Orosházi Friss Hírek, 1936. július (13. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Köípéld. Szeged. Kló fizetési árait: Hel >en negyedévre 5- pengó, vidékre neg>edA'*; 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órako., megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Politikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint, angol-francia front teljesen (Jelyre állott /l négus személyesen aUar felszó­lalni Géniben Blum francia miniszterelnök, aki fele­sége társaságában érkezett Genfbe, mind­járt megérkezése után intim vacsorán lát­ta vendégül külügyminiszterét, Delbos-t, Eden angol külügyminisztert, az angol kabinet még egy tagját, valamint az an­gol külügyminisztérium politikai igazga­tóját és megegyezett velük az angol és fran­cia érdekek messzirehatő közösségé­ben, elsősorban a legfőbb a'apvető kérdések­ben, az olasz—abesszin viszály e’intézésé- ben és a Népszövetség reformja kérdésé­ben. Az angol—francia front ismét teljesen helyreállott és olyan erős, amilyen már sok év óta nem volt. Ez a szombat esti vacsora, amely az egyik genfkörnyéki jó konyhá­járól ismeretes kis majorságban folyt le, nemsokára olyan nemzetközi politikai hir névre fog szert tenni, mint egykor az az ebéd, amelyet a genfkörnyéki Thory-ban Briand és Stresemann fogyasztott el. Hailé Szelasszié, Abesszin,ia császára Péter-Pál napján azt a feltűnést keltő el­határozását tudatta hivatalosan Avenol- lal, a Népszövetség főtitkárával, hogy a Népszövetség közgyűlésén személyesen óhajt megjelenni és sze­mélyesen kívánja az abesszin delegá­ciót vezetni. hogy hazája ügyét a nemzetközi testület­ben képviselje. A négus a Népszövetség közgyűlésén személyesen is fel akar szólalni és angol, vagy francia nyelven fog be­szédet mondani. A négusnak ez a bejelentése a legna­gyobb szenzáció erejével hatott és való­sággal feldúlta a Népszövetséget. Delbos, Avenol, Politis és még Abesszínia jogi tan-'csadója, Jeze tanár is, továbbá az a ír' ;ny látogató, aki tiszteletét tette nála, i itezett a négust lebeszélni arról, hogy nélyesen jelenjék meg a Népszövet- , előtt. Ez az igyekezet azonban nem 'csegtet sok reménnyel; a négus, ugy- látszik, olyan lelkiállapotban van, amely még kétségbeesett lépésektől sem tartja vissza. Vesztenivalója nincs. A Népszö­vetségben arról beszélnek, hogy még az is lehetséges, hogy a négus tudatni fog­ja a Népszövetséggel, hogy visszatér or­szága eddig még el nem foglalt terüle­teire, ott újból megkezdi a háborúsko­dást a Népszövetség pénzügyi támogatá­sával. MMMIMMWWMMWWMWMIfWMMWWWWMMMIMmfWMIWWMWI Négy vasárnapon is szabad mezőgazdasági munkát végezni niispáni rendelet iunius 28, iulius 5—12 és 19 napjára felfüggesztette a vasárnapi munkaszünetet Az Orosházi Friss Hírek irta ’meg, hogy a főszolgabíró előterjesztést tett a vasárnapi mezőgazda-ági munkaszüneí felfüggesztésére. Az alispántól megjött a rendelet, amellyel juníus hő 28, Julius hó 5—12 és 19-ére eső vasárnapokra a mezőgazdasági munkaszünetet felfüggeszti, a 4 vasárnapon tehát minden mezőgazdasági munka végezhető. Az intézkedést a termény gyors beérése következtében beállott az a szük­ségesség indokolja, hogy az aratás mielőbbi elvégzése fontos nemzetgazdasági érdek. Megtetszett Gyopáros a környék állatorvosainak Az Országos Állatorvos Egyesület békés­szolnoki osztálya közgyűlése Kinevezések a miniszter­elnökség sajtóosztályán A mostani kinevezések és előlépések során a miniszterelnökség sajtóosztályá­nak két kitűnő tagja is előlépett. Dr1. Lánczi és Rákóczi Rákóczy Imre mi­niszteri tanácsosi cimmel felruházott mi­niszteri osztálytanácsos sajtóelőadónak a miniszteri tanácsosi jelleget adományozta a kormányzó. Dr. Rákóczy Imre már év­tizedek óta dolgozik a miniszterelnök­ségi sajtóosztályon és évek óta ő a saj­tóosztály vezetőjének helyettese. Élénk összeköttetésben áüván a sajtó munkatár­saival, mindenkor az ujságirómunka ne­hézségeinek, és a sajtó hivatásának leg­nagyobb méltánylásával, szeretetreméltó- sággal és nagy felkészültséggel töltötte be felelősségteljes tisztét. Dr. Dulin Elek miniszteri osztálytanácsosi cimmel felru­házott miniszteri titkár sajtóelőadőnak a miniszteri osztály tanácsosi jelleget ado­mányozta a kormányzó. Dr. Dulin Elek a sajtójogi vonatkozású ügyek előadója a miniszterelnökségen, ahol szintén a sajtó és annak munkatársai iránt való meleg barátsággal és nagy körültekintéssel, am­bícióval végzi munkáját. Mindkét kine- zés széles körökben keltett őszinte örö­met. Részleges építőipari szitáik Orosházán Néhány orosházi kőművesmesternél az építőipari munkásság Péter-Pál napján abbahagyta a munkát és nem dolgozott még tegnap sem, mert a mesterek nem adták meg bérkövetelésüket, a 35 filléres órabért. Ez a néhány kőművesmester még 30 fillér órabért fizetett azzal az indokolással, hogy a munkavállalásnál, illetve a költségvetések előkészítésénél még 30 filléres órabérrel kalkuláltak. Úgy a munkások, mint a munkavállaló meste­rek megjelentek a főszolgabiróságon, ott mindkét fél megindokolta álláspontját. Mára békés megegyezés várható, miután úgy a munkásságban, mint a mesterek­ben megvan a békés megoldásra törek­vő készség. Felszimel a Relsner- malom A budapesti törvényszék, mint csődbí­róság, elrendelte az Első Gyulai Gőzma­lom Reisner Ede rt. kényszerfelszámolá­sát. Hitelezői megbízottként hivatalból dr. Szabó György budapesti ügyvédet rendelte ki, a felszámo'ást pedig'a Pénz­intézeti Központ vállalta. A Reisner-ma- lom hitelezői közt ott van még sok gyulai gazda, akik a malom tavalyi zár­lata alkalmából nem kapták vissza'búza- betétjeiket. Ezek a károsult gazdák bi­zonyára élénk részt vesznek majd a fel- számolási eljárás során, mert az a pa­naszuk, hogy a malom raktáraiban állí­tólag ott tárol még nagymennyiségű bú­za, amellyel az ő követelésüket ki lehet­ne elégíteni. Mint előbb irtunk róla, vasárnap tar­totta Gyopároson a Békés—Szolnoki fiók osztályán az Országos Állatorvos Egyesü­letnek ezévi közgyűlését és ezt követő- leg szakülését. A közgyűlésre a két me­gye állatorvosai majdnem teljes szám­ban megjelentek, mintegy 60-an ezenkí­vül Hódmezővásárhelyről, Szegedről és a szomszédos fiókosztály tagjai közül és Budapestről többen. Az országos egyesü­letet dr. Guoth Gy. Endre egyesületi fő­titkár, egyetemi tanár, a földmivelésügyi minisztériumot dr. Skála Ferenc állat­egészségügyi főtanácsos, kerületi felügye­lő képviselte. Jelen voltak ezenkívül dr Tóth Antal állategészségügyi tanácsos, a fiókosztály elnöke Szolnokról, Tory Pál törvényhatósági állatorvos Gyuláról és még számosán s leginkább családtagjaik­kal együtt. A közgyűlésen a járási fő- szolgabiróság részéről dr. Forgách Béla és dr. Bakos József tb. főszolgabirák, dr. Hajós István járási tisztiorvos, a községi» elöljáróság részéről dr. Bulla Sándor fő­jegyző jelentek meg. Az érdeklődők kö­zött ezenkívül több környékbeli gazda­tisztet is láttunk. A közgyűlés után dr. Megyaszay Gyula egy. magántanár, kir- főbakteorológus és dr. Takács Ferenc szarvasi jár. állatorvos tartottak igen ní­vós szakelőadást. Előadás után a köz­ségi elöljáróság látta ozsonnán vendégül a közgyűlésen megjelenteket és család­tagjaikat, a hölgyvendégeknek Bujdosó Lajosné kir. főállatorvos nejé kedveske­dett fagylalttal. Este 9 órakor 90 szemé­lyes vacsora fejezte be a programot, a- melyen a késő éjjeli órákig a legjobb hangulatban maradt együtt a társaság. A vendégeink a legnagyobb elragadtatással gyönyörködtek Gyopárosunk szépségei­ben s a legtöbben azzal az elhatározás­sal hagyták itt már messze földön is­mert üdülőhelyeket, hogy rövid időn be­lől hosszabb tartózkodásra is fel fogják keresni. Or. Hajós tisztiorvosi kinevezése Ismeretes, hogy az uj közegészségügyi törvény a hatósági orvosok rendjét újból szabályozta. E törvényes rendelkezés* a- lapján a belügyminiszter dr. Hajós Ist­vánt m. kir. tisztiorvossá kinevezte. •' A kinevezéssel dr. Hajós a VII. fizetési fo­kozatba lépett, magánprakszist egyálta­lán nem folytat, hivatalos helyisége a fő­szolgabiróságon lesz és uj hivatalával já­ró ügyeit megállapított órákon végzi. A hivatali esküt ma teszi le vitéz dr. Ricsóy Uhlarik Béla főispán előtt. Gyopáros és Oros­háza propagandája Mint ismeretes vasárnap és hétfőn a budapesti és vidéki lapok munkatársai Orosháza község meghívására összejöttek Gyopárosra, hogy a fürdőnek, illetve 1 ü- dülőhelynek értékeit megismerjék. A községi vendéglőben tartott vasárnapi is­merkedő vacsorán Bulla Sándor dr. fő­jegyző köszöntötte mint házigazda az újságok munkatársait, akik a vacsora helybeli vendégeivel éjfél után 1 óráig tettek látogatást a sajtó képviselői, >egy- maradtak együtt a legjobb hangulatban. Hétfőn a mezőgazdasági iskola tanyáján kisebb ujságirócsoport Csizmadia And­rás gádorosi tanyáját látogatta meg. Az Alföldben pompás ebédet kaptak a ven­dégek s délután utazták el Szeged felé az igen kellemesen töltött gyopárosi— orosházi kirándulás után. A sajtónap résztvevőinek névsora: Fröhlich Károly Miniszterelnökségi sajtóosztály, Wagner Márton Gyomai Újság, Hajdú Ernő Kecs­keméti Lapok, Iván Mihály Szegedi Uj- nemzedék, dr. Fehér István Szegedi Uj- nemzedék, Fehérvári József Vásárhelyi Reggeli Újság, Balogh József Vásárhelyi Népújság, Drechsler Ottó Pester Lloyd, Viliin Dezső Szegedi Ujnemzedék, Soós György Vállalkozók Lapja, Oroszlány Gábor Békéscsaba, Kollár János Békési Hírlap, Erényi Gusztáv dr. Pester Lloyd, Friss Árpád Népszava, Harmath Pál Magyar Hírlap, Berecz Lajos dr. Újság,

Next

/
Thumbnails
Contents