Orosházi Friss Hírek, 1937. január (14. évfolyam, 1-25. szám)

1937-01-01 / 1. szám

OROSHÁZI F,<ISS HÍREK 1937. január 1. _ Buék kedves üzletfeleinek és fogyasztóinak Tóth-malom Boldog újévet kivan tagjainak és kedves vevőinek a „Hangya” szövetkezet. Boldog ujesztendőt kívánok kedves vevőimnek és jóbarátaimnak Rózsa László Termény, őrlemény és kenyér­bizományos. Kedves vevőinek Boldog ujévet kiván Bertók drogéria Boldog ujévet kivan kedves vevőinek és ismerőseinek Daubner cukrászda Igen tisztelt vevőimnek boldog ujévet kivánok Minarovits Kálmán fűszer és csemege-kereskedő Orosháza, (ezelőtt M. Köztiszt. Szövetkezete.) BOLDOG UJÉVET KÍVÁN kedves vevőinek és jóbarálainak Szekeres István fűszer-, termény-, italáru kereskedő Rákóczi-Mt. Telefon 181. Boldog ujévet kívánunk kedves vendégeinknek és jóbarátainknak Aradi Jenő és neje úri és hölgyfodrász. Kedves vendégeinek és ismerőseinek Boldog ujévet kiván Flór József úri és női fodrász. Kedves vevőinek boldog ujévet kiván ber-ka Lakberendezési vállalat. Boldog újévet kivánok tisztelt rendelőimnek és jó barátaimnak. SZABÓ SÁNDOR cipészmester Tompa M. u. Boldog ujévet kiván ismerőseinek, vevőinek és pártfogóinak Barázda Ferenc sűtömester Erzsébet királyné-utca 22. Kedves vevőinek és minden ismerősének boldog ujévet kivan őz*. Lumpéi Józsefné és Fia szikvizgyáros, Telefon 190. Boldog ujévet kiván kedves vevőinek és ismerőseinek Tóth Gőzmalom és villamostelep rt. városi üzlete. Kedves vevőinek, jóbarátainak és ismerőseinek boldog ujévet kíván Adler 1. és Társa bor, sör és pálinka nagykeres­kedő. Telefon 26. sz. Torkos Kálmán-utca. Boldog ujévet kivánok mélyen tisztelt vevőimnek és ismerőseimnek Bödő Géza hentes. Mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek boidogujévBthiuán Pilis Lipút divatárukereskedő. Baldog újévei kíván kedves rendelőinek özv.DérJánosné (Betonpalota.) Mindenkinek boldog ujévet kivánok Löwy József üveges (Hősök szobrával szemben) Boldog ujévet kivánok kedves vevőimnek és ismerőseimnek Török cserépedénykereskedő Lehei-utca 68. Boldog ujévet kiván kedves vevőimnek és rendelőimnek Ambrus Márton lakatos és mérlegkészitő. Kellemes és boldog ujévet kivánok kedves vevőimnek és ismerőseimnek Tóth B. József őrlemény- és terményáru-kereskedő. Farkas Sándor és Neje mind a két üzlet vevőjének és jó barátjainak Boldog ujévet kiván Boldog újévei kiván kedves vevőinek és ismerőseinek Csepreghy Ilonka kézimunka üzlet. Boldog újévet kivánok kedves vevőimnek és ismerőseimnek özv. Szabó Józsefné Bazár (Alföld-épület.) Kedves közönségének boldog újévet kiván a „Korzó Mozgó“ igazgatósága. Kedves vevőinek és ismerőseinek boldog újévet kiván Löbl László optikai és fotó szaküzlet. Mélyen tisztelt vevőinek és ismerőseinek boldog újévet kiván Breuer Sándor órás- ékszerész, Erzsébet királyné-u. 4. Kedves vevőinek és ismerőseinek boldog újévet kiván Barkász Árpád fűszerkereskedő. Boldog újévet kivin kedves vevőinek I' Beregi Lajos Kellemes és boldog újévet kivánok tisztelt vevőimnek és jóbarátaimnak Sárossy Gyula férfiszabó. Boldog újévet kiván kedves vevőinek Micsinai műszaki vállalata. Boldog újévet kiván kedves vevőinek Fiam és Társa Kedves vevőinek boldog újévet kiván Kouács Benjámin kereskedő. Boldog újévet kivánok kedves vevőimnek Weisz Etel zsák- zsineg, ponyva, kötéláru kereskedő. Boldog újévet kiván kedves vevőinek és ismerőseinek Jancsik Károly cukrász, Orosháza. Boldog újévet kiván Gríger Ferenc órás és ékszerész, Orosháza, I. kér., Mikszáth Kálmán-utca 6. Pártfogóimnak, minden jóbarát és rokonnak, úgyszintén t. collégáimnak boldog újévet kivánok Bártfai (Daubner) József cukrász. Kellemes és boldog ujesztendőt kívánok minden vásárlómnak, jóbarátomnak és ismerősömnek ifj. Demartsik Ferenc Boldog újévet kiván kedves vendégeinek és ismerőseinek Bagó Dénes ítalmérő. Boldog újévet kiván ismerőseinek és kedves vevőinek Szikora Lajos fehérnemű kereskedő. Kedves vevőimnek és jóbarátaimnak boldog újévet kivánok Gondos László órás. Boldog újévet kiván kedves vendégeinek Farkas Imre István Polgári Kör üzletvezetője. Boldog újévet kiván a mélyen tisztelt vevőközönségnek G. Szabó J. Utóda könyv- és papir-nagykereskedő. Boldog újévet kivánok mélyen tisztelt vevőimnek és ismerőseimnek Barázda Péter Sütő. Boldog újévet kívánunk kedves vevőinknek és isme­rőseinknek Lesetár András utóda fűszer-, csemege és vegyeske­reskedése. Erzsébet kir, u. 22, Mindenkinek boldog ujévet kívánok Ördögh Lajos Boldog ujévet kiván tisztelt vevőinek, ismerőse­inek és rokonainak Joó János pékmester. Tek. M. Kir. Ügyészség Szeged. jrq IQ finér. OROSHÁZI pernek, lua#. január hó 1 XIV. évfolyam 1-sö szám Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5.- pengő, vidékre negyedévre 7.— pengő, Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik min­dennap korán reggel. Telefon 113. sz. Politikai Napilap Főszerkesztő és laptulajdonos: DEMARTSIK FERENCZ Szerkiesztőség és 'kiadóhivatal Orosházán, IV., Bajza-utca. A kiadóhivatal minden kérdésre csak válaszbélyeggel küld ér­tesítést. Hirdetések díjszabás szerint, \ V 1. Jugoszlávia kibéküli Bulgáriával Még novemberben kezdődtek a nagy- toníosságu iandcskozdsok C Közgazdaság 1936. december hó 31 TERM5NYTÖZSDE. 77-es tv. 20 iO Zab I. r. 17 50 78-as tv, 2015 Tak. árpa 1.14 85 79-es tv, 2015 Tengeri 1150 80-as tv. 20 »0 Korpa 1030 Rozs 1730 8-as liszt 1340 —«o»— HATAKIDÖ3 PIAC. Rozs márciusrí — 1809—1811 Tengeri májusra — 1335—1336 Tengeri júliusra — 1342—1343 —«o»— ViLUTAK. (A Magyar Ntmzeti Bank hív. trlj Angol font 1615 Lei 280 Szokol 10(5 Líra 1690 Dinár 7*0 Német m. — Dollár 337 :o Schilling 8000 Fr. frank 15 Í0 Sv. fr. 7680 Hollfrt. 183 -5 Zloty 6070 —«o*— SER ESVA9AR. (A Rét-cég jelentése.) Príma (irodalmi táj) 113—114 Közép 112-113 Silány 96—106 Könnyű — - Felhajtás: 1630 Iráiyzat élénk Időjárás i^jö. de:ember hó 3i ^ Az orosházi meteorológiai áQCnk jelentése. Déli höméreékbt-3 C Minimum 5 cm a talaj fölött t -4 C Minim. 150 „ „ „-4 C Maxim. 150 „ „ „-2 C A föld felszínét reggel-2 C 5 cm. a talajmn reggel- C 20 >i ii ii 1 C 30 ji ]| íj 2 C 50 1) I] ii 4 C 100 „ „ » 7 C 200 „ „ „ 11 C Napsütés — óra Levegő relativ redvessége 95 m Borultság 100 ifi Légnyomás reggel 779 mm Légnyomás est: 779 mm Csapadék — min Szélirány délnyugat i ’ HtO*-"*­Idöjóslat: Ciyetge légáramlás, helyen­ként enyhe hósztálás, a hegyeken ki­sebb havazás, egyébként' a hideg kisé csökken. Onsßdzi Friss Hírek megjelelik mindennap Szerkesztésért és kiadásért felel: D e m a r t s’, te Ferencx Npmatott Demartsik Ferenz könyvnyomdájában. Újévi gondolatok Irta; Dr, Darók Jőzcef, a Békésvárme­gyei Gazdasági Egyesület t.tkára. Amikor az emberek felett elrepül egy esztendő, azok magukbaszá Inak, számot vetnek önmagukka1, fogadalmat tesznek a jövőre és va'ami szépet, valami *ót remélnek az uj esztendőtől. Valami csbdálatos, hogy a remények­ben va'ó annyi csalatkozás után még btt él az ember lelkében á bizakodás­nak ez a szikrája, amely újra és újra lángralobban. Ma ismét boldog ujévet kívánnak egy­másnak az emberek, de mindegyiknek ar­cáról leolvasható a kérdés: vájjon re­mélhetünk e boldog ujesztendőt akkor amikor az Isten képére teremtett embe. rek sokaságának lelkében az állatiasság lett úrrá és már nem is a világszemlé­let harca folyik köztünk, hanem az á- gyu, a puskja, a hadihajó és a repülő­gép oisztja a ha'ált a nemzeti gondolat, a hit, a tisztesség és az erkölcs mártír­jainak. Lehet e remélni akkor, amikor a keresztény ku'tura melengető fényét máról holnapra homályositja el a nem­zetköziség pók'ának' sötétsége. A XIX. századot ura'ó eszmének a liberalizmusnak tulhajszolása a népek­nek millióit kergette fokozatosan a mar. kszi demokrácia fojtó karjaiba. Feléb­resztett olyan "ágyakat ág t5r?';vé?el«ifc, felszabadított olyan expanziókat és célo­kat, amelyek a társadalom homogenitását fenyegették. Ez az eszmeáramlat a maga tulhajtá- saival, a nemzet egyetemére roppant ká­ros kinövéseivel, felállított kultuszának végzetes teóriáival egyik főoka mai el- esettségünknek, a’apja annak a politiká­nak is, amely a velünk ezer éven át egy közösségben együtt szenvedő, örömben bánatban velünk együtt élő testvéreinket elszakította és idegen népek sanyarga­tása, üldözése alá hajtotta. A megpróbáltatásoknak a mostani ne­héz óráiban Európa népe — köztük m| is — nem nézhetünk elég csodálattal a- zokra a nemzetekre, amelyeket ugyan­csak bántott az átkos nyavalya, de a helytállás, a következetesség, a megpró­báltatásokkal, a csábításokkal és meg­tévesztésekkel szemben, a nagy nem­zeti ideálok mellett való kitartás meg- hjozta a csodát. Megtanulhatjuk ezektől a népektől, hogy a megpróbáltatás nehéz óráiban mit tesz a rendíthetetlen ragaszkodás egy eszméhez, amely letudja győzni a leg­nagyobb akadályokat is. Olyan akadá­lyokat, amelyeket egy egész ellenséges világ próbált ennek a gondolatnak útjá­ba állítani. Az uj esztendő elérkezte mindig a magunkbaszállás pillanata. A most el­következő tuj esztendő pedig előrelátha­tólag nagy feladatok elé állítja a ma­roknyi magyarságot. A mostani idők kell hogy a mi belső dolgainkra fordítsák te­kintetünket és ezeknek tanulságaiból le kell vonni azt a következtetést, hogy kö­rül kell néznünk még* egyszer a portán­kon, a magunk háza táján és fel .kell vetnünk magunkban a kérdést: vájjon egy megpróbáltatásnak kitevő esztendő olyan gazdasági és lelki felkészültségben Falai e bennünket, amely felkészültség és egy. slég nemzetünk további fennmaradását ké­pes lesz biztosítani. Legyünk azon mindannyian, hogy az örök Isten hitében cselekvő és gyarapo­dó milliók hazája legyen ez a "föld, a- hol megelégedett és öntudatos miliők vallják azt az elvet, hogy itt mindenki egyért és egy mindenkiért. Mert csak igy remélhetünk boldogabb ujesztendőt. A jugoszláv—bolgár tárgyalások, ame­lyek heteken keresztül a nyilvánosság teljes kizárásával folytak, befejeződtek. A belgrádi lapok tegnap félhiyata os je­lentést közöltek, amely megerősíti, hogy a novemberben megkezdett tárgya'ások barátsági, be nem avatkozás! és döntő­bírósági szerződés megkötésére irányul­tak. A szerződés végleges megszöve­gezése fo'yik. Beavatott helyen természe- tesen tudtak ezekről a tárgyalásokról, a félhivatalos jelentés azonban á ta’ában igen nagy feltűnést kelt. A lapok egye­lőre nem fűznek semmi megjegyzést a Az Agence Radio madridi tudósítójá­nak jelentése szerint a spanyol főváros­ban az a hir járja, hogy a i népfront-kor­mány az általa uralt terü'eten rövidesen elrendeli az álta'ánbs mozgósítást. Ä népfront egész sajtója és minden szer- vezete már napok óta sürgeti ezt az in­tézkedést. Eddig azónban a kormány po­litikai észszerüségi okokból nem tett ilyen intézkedést, noha már hetekkel ezelőtt jelezte, hogy elrende l a 18—45 évig terjedő korosztályok férfiainak ál­Az utóbbi időben több panasz hang­zott el a piacihelypénz szedés miatt és különösen azt sérelmezték a piacosok, hogy egyik piacon kevesebbet szednek a kocsik után, mint a másikon. Az elöljáróság tegnapi tanácsülésén foglalkozott a panaszokkal. Az e őijáró- ság a panaszok megszüntetése érdekében úgy határozott, hogy a piaci helypénz- szedőket kioktatja, a szabályrendelet vég Most készült el a szegénygbndozó hi­vatalban az a kimutatás, amelyből ki­tűnik, hogy a község lakossága áldozat­készen kivette részét a karácsonykor ren­dezett segélyezési akcióból és nagy­mennyiségű élelmiszert adott össze a szegények megsegítésére. A kimutatás szerint 489 pengő kész­pénz folyt be. Tüzelőanyagként 800 kg. tűzifát és szenet adományoztak. Élelmiszerek: 17 mázsa liszt, 18 mázsa burgonya, 365 kg, bab, 21 kg. mák, 12 kg. köleskása, 5 kg. rizs, 6.5 kg. lencse, 54 kg. borsó, 2 kg. kukoricaljjszt, 6 kg, tarhonya, 39 ,kg. szalonna, 18 és fél fé hivatalos közléshez. Jugb z'áviának a balkánszövetségi szer­ződés folytán értesítenie kell a többi szerződő á lamot is az uj egyezményről, Sztojadinovijcs erre azt az alkalmat hasz­nálta fel, mikor legutóbb a resíjcai va­dászaton ta'álkozott Tatarescuval. Áras török külügyminiszter vállalta, hogy az athéni kormányt ő értesíti a megkötendő szerződésről. A jugbszláv-bolgár szer­ződés a'apelveit egyébként SztojadJ|no- vics még akkor beszélte meg Bonfs ki­rályai, amikor novemberben Ankarából visszatért. ta'ánbs mozgósítását. Az intézkedés vég­rehajtását azonban ismételten elhalasz­tották. Most, hogy a felkelők uj tárna- dúsát várják, a népfront-kormány mégis végrehajtja az á talánbs mozgósítást. A madridi rádió ismét felszólítottja a főváros polgári lakosságát Madrid el­hagyására, mert minden élelmiszert a harco'ó katonaság számára fognak le­foglalni. A főváros élelmiszerkészlete már úgyszólván kizárólag orosz konzervszál- litmányokból áll. rehajtását szigbruan ellenőrizteti és a piactereken a helypénz árakat kifüggesz­ted feltűnő helyen. Ezzel azután megszűnik az, hogy amíg a gabonapiacon 50 fillért kel’ett egy ko­csi után fizetni, addig a szabályrendele­tet nem jól tudó helypénzszedő a sertés­piacon csak 30 fi iért fizettetett a kocsik után. kg. zsír, 12 kg. kolbász, 12 és fél kg. füstölt hús és hurka, 40 kenyér cca 1125 kg. súlyban, fél kg. sajt, 1 doboz bab- kíiiizerv, 9 és negyed kg. kocka és kris- tálycukbr, 70 kg, vörös és fokhagyma, 50 liter tej, 89 fej káposzta, 195 darab kara- láb, 10 kg. cukorrépa, 6 kg. szilvalek­vár, 2 üveg baracklekvár, 6 kg, gríz, 10 kg. keksz, 116 tojás, 10 kg. alma, ,2 és fél kg. aszalt alma, 6 darab tisztított csirke, 8 kg. kalács, 4 és fél kg.-djjó, 54 narancs, 1 tál kocsonya, 1 kg. só, 22 kg. zöldség, vegyes kávépótlék, 32 darab háziszappan;, ’26 mosószappan. Terményekben 1246 kg. búza, ÚO kg. morzsolt tengeri 35 kg. csöves tengeri, jerkezétt be a községházára. A jószivü emberek adtak még egy li­ter bort, gyermekjátékokat, képesköny­veket is. Bőséges volt az adomány ruhafélék­ben is: 25 használt férfiöltönyt, 4 uj fiuöltönyt, 4 fiukabátot, "3 használt nad­rágot, 7 női felsőruhát, 15 leányka uhát, 6 női ruhaaljt, 7 női blúzt, 11 kötényt, 1 női felsőkabátot, 11 női és férfi kötött mellényt, 14 férfi és fiuinget, 17 gyermek alsónadrágot, 27 női és leányka sapkát, 20 férfi kalapot és sapkát, 9 pár >kez- tyüt, 66 zsebkendőt, 3 nadrágtartót, 2 pár bokavédőt, 5 gyermek kötött ruhát, 4 sálat, 2 fejkendőt, 51 pár harisnyát, 1 pár csizmát, 47 pár férfi és női icipőt és 20 és fél méter női ruhaanyagot ado­mányoztak. A beérkezett adományokból az alábbi mennyiséget osztották karácsonykor kJ a szegényeknek: 8 mázsa liszt, 1550 kg. burgonya, 282 kg. bab, 21 kg. mák, 12 kg. köles, kása, 5 kg. rizs, 6 és fél kg. lencse, 2 kg. kukörica'ijszt, ' [> kg. tarhonya, 39 kg, szalonna, 18 és fél kg. zMr, 11 kg. kblbász, 12 éjs fél kg. füstölt hús és hurka, 17 háziszappan, 24 mosószappan, 1 tál kocsonya, 1 doboz babkonzerv, 36 darab egész kenyér, 50 liter tej, 69 "fej káposzta, 190 kará'áb, 6 kg. szilvalekvár, 2 üveg baracklekvár, 6 kg. gríz, 1 kg. keksz, 116 tojás, 10 kg. alma, 6 drb- fisz titott csirke, 8 kg. kalács, 4 es fél kg. dió, 54 narancs, fél kg. sajt, 1 kg. só, 2.5 kg. aszalt alma, 9 és negyed kg. kocka és kristálycukor és 5000 kg. fa. Itt említjük meg, hogy vitéz dr. Ri- csóy-Uhlarik Béla Békésvármegye főis­pánja a járási főszolgabíróság utján ér­tesítette a község vezetőségét, hogy az ínségesek részére a belügyminiszter 15 mázsa gyöngyárpát (gerslit) utalt ki. A belügyminiszteri adományt is az új­évben, a többi megmaradt természetbeni adománnyal együtt, osztják majd ki a szegényeknek. Horthy kormányzó Frigyes főherceg temetésén Frigyes főherceget január 5-én dél­előtt 11 órakor temetik el a magyaróvári családi kriptába. A gyászszertartást Se- rédi Jusztinián bíboros hercegprímás vég­zi. Nagy katonai gyászpompávai rer zik meg a temetést, amelyen rr=z. Horthy Miklós kormányzó és fel. va'amint a kormánynak Magyar tartózkodó tagjai. A temetésre 5-én különvbnat indul Magyaróvárra. A diplomáciai kar a Kormányzónál A politika újéve csendesnek ígérke­zik. Horthy Miklós kormányzót, szokás szerint újév első napján délben tizen­két órakor fogja üdvözölni a diplomáciai kar. Valamennyi Budapesten akkreditált követ megjelenik az üdvözlésen és az üd­vözlő beszédet a pápai nuncius mondja. Politikai beszédet mond újévkor a román király A román kormány hagyományos szo­kás szerint újévkor felkeresi a királyt, hogy szerencsekivánatait fejezze ki előt­te. A király válaszában politikai meg. jegyzéseket is tesz, amelyek elé politikai körökben rendkívül nagy érdeklődéssel tekintenek, mert nincsen kizárva, hogy azbk belpolitikai vonatkozásban sorsdön­tő jelentőségűek lesznek. WMmAMMMMOMMMMWMMMfMMMrtMMAMMMMMMMMMI Általános mo&Qósitás a spanyol vörösöR területén A népironii a kormány felszólította Madrid lakóssdgdt, Oogy ßagyfa el a fővárost Egyöntetű hely pénzszedést vezetnek be az összes piacokon A piaci szabályrendelet szigorú végrehajtását rendelte el az elöljáróság —«O»— Nagymennyiségű élelmiszert gyűjtöttek össze a község­ben a karácsonyi segélyezési akció során Tizenülmázsa gerslit juttatott a belügyminiszter az orosházi ínségeseknek — Maradt még újév utánra Is a természet­beni adományokból

Next

/
Thumbnails
Contents