Orosházi Friss Hírek, 1935. június (12. évfolyam, 124-146. szám)

1935-06-01 / 124. szám

2 Orosházi Friss Hirek 1935. junius hó 1 Kölest és tengerit vetnek az orosházi gazdák a fagykáros földekbe Kétezer holdon pusztított a határban a jég Oz „árpAd“ sportkör év­záró tornaünnepélye Az orosházi m. kir. áll. felsőmezpgaz- dasági és polgári fiúiskola »Árpád« sport­köre junius hó .2-án, vasárnap délután 4 órai kezdettel rendezi meg szokásos évzáró tornaünnepélyét a gyopárosi-uti sporttelepen. A tornaünnepély minden esztendőben nagy érdeklődést váltott ki Orosháza sportszerető közönsigében es az iskola barátaiban, bizonyos, hogy ez az érdeklődés a vasárnapi ünnepélyen is meg fog nyilatkozni. Az ünnepély mű­sora a következő: 1. Felvonulás és tisz­telgő diszmenet, a Nemzeti Lobogó előtt. Himnusz. 1. Szabadgyakorlatok I.—IV., I. —III. 2. 60—80—100 m. síkfutás. 3. Medicinlabdajátékok: II. a)—II. b). 4. Nyújtón-, lovojj és korláton csapattorná- zás IV. fmg. mintacsapat. 5. Kosárlab­da bemutató: I.—II. fmg. csapata. 6. Padgyakorlatok: III. aj—III. b) o. 7. Magas-, távolugrás, sulylökés és disz­koszdobás egyéni döntője. 8. Labdabe- mutatő IV. polgári. 9. Svédfogócska és labdahajsza I. polgári. 10. Futballmér­kőzés III. a) és IV. o. válogatottjai kö­zött. 11. 4x100 m. staféta I.—II.—III.— IV. fmg. 12. Kézilabdaverseny: fmg. IV. o. a III. o. ellen. II. Díjkiosztás. Hi­szekegy. Elvonulás. MWWWWIIIWWWMWIWMWWW Nincs pénz Rnminiában a genfi utakra Bukarestből jelentik : A munka­ügyi minisztérium és a román nem­zeti bank között ,'sulyos nézeteltérés keletkezett. A munkaügyi minisztéri­um ugyanis Genfbe kiküldendő de­legátusai számára 400.000 lej értékű valutát kért, ‘amit a nemzeti bank nem engedélyezett, mert tulnagynak találta az összeget. A minisztérium erre a külügyminisztériumhoz fordult valutáért, de ez sem teljesítette a kérést. Végül a munkaügyi minisz­térium megkereséstjbntézett Titules- cuhoz és az ő közbenjárását kérte a nemzeti banknál, mert különben Ro­mánia képviselői nem tudnak Genf­be utazni a munkaügyi értekezletre. I kárpátaljai magyarok a Felvidék székelyei A Prágai Magyar Hírlap vezér­cikkben foglalkozik a magyar pár­toknak különösen az Erdős-Kárpá­tokban tapasztalható választási elő­retörésével és a következőket irja : A kárpátaljai magyarok a mi széke­lyeink. Olyan sok életerő van ben­nük, mint a székelyekben. Ők sem asszimilálódnak. Székelyes magyar vitalitásuk csattanósan megmutatko­zott minden választás alkalmával. Négy ízben vettek rész parlamenti választásokban s eredmények sza­bályszerű, növekvő számtani sort al­kotnak. Tizenegy év alatt 21.8 szá­zalék erősödés tapasztalható, holott tudvalévő, hogy a hivatalos kimuta­tás szerint a ^kárpátaljai magyarság szaporodása ezidő alatt csak 5.58 százalék volt. Ha a Kárpátalján az összes magyar szavazatok közül 38.000-et a magyar ellenzéki pártok táborában lehetett egyesíteni, ez any- nyit jelent, hogy a lehetséges magyar szavazatok 77 százalékát szervezték meg magyar táborban. Ez az arány jóval fölülmúlja még Heinlein any- nyira bámult és szédítő eredményeit is. i A keddi jégverés borzalmas pusztítá­sa ügyében állandó tanácskozások foly­nak a községházán. Az eddigi megálla­pítás szerint a határban mintegy 2000 holdon tapasztalható a fagy­kár nagyobb mértékben. Ebből 800—1000 holdon 100 százalé­kos, másik 1000 holdon 50 százalékos kár mutatkozik. Tegnap Orosházán tartózkodott Márky Jenő vármegyei gazdasági felügyelő, aki József főherceg, a vármegye előke­lősége, a járásbeli községek kiküldöttei ys Csorvás község .egész lakossága jelen­létében bensőséges ünnepi keretek kö­zött avatták fel csütörtökön a .ysorvási országzászlót. A félárbócra eresztett nemzetiszinü zászló, amely gróf Wenckheim Matild ajándéka, a piactéren áll, előtte a zöldpázsitos magyar hármashatár a kettős kereszttel, virágágyszerüen ki­képezett térkép Nagymagyarország- 1 ről, két oldalt a magyar címer, a- melynek három színét ugyancsak vi­rágok alkotják. Az ünnepséget a csorvási Dalárda ve. vezette be a Magyar Hiszekeggyel, majd Wenckheim Matild grófnő, zászlóanya felhúzta az árbocra az országzászlót, a Dalárda elénekelte a Nem, nem,, sohá-t és József főherceg megkezdte ünnepi be­szédét. — Jártam a világ legszebb kertjében, a trianoni kertben, mely ránk magyarokra oly tragikus jelentőségű lett: ott szüle­tett meg félreismerések és félreértések alapján a trianoni béke. A főherceg ezután méltatta az ország­zászló jelentőségét és hatásos beszédben fejtette ki, hogy küzdenünk kell Nagy- magyarország feltámadásáért. Demeter József dr. az országzászló bi­zottság elnöke megköszönte Wenckheim grófnőinek a zászlót, a bizottság munká­jáért és Csorvás község lakossága ál­dozatkészségéért mondott meleg köszö­netét, majd kifejtette, hogy az országzászlő örök emlékeztető az elszakított területeken élő magyar testvérekre. Átadta a zászlót a községnek, amely­nek nevében Rigó József dr. főjegyző fette át azzal, hogy addig lesz a ^ászló félárbócra eresztve, amig vissza nem kapjuk az elszakított magyar területe­résztvett azon a megbeszélésen, amit a községházán tartottak. Az értekezlet úgy döntött, hogy a fagykársujtotta terü­letre a kormánytól 100 métermázsa kö­• les- és 200—250 mázsa tengerive­tőmagot kérnek. A kérést dr. Fáy István főispán fogja a kormánynál tolmácsolni. Az orosházi fagykár részleteiben még ma sem ad tiszta képet, a kármegállapitás még min­dig folyamatban van. két. Beszéde további folyamán beszél a bajtársi együttérzésről, ami — sajnos — kihalt az emberek leikéből, mert azt lát­juk, hogy akik künn a frontokon e- gyütt küzdöttek egy célért, azok idehaza nem értik meg egymást úgy, hogy abból a nemzeti célok eredményt kapnának. Ez a bajok kutforrása, ezt a gyűlölködést kell kiküszöbölni a telkekből, mert csak igy támadhat fel a nemzet a trianoni sir- ból. » A beszéd után iskolásfiu szavalt ir­redenta költeményt, majd »Imához!« ve­zényszóra a zenekar eljátszotta a Him­nuszt és utána Urmánczy Nándor az ereklyés országzászló országos bizott­sága nevében üdvözölte a község minden lakóját és beszélt az elpusztíthatatlan jnagyar őserőről, amely 1000 esztendőn keresztül fentartotta a nemzetet. Rámu­tatott, hogy tudnunk kell: békés utón sohasem kaoigk vissza az \ elrablóit országrészeket, ezért ké­szen kell tennünk arra is, hogy fegy­verrel szerezzük vissza azt, amit el­raboltak tőlünk. A nagyhatású beszéd után a Dalárda eléne)klte a Himnuszt, az ünneplő közön­ség elvonult az orszáz.ászló előtt s ez­zel az ünnepség végétért. A vitézek, frontharcosok, rokkantak, özvegyek, árvák körülvették József fő­herceget, aki sokáig elbeszélgetett volt katonáival, majd a Kaszinóban rende­zett bankettre vonult a meghívottak se­rege. ahol dr, F^y István főispán a Kor­mányzóra, Lányi Márton dr. orsz. kép­viselő József főhercegre, a Fenség Csor­vás községre és lakosságára, Fórján And­rás hadirokkant gróf Wenckheim Matild- ra, Forgács Károly gyógyszerész Urmán­czy Nándorra mondott .pohárköszöntőt, Urmánczy pedig válaszában idézte az ir­redenta tízparancsolat 10-ik pontját: amig JÖJJÖN DEBRECENBE II Tiszántúli Ipsrikiáiiitás és Áruminta­Vásárra 1935. junius hó 8—16. FÉLÁRU UTAZÁS. ÜNNEPI GYORSVONATOK. Jegyek a menetjegyirodákban nincs magyar feltámadás, szűnjék meg magyar és magyar között min­den társadalmi és felekezeti különb­ség és csak magyarok legyünk. A bankett a legjobb hangulatban a késő délutáni órákban ért véget s ez­zel Csorvás ünnepnapja befejeződött. Presbiteri konferencia Orosházán Junius 3. és 4-én dr. Raffay Sán­dor ev. püspök Orosházán tartózkodik, hogy jelen legyen azon a presbiteri kon­ferencián, amelyet három ev. egyházme­gye presbiterei tartanak Orosházán. Mint­egy 120—150 presbiter jön Orosházára, akiket az orosházi egyházközség hívott meg, mert szükségét érzi annak, hogy az evangéliumi testvériség, összetartozás az egymásmegismeréssel és a gondolatok közlésével erősitessék és a közös meg­beszéléseken épüljön meg az az alap, amely az egyházi életet szilárdítja és hatékonyabbá, Istennek kedvesebbé te­heti. A vendégek 2 napig tartózkodnak Orosházán, a konferencián a hitélet min­den vonatkozását megbeszélik. Az oros­házi evangélikusok hittestvéreiket ven­dégül látják s aki szívesen lát vendé­get, tudassa szándékát akár a gond­noki, akár a lelkészi hivatalban Ho. réimusz Pál lelkésszel. Orvosgyiilés Gyopároson Az Országos Orvosszövetség békés­megyei fiókja vasárnap délután 3 órakor tartja évi rendes közgyűlését Gyopáro­son Hajnal József dr. békési j. orvos el­nöklete mellett. Az orvosgyülés résztve­vői autóbusszal érkeznek már délelőtt Gyopárosra, ott is ebédelnek s a diélutání közgyűlés után ugyancsak autóbuszon térnek haza Békéscsabára, illetve Gyu­lára. A közgyűlésen Oláh Emil dr. és Paál Gábor dr. gyulai kórházi főorvosok tartanak előadást. Rövid hírek Makón csütörtökön délután szélvihar dühöngött, a Maroson egy uszályvontató hajó egyik munkását az ár a vizbe so­dorta, holttestét még nem találták meg. A villanytelep hűtőtornyát a vihar ledön­tötte a vezetékre, a Tóth-féle fatelep 30 méter hosszú tetőzetét 50 méterre dobta el az orkán. Szentesen tegnap délután 5 óra tájban ismét óriási jégeső volt, a villám a~ pá­lyaudvaron lecsapott, Borrus László gá­lyám un kást és Berezvai László kőműves- segédet megsebesítette. Mindkettőt kór­házba vitték. XI. Pius .pápa tegnap ünnepelte meg 78. születésnapját. Oslóban a finn amatőr válogatott és a magyar amatőr válogatott mérkőzést a finnek 2:0 arányban megnyerték. A kassai törvényszék 11 alsómihályi magyart kémkedés miatt 1—13 évig ter­jedő fegyhazra Ítélt. Mezőhegyesen Orosz Pál 22 éves le­gény hűtlen menyasszonyát, Oláh Julian­nát tegnap szivenlőtte, aztán magára lőtt. A leány meghalt, Oroszt életveszélyes sérüléssel szállították a makói kórházív IUNIUS 3—4—5. MRGVaS isó« m MAGYAR ..., .. Vegyünk könyv ünnepe könyvet DEM9RT5IR könyvsátorban lúzsef főherceg jelenlétében felavatták a csnrvási országzászlót Az országzászló örök emlékeztető az elszakított részeken élő magyarokra

Next

/
Thumbnails
Contents