Orosházi Friss Hírek, 1936. október (13. évfolyam, 225-250. szám)

1936-10-02 / 225. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Szeged. Ára 8 anér. OROSHÄZf Péntek, 1936. október hó 2 XIII. évfolyam 225-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5. pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér- tesitést. Hirdetések díjszabás szerint, Magyarorsszdg nem vess réssí a les&erelési foiszoíisdg ülésein Táncxos Gábor tábornok deklarációid a Aépssöue/áéy előtt A népszövetségi közgyűlés csütörtökön déllelőtt tíz órakor újabb ülésre ült össze. Saiavedra Lamas, a közgyűlés elnöke az ülés megnyitása után bejelen­tette, hogy a közgyűlés elnöki bizottsága tegnapi ü’iésén elhatározta a harma­dik (leszere'ési) bizottság egybehivását. Amikor az e'JnÖk bejelentette, hogy a harmadik bizottságot a közgyűlés el­nöki tanácsának határozata érteimében össze keil hívni és a köjgyu’és teljes ülése ezt be leegyező ha Ugatással tudomásul vette, Tájtczos Gábor tábornok, a ma­gyar delegáció vezetője feiáHott és a következő bejelentést tette: — HivatkozfässsJ a közgyűlés a harmadik bizottság megaiiakitására irányuló határozatára, a magyar delegáció nevében van szerencsém a következő nyilat­kozatot tenni: — Tekintettel bizonyos hatalmaknak a fegyverkezési egyenjogúság kérdé­sében elfoglalt elvi álláspontjára, a magyar delegáció értékelve ugyan a nemes és dicséretes szándékokat, amelyek a közgyűlés által imént elfogadott javaslat kez­deményezőit vezették, arra kényszerül!, hogy a harmadik bizottság munkálatai­tól távolmaradjon. Az elnök Tánczos tábornok bejelentését tudomásul vette, majd felszólította a delegációkat, hogy a harmadik bizottságba küldendő tagjaikat minél előbb jelentsék be, hogy a bizottság miharabb összeülhessen. Gazdasági delegáció utazott el Svájcba a kiviteli kérdések tisztázására Ma 4 éve lett miniszterelnök Gömbös Gyula Ma négy esztendeje, hogy Gömbös Gyula Horthy Miidós kormányzótól a kabinefa'akitásra megbízást kapott. Az évforduló aika mából a Nemzeti Egység Pártja me'eg szeretettel köszöntötte vezé­rét. Ivády Bé a, a NÉP elnöke tegnap fe - kereste a miniszterelnök feleségét és a párt, va'amint saját nevében a legmele­gebb szerencsekivánatait tolmácsolta a beteg pártvezérnek. A müncheni szanató­rium legújabb je'entése szerint a minisz­terelnök javu'ása 'assu, de tartós és za­vartalan. Egyébként ma négy hete annak, bogy a minisztere'nök a müncheni szana­tóriumba ment. Pontosan tehát október 15-én jár le az a szabadságidő, amelyet Horthy Miklós kormányzó engedélyezett számára. MWMMMMMMMMMMMM Madrid sorsa A félhivatalos angol Times »Útban Madrid fe'é« cimü cikkében beszámol a hfcdihe’yzetről és megá.lapítja, hogy a madridi kormány nagyszabású védelmi előkészületei e késtek, miután a splanyof főváros úgyszólván teljesen körül van véve már és kétségtelen, hogy a vörös milíciák egérfogóba jutottak. A vörösök Aranjueznál még megpróbálhatják az el­leniül ást, de ismerve a nemzeti csapatok lendületét és erejét, legfeljebb annyit érhetnek el, hogy Madrid mar meg­kezdett kiürítését lehetővé teszik. Cartagena -- szovjet­köztársaság Queipo de Llano tábornok a sevillai rádióba a következőket közölte: Carta- genában a vörösök önálló szovjetköztár­saságot kiáltottak ki. A Santander ki­kötőjében horgonyzó kormányhajók nem tudnak kifutni a kikötőből, mert elfo­gyott az üzemanyaguk. Közadakozásból építik meg az osztrák légífíottát Bécsből jelentik: Csütörtökön va'ameny nyi osztrák lapban felhívás jelent meg, amely az osztrák légiflotta érdekében ada hozásra buzdítja Ausztria lakosságát. A lapok a felhívást méltatva, rámutatnak arra, hogy a különböző államokban köz­adakozás utján adják össze a légiflották kiépítéséhez szükséges összegeket és a különböző szervezetek és népcsoportok büszkék arra, ha hazájuk légi haderejét egy-egy repülőgéppel növelhetik. A magyar—svájci áru és fizetési forga­lom rendezése körül a svájci frank leér- téke'ése kapcsán bekövetkezett nehézsé­gek kiküszöbölése ügyében szerdán este magyar delegáció utazott Svájcba. A delegációt Nicki Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter ve­zeti, a földmivelésügyi minisztérium és a Buzakivitei Iroda megbízásából Hubay Sándor miniszteri titkár, a Nemzeti Bank részéről pedig Takács Konstantin utaz­tak ki Svájcba. A búza elhelyezése körül nem lesz­nek különös nehézségek sem svájci, Csütörtökön délelőtt 10 órakor Da­rányi Kálmán helyettes miniszterelnök, földművelésügyi miniszter kíséretével e- gyütt Makóról Békésszentandrásra haj­tatott, ahol a Kőrösök hajózhatóvá^ té­telét és az Alföld öntözését célzó ha­talmas vízmüvekhez teszi meg ünnepélye­sen az első kapavágást. Darányi Kálmán földmive'ésügyi mi­niszter Békésszentandráson Fabinyi Ti­hamér pénzügyminiszter és Marschall Fé­mért a buzavásárló országok továbbra is kénytelenek lesznek vi’ágpiaci áron megvenni a búzát. A legutóbbi napokban a buzakivitei a szabad viszonylatok felé erősebb lendületet vett és eddig 520 va­gon búzát sikerült elhe'y620! 100 száza­lékban nemes deviza ellenében. Svájci viszonylatban előreláthatóan az lesz a megál'apodás, hogy a magyar búza átvételi árát a csiká- gói tőzsdén kialakult áron, tehát dol­lárban állapítják meg, s mig eddig a rotterdami paritást vették holland forint értékben figyelembe. renc földmivelésügyi álamtitkár kíséreté­ben tegnap délelőtt megtette az első ka­pavágást a Körösnél emelendő duzzasz­tógátakon. Az Alföld öntözési munkála­tainak ez volt a megindítója és / az itt készülő uj duzzasztómű és ha- józőzsi ip egyrészt a Kőrösök hajóz­hatóvá tétellét. másrészt a vízben sze­gény vidék öntözését lesz hivatva szolgálni. Ezekre a munkáitokra a kormány 7 sem egyéb viszony'atban. Darányi Kálmán Békésszentandráson A miniszferelnükhelyelfes ünnepélyes kapavágással Indította meg a körtisvölgyi munkálatokat VamorloK Bugái Zsákokat Soronkivül AZONNAL legprímább minőségben cserélünk ! azonnali készpénzfizetésre és későbbi ármegállapításra LEGELŐNYÖSEBBEN VÁSÁROLUNK! A későbbi ármegállapításra behozott búzánál APADÄS CÍMÉN LEVONÁST NEM ESZKÖZLÜNK! buzabeszSlitáshoz DÍJMENTESEN ADUNK! millió pengőt irányzott e’ő. A Hármas­kőrös vidékén táró'ható 10 mii ió köbmé­ter viz felhasználásával 25.000, illetőleg végeredményben 30—40.000 katasztrális hold vizel átása vá’ik lehetővé. Darányi földmivelésügyi miniszter hangsu yozta a délelőtt megtartott 'ünnepségen, hogy a kőrösvölgyi munkálatok csak egy részét alkotják annak a kormányprogramnak, a- mely az öntözéses gazdálkodást szé esebb körben kívánja megvalósítani. A miniszterelnökhelyettes az ünnepé­lyes kapavágás után nagyjelentőségű be­szédet mondott, amelyben a Körösökön való hajózás és az öntözés jelentőségét emelte ki. Az öntözéssel e'ért többter­melés eredményének külfö'di elhelyezé­séről a kormány gondoskodni fog. A miniszter beszéde után Márky Barna a'ispán üdvözölte a minisztereket, majd Csergő Káro'y alispán Csongrádmégye nevében beszélt és végül Fabinyi minisz­ter mondott beszédet. A Körösök hajóz­hatóvá tétele a nép számára a jobb jö­vőt je’enti. A földmunkások és kubikosok köszönetét Polgár János földmunkás tol­mácsolta. Az ünnepség a Himnusszal ért véget. IIWHMMMMMMWMWMWWMM Görögország 'átalakul rendi állammá Metaxas görög miniszterelnök újság­írók előtt kije'entette, hogy Görögország a legrövidebb időn belül rendi állammá a'akul át. II. György görög király el­hagyta nyári tartózkodási helyét, Korfu szigetét és egy páncélos cirkáló fedélze­tén szemleütra indult. Az uralkodó a görög kikötőket és flottatámpontokat ke- ínesi fel és a jövő hét elején érkezik visz- sza Athénbe. Indulásra kész a japán flotta Kína ellen Veszedelmesre, sőt válságosra fordult a helyzet Kínában. Miután a tokiói kor­mány egy japán tengerészkatona meg­gyilkolásáért súlyos követeléseket szabott és nem érte be a szokásos bocsánatké­réssel, hanem kézzelfogható garanciákat sürgetett az ilyen esetek megismétlődése felien, a kiníai kormány ellenkövetelések­kel ál'ott elő, amelyekről csak azt lehet tudni, hogy sértik Japán tekintélyét. A japán tengeri haderő, amely a flottagya­korlatok ürügye alatt össze van vonva, bármely percben elindu hat a kinai vizek­re. A kinai kormány nem bízik Japán erősködésében, hogy szeretné a békét fentartani és tisztán látja, hogy Japán magához akarja ragadni a fenhatóságot Kínában.

Next

/
Thumbnails
Contents