Orosházi Friss Hírek, 1935. április (12. évfolyam, 76-97. szám)

1935-04-03 / 76. szám

Tek. M. kir. Ügyészség Köfpéld. Szeged. Ara 8 OROSHÁZI XII. évfolyam íprilis 3 Jé. szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. SBolidikal Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSEK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. — Hirdetések díjszabás szerint. Újabb pénzügyi botrány pattant ki Franciaországban Elsikkasztották a frontharcosok pénzét A Liberté hirt ad egy uj pénzügyi bot­rányról, amely előreláthatólag éppen olyan politikai bonyodalmakat fog előidézni, mint a Stavisky-ügy. A képviselőház háromtagú vizsgáló- bizottsága a legnagyobb titokban foly­tatta le az eljárást és most számolt be a vizsgá'at eredményéről az igazságügy­miniszternek. A lap közlése szerint a France Mutu- allitté nevű szövetkezet összeomlásáról van szó, amely az egykori frontharcosok kölcsönös biztosításával foglalkozott és 1925-ben, közvetlenül alapítása után több mint 200.000 tagot számlált, akik évente körülbelül 250 millió frank járulékot fi­zettek be. Még néhány évvel ezelőtt a France Mutualitté 1 vagyonát legalább másfél milliárd frankra lehetett becsülni a vizsgálóbizottság je­lentése szerint, most pedig a deficit közeljár a 700 millió frank­hoz. A vizsgá'at megállapította, hogy a ve­zetők évek során át sikkasztottak, a befizetett tőkéket saját céljaikra for­dították és merész tőzsdejátékot folytat­tak, a veszteségeket pedig a könyvek meghemisitásával leplez­ték. A bizottság felsorolja jelentésében a- zokat a szereplő politikusokat, akiknek a tönkrement szövetkezet vezetésében szerepük volt s akiket most felelősségre kell vonni. MWnMWMWMMfMMMMMMNMMMMMMMMMMMnMMMN II békési pétválasztás miatt 10.-én lesz a vármegyei közigazgatási bizottság ülése (Gyulai tudósitónklól) Ismeretes, hogy a vasárnapi választási küzdelemben dr. Ángyán Béla, a Nemzeti Egység pártja békési országgyűlési képviselőjelölt­je nem szerezte meg az abszo’ut többséget, igy pótválasztás lesz a békési kerü­letben dr. Ángyán és a Független kisgaz dapárti B. Szabó István között. A vármegyei központi választmány a pótválasztást hétfőre, e hó 8.-ára tűzte ki. Miután ezen a napon kellett volna a vármegye közigazgatási bizottságá­nak is ülést tartania, ez az ülés e hó t0.-re maradt. A Kisgyülést 9.-re hívták össze. Itt említjük meg, hogy a szeghalmi országgyűlési képviselőválasztás vég­eredményét helyesbbitették, amennyiben Temesváry Imre dr. (NÉP) 1003 szó­többséggel nyerte el a mandáíumot Tildy Zoltán (FKg.) jelölttel szemben. Lengyelország mídosilja kilpoliUkai álláspontjait Eden aligha hoz eredményt Varsébél I légi haderő kilön test lett a francia had­seregben A francia kamara megszavazta a légi haderő újjászervezéséről szóló törvény­javaslatot, amely függetleníti a légi had­erő technikai szervezetét a szárazföldi haderőtől és a haditengerészettől, azzal az indokolással, hogy a légi haderő ját- sza a jövő háborújában a döntő sze­repet és igy nem lehet többé alárendelni a szárazföldi és a tengeri haderőnek. Denain tábornok repülésügyi miniszter a vita folyamán nagy beszédet tartott, amelyben azt hangoztatta, hogy a be­terjesztett törvényjavas'at célja a fran cia katonai aviatika jövőjének szolid megalapozása. A francia légiflotta, — mondotta, — ma már a technikai tökély­nek olyan magas fokát érte el, hogy nemcsak az ország védelmére használ­ható, hanem arra is alkalmas, hogy szük­ség esetén megtorló intézkedéseket fo­ganatosítson. fl magyar kérdést is tárgyalta Edén Prágában A Neue Freie Presse prágai jelentése szerint Eden lordpecsétőr és Benes cseh külügyminiszter küszöbön álló prágai tár- tárgya'ásai során az osztrák és a ma­gyar kérdés is szóbakerül. A magyar kérdést Benes a revízió és a kisantant szempontjából akarja megvitatni. A fe­szült lengyel—cseh viszonyra való tekin­tettel nagy érdeklődéssel várják Prágá­ban Eden varsói tárgyalásainak eredmé­nyét. Az angol lordpecsétőr egyébként csütörtökön reggel háromnegyed 7 óra­kor érkezik Prágába s már a délelőtti órákban megkezdi tanácskozásait Benes- sel a középeurópai helyzetről. Litvániának elégtételt kell adni Az angol alsóházban kérdést intéztek a külügyminiszterhez, hogy Anglia mi­lyen lépést tett azokkal a hatalmakkal közösen, amelyek a memelvidéki sza­bályzatot szintén aláírták. Sir John Si­mon külügyminiszter a következőket vá­laszolta: Az angol, francia és az olasz kormány nemrégiben lépést tett a litván kormánynál. Ez alkalommal a három ál­lam közölte a litván kormánnyal, hogy a Memelvidék jelenlegi helyzete, — te­kintettel arra, hogy a Memelvidéken ez- időszerint nincs olyan igazgatótanács, a- inely a tartományi gyűlés bizalmával rendelkezik, — nem egyeztethető össze az önkormányzat alapelvével, már pe­dig a memelvidéki szabályzat kikötötte az önkormányzatot a Memelvidék szá­mára. A három hatalom nézete szerint a litván kormánynak kötelessége, hogy ennek az állapotnak haladéktalanul véget vessen. Eden lord angol főpecsétőr, aki teg­nap este érkezett Moszkvából Varsóba, már a késő esti órákban tanácskozásra ült össze a lengyel kormány tagjaival. Tegnap délelőtt Eden és Beck lengyel külügyminiszter újabb tárgyalást tarta­nak. A külföldi újságírók körében az éjszakai első megbeszélés után olyan hír terjedt el, hogy Lengyelország hajtandó a legutóbbi események hatása alatt, ha nem is éppen módosítani, de legalább is új­ból vizsgálat tárgyává tenni állás­foglalását a nagy nemzetközi kérdé­sekben. Állítólag a lengyel kormány csatla- lakoznék egy uj alapokon nyugvó keleti egyezményhez, ha a kölcsönös segítség­nyújtásról szóló záradékot kevésbbé me­rev formulával helyettesítenék, továbbá, ha Anglia kötelezné magát arra, hogy résztvesz minden olyan tanácskozáson, melyet Lengyelország a maga területi épségének megóvása érdekében javasol­na. A lengyel kormány tehát ugyanolyan magatartást és kötelezettséget kíván An­gliától, amilyent Anglia Ausztriával szem­ben és az osztrák kérdésben vállal. Megjegyzendő, hogy a lengyel kor­mánynak ez az állásfoglalása valójában nem jelent semmi újdonságot, mert hi­szen Lengyelország már ismételten kije­lentette a béke fentartására irányuló készésgét, csak nem hajlandó más hatalmak kon­fliktusa miatt háborúba rántani ma­gát. ■ Nem haj'andó nevezetesen Csehország- nak és Oroszországnak katonai segítsé­get nyújtani, ha ezeket az államokat támadás érné s abban sem megy bele, hogy ezeknek az államoknak szövetsé­gesei lengyel területen keresztül vonul­janak Csehország, illetve Oroszország megsegítésére. Az Angliához címzett kö­vetelést viszont, amelynek teljesítését Lengyelország a keleti béke legnagyobb garanciájának tekintené, az angol kor­mány bajosan teheti magáévá, mert hi­szen Anglia csak jóindulatú semlegessé­get kíván tanusilani, de mindeddig me­reven elzárkózott attól, hogy közvetle­nül belevonják a keleteurópai kérdések intézésébe. Ilyen körülmények között va­lószínű, hogy a varsói tárgyalás a leg­nagyobb diplomáciai udvariasság kere­tei között fog lefolyni, de konkrét ered­mény nélkül csupán az angol és a len­gyel álláspont tisztázásával fog járni. Erősít Sándor kibukott a győri választáson Győrben tegnap hajnali hat órakor fejezték be a szavazatok összeszámlálá- sát. Az 19.513 választóból leszavazott 16.736. A szavazatok megoszlása a kö­vetkező: A szociáldemokrata listára (lis­tavezető Malasits Géza) 6402, a párton- kivü’i reformnemzedék listájára (Drobni Lajos dr.) 5212, a keresztény gazdasági párt listájára (Ernszt Sándor) 4884 sza­vazat esett. Győr város képviselőivé te­hát Malasits Gézát és Drobni Lajos dr.-t választották meg, mig Ernszt Sándor ki­maradt. Az eredményt reggel 6 óra után hirdették ki a városháza erkélyéről. Választási költségekért perük Rassayt Érdekes keresetet indított a napokban Meló Károly szegedi alsóközponti ven­déglős Rassay Károly volt országgyűlési képviselő ellen. Még az 1926-os válasz­tásból kifolyólag több mint 600 pengő követelése van Meló Károlynak, amelyet a kereset szerint azóta sem tudott behaj­tani. A kereset szövege a következő: »Tekintetes Budapesti Központi Kir. Já­rásbíróság! Az egyesület liberális-demo- kratabalpárt (Rassay-párt) az 1926. évi országgyűlési képviselői választások al­kalmával Szeged-Alsótanyára vonatkozó­an a választási agitáció központjául a Szeged-Alsóközponton lévő vendéglői he­lyiségemet és ezzel kapcsolatban több irányú szolgáltatásaimat vette igénybe, ételekben, italokban, fuvarban, sőt saját fuvarjainak kifizetésére készpénz szolgál­tatásaimat is. Egy 152 terítékes társas­ebéden maga dr. Rassay Károly pártel-

Next

/
Thumbnails
Contents