Orosházi Friss Hírek, 1936. szeptember (13. évfolyam, 199-223. szám)

1936-09-01 / 199. szám

2 ~ droshazi friss hírek ' "I —————— i I .....-■ I ■■ i n ■■■.............. ...... 1 936. szeptembet 1 JUUULJLJULA JULSJUUUUUIJLJLJLJLJUL^^ Tankönyveit 1936—37. tanévre a közoktatásügyi minisztérium által engedélyezett mérsékelt bolti érákon kaphatók Demarísilc könyvkereskedésében. — Telefon 34. szám. chnnríf'irinnr rirr^nrinnnr lőttek, végül is fel kellett a szemetet gyújtani. — Ezt követte a teherautósok sztrájk­ja, ami a kereskedelmi forgalmat s ma­gát a kereskedelmet is teljesen megbéní­totta. — A sztrájkok 'hozták az első tipikus forradalmi jelenségeket: a sztrájktörőket nyílt utcán lebombázták és a sztrájkot megbontó autóvállalatokat felrobbantották. — Ilyen helyzetben ragadta magához a hatalmat az anarchista párt, a baloldaliak legkisebb pártja, amelynek tagjai hivatásos gyilkosok és banditák. — Julius 19-én reggel tört ki azután az igazi forradalom. A jobb oldal már látta, hogy napjai a szó teljes értel­mében meg vannak számlálva, védekezni kellett: egy egész ezred katonaság sortüzet adott a vörös rend­őrségre. — Ettől kezdve pokollá vált Spanyol- ország, állandó .puska és gépfegyverro- ppgás, ágyudörgés zaja verte a csendet Három kormányrepülőgép bombázni kezdte a 'kaszárnyákat, a munkásság, da­dára, hogy a munkaadók minden kérést teljesítettek, \ bemondta a forradalmi sztráj­kot, megkezdődött a templo­mok és kolostorok felgyujtá- sa, a katalán kormány fel­fegyverezte a börtönből ki­engedett csőcseléket, a gyil­kosokat gépfegyverrel „aján­dékozták“ meg és elindult a legszörnyűségesebb pusztítás amely nem kiméit embert, állatot, vagyont. — Az újságok szörnyű tudósításai csak halvány képei annak, amit láttam. Az u. n. mintabörtönben, ahová a gyanúsakat összefogdosták, egyetlenegy alkalommal 1200 embert-asszonyt lövöldöztek agyon s csak 6—8 idegen állampolgárnak adtak kegyelmet. — Barcelonában ma már pap nem él, apácát nem találni, templomoknak csak füstös romjai látszanak. — Természetes, hogy miután Spanyol- országban a mindent 1 elkommunizálással a kereskedelmi élet! megszűnt, az utolsó olasz hajóval, a »Tevere«-vel én is el­utaztam. — Sohasem felejtjük el idegenek az olaszoknak, amit velünk tettek. — Egészen a magyar határ­ig útiköltségünket, ellátásun­kat fedezték, még utisegélyt is adtak, 15 Urát, a milánói vonaton. — A hajókon valósággal dédelgettek — bennünket, magyarokat különösen — az idegeneket. A hadihajók matrózai ágyaikat adták át az utasoknak, ők ma­guk a fedélzetre húzódtak. És mondja, mondja Kardos László a legborzalmasabb élményeket, amiben ré­sze volt. Másfélévi munkája gyümölcsét hagyta ott a fekete-vöröslobogós (gyász és vér) forradalomnak, ami még most is teljes erővel tombol.Spanyolországban. A pénteki elöljárói tanácsülésen szóba került, hogy a község utcái, utai és te­rei meglehetősen piszkosak, gondozatla­nok, szennyesek. Régóta . panaszolják ezt nemcsak a lakosok, 'hanem azok is, a- kikpek hivatásukhoz tartozik az utaknak közegészségügyi, köztisztasági ellenőr, zése. , A község mindent megtesz, hogy tűrhető állapotokat teremtsen, nyolc utcaseprőt jtgrt, akik mint szegőd- ményesek, minden igyekezetükkel 'azon vannak, hogy rendesen végezzék el mun­kájukat. Hogy nem győzik a munkát, arról sem tehetnek és arról sem, hogy a csütörtökön hajnalban elvégzett taka­rítás után délre már olyan szemetesek, piszko­sak az utcák, mintha sohasem let­tek volna seperve. Az elöljáróság a panaszokkal foglal­kozva elhatározta, hogy lelkiismeretesebb munkára fogja buzdítani szegődménye- seit, akjk az utcák takarításával vannak megbízva, A 'legszigorúbb rendeljetek jelentek) meg az elmúlt .hetekben a járványos meg betegedések továbbterjedésének megaka­dályozása érdekében. A közegészségügyi hatóságok minden erővel küzdenek, hogy az embereket a saját egészségük védel­mére rászorítsák, azonban ez a .küzdelem majdnem med­dőnek mutatkozik. A nagyközönség ál­talában nem vesz tudomást a legelemibb egészségügyi rendszabályról sem, nem tisztálkodik rendesen és a piacon vásá­rolt poros, piszkos 'gyümölcsöt mosás nélkül fogyasztja el. v Orosházán és a járás többi községei­ben egyre nagyobb mértékben emelked­nek a járványos megbetegedések, bár egyelőre még nem olyan mértékben, hogy aggodalomra lenne 'ok. Minden­esetre nagyobb elővigyázatosság vcíjna szükséges és fokozottabban kelfffne ügyelni a tisz­taságra. A Kormányzó itthon Nagybányai vitéz Horthy Miklós Ma­gyarország kormányzója, tiz napos ausz­triai tartózkodása után vasárnap este há­romnegyed kilenc órakor gépkocsin visz- szaérkezett Gödöllőre. A kormányzó tud­valévőén szombaton délután Veldenben Miklas osztrák szövetségi elnököt lá­togatta meg. fSz a víztoronyban Hétfőn este fél 10 órakor telefonon jelentették a tűzoltóknak, 'hogy a Tor­kos Kálmán-utcai viztoronyból füst szi­várog ki. A .tüzet Schwarcz Károly mo­zitulajdonos vette észre. A kivonult tűz­oltók megállapították, hogy 'a víztorony­ban lévő motor rövidzárlat következté­ben tüzet fogott és a mellette lévő létra is meggyulladt. A tüzet rövidesen elol­tották. Hétfőn reggel 8 órakor a községháza 111. ügyosztályának udvarán megje entek az összes szegődipényesek: utcaseprők, kisbirók, mezőőrök, akiket Bertók jegyző oktatott ki arra, hogy mi a kötelességük. De ezen túlmenően a tisztességtudás­ból is leckét adott a »tiszteletlen« községi alkalmazottaknak, amennyiben szigorúan lelkűkre kötötte, hogy a jövőben a köz­ség vezetői és elöljárói előtt le kell emelniök az egyenruhához kapott sapkát. Szalutáld tilos a jövőben. Eddig tartott az intelem, amelyet biz­tosra vesszük, be fognak tartani lelkiis­meretesen a községi szegődményesek. Eb ben nem is lesz hiba, de hogy miért kel az egyenruhához hordott sapkát megemelni. és hogy ez 'a szalutásnál miért jelent nagyobb tiszteletadást, ezt csak a bölcs magisztrátus tudja, de italán az sem. Az elmúlt héten, augusztus 23—29-ig bezáróan Hajós István dr. m. kir. tiszti­orvos jelentése szerint az alábbi fertőző megbetegedések fordultak elő: Orosházán hastífusz 4, »kórházban 1 (4); vérhas 2, kórházban 1, (0); gyer­mekbénulás 2, kórházban 2 (1); Az oros­házi egyik gyermekbénulás két héttel' ezelőtt történt s a kórház pótlólag csak most jelentette be, mivel eddig a beteg megfigyelés alatt állott. »A másik gyer- mekbénulásos megbetegedés Gyulavári­ban történt, de mert a gyermek oros­házi, ide is 'bejelentették. Tótkomlóson hastífusz 1, kórházban 1 (1), vérhas 1 ,(0). Nagyszénáson hastífusz 2 (0), vérhas 1 (1). Csorváson 1 vérhas .megbetegedés tör­tént az elmúlt héten. Pusztaföldváron hastífusz 2, kórházban j 2 (0). Szentetonnyán 1 diftériás 'megbetegedés i fordult elő. ' Orosházán tizenkét vagon hazát árvereznek el A múlt évben fagy, jég és aszálykáro­sult gazdák részére — mint ismeretes — a földmivelésügyi minisztérium a gaz­dasági felügyelőségek utján'búza és ár­pavetőmagot utalt ki., A gazdák a vető- magkölcsönöket egytől egyig pontosan visszafizették természetesen az elöljáró­ság felhívására augusztus 20-ig. Mint értesülünk valamivel több, mint 12 va­gon búzát és árpát szolgáltattak be, ame­lyet most szeptember 16-án a Kisbirto­kos Szövetség helyiségében nyilvános ár­verés utján értékesítenek. Az árverésen mindenki résztvehet. A monori tüzoltónap Igen kedves, hangulatos ' vasárnapot szerzett a monori önkéntes tűzoltóság vezetősége annak a szépszámú közön­ségnek, amelyik érdeklődéssel fordult a monori tüzoltónap felé. A kiserdőben már kora délután 'megkezdődött a mó­kás műsor, este 'szabadtéri előadáson ü- gyeskedtek a monori műkedvelők, akiket itt mind egyenként meg kellene dicsér­nünk. de helyszűke 'miatt csak Tóth Etust és Bellák Imrét említjük, akik ösztönös színész tehetségükkel nagyobb feladatokat is hibátlanul bírnának meg­oldani. A káprázatos tűzijáték után kora hajnalig táncolt a kiserdei mulatságon melynek megrendezésében Tóth Ferenc és Tóth Sándor egyesületi vezetők végez­tek derekas és dicséretreméltó munkát. Súlyos szerencsétlenség ért egy orosházi gazdát Hétfőn délután fél 4 óra tájban érte­sítették a mentőket, hogy a Kristó-tég- lagyárnál súlyos kocsiszerencsétlenség történt. A mentők dr. Zelenka Lajos or­vossal együtt kimentek a helyszínre, ahol az árokbafordulva találták Kersmayer Márton Töhötöm-utcai gazdálkodó ko­csiját. A gazda kocsija elé fogott lo­vak autótól ijedtek meg és a kocsit az árokba fordították. A gazda súlyos belső sérüléseket szenvedett, a béres arcán ki­sebb sérüléseket okoztak az országút kö­vei, mig a gazda feleségének az ijedt­ségen kívül más baja nem lett. A sze­rencsétlenül jártakat orvosi segélynyújtás után lakásukra szállították. A kocsi tel­jesen összetört. Az eljárás megindult annak tisztázására, hogy kit terhel fe- llelősség a szerencsétlenségért. Az orosházi gyümölcsterme­lők egyesülete megalakult Az Orosháza és Vidéke Gyümölcster­melők Egyesülete, mint a GyOE tagegye­sülete vasárnap délután 2 órakor tartotta alakuló közgyűlését a Kisbirtokos Szö­vetség helyiségében. Egyhangú lelkese­déssel kimondták az egyesület megala­kulását, elfogadták az alapszabályokat, megválasztották az igazgató választmányt a felügyelő, számvizsgáló bizottságot, az egyesület tisztikarát 'és megbízta a közgyűlés az elnökséget és a választ­mányt, hogy az »ismertetett tervek "közül az államsegéllyel megvalósítható kisebb aszalót minél előbb »állítsa fel és a gyü­mölcsíz főzöt is lehetőleg minél előbb valósítsa meg. Elnökké Kovács Andor ev. esperes, kormányfőtanácsost atelniök- ké dr. Borcsiczky Dezső ügyvédet, dr. Németh Lajos ügyvédet, Vági András gazdálkodót és Balassa János állami ta­nítót, ügyvezető igazgató Taraba Vil­mos községi kertész, titkár Vörös Imre Kisbirtokos Szövetségi jegyző, pénztár­nok Zalai József, ellenőr Sin István. Meg választották a 45 tagú igazgatóválaszt­mányt, a felügyelő 'és számvizsgá:ó bi­zottságot. A választmány 'és a bizottsági Békéssámson községben 1 bárányhim- | tagok névsorát csütörtöki számunkban lős megbetegedést állapítottak meg. I hozzuk. Gondnok Maronyák József. A község vezetői és elöljárói előtt le kell emelni a sapkát a községi szegödményeseknek Tilos a szalutálás — Rendesebben kell az utcákat sepreniök az utcaseprőknek II tifuszbetegek száma állandó emelkedés! mutat Orosházán A járás egész területén terjednek a járványos megbetegedések

Next

/
Thumbnails
Contents