Orosházi Friss Hírek, 1935. március (12. évfolyam, 50-73. szám)

1935-03-01 / 50. szám

1 {^.’'március hó 1 Orosházi Friss Hirek 3 Kérje még ma a Dr. OETKER-féle legújabban megjelent FÉNYKÉPES RECEPTKÖNYVET, melyet ingyen és bérmentve küld kívánságra : dr. Oetker tápszer­gyár, Budapest, VW., Conti- utca 25. Badapesli betörök látlak Székesfehérvárott Tegnap éjszaka a székesfehérvári Hag- genmacher sörgyár Ybl Miklós-utcai te­lepén betörők járták. Megfúrták a péjnz- szekrényt és abból 381 pengő ércpénzt, főleg 20 és 50 filléreseket vittek el. A betörök a rendőrség megállapítása sze­rint, hivatásos budapesti kasszafurók le­hettek, akik arra számíthattak, hogy el­seje közeledtével nagyobb összeget ta­lálnak a kasszában. A telep azonban teg­nap jelentékeny összeget küldött a bu­dapesti központba, a tisztviselők fize­tése pedig borítékozva a pénztárszek­rény alsó részében volt, amelyet már nem volt idejük feltörni. A rendőrség keresi a betörőket. Meglelent a kémény­seprő-kódex A hivatalos lap tegnapi száma a ke­reskedelemügyi miniszter rendeletét közli a kéményseprő-ipar gyakorlásáról. Eddig különböző miniszteri rendeletek, megyei és városi szabályrendeletek foglalták ma­gukban a kéményseprésre vonatkozó tud­nivalókat. A kéményseprő iparosok és alkalmazottak már régóta sürgették egy­séges kódex kiadását, hogy el lehessen igazodni a rende'etek dzsungeljében. Most azután megjelent a kéményseprő­kódex, amelynek rendelkezéseit az ország egész területén érvényesíteni kell. A kó­dex megállapítja azt is, hány kéményből állhat egy kerület. Budapest területén 4300—5000, más törvényhatósága jogú város és megyei város területén 3500— 4500, kis- és nagyközség területén pe­dig 3000—4000 kéményből kell állnia egy-egy munkakerületnek. Hz országos vásárok reformja A kereskedelmi miniszter a vásártar­tási törvény megreformálását tervezi. A minisztériumból leirat érkezett a váro­sokhoz, melyben közli a miniszter, hogy rövidesen tárgyalás alá veszi a vásártar­tási törvény reformjára vonatkozó javas­latokat. A reformnak az a célja, hogy a mai idők követelményeinek megfelelően alakítsák át a városok rendjét, össz­hangba hozzák a szomszédos városok országos vásárait, az életképtelen vásá­rokat megszüntessék. A javaslatok kö­zött szó van arról is, hogy a vásárokat ünnepnapokról esetleg hétköznapokra he­lyezzék át. Mielőtt a kereskedelemügyi minisztériumban tárgyalás alá vennék a vásártörvény reformját, a városnak a maga szempontjából meg kell tenni ész­revételeit. P görög vezérkar! főnők véleménye a tréjai bábámról Dusmanis volt görög vezérkari főnök érdekes kö,nyvet irt a trójai háborúról, amelyet stratégiai szempontból világit meg. A tábornok Homeros Iliászának alapján taglalja a trójai háborút és arra a megállapításra jut, hogy a Tróját os­tromló görög csapatok főparancsnoka, Agamennon, a lehető legrosszabb stra­téga volt, akinek fogalma sem volt a hadtudományokról és minden ereje ab­ban merült ki, hogy minél több ellensé­get öljön meg. Alvezére, Achilles ezzel szemben született hadvezér volt, aki ál­landóan azt tartotta szem előtt, hogyan­lehetne áttörni az ellenséges trójaiak frontját. HÍREK — Orosházi küldöttség a kereskedel­mi miniszternél. Mint ismeretes, 'a szer­dai képviselőtestületi közgyűlés bizott­ságot jelölt ki arra, hogy fi pesti-luti át­járó :k(zárása ügyében közbenjárjanak a kereskedelmi miniszetrnél olyan irány­ban, hogy az átjárót a MÁV ne zárja le. A bizottság ma utazott el Budapestre. — Atóókarambol az Erzsébet király­né-utcán. Tegnap este egy orosházi sze­mélyautó nekiment a Lesetár-üzlet előtt álló stráfkocsinak. Az autó — amely a vasút felől jött — megsérült, szélvédő üvegje betört és lámpája is elgörbült. A stráfkocsit a kocsis arra az időre őri­zetlenül hagyta, amig a közeli egyik fatelepre lámpásért ment be. — Fsmereterjesztő előadás. A Kis­birtokos Szövetség március 3.-án dél­után 2 órai kezdettel rendezi ez iskolai évben utolsó ismeretterjesztő előadását székházának eme'eti kistermében. Elő­adást tartanak: Platschék Lajos áll. polg. isk. tanár »A Hold«, dr. Sin István áll. fmg. isk. tanár »Gyakoribb kártevők és az ellenük való védekezés« címen. Min­den érdeklődőt ezúton hiv meg az elő­adásra az Elnökség. — Az Orosházi Gimnáziumbarátok Egyesülete a Gimnáziumi Tanfolyam nö­vendékeinek közreműködésével 1935. március 4.-én este 8 órakor az Alföld szálloda nagytermében műsoros tánces­télyt rendez. Meghívók igényelhetők Pa­csirta-utca 14. Jegyek előre válthatók Brünner divatáruházában. — Ezen a héten n Zalay patika tart éjjeli szolgálatot. — Ezien a héten a mentőorvosi szolgá­latot dr. Pálka Lajos községi orvos végzi. — Szombaton Ítélet a Paupera-perbein. A Földhitelbank bűnügyében tegnap foly­tatták a főtárgyalást. Paupera Ferenc elnökigazgató és Zala vezérigazgató vé­dőinek felszólalása után a többi vádlott ügyvédeinek védőbeszédeire került a sor. A tárgyalást szombaton reggel folytatja a büntető törvényszék Kovács-tanácsa és az utolsó szó jogán elhangzott felszólalá­sok után a délelőtti órákban kihirdeti a büntető törvényszék Ítéletét. — Törvényellenesen bezára'.ták az ilye- falvi református iskolát. Sepsiszent- györgyről jelentik: A bukaresti közok­tatásügyi miniszter megvonta az ilye- falvi református elemi iskola működési jogát azon a címen, hogy az iskola nem kapta meg a működéshez szükséges en­gedélyt. Az iskola betiltása törvényelle­nes, mindenekelőtt azért, mert a vonat­kozó törvények világosan kimondják, hogy évközben iskolát betiltani nem le­het, Azonfelül az iskola vezetősége 1929- ben az akkor megjelent rendeletnek megfelelően újra kérte a működési en­gedély megadását a minisztériumtól és az engedélyt a minisztérium meg is ad­ta, azonban az okmányokat a miniszté­riumban eltüzelték, amire már nem egy­szer volt példa. — Amig a bankjegy eljut odáig... Érdekes módon fi­gyeltette meg egy bankjegy út­ját az amerikai 'kereskedelmi kamara. Egy újonnan kibocsá­tott bankjegyre papirszeletet ra­gasztottak, amelyen felszólítás volt olvasható. A felszólítás megkért mindenkit, akinek ke­zébe a bankjegy került, írja fel a ráerősitett papírlapra, hogy mire adta ki a pénzt. A feljegyzések azután megmutat­ták a bankjegy útját. Kiderült, hogy a kérdéses bankjegyet öt­ször használták fel bérfizetésre, dohány- és cigarettavásárlásra. Cukrot és uridivatcikket há­romszor veitek. Borotválkozást kétszer fizettek vele, autószám­lát egyszer, szalonnát, mosó­port, nadrágtartót és fogkré­met ugyancsak egyszer. A bankjegy egyébként két hét alatt 27-szer cserélt gazdát. — A vészjeleket adó Blairgo­Wie angol hajót tíz órás kutatás uátn sem találták meg. Attól tartanak, hogy 25 főnyi legény­ségével odaveszett. — Várha‘0 időjárás márciusra. Bries- korn osztrák időjós szerint március hó 3,-ika körül eső, hó és szél vonul vé­gig Európán, de helyenkint zivatar is lehetséges. Ezen rövid ideig tartó idő után 8.-ig csendesebb és enyhébb idő­szak következik, majd újabb átvonuló viharos idő után kiderül és 16-ig hűvös éjszakák és melegebb nappalok remél- hetők. 16-tól erősebb lehűlés, majd köd és ezt szelesebb idő követi 20.-ig, mely után erősebb esőzések lesznek; majd a hó végéig kedvezőbb időjárás követke­zik be, különösen a keleti részeken (te­hát nálunk is.) Végül a hónap utolsó napjain és az április havi átmenetben enyhébb időjárásra számíthatunk. Szó­val nyugtalan március köszönt ránk. — Áldott állapotban lévő nők, ifjú anyák és többgyermekes asszonyok az enyhe természetes »Ferenc József« ke- serüviznek már mérsékelt adagokban va­ló használata által is könnyű és hig ürü- lést, úgyszintén rendes gyomor- és bél- müködést érnek el. 49 — Gazdálkodó hölgyek és urak leg­bizalmasabb beszerzési helye a Bérezi Illatszertár. — Az osztálysorsjáték tegnapi húzásán a következő nyereményeket húzták ki: 5000 pengőt nyert: 72122. 4000 pengőt nyert: 34581. 2000 pengőt nyert: 24790, 58911,74123 1000 pengőt nyert: 8074, 33677, 45506, 46729, 65849, 74650. 800 pengőt nyert: 8952, 10139, 27707, 42100 61684. 600 pengőt nyert: 1027, 11974, 12701, 13440, 35866, 58405. 500 pengőt nyert: 17054, 21071, 27875, 42303, 47242, 56540, 57963, 59720, 74917. — A legszebb névjegyeket a legol­csóbban Demartsik könyvnyomdája ké­szít. — Az egész országban mindenki is­meri a Dr. Oetker tápszermüvek hosszú évek óta változatos kiadásban megjele­nő válogatott és közkedvelt receptjeit. Az uj fényképes receptkönyv azonban minden eddigit felülmúl. A gyár sok százezer példányt ingyen bocsájt ismét a háziasszonyok rendelkezésére. Kérje ön is e receptkönyvet, mert ez­zel is pártolja a magyar ipart. Kívánság­ra ingyen küldi: dr. Oetker Tápszergyár, Budapest, VIII. Conti-utca 25. 1 — A Lindbergh váltságdíjból szár­mazó újabb bankjegyeket hoztak for­galomba. Az elmúlt hét végén a Lind- bergh-féle váltságdíjból származó bank­jegyeket hoztak forgalomba. A két bank­jegyet, egy tiz dollárosat és egy busz dollárosat, az Amerikai Légiforgalmi Tár­saság bosztoni irodájában fizették be. A rendőrség megtagad mindennemű fel­világosítást arra nézve, hogy sikerült-e már kinyomozni a befizetőt. — Ne kerülje el figyelmét, hogy Peiz- fer virágjai szépek és olcsók. Névnapi, születésnapi ajándékot itt szerezheti be legolcsóbban. Saját kertészet, minden vi­rág saját termesztés, ezért olcsó. Győ­ződjön meg, hogy koszorút, csokrot, cse­repes és vágott virágot a legelőnyö­sebben itt szerezhet be. Telefon 95. — Egy üveg »Igmándi« mindig ott­hon legyen, Hogy ha szükség van rá, gyorsan segíthessen! 14 1 — Kél híd épül az Aranyszarv fölé. Iszianbulban legközelebb nagyszabású városfejlesztő tervek megvalósítására ke­rül sor. A kikötőt kiszélesítik, az Arany­szarv fölé két hidat építenek s földalatti villamosvasutat vezetnek a város köz­pontjából a környékre. Az építkezéseket Ehlgoetz német tanár tervei szerint hajt­ják végre. — Kifütyülték Lindbergh ezredest a bébigyilkos barátai. Newyorkból jelen­tik: A Hauptmann védelmére alakult bi­zottság Yorkville német negyedében gyű­lést rendezett. A gyűlésen mintegy öt­venezren je’entek meg s felszólalt Haupt­mann fe’esége és Reiley, Hauptmann vé- dőja is. Valahányszor a szónokok Wi- lenetz ügyész és Lindbergh ezredes ne­vét említették, a hallgatóság fütyülni kezdett. — Nagy áradások ó-Szerbiában. A hir­telen beállott hóolvadás következtében sok helyen katonaság segítségét kellett Venni a lakosság megmentésére. A Razi- na völgyében 1400 ház áll viz alatt. A lakosság a hegységbe menekült. Az ed­digi jelentés szerint két ember vizbefult. ILLEREKERT Demartsik Regények, Elbeszélések, Jókai könyvek 30 köny vk ereskedésben.

Next

/
Thumbnails
Contents