Orosházi Friss Hírek, 1936. április (13. évfolyam, 76-99. szám)

1936-04-01 / 76. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1936. április 1 LEGJOBB minőségű szövetből divatos, TARTÓS RUHÁKAT készít olcsó árért a szabászat = (BETON-PALOTA) Erzsébet királyné-u. a cseh kormány nem teljesíti a békeszerződésben vállalt kötelezettségét a magyar iskoláztatásról fl pozsonyi referátus a klasszikus könyvöket kitiltotta a könyvtárakból Véres zavargások Mexikóban Mexikóból jelentik: San Felipében, Torresbe, Mochában és Quanajuatóban a templomokból kijövő tömeg megtá­madta a szocialista iskolák tanítóiból és tanulóiból álló csoportokat. A verekedés során tizenhat ember meghalt, huszonöt súlyosan megsebesült. A halottak kö­zött gyermek is van. Doloresból és Hi- daglóból kivezényelt csapatok állították íhelyre a rendet. Több zavargót letartóz­tattak. Cardenas elnök, aki éppen Gua- najuatóban van, rövidesen San FeÜpébe utazik, ahol a lakosság közt nagy az el­keseredés. — Az egyik nagyobb bánya- vállalat az igazságügyi hatóságok védel­me alá helyezte magát addig, amig nem sikerül rendezni a közte és munkásai kö­zött felmerült vitát. A munkások már lezelőtt 1 hónappal Mexikóba vonultak s nem hajlandók onnan távozni, amig nem adják át nekik a bányákat. APOIKO Telefon 9. MOZGO Telefon 9. Szerdán, április 1-én fél 9 órakor Csütörtökön, április 2-án 6 és 9 órakor MŰSOR: Két nagy film egy műsorban! Kedvezményes helyárak I MAGYAR V1LAGHIRADO PARAMOUNT VILAGHIRADó Egy expedíció felvételei Sudán, a Belga—Kongó és a Viktória tó em­ber és állatviszonyairól. R hét trombitás ZORO és a hamis HURU, a két mókacsináló legújabb kacagtató vig- játéka. Helyárak: Erkély és páholy 70, első hely 60, második hely 50, harmadik hely 30, negyedik hely 20 fillér. Szombaton, április 4-én fél 9 órakor Vasárnap, április 5-én 3—6—9 órakor Két nagy film egy műsoron! FOX VILAGHIRADÓ Lángol a Volga Látványos, izgalmas orosz történet. Puskin regényéből filmre irta: De Fast. Rendezte: V. Turjanszky. Fő­szereplők : Prejean, Dareux. Inkisinoff, Kovanko. Végig magyarul beszélő film Szellemes, kacagtató, énekes, zenés vígjáték. Irta: Nóti Károly. Rendezte ; Kardos László Zene : Brodszky Mik­lós. Főszereplők: Szőke Szakáll, Ve­rebes Ernő, Huszár Károly, Wallburg Ottó, Halmay Tibor, Anna Sörensen, Félix Bressart. MAGYARUL BESZÉLNEK: Szenes Zoltán, Bányai István, Szakács Zoltán Bálint Béla, Halmay Tibor, Verbőczy Józsa, Endrődy Miklós. Rendes helyárak 30—100 fillérig! A szerda—csütörtöki szelvények érvényesek. A cseh szenátus legutóbbi ülésén Tur- chányi Imre dr. szenátor megdöbbentő adatokat tárt fel a vidéki iskolaügyről. Mindenekelőtt rámutatott arra, hogy mind a mai napig nem hajtották vég­re a békeszerződésnek azt! a ren­delkezését, amelynek értelmében min den kisebbségnek joga van iskola felállítását követelni. Hoztak ugyanis egy törvényt 1919-ben, amely szerint mindenütt, ahol legalább 40 iskolaköteles gyermek van, azok anya­nyelvén való iskola felállítását lehet kö­vetelni, de a törvénybe belecsusztattak egy szakaszt, amely kimondja, hogy a törvény csak külön kormányrendelet után lép hatályba a Felvidéken. Ezt a rendeletet cgysz.rüen elfelejtették kiadni. Ma a pozsonyi iskolaügyi referátusnak diszkrecionális joga van arra, hol enge- lyézzen magyar iskolát. Hogy ez a re­ferátus milyen szellemben kezeli a ki­sebbségi ügyet, arra jelemző la követ­kező eset: A referátus 1934-bcn kiadott rendeletében részletesen felsorolta azokat a könyveket, amelyeket a községi könyv­tárakból el kell távolítani. A oltott könyvek között szerepeltek Cicero be­Az angol haditudósítók jelentik, hogy az olasz hadoszlopok, amelyek Asszab- ból kiindulva lávamezőkön és sósivatagokon, az é- szakkeleti síkságon keresztül Desszie felé vonulnak, 350 kilométer mélységig nyomultak elő­re, megszállották Sardo helységet, a ka­ravánok gyülekezőhelyét. A menetelés Egy kanászfiu halálos galambvadászata Az elmúlt hét végén borzalmas tra­gédia játszódott le, mely Hegyi Mihály gazdálkodó vásárhelyi tanyája. Hegyi Mihály pénteken reggel bejött a piacra, kint a tanyán egyedül maradt a bérese és annak 14 éves öccse, Katona Ferenc, aki mint kanász volt alkalmazva. Katona fölment a galamb után a tetőre. Bele­kapaszkodott a kéménybe és úgy kap­kodott a galambok után. Pár perc múl­va a kémény megingott. Katona Ferenc egyensúlyát vesztve lezuhant, a követke­ző pillanatban ,a hasára esett az utána guruló kémény. A tizenöt-husz téglából álló kéményrészt bátyja vette le Katona Ferencről, aki alig tudott föltápászkod- ni, egy ideig tántorgott, azután eszmé­letét vesztve összeesett. Bevitték a kór­házba, ahol megállapítottak, hogy Ka­tona Ferenc bélrepedést szenvedett, majd hashártyagyulladást kapott. Nyomban a műtőasztalra tették és megoperálták a kiskanászt, azonban már későn jött a be­avatkozás, mert szivgyöngeség következ­tében kiszenvedett. A csendőrség a ha­láleset ügyében nyomozást inditott. szédei, Sophokles Antigonéja, Göthe Her­mann és Dorothéája, Schiller Teli Vil­mosa, Horatius Salusliusa, Homeros Ody- seája, és a szentek é'ettörténetei, többek között szent Antal élete és sok más hasonló könyv. A lehetetlen iskolaügyi állapotok okoz­zák, hogy a Felvidéken nemcsak a te­hetős magyar rétegek gyermekei kényte­lenek a magánkotatást igénybe venni, de a legszegényebb osztályok gyerme­kei Is csak magánúton juthatnak a. nyanyelvükön való oktatáshoz. mert anyanyelvükön tanitó hivatalos is­kola nincs. A szülők úgyszólván a szá­juktól vonják el a falatot, hogy előte­remtsék az anyagi eszközöket gyerme­keik megfelelő oktatásához. Mindezek alapján Turchányi szenátor elfogadhatatlannak jelentette ki a tár­gyalás alatt álló javaslatot, amely az is­kolaügyi referátusnak, illetőleg az isko­lai felügyelőknek tetszésére bizza, meg­engedik-e valamely gyermek magánúton való tanulását, vagy sem. Előbb adják ki azt a rendeletet, amely a Felvidéken is életbelépteti a kisebbségi iskolák léte­sítéséről 1919-ben hozott törvényt. roppant nehézségekkel járt, mert át­lag 60 fok a meleg. Az olasz csapattesteket 25 repülőgép kisérte, amelyek elseéget és ivóvizet szál­lítottak a katonáknak. Többször megtet­ték az utat visszafelé uj rakományért és száznál többször ereszkedtek le. Az elő­nyomuló olasz hadoszlop többizben meg­ütköztek az ellenséggel, amelyet mind­annyiszor megfutamítottak. Szenzációs olcsó röntgen lámpát találtak lel Bécsből jelentik: Egy innsbrucki és egy bécsi orvos meglepően egyszerű és olcsó módszert dolgozott ki az emberi test belsejének átvilágítására. Az uj el­járáshoz, amely a Röntgen-sugarak hatá­sát is több tekintetben felülmúlja, nem kell semmiféle költséges készülék, csu­pán egy erős fényerejü villanykörte. Az átvilágítás a fénysugarak szétszóródásá­nak eddig is ismert elvén alapszik. Az orvosi gyakorlatban a fénysugarak alkal­mazásának a Röntgen-sugarakkal szem­ben az a nagy előnye van, hogy nem vál- hatik veszedelmessé sem az orvosra, sem a betegre, mert nem támadja meg az emberi test szöveteit. Az elektromos fénnyel való átvilágításnál megfigyelhe­tő az érhálózat, valamint a szervezetbe bekerült idegen testek közül olyanok is, amelyeket a Röntgensugarak nem mutat­nak, igy a fa és parafa. Olcsóságánál fog va az uj eljárást minden gyakorló orvos alkalmazhatja. A bécsi orvosok társa­ságában az uj módszer bemutatása nagy tetszést aratott s több orvos elhatározd, hogy az eljárást alkalmazza. Kirabolták egy székely község pénztárát Illyefalva községben a falu 550 kilo­gram súlyú pénzszekrényét a jegyzői iroda ablakán át a kertbe emelték ki, ahonnan aztán a községi szolga szekere segítségével kivitték az Olt partjára. Az ismeretlen tettesek kezdetleges szerszá­maikkal feltörték a páncélszekrényt, tar­talmát elvitték, a roncsokat pedig ott­hagyták. A vizsgálat megállapította, hogy 5600 lej készpénz és 17.000 lej név­értékű állami kötvény volt a pénszek- rényben. A falu egy erdőrészt adott el a napokban 55.000 lejért. A betörők ezt a pénzt akarták megszerezni, a jegyző a- zonban nem találta a falu pénztárosat és igy ideiglenesen a lakásán őrizte az erdő árát. A nehéz vasszekrény elszál­lítására legalább nyolc ember ereje volt szükséges. A betörők ronggyal csavarták be a csizmájukat, hogy éjszaka ne csi­náljanak zajt. Nagyon óvatosan léga’ább három órára volt szükségük, amig a zsákmányt kivitték az Olt partjára. Ma hainalban kivégzik Hauptmann! Amerikai időszámítás szerint március 31-én este 8, európai időszámítás sze­rint ma hajnali 2 órakor kivégzik a bébi­gyilkos Hauptmannt. Eliot Róbert 7 ál­lam Ítéletvégrehajtója már tegnap «dél­után Trentonba érkezett, hogy az elő­készületeket megtegye a kivégzéshez. Hauptmant megfürdették, megborotvál­ták. Arra kérte őreit, rádión forduljanak Amerika lakosiahoz, hogy jelentkezzék az igazi tettes, mert igy legalább kisfia visszanyeri elvesztett becsületét. Haupt­mann még mindig ártatlanságát hangoz­tatja. Hofmann kormányzó ismeretlen egyéntől telefonfigyelmeztetést kapott, hogy meg fogják gyilkolni. Rfövld fairek Szentesen Lakatos Antalné 79 éves asszony konyhakéssel felmetszette a ha­sát. Haldokolva vitték kórházba. A zágrábi egyetemen tegnap délelőtt 500 hallgató tüntetett a tandijleszállitás mellett. A rektor lemondott, az egyete­met április 11-ig bezárták. Elfogták a debreceni pénzhamisítókat. Novák Sándor budapesti ékszerész és Weisz Dezső szerelő személyében. Négy olyan egyént is elfogtak, akik a hamis pénzeket terjesztették. A rendőrség meg­találta a kliséket, vegyszereket, szerszá­mokat. 90 darab öt- és 300 darab két- pengőst hoztak forgalomba. A közigazgatási továbbképző tanfo­lyam záró ülése után tegnap a résztvevők. . Ugrin László dr. békésvármegyei vnr. 11. főjegyző beszéde mellett koszorút he­lyeztek el Budapesten a Hősök Kövénél. Klagenfurtból startoltak az Osztrák Aero Klub pünkösdi körrepülésének részt vevői, akik Magyarországra is ^elláto­gatnak. ^ Kis diákok kommunista szervezkedését leplezte le a budapesti rendőrség. A budapesti vádtanács vád alá helyezte Bokor Ernőt, a Vásárpénztár helyettes vezérigazgatóját. A Kúria jóváhagyta Bethlen rágalma­zójának büntetését. Badoglio elfoglalta Aussza szultánság fővárosát. Minden pillanatban várható Gondár eleste. * Hatvanfokos melegben nyomulnak előre az olasz csapatok Repülőgépek szállítják az ivóvizet a sósivatagon menetelő katonáknak

Next

/
Thumbnails
Contents