Orosházi Friss Hírek, 1936. december (13. évfolyam, 275-298. szám)

1936-12-01 / 275. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Szeged. Ara 8 fillér. OROSHÄZf Kedd, 1936. december hó 1 XIII. évfolyam 275-ik szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5. pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel Telefon 113. sz. 9>ollilBca£ Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­TAflítrtr»!' Wtt-rtrt'rXi-'ofr /li ímn í-\ n m At-i fit­n Kormányzó és neje Becsben Lelkes tömegek tizezrei az utcán — A kormányzó volt bajtársai között — Katonai díszszemle a Ringen Késő éjszaka lépte át a kormányzó az osztrák határt Arnoldsteinnél, ahol mind­össze néhány percig vesztegelt ia kü'.ön- vonat: csupán addig, amig a magyar államfő kisénetére rendelt osztrák urak felszállhattak. A ig hagyta el a különvonat Perugiát, az első kis állomáson két gyermekiány- ka jelentkezett nagy virágcsokorral a ke­zükben. Az idősebbik is alig múlt még 12 éves. Sírva követelték, hogy bocsássák őket : il reggente Horthy« elé, mert ők virágot akarnak átadni a magyar állam­főnek és a feleségének, akiről azt hal­lották, hogy a vi ág legszebb asszonya: la Bellisima .. . Vértessy Sándor, a kabinetiroda főnö­ke a vonat ablakából látta a je enetet és át akarta venni a csokrot, de a kislányok kije'entették, hogy ők azt csak szemé­lyesen adják oda a magas vendégeknek Vértessyt annyira meghatotta ez, hogy beszállt az ebédlőkőcsiba, ahol a kor mányzói pár éppen ebédelt és jelentette: milyen lelkes hódo'ók jelentkeztek a kis állomáson, A kormányzó és felesége ab­bahagyták az ebédet, átmentek a szalon­kocsiba és ott fogadták a két iruló-piruló leánykát, akikkel percekig elbeszé'gettek. A kormányzó megsimogatta őket, a kor- mányzóné pedig mindakettőt megcsó­kolta. A gyermekek szédülve a boldog­ságtól szálltak le a különvonatból és sírva integettek búcsút, mikor egy perc múlva messze tűntek az utolsó kocsi színes lámpái is. Vasárnap délelőtt 10 órakor érkezett meg a kormányzó különvonata a bécsi pályaudvarra. A kormányzói párt a meg­jelent előkelőségek élén Miklas elnök osztrák államfő és • felesége köszöntötték. Végig Bécs utcáin lelkes tömegek tizezrei éljenezték Horthy Miklóst. Délelőtt a a kormányzói pár meglátogatta Miklas elnököt és feleségét. Délben megko­szorúzta a Hősök emlékművét. Innen a Habsburgok kriptájába hajtatott a kor­mányzó, lahol koszorút helyezett el Fe­renc József sírjára. Délután meglátogat­ta a tiszti kaszinót és este 8 órakor a kormányzó pár résztvett a schönbrunni kastélyban tiszteletükre rendezett esté­lyen, ahol Miklas e'nök üdvözlő beszé­dére a kormányzó — a többek között — a következőket mondotta: — Nagy történelmi hagyományaira jog gal büszke szép fővárosukba Olaszor­szágból érkeztünk ide. Az a rendkívül meleg fogadtatás, amelyben ott részünk volt, tanúbizonysága annak, hogy az ál­talunk követett s az olasz kormány ál­tal támogatott politikai irányt az olasz nép is mindenben helyesli. — Elnök ur joggal utalt arra, hogy váílvetett becsületes küzdelmünk Közép- európa békéjének megóvására irányul. Államainktól teljesen- távol áll minden­nemű ellenséges szándék harmadik or­szágok ellen. — Mi a megoldást reálpolitikai ara- pón keressük, minden számbajövő állam j érdekeinek kölcsönös elismerése mel ett. Célkitűzéseink egyáltalában nem össze­egyeztethetetlenek a más államok iránti barátsággal, amint ez a többi között kitűnik az Ausztria és Németország kö­zötti természetadta barátságos viszony helyreállításából is, amiről Excellenciád maga emlékezett meg. Hogy röviden szóljak, a római jegyzőkönyvekből adó­dó törekvéseink olyan szabad és füg­getlen államok érdekközösségén aapul- nak, amelyek csak egy célt tartanak szem előtt: a Középeurópa normáis viszonyai­nak helyreállítására irányu ó küzdelem­ben békés eszközökkel biztosítani népeik nek helyet a napon. A tiszti kaszinóban Horthy Miklóst körülvették régi bajtársai, s ő, a kor­mányzó kipiru’t arccal, kedves inosoly- lyal, egy-egy ismerős, rég nem látott baj­társ ?rán+ fel felvillanó tekintet-;a! üdvö­zölt mindenikt. Mindenkire emlékezett, mindenkinek tudta a nevét. Egy kis tö­pörödött öreg embert, aki megbabonázva nézett fel rá, megölelt, — egy másik öreg urnák megveregette az arcát, -­Hétfőn délután a ballhausp'atzi kancel­lária termeiben Darányi Kálmán minisz­terelnök és Kánya Kálmán külügyminisz­ter tanácskozásra ült össze ‘ az osztrák államférfiakkal és mégegyszer megvitat­ták a két államot érdeklő gazdasági és politikai problémákat. Megbeszélte a ma A német-japán egyezmény aláírása a Matin különtudósitójának jelentése szerint élénk visszhangot keltett Moszkvában s a Kreml urai nyugta’ansággal atolgatják, hogy milyen politikával vá aszoljanak er­re a lépésre. A végső döntés még nem történt meg s a moszkvai kormány ke­belén belül két áramlat küzd egymással. A szélsőb'alolda i körök azt követelik, hogy a szovjet erélyes gesztussal vála­szoljon a német és japán kormány akció­jára és foganatosítson megtorló intézke­déseket úgy a japánokkal, mint a néme­tekkel szemben. Az térvényben lévő orosz-japán szerződések különböző előjo­gokat biztosítanak a japánoknak a kam- csiatkai félszigeten és Szahalin szigetén s misem egyszerűbb — mondják ezekben la körökben — mint ezeknek az előjo­goknak a megszüntetése. Éreztetni kell Japánnal a szovjet katonai erejét is s a szibériai hadsereg létszámát 400.000 em­berre kell felemelni. Ezzel a szélsőséges irányzattal szem­egy öreg hölgyet megcsókolt. Tolongott körülötte a tömeg, régi emlékek ele­venedtek meg, régi arcok tűntek elő, a tengernagyból á!lamfővé lett bajtárs csu­pa elegáns kedvesség és emberi szívé­lyesség. Diettrich ny. sorhajóhadnagy üd­vözlő beszédére olyan nemes és szívhez szóló szavakkal válaszod, hogy a ter­met a meghatottság és mély megi'lető- döttség csendje töltötte be. Mik'as elnök tegnap déle’őtt tiz órakor nyitott gépkocsiban megjelent az Impe­rial szálló e'őtt, a kormányzó a disz- százád tisztelgése közben beszállóit az elnök kocsijába. A magyar államfő az osztrák köztár­sasági elnök társaságában végigvonult a Ringen, a Ferenc József rakparton, az­után ismét a Ring másik oldalán és meg­szemlélte a kivonult csapatokat. Amikor a dísztribünhöz ért, melyen he­lyet kellett volna foglalnia, hogy a csa­patok elvonulását végignézze, tudatták •az egybegyült előkelőségekké!, hogy a csapatok felvonulása a rossz idő miatt el­marad. Kedden délelőtt érkezik haza római és bécrtr uíjárőr 1 iutthy Miklós konnáwyió. Vele együtt érkezik Darányi Kálmán mi­niszterelnök és Kánya Kálmán külügy­miniszter. A magyar főváros szívből jö­vő bensőséges ünnepélyességgel fogadja ia hazatérő államfőt. gyár államfő és kísérete római utjának eredményeit, valamint Schmidt Guido kül ügyi államtitkár beszámolóját a magyar államférfiaknak, budapesti látogatása óta tett berlini útja lefolyásáró' és eredmé­nyeiről. ben a mérsékelt tábor a feszültség eny­hítését követe i, hivatkozással arra, hogy békés taktikával sokkal többet lehet el­érni, mint fenyegetőzésekkel. Ezt az ál­láspontot képüseU többek között a nép­biztosok tanácsának két vezető tagja, Ka inin és Molotov is, sőt Vorosilov had­ügyi népbiztos is. Az ő véleményük sze­rint ázzál kellene e'ejét venni a német és japán akcióknak, hogy az internacionálé székhelyét külföldre helyezik át. Eleinte arra gondoltak, hogy a komintern szék­helyét Páiisba teszik át, ezt a tervet a- zonban később feladták, tekintettel arra, hogy a francia közvélemény előrelátható­an felháborodással utasította volna visz- sZa ezt a kísérletet. A legvalószínűbbnek most az a meg­oldás látszik, hogy az internacionálé székhelyét Barcelonába helyezik át. En­nek a megoldásnak természetesen az len­nie az előfeltétele, hogy Katalonia végleg szovjetköztársasággá alakuljon át. —«O»— I Mussolini január végén jón Budapestre A Neue Freie Presse feltűnést keltő táviratot közöl, amely szerint ottani dip­lomáciai körökben úgy tudják, hogy Musso ini miniszterelnök már január utol­só hetében vagy február első hetében utazik el Budapestre és nem, mint aho­gyan napokkal ezelőtt tudni vélték, csak az olasz királyi pár látogatása után, jú­nius hónapban. A lap tudósítója még azt az értesülését is közli, hogy a Duce Bu­dapestről hazatérőben ellátogat Bécsbe, hogy viszonozza Schuschnigg kancellár többszöri olaszországi látogatását és on­nan Münchenbe, vagy Berchtesgadenbe utazik Hitler kancellár ve'encei látogatá­sának viszonzására. MMMMMMMMWMMMMM A Blum kormány a kom­munisták ellen fordul Ez a hét nagyjelentőségű lesz a francia belpo’itika terén. A népfront kebelében egyre erősebb a/ ellenszenv a kommunis­tákkal szembeni, mióta a Velodromban a a múlt héten tartott népfrontgyülésen a kommunisták heves közbeszólásokkal za­varták Leon Blum miniszterelnök és Campinchi radikális vezér beszédeit. Fi. gyelemreméltó, hogy a miniszterelnök sűrűn tárgyalt a radikális párt vezető egyéniségeivel s elsősorban Daladier had ügyminiszterrel, akit tegnap Lebrun köz- társasági elnök hosszú kihallgatáson fo­gadott. Da'adier hadügyminiszter vasár­nap Evreuxben tartott beszámoló be­szédében élesen állást foglalt a kommu­nista párt ellen, aminek hatása nem ma­radhat el. A szovjetflotta óriási fejlődése A moszkvai tanácskongresszuson Orlov tengernagy, a szovjetflotta főparancsno­ka ismertette Szovjet-Oroszország ten­geri haderejének fejlődését. Felsorolta, hogy az utóbbi három év alatt a sor- hajók száma a négyszeresére emelkedett, a tengeralattjáró naszádoké a nyolcszo­rosára és a tengeri hadirepülőgépeké a hatszorosra. MMMWMMWMMWMMMWNMMMi Az ecuadori kommunista zendülést leverték Ecuador fővárosában, Quitoban zendü­lés tört ki. A kormány jelentései szerint a zendülők a felkelési mozgalmat a kom­munistákkal egyetértésben készítették elő és a felkelés célja a kommunisták fel­forgató eszméinek megvalósítása. A zen­dülés szombaton délelőtt féltizenkettőkor tört ki. A zendülésben a főváros helyőr­ségi csapatainak egy része is résztvett. Szombaton és vasárnap Quitoban véres utcai harcok folytak. A zendülők min­denekelőtt Pazuez köztársasági elnököt akarták hivatalából elmozdítani. Vasár­nap estére azonban a zendülést sikerült leverni. Darányi miniszterelnök és Kánya külügy­miniszter bécsi tárgyalásai A aszovjet éa a némei-tapún egyezmény Nem tudja a szovjet, mit csináljon az egyezmény ellen

Next

/
Thumbnails
Contents