Orosházi Friss Hírek, 1937. február (14. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. február 2. Holnap NÉP* műsoros est A Nemze'i Egység orosházi szerveze­te 1937. február hó 3-áu (szerdán) es­te 8 órakor tartja újabb műsoros est­jét a Kisbirtokos Szövetség emeleti nagy­termében. Műsor: 1. Nagy Józsi és ci gányzenekara magyar nótákat játszik. 2 Dobrovszki Pál monológot ad elő. Bartha Ernő tanár az állatfo:galmi sza vatosságról tart előadást. 4. Király Ró zsika magyar dalokat énekel, Nagy Jó zsi és zenekara kísérete mellett Pribék István — Kiss István szerzeményeiből 5. Pribék István dalköltő verseiből ol vas fel. 6. Zatykó Sándor tanár előa dást tart a csemegeszőllő termeléséről 7. Csordás Mihály magyar dalokat éne kel, Nagy Józsi és zenekara kísérete mel lett Pribék István — Kiss István szer. zeményeihől, 8- Szabó Mancika szaval Pribék István verseiből. Reméljük, hogy az igazán gazdag és nívós műsor most Is rekord-közönséget fog odavonzani, mint a múltban. Belépődíj nincs és minden­kit szeretettel meghív a rendezőség. MMMNMMMMMWMWWMMMnM Orosházi Máv. nyugdíjasok bucsnztatása Tegnap este a Máv állomás vendéglő­jében társasvacsorán búcsúztak nyugdíja­zott pályatársaiktól a vasutasok és a község (közönsége. Tizenegy vasutas ment január 1-vel nyugdíjba az orosházi vasutas-családból. Instit<orisz György ál­lomásfőnök megható szavakkal búcsúz­tatta a nyugdíjazottakat, majd Horthy Miklós kormányzóra ürítette poha­rat. — Istók István és Lukács Fü- íöp mbndott köszönetét a nyugalomba- vonultak nevében és köszönte meg Insti- forisznak annyiszor megnyilvánult jóin­dulatát. Orosháza társadalma nevében Kovássy Albert dr. ügyvéd, a Kereske­delmi Csarnok nevében Kardos György üdvözölte a nyugdíjas vasutasokat, Befejeződött Orosházán az állatösszeírás A múlt hónapban kezdődött meg Oros­házán az állatösszeirás, amely közel egy hónapot vett igénybe. Mint értesülünk, 0z összeírás Orosházán úgy a bel, mint ä külterületen teljesen befejeződött és most folyik az összeirólapok összesil- fése. Az állatösszeirási munkálatok feb­ruár közepén, az összesítéssel együtt, teljesen befejeződnek. Az elmúlt évben nagyarányú csökkenést mutatnak az orosházi terményárak Néhány adat az orosházi terményárak alakulásáról Most, liogy néhány hét óta a 20 '.pen­gőt is meghaladja a búza ára mázsán­ként, kezd elterjedni az a téves felfogás, hogy »a gazdát nem kell félteni, minden adósságát ki tudja fizetni s tele van ja ládafia pénzzel, azzal a pénzzel, amit a búzájáért kapott.« Ez a felfogás járványszerüen kezd ter­jedni és éppen ezért tájékoztatóul szük­ségesnek láttuk a gabonaárak alakulá­sáról néhány adatot felsorolni, előre bo- csájtva azt, hogy a januári, hirtelenül bekövetkezett áremelkedésen alig egy-két gazdának vblt haszna. Ugyanis a gaz­dák, akik az elmúlt évek rossz termése következtében teljesen el voltak adósod­va, aratás után mindjárt eladták búzáju­kat és ebből az összegből a nagyon fel­szaporodott adótartozásukat egyenlítették ki. Júliusban és augusztusban adta el a gazdák zöme a búzáját, amikor még a búza ára alig haladta meg a 15—15.50 pengőt. A búza ára az 1936 év folyamán így alakult: januárban 18.55, februárban 18.30, márciusban 17.70, áprilisban 16.55, májusban 15.50, júniusban 14.20, július­ban 13.80, augusztusban 14.—, szeptem­berben 14.50, októberben 17.20, novem­berben 17.50, december pedig 18.— pen- gő volt a búza ára. Egy év alatt tehát a búza ára semmit sem emelkedett, sőt az évközbeni 4.— pengős 'árcsökkenést de­cemberre sem hozta be. A búzán kívül ugyanez a helyzet az árpánál, sőt itt rosszabb. Ugyanis 193b januárban az árpa ára 16.30 pengő Volt. Augusztusra ez lembrzsolódott 8.70 pen­gőre s a szeptemberben kezdődő lassú árjavulás csak 13.10 pengőre javította meg az árat. A zabnál sem volt különben. Január­ban 16.30 volt mázsánként az orosházi piacon az ára, amely augusztusra 11.20 pengőig mbrzsolódott le és decemberre csak 14.50 pengőre emelkedett. A tengerinél sem lehet beszélni jobb helyzetről. Az 1936 év januárjában a mjbr zsblt tengeri középára Orosházán 15.80 pengő volt. Az árak havonta fél pengő­vel csökkentek s decemberben Orosházán a morzsolt tengeri ára mázsánként nem haladta meg a 9 pengőt. Az évi átlagárak a következők voltak: bu/a: 16.40, árpa 13.10, zab 14.80, csö­ves tengeri 6.70, szemes tengeri 12.60 pengő mázsánként. Ezekhez az adatokhoz nem sok hozzá­fűznivalónk van. Beszélnek ezek ma­guktól is és bizonyítják, hogy az ár­emelkedésen nem a gazda, hanem a spe­kuláció nyert busás, jókora összegeket. A békésmegyei aszaltszilva édesebb a boszniainál A magyar aszalványok tisztábbak, mint a jugoszláv aszalt szilva A közvetítő kereskedelemnek régi k;- fogása a magyar aszaltszilvával szemben, hogy az nemcsak külső nagyság, hanem belső tartalom tekintetében is rosszabb a jugoszláv, illetve a -boszniai aszalvá- nybknál. Ennek a kérdésnek megvizsgálása és eldöntése elsőrendű érdeke minden gyü­mölcstermelőnek, mert a jövő fejlődési lehetősége függ ettől. A kérdés eldöntésére vármegyénk alis­pánja kezdeményezésére a békéscsabai vegykisérleti áj lomás álami támogatas­sál a múlt év folyamán — mint í meg­írtuk — a különböző községekből szil­vamintákat gyűjtöttek összié és egeket APOLIO nOZGO TELEFONSZÁM 9. Február 2-án kedden fél 8 órakor RENDKÍVÜLI FILM! RENDKÍVÜLI ELŐADÁS! Az előadást csak felnőttek nézhetik megl Keddi előadás fél 8-kor CSAK FÉRFIAKNAK ! Ellenség a vérben Ez a film szemléiletöen mutatja meg, hogy egy meggondolatlan csók milyen súlyos következményekkel járhat. A film a zürichi egyetem orvosta.iárainak közreműködésével készült. BŰVÖS LÁMPA Pimpi razfilm. Az ördög bibliája Egy szenvedélyes kártyás története. Amerikai kalandorfilm. Rendezte : ALLAN DWAN. — Főszereplők: EDMUND LOWE és CLAIRE TREVOR. Kedvezményes helyárak! Február 3 án szerdán fél 9 órakor Február 4-én csütörtökön 7 és 9 órakor MAGYAR HÍRADÓ PARAMOUNT V1LÁGHIRADÓ GYEREKEK A TILOSBAN burleszk vigj. Fősz.: A mi bandánk. ftUDIOSZKÓP magyarul beszélő legújabb plasztikus filmcsoda­CiGÁNYBECSÜLET Kacagtató, zenés, vig történet. — Főszereplők: Stan Laurel és Olivér Hardi STAN és PAN. Kedvezményes helyárak 1 hogy a magyar aszalványok tisztábbak, kevesebb szennyező anyagot tartalmaz­nak, mint a bbsznia'ak. Külső tekinte­tében azonban a békéjmegyei szilvák a boszniai alatt maradnak, mert általános­ságban kisebbek, apróbbak. De végeredményben ez a kisebbik baj, mert hisz megfelelő kiválasztással a nagy sagíjt növelni tudjuk. Viszont, ha a belső tartalom lenne gyengébb, akkor ezen már sokkal nehezebb lenne segíteni. Ezek a vizsgálatok ez évben is foly­tatódnak, mert ahoz, hogy végleges és pontos megállapításokat és eredményeket tudjunk kapni, egy vizsgálat nem tel­jesen elegendő. MMWMM Bikavásár Monoroo Vasárnap megtartották a bika vásárt Monoron, ame’ynek eredménye a követ­kező: Sitkéi János Held 260,6 pirostarka 6 hónapos bikáját 375 pengőn megvette 0 mezőtúri legeltetési társulat, Szolnok- vármegye. Apbczki Mihály Gyémánt pi- rbstarka 6 hónapos bikáját 300 pen­gőért megvette a mezőtúri legeltetési tár­sulat, Szolnok vármegye, Ravasz Ferenc Held 546/6 piijostarka 6 hónapos bi­káját 500 pengőért megvette a mező­túri legeltetési társulat, Szolnok várme­gye. Csíki István Held pirostarka 17 hó­napos bikáját 630 pengőért megvette a mezőtiuri legeltetés i‘á sula.t Szb'nok vár­megye. Győri Jánbs Bolond 267/5 pi- fbstarka 9 hónapos bikáját 680 pengőért megvette Füzesabonyi legeltetési társu- lat, Heves vármegye. Sülé János Brassó 71/5 pirostarka 19 hónapos bikáját 750 pengőért megvette a demjéni legeltetési társulat, Hevesvármegye. Szabó Lajos Győző 598/5 pirostarka 16 hónapos bi­káját 750 pengőért megvette a káli le­geltetési társulat, Hevesvármegye. Csor- vási uradalom Riporter 61/4 B. S. 13 27 hónapos telivér szimmentáli bikáját 1000 pengőért megvette a kbmpolti legel­tetési társulat, Hevesvármegye. Csorvási Uradalom Robur 92/4 B. S. 13. piros­tarka 27 hónapos bikáját 800 P. megvette kompolti legeltetési társulat, He vés vár­megye. Árpádhalmi uradalom Linkafia 87 5 B. S 9- 20 hónapos pirostarka / bi­káját 870 pengőért megvette a mező- tárkányi legeltetési társulat Hevesvár­megye. Árpádhalmi uradalom Maczafia 96/5. B. S. 9. 23 hónapos pirostarka bikáját 850 pengőért megvette a füzes­gyarmati legeltetési társulat, Hevesvár­megye. Árpádhalmi uradalom Árva fia 88/5. B. S. 6. 15 hónapos pirostarka bikáját megvette 830 pengőért a füzes­gyarmati legeltetési társulat Hevesvárm. Az elmúlt évben jó termésről beszél­itek s egyesek tudnivélték, hogy az oros­házi határban rekordtermést arattak a gazdák. Most készültek el a kimuta­tások az elmúlt évi átlagtermésről és ezek az adatok éppen nem azt mutatják, hogy a gazdákat a bő termés miatti iri­gy élni lehetne. Búzánál az átlagtermés kát. holdan­ként, a kataszteri tiszta jövedelmet véve a szántóknál figyelembe, 5—10 mázsa között mozgott. Az árpánál az átlagtermés 7—12, a VégrefJ ajtóit Ale fttosszkvdban a 13 Halálos Ítéletet Trockij fantasztikus hazugságnak minősíti a „beismerő" vallomásokat A második trockista bünper tizenhá- rbm halálra ítélt vádlottját Moszkvában kivégezték. A kivégzés időpontját nem közölték a nyilvánossággal és csak az agybnlövetés megtörténtét jelentették be rövid hivatalos közlemény formájában. A halálos ítéleteket egy órával a kegye ini| kérvény elutasítása után végrehajtották. A Mexikóban tartózkodó Trockij kije­lentette, hogy hajlandó nemzetközi vizs­gálóbizottság rendelkezésére bocsátani a- zbkat a bizonyítékait, amelyekből kitű­nik, hbgy a moszkvai perben elhangzott beismerő vallomások fantasztikus hazug­ságok. Élete legnagyobb feladatának te­kinti, hogy a világ közvéleménye elé ál­lítsa azokat az igazi bűnösöket, akik a moszkvai színjátékot rendezték. A Vol Ezen filmben f rok világhiress Bűn és bünhőc lelem, Inkisino: replői és Vera caise tagja. Ez lágsi'kerre a ' ben felvonul a francia pikántéi párosulva, az < dalmával s fant pétervári élet a titokzatos as Ezen film nem gyal, Páriában Budapesten bőm Mozgó zóna he! előadásnak szel gösitanak a leg: vbodi elegánciá' gyár filmre: a Ezen uj magyar időben mutatja 1 más újítással i; vés látogatóköz' Nátháié; Rohamosan te a román fővárt ken is. Az össze zárták, a hivat hogy a hivatal fertőtlenitsék. Nőiszi taniolyai Vasárnap déli meg a Tanbnc vábbképző tanfo amit az iparügy az brosh'ázi nő oktatója Hajdú bómester, szakb mbn résztvettek bői a ruhákból, ben a tanfolyar telt s a kiállít körében igen na ünnepségen Gub elnök tartalmas folyamnak a n jelentőségét, H< nbnciskolai igaz nemes törekvése testület elnökség szervezésével dei a támogatást, an folyamok megtar ga István iparte lyam nevében m' József előadónál, majd 'átadott ne ór,át, amivel a ta ték meg mesteri résztveft Kornea testület nőiszabó nöke. Szentesen tanfolyam, az i ruházati szakosz gát. A Míssissi az uj Kairo és Memj ahol az Ohio a éjszaka gátszak: még mindenki a nan épített szüks s hogy nem kell gyének elöntésé; sereg mérnökein már tíz napja db! sitésén a munkái Tiptonville mellel is besz.akitbtta a ömlő viz több i ságban árasztótt£ építésnél dolgoz' tak elmenekülni elől. részben nyers, részben pedig aszalt ál­lapotbán vegyvizsgíálacnak vetette alá. Hogy pedig a boszniai szilvával az ősz szehasonlilás is megtörténhessen, beszer­zett a Gyümölcstermelők Országos Egye­sülete utján eredeti boszniai szilvaaszal­ván yt. A vizsgálatok most készültek el és azzal az örvendetes eredménnyel végződ­tek, hogy a békésmegyei szilvák és aszal ványok általánosságban nagyobb cukor- tartalmuak a boszniaiaknál. Ez pedig azt jelenti, hogy a békésmegyei szilvák éde­sebbek, tehát fogyasztásra még alkalma­sabbak és jobbak. De ugyanekkor az is megállapítható, Átlagtermés katasxtrdlis Holdanként Orosßdxdn Öt—fiz mázsás volt az elmúlt évben a búzatermés zabnál 3—7 mázsa között Volt. Csöves­tengeri a legrosszabb minőségű földön 10, a legjobb minőségű szántón 22 má­zsa termett. Morzsolt tengeri 6—14 és fél mázsa volt. Takarmányrépa 100—220 mázsa ter­mett, mig cukorrépából 75—120 mázsát szedtek ki katasztrális holdanként. A legrosszabb minőségű föld katasz­teri tiszta jövedelméül az 5—9, miig a leg­jobb minőségű földnél a 20 koronán, fe­lüli kataszteri Esztajövedelmet vették ala­pul.

Next

/
Thumbnails
Contents