoszláv konzulátus aján­lására tolmácsnak fogadtak fel, a tegnapi és a keddi kihallgatáson a vádlottak val­lomásának fontos részeit egyáltalában nem fordította le. E helyett egy óvatlan percben, amikor a vizsgálóbíró nem fi­gyelt oda, szerb nyelven közölte velük, hogy három napon belül kiszolgáltatják őket Jugoszláviának. Ez a kijelentés annyira megrémiteíte a vádlottakat, hogy cellájukban öngyi'kos- ságot akarták elkövetni. A védő nagy- nehezen megnyugtatta őket s most azt kérte a vizsgálóbírótól, hogy a szerb orvostanhallgatót azonnal cserélje ki egy francia tolmáccsal. Még szenzációsabb a következő le­leplezés. A vádlottak a szembesítésben Simonovics belgrádi rendőrfőnökben határozottan felismerni vélték azt az egyéni, aki egy francia rendőrtiszt- viselő kíséretében többször megje­lent cellájukban és arra próbálta őket hogy kiadatásukat kérjék. A rendőrfőnök azt állította előttük, hogy Sándor király meggyilkolása után Jugoszláviában forradalofh tört ki s így nem kell félniök attól, hogy súlyosabb bántódásuk történik, ha a francia ha­tóság kiadja őket. A forradalmi rendszer — tette hozzá Simonovics — méltányol­ni fogja önkéntes jelentkezésüket, mert nem szeretné, ha főtárgyalásra kerülne a sor s ők a szerb—horvát ellentétről vallanának. Desbons ügyvéd ebben az ügyben is szigorú vizsgálatot kért. —«o»— Hz uj gazdaegyezségi rendelet átmeneti megoldást hoz Teljesen egyéni elbírálás alapján vállalja át a tartozások meghatározott részét az állam Agrárkörökben régóta sürgetik a gaz- daegycsségek intézményes lebonyolítását szabályozó rendelet kiadását. Tulajdon­képpen már koraősszel szóbakerült e rendelet kibocsátása. Az alapelvek ak­koriban jórészt már elkészültek, azon­ban az idő nem kedvezett e fontos kér­dés szabályozására. Ismételten folytak tárgyalások s ismételten kibocsátás előtt állott a rendelet, azonban különböző körülmények hatására ez minduntalan ha­lasztást szenvedett. Értesülésünk szerint most befejeződtek a rendeletszerkesztási munkálatok és — mint azt már a közelmúltban je­leztük, — egész rövid idő alatt kibocsá­tásra kerül a régen várt rendelet. A gazdasági életet és az agrárköröket, amelyek az őszi tervezet intencióit is­merték, ezúttal meglepetés fogja érni. Úgy halljuk ugyanis, hogy az eredeti el­gondolások teljesen megváltoznak, a- mennyiben a gazdaegyességekre is átmeneti és kompromisszumos meg­oldást hoz az uj rendelet. Az illetékesek — mint értesülünk — azon az állásponton voltak, < hogy a gazdaegyességek intézményének megva­lósítása a végleges rendezés • keretébe tar­tozik és egyelőre olyan megoldást kell alkalmazni, amely ezt a nyugtalanító kér­dést kiküszöböli és megteremti a kellő átmenetet, egy­úttal pedig megmenti azokat az eg­zisztenciákat, amelyek tovább tud­ják vezetni gazdaságukat. A gazdaegyességekre vonatkozó rende­letnek csak egyes intenciói szivárogtak ki, amelyek lehet, hogy még a rendelet kibocsátásáig bizonyos változásokon mennek keresztül. Az elgondolás azon­ban az, hogy a kataszteri tiszta jövede­lem negyvenszeresén túl adósodottak tar­tozásainak bizonyos meghatározott ré­szét átvállalja az állam. Ez az átvállalás teljesen egyéni el­bírálás alapján történnék és az er- revonaíkoző véleményezéseket, vagy a vármegyei gazdasági bizottság, vagy pedig a védett birtokok fel­Gramofion9eiiiezelc legújabb slágerek (napi kikölcsönzésre is) Csepreginél ? Tűk, alkatrész, javítás a legolcsóbban. 1. LÖBL LÁSZLÓ látszerészefi szaküzlet, Orosháza Erzsébet klrályné-u. 2. Pápaszemese, orresiptefök, hífaiárőtf, távcsöveit, nagyitóüvegek, iránytűk, lorgnyetlák, fényképészeti gépek és kellékek, valamint minden e szakmába vágó cikkek eladása és kivitele. Javítások gyorsan és pontosan készülnek. 5. — Akinek gyakran fáj a gyomra, bél­müködése renyhe, mája duzzadt, emész­tése gyengül, nyelve feliéressárga, étvá­gya megcsappant, annak a természetes »Ferenc József« keserüviz csakhamar szabályozza a székeletét, rendbehozza az emésztését, élénkíti a vérkeringést és jó közérzetet teremt. 27* ügyeletével megbízott szervek végez­nék. Egyelőre tehát nem kapna felhatalmazást sem az OME1E, sem az OHE, amelynek megbízatása amugyis háttérbe szorul. Külön szerv csak később kapcsolódnék az egyezségek lebonyo’itásába, amikor már a végleges rendezés kérdéseivel kapcso'atban kerülne ez előtérbe. Az állami átvállalás annak a keretnek terhére történnék, amely a Nemzeti Bankban még a kormány rende'kezésére áll. Úgy halljuk, esetleg könyvkövetelé­sek formájában történnék e tartozások átvállalása. Arról nem szivárgott ki hír, hogy a tuladósodott gazdáknál is alkal­maznák-e ezt a metódust, vagy csak azoknál, akik átmeneti zavarokban van­nak. Arról sem kaptunk hirt, mi törté­nik ezekkel az átvállalásokkal az adós részéről, vagyis az adós az állammal szemben kötelezettségben marad-e és milyen mértékben. Egyelőre csak a fenti meggondolások szivárogtak ki. Itt említjük meg, hogy az egyes mező­gazdasági érdekeltségek most újabb e- rőteljes akciót kezdenek a mezőgazdasá­gi hitelvédőegyletnek az egyességi eljá­rásokba való bevonása érdekében. A végleges rendezésnél ez a szerv valószí­nűleg je'entősebb szerepet fog kapni. Még csak hirom nap és falrengető kacagástól zeng az Ipar­testület nagyterme: vasárnap este 8 órai kezdettel az Iparos Ifjak kitűnő műked­velő gárdája eljátsza Bus-Fekete Lász­ló négyfelvonásos vigjátékát, a '»Ferike, mint vendég«-et. A darab egyik leg­kitűnőbbje a 'közelmúlt vigjátéktermés- nek. Egészséges humoru alakjai, fordu­latos cselekménye, kacagtató helyzetei, még a skótokat is -megnevettetnék. Olyan pompás a darab, hogy még játszani sein kellene, magától játszódik, csak el kell mondani a szöveget értelmesen és a közönség már dől a kacagástól. Az Iparos Ifjak műkedvelő gárdája-azonban — mint eddig minden esetben — most is igyekezettel készült arra, hogy meg it játsza azokat az , alakokat, amit a szer­ző megirt. Az előadás iránt rendkívüli érdeklődés nyilatkozik meg, hiszen a közönség már tudja, hogy ennék a mü- í kedvelő gárdának az előadásai felér- ! nek egy jó színházi esttel. Az előadás : után táncmulatság lesz, hajnalig 1 huzza I Nagy Józsi kitűnő zenekara a talpalá- valót. • Rövid fairek Az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács tegnap tartotta alakuló ülését a Magyar Tudományos Akadémiában. A saarvidéki 'kormányzóbizottság át­adta tegnap a Saarvidéket a Népszövet­ség hármas bizottságának. A walesi herceg tegnap délután meg­érkezett Londonba. Zágrábi jelentés szerint tegnap ott meghalt az emigrált Major József. Ká­rolyi Mihály sajtófőnöke volt Major, akit a magyar biróság huszévi fogságra Ítélt. Márciusban 140 vagon magyar 'zsírt és szalonnát vesznek át a németek.

Next

/
Thumbnails
Contents