Orosházi Friss Hírek, 1936. május (13. évfolyam, 100-125. szám)

1936-05-01 / 100. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1936. május 1 LEGJOBB minőségű szövetből divatos, TARTÓS RUHÁKAT készít olcsó árért a szabászat = (BETON-PALOTA) Erzsébet királyné-u. Folynak a tárgyalások a magyar-svájci buzamegállapodásrAI Nem megyünk át nagyobb ó-buzakészlettel az uj kampányba Háborús tömeghisztéria: A bevándoroltak ezrével kérik az amerikai állampolgárságot Hull amerikai külügyminiszter érdekes felhatalmazást kért a törvényhozástól. A külügyminisztérium ál ampo garsági ügy­osztályának személyzetét kivánja kétsze­res létszámra emelni, inert amióta Eu­rópában megint háborús hírek járják, az Amerikában élő európai kivándoroltak óriási tömegekben kérik az amerikai ál­lampolgárság megadását. De nemcsak az Egyesült Ál amok területéről, hanem kül­földről is özönével érkeznek a kérvé­nyek. Olyanok, akik már évtizedek óta éltek külföldön ané kül, hogy eredeti ál­lampolgárságukról lemondtak volna, de valami jogcímre hivatkozhatnak, százá­val és ezrével kérelmezik az amerikai állampolgárságot. A szinte hisztériának mondható hangulatra jellemző, hogy a jelentkezők között hatvan—hetvenéves emberek is vannak, olyanok, akiknek nem kellene katonai szolgálatra bevonul- niok. APOiLO Telefon 9. MOZGO Telefon 9. Pénteken, május 1-én fél 9 órakor Szombaton, május 2-än fél 9 óraklpr Vasárnap, május 3-án 3—5—7 és 9 órakor MŰSOR: FOX VILAGHIRADÓ ARTISTA TANYA Világhírű artisták csodás mutatványai Budapesttel egyidőben Oros­házán a Forum színház nagy­sikerű filmje! Az örvény (Asszony az örvényben) Társadalmi filmregény, egy nászutas- pár autószerencsétlensége. A francia filmgyártás remeke. Rendezte : Ed­mond T. Greville. Zene: Szendrey. Főszereplők: Jeanna Boitel, Jean Galland, Maurice Maillot, Diana Sari Jean Kolb, Lyne Kleyers, Robert Arnoux és Francoise Rosay. Rendes helyárak 30—100 fillérig! Szerda—csütörtöki előadások szel­vényei érvényesek. Helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, 1, hely 90, II. hely 70, 111. hely 50, IV. hely 30 fillér. Szerdán, május. 6-án i fél 9 órakor Csütörtökön, május 7-én 6 és 9 órakor I MAGYAR VILAGHIRADÓ PARAMOUNT VILAGHIRADÓ A nagyherceg pénz­ügyei Frank Heller vig regénye filmen, — rendezte: Gustav Gründgens, Zene : Theo Mackeben. Főszereplők ; Victor de Kova, Hilde Weissner, Heinz Rühmann, Theo Lingen. A texasi milliomos Izgalmas vadnyugati történet. — Fő­szereplő: George O’Brien A vontatott osztrák buzaekszport miatt már az elmúlt hetekben felmerült az a gondo’at, hogy komolyan vegyék tárgya­lás alá azokat az újabb svájci ajánla­tokat, amelyek nagyobbmennyiségü ma­gyar búza átvéte'ére vonatkoztak. Az elmúlt napokban Budapestre érke­zett egy szükebbkörü svájci de’egáció, hogy az újabb magyar—svájci buzameg- állapodást végleg tető a'á hozza. Minden ellenkező híreszteléssel szemben leszö­gezzük, hogy az osztrák buzaszállilások ettől az újabb svájci gabotiaüz'etíői teljesen függetlenek. Olyan beállítás is történt a piacon, mint hogyha az osztrák részről elma­radt szállításokból eredő kvantumot ven­nék át a svájciak. Mértékadó helyről nyert információ szerint itt te'jesen uj kontingens megállapításáról van szó. A Budapesten folyó magyar^svájci tár gya'ások rövidesen befejeződnek. 400—500 ezer mázsa magyar búza átvételére történik megállapodás. 1 A svájciak va'amivel magasabb árat fi­zetnek a búzáért, mint az osztrákok, A képviselőház tegnap délutáni ülésén folytatta a beruházásról szóló törvény- javaslat általános vitáját, amelyhez még négy ellenzéki é> egy kormány- párti képviselő volt feliratkozva. Az ellenzék részéről Farkas István, Györky Imre szocialista, Horváth Ferenc kisgazdapárti és Reibel Mihály keresz­ténypárti képviselő beszél, jobboldalról (Budapesti tudósítónktól) Budapesten már teljesen kibontakozott a tavasz. A Városligetben káprázatos színekben pom­páznak a virágágyak, bent a városban megélénkült a forgalom és mindenfelé külföldiek vidám csoportjait látni. Mert a határon túlról már a múlt hét óta érvényesek a vásarigazolvány utazási és egyéb kedvezményei, amelyek a belföl­diek részére szombaton, május 2-an haj­nalban lépnek érvényben. A vásárigazolvány, amely a vásár ösz- szes képviselőiknél s minden menetjegy­irodában megszerezhető, ezidén még az eddigieknél is nagyobb kedvezménye­ket nyújt tulajdonosának. Ezeket a ked­vezményeket a lehető legrészletesebben tartalmazza a vásárigazolvány, a leg­fontosabb kedvezmények azonban a kö­vetkezők: Vasúton május 2-án 0 órától május 18-án déli 12 óráig lehet Budapestre utazni. Az utas az induló állomáson, vagy a menetjegyirodában teljes áru je­gyet vált Budapestre és ezzel a jeggyel, (Úgyhogy ez a nagy buzatranzakció tulaj­donképpen annyit jelent, hogy most már biztosítottnak látszik, hogy nem fogunk nagyobb óbuzakész'etekke! átmenni az uj termelési kampányba. A magyar—svájci buzamegállapodás konstrukciója külön­ben teljesen azonos a régebbivel, vagyis a kontingenseket a FuOura, a nagy. bankok áruosztályai és a kereskedők között fogják szétosztani. Miután a svájciaknak prompt búzára is szükségük van, igy tehát a lekötött búza- kontingens keretében a buzaszáillitások Svájc felé a jövő héten már meg is indulnak. Az aránylag kis májusi felmondások a búzában és rozsban közvet'eniil ezzel a svájci üz'ette! vannak kapcso'atban, va'a- mint azzal a lehetőséggel, hogy a kon­tingensek elhelyezése Ausztria felé is biztosítva van. A tőzsde közönsége a- zonkivül bizik abban, hogy a júniusi határidős forga’om mégis csak rövidesen megindu'. Ezt a feletvésüket azzal való­színűsítik, hogy Winchk’er István keres­kedelmi miniszter a tőzsde elnökségének tagjait e kérdésben magához kérette. Grecsák Richard egységespárti képviselő. A tegnapi napirendre a költségvetést is kitűzték. Egyébként érdekes, hogy a vitához eddig csak kormánypárti képvi­selők iratkoztak fel, mintegy harmincán. Az ellenzék részéről eddig egyetlen egy képviselő iratkozott fel: Sulyok De- ’ső. A kormánypárt részéről Búd János az első szónok. ' amelyet természetesen meg kell őriz­ni, díjmentesen utazhatik vissza, tehát végeredményben féláron teszi meg az utat. Visszafelé május 8-án 16 órától május 24-én éjjel 12 óráig kell, illet­ve lehet utazni. Ez a kedvezmény min­den vonat, minden kocsiosztályára egy­aránt érvényes. Ugyanazokban az időközökben, mint a vasutakon, a MAVAUT autóbuszjára­tain 20—50 százalékos az utazási ked­vezmény, a dunai hajókon pedig féláru jegyet lehet váltani. Budapesten az összes villamosokra ér­vényes két, vagy háromnapos bérletje­gyet lehet váltani napi 1 pengőért. A vásárigazo'tvány tulajdonosa tiszte­letbeli tagja több országos jellegű klub­nak. Díjtalanul tekintheti meg a mú­zeumokat, kedvezményes jegyet válthat az Állatkertbe és, jelentős kedvezmény­nyel veheti igénybe a különböző gyógy­intézeteket. Egész sereg utalványt tar­talmaz a vásárigazolvány, amelynek tu­lajdonosa az utalványok ellenében 25— 50 száza'ékos kedvezménnyel válthat je­gyet tárlatokra, a virágkiál itásra, sport­események re, a színházakba, amelyek az idény legnagyobb sikerű darabjait tűzik műsorukra, a kabarékba, a mozgófény- kép-szinházakba, a Margitszigetre, a fő­város viághirü fürdőibe, továbbá a Ki­rályi Vár, az Országházba, a »Magyarok bejövetele« körkép és egyéb látványos nevezetességek megtekintésére. Nagy ked vezménnyel — csupán 10 pengőért — ve­hetnek részt a vásárigazo'ványtulajdono- sok a Budapest és környéke feletti séta­repülésen. A hatóságok és a vendég'átó ipar min­den tényezője, a legteljesebb gonddafl ügyel arra, hogy a vendégek olcsó- és kitűnő ellátásban részesüljenek. Akiknek nincs lakása, az a vásárigazolványban lévő levelező ap felhasználásával kérjen e’őzetesen megfe elő lakást Budapest Szé­kesfőváros Idegenforgalmi Hivatalától, a- me'y egyébként már a mai naptól kezdve minden állomáson á Iandó kirendeltséget tart és ezek utján nyomban gondoskodik lakásról, minden jelentkező részére. lövő hiten operálják Karinthy! Karinthy Frigyes, a kiváló iró, aki agytumorjá.a , vagy agycisztájával Stock­holmba utazott, hogy ott a Serafine La- zarettet-ben a világhírű OUvecrona tanár­ral megoperáltassa magát, változatlanul jól érzi magát. Operálásra eddig nem ke­rült sor, az orvosi vizsgálatok még eltar­tanak néhány napig. OÜvecrona tanár minden valószínűség szerint a jövő hé­ten végzi e! a műtétet a kitűnő magyar Írón, akinek betegágyánál jelen van a felesége és állandóan vizitelnek a stock­holmi magyar kolónia tagjai. Lefoglallak egy hidal Amerikában Adóhátralék miatt lefoglalta a világ második legnagyobb függőhidját, a Was­hington György hidat Newyork város adóhivatala és végzésében figyelmeztette a newyorki kikötőhatóságokat, hogy ha 24 óra alatt nem fizetik meg a newyorki és newyersei hídfők telekadóját, akkor a hid felét nyilvános árverésen eladják. Rövid hírek Az ismert sarkkutató, Sir Herbert Wil­kins Southamptonba érkezett, ahol kije­lentette az újságíróknak, hogy az egyik hajógyárban uj tengeralattjáró hajót épít­tet a sarki kutatás céljaira. Hadiállapotot hirdetett ki M. Johnson Colorado állam kormányzója az állam 5S4 km-es dé i határán, hogy megakadá­lyozza a kiéhezett álláskeresők ezreinek beözönlését a szomszédos államokból. Békafejü, csontnélküli szörnyszülöttet szült a jassymegyei Sculeni községben egy harminckétéves asszony. A szülés után párórás szörnyű kínlódás után az asszony és a szörnyszülött is meghalt. A Moszkvából érkezett cáfolatok el­lenére is határozottan állítja a Matin, hogy Kun Béla Barcelonában járt. A Matin szerint Kun Béla március első fe­lében három napot töltött Barcelonában. Angolra fordittatja a Koránt az egyip­tomi kormány, a tervezett európai mo­hamedán téritő hadjárat céljaira. Izgalmas május elsejére készül Bul­gária. Az éjjel elfogtak két diákot és munkást, akiknél röpiratokat találtak, a- melyek anarchista-kommunista tüntetésre szólították fel a munkásságot. Harminc kormánypárti, egy ellenzéki szónok jeienlkezett eddig a költségvetéshez Szombaton, május 2-án hajnalban már féláron lehet a Budapesti Nemzetközi Vásárra utazni Milyen kedvezményeket nyújt a vásárigazolvány ?

Next

/
Thumbnails
Contents