Orosházi Friss Hírek, 1937. február (14. évfolyam, 26-48. szám)

1937-02-02 / 26. szám

1937. február 2. OROSHÁZI FRISS HÍREK 3 ajósa a francia sztá­ré Blanchar: a es Vanel a Fé- giszkhán fősze. Comédie Fran- ryüttes vitte vi- jósát. A filing íumor, a finom las szerelemmel bánatával, fáj- .1, a cári Szent- is szépségeivel; ró szerelmével, ipos témát tár- vblt műsoron, íratott. A Korzó matatja be, ezen dvezményre jo- nagyobb Holiy- mdezett uj ma. js kisasszonyra. Sudapesttel egy- ilkalornmal még »gja lepni ked- Kprzó Mozgr. írestben ithaláz nemcsak nem a kömyé- it egy hétre be­idig két napra, geket alaposan iterek finnepe iákor tartották in annak a to- záróünnepélyét, :r engedélyezett ik s amelynek udapesti nőisza- lt. A tanfolya- rendeztek azok a mintamühely- alatt elkészitet- hölgyközönség e volt. A záró- tor ipartestületi í méltatta a tan arra gyakorolt jyula iparosta- 'tatta azokat a lyeket az Ipar­folyamok meg­ás megköszönte elnökség a tan- etővé teszi. Var [elnök a tanfo- jszönetet Hajdú gos munkájáért, emekmivü álló- növendékei lep- ünnepi aktuson a szentesi ipar- cosztályának el­zárni a hasonló :n az orosházi cépviselteti ma­itszakította álakat sok között, ott, ppibe torkollik, térit. Vasárnap hogy az ujon- áttörhetetlenek i Missisippi Völ- amerikái had- /itása mellett i töltés megerő- , vasárnap este isippi arja még- dőgátat. A be- méter magas­ildeket. A gát­asok álig tud- lanul betörő ár HÍREK — Az Orosházi Friss Hirek legközelebbi száma a mai ünnep miatt csütörtökön reggel, a rendes időben jelenik meg. — Az uj sajtófőnök átvette hivatalát. Rákóczy Imre miniszteri tanácsos, akit — mint ismeretes — Darányi Kálmán miniszterelnök a múlt hét elején megbí­zott a miniszterelnökségi sajtóosztály ve­zetésével, átvette hivatalát. A sajtóosz­tály tisztviselőkara elbúcsúzott Mikecz Ödön belügyi államtitkártól, aki több mint egy évig működött a sajtóosztály élén, majd Rákóczy Imrét üdvözölte uj hivatali minőségében. — Tavaszi örszágos vásár Orosházán. A tavaszi országos vásárt Orosházán már citus 3, 4 és 5-én tartják meg. Március '3-áti a sertés, 4Jén a marha és 5-én a ki­rakodó vásár lesz. — Ezeni a héten a Kertész-patika tart éjjeli szolgálatot. — Megmart a kutya egy asszonyt, még egy gyermeket. Tegnap a' Vajda-utca egyik háznál a házőrzjo kutya megmart egy asszonyt, meg egy fiút. Az asszony már orvosi segélyben részesült, a fiú csak ma kerül orvoshoz. — A ruházati szakosztály bálja. Az orosházi Ipartestület ruházati szakosz­tálya vasárnap esti batyubálja kitünően sikerült. A bálon mintegy 700 főnyi tö­meg vett részt, a rendezőségnek dicsé­retére válik, hogy ekkora tömeg rész­vétele mellett sem volt semmi zavaró momentum és semmi panasz. Tökélete­sen sikerült batyubál volt, amelyre hosz- szu ideig emlékeznek azok, akik meg­jelentek. A most meginduló uj sorsjátékra megbízható Ügynököket maximális jutalékkal keres elsőrangú cég. — Ajánlatokat referenciákkal BUDAPEST 62. FIÓK 45. kérünk- Vasúti bérlettel előnyben! — Kőbior kutya helyett agyonlőtt egy kisfiút. Kecskemétről! 1 jelentik: Simoni Elek földmives tegnap délután három társával vadászni ment a Kecskemét mel­letti Urihegy vidékére. Vadászat után bementek a Szakonyi-féle tanyára, ahol egyideig boroztak. Már sötét volt, ami­kor a tanyáról eltávoztak. A tanya ka­puja előtt egy kóbor eb támadta őket, mire Simon Elek elővette a vadász- pUskáját és rálőtt a kutyára. A Sötétben azonban oly szerencsétlenül célzott, hogy a velük lévő kis nyolcéves Szakonyi Je­nőt hasba találta. A kisfiút kórházba szállították, de még útközben meghalt. — Istállói szállásán fagyott meg egy volt jegyző. Keszthelyről jelentik: Keszt­helyen az egyik vendéglő istállójában megfagyva, holtan találták Bruckner Je­nőt. Apró háztartási tárgyakat szokott árusítani, községről községre vándorolt. Valamikor jegyző volt. — Napionként 170 vasúti szerencsétlen­ség Oroszországban. Varsóból jelentik: A szovjetorosz közlekedésügyi népbiztos je­lentése szerint Szbvjetoroszországban äz elmúlt 1936-ban 62.000 vasúti szeren­csétlenség történt. Ez naponként 170 vasúti szerencsétlenséget jelent. — Bármely percben összéíomjolhat Árva vára, A Nedelny List jelenti, hogy Árva várát az összeomlás veszélye fenyegeti. A lap szerint a vár alsó részén i talajvíz következtében földcsuszamlás veszélye jelentkezik. — Befagytak a kutak, — hat ház porrá égett. Szentgál községben az elmúlt éj­szaka kigyulladt Domonkos János háza, de mire a tűzoltók megérkeztek, már há- rjom szomszédos ház is lángokban állt. Oltásra gondolni sem lehetett, mert a kutak befagytak, úgyhogy reggelre hat ház pórrá égett. A kár igen, nagy. ■ Alulírottak a fájdalomtól mélyen su]tott szívvel tudatjuk, hogy a fe­lejthetetlen hitvestárs, szerető és gondos édesanya, nagyanya, anyós, testvér sógornő és rokon Kovács Jánosné szül. Győri Éva január 31-én délután 4 órakor életének 51-ik, boldog házasságának 30-ik évében hosszas és súlyos szenvedés után elhunyt. Drága halottunk földi hamvait folyó hó 2-án délután fél 3 órakor áldatjuk meg az evang. egyház szertartása szerint a IV. Lehel utca 15 sz. gyászhaznái és utána a fel végi temetőbe kísérjük őrök nyugalomra. Orosháza. 1937. február 1-én. Kovács János férje, Kovács Ferenc és neje Németh Etelka, Kovács János, Kovács Sándor és neje Sonkolyos Lidia, Kovács Mariska és férje Tóth Imre és családjuk; gyermekei, menyei, veje és unokája Kiss Bertalan Utódai Első Orosházi Disztemetkezési Intézet. Tél. 53. Megalakult az orosházi Lég­oltalmi Liga Háború esetén várható légitámadások­kal szemben minden államnak igen fon tos feladatát képezi a polgári lakosság biztonságának és anyagi javainak lehető teljes megóvása. Ezért a magyar törvényhozás által leg­utóbb alkotott légvédelmi törvény Igen fontos rendelkezéseket tartalmaz a pol­gári lakosság u. n. légoltalmára vonat­kozólag. A légollalom társadalmi megszervezé­se érdekében a törvény végrehajtási uta­sítása minden nagyobb községben Lég­oltalmi Liga megalakítását írja elő. Ebből a célból hívta össze dr. Kiss László járási főszolgabíró január 28-ára az orosházi társadalmi egyesületek ve­zetőit. v A nagy érdeklődéssel várt alakuló ü és a meghívottak teljes számú részvétele mellett folyt le. Dr. Kiss László főszblgabiró hosszabb beszédben méltatta a Légoltalmi Liga megalakulásának szükségességét. Kifejtette, hogy amig a légi támadá­sokkal szemben aktive légvédelmi és légi erőink hivatottak szembeszállni, ad­dig a légi támadások hatásának csökken­tese a légoltalom feladatát képezi. Ezt a passzív tevékenységet egyrészt a polgári hatóságok, másrészt maga a polgári társadalom hivatott elvégezni. A hatóságok tevékenysége a közületekre és középületekre vonatkozik. A polgári társadalom Légoltalmi Ligába tömörülve a lakosság önvédelmét szervezi meg és a szükséges felvilágosító és oktató mun­kával készül fel. Orosháza közönsége legnagyobb részt az itteni társadalmi egyesületekbe tö­mörült — mondotta dr. Kiss főszolga­bíró — indokolt tehát, hogy a Légol­talmi Liga megszervezése azokon ke­resztül történjék. Kérte ezért a megjelent egyesületi el­nököket, högy egyrészt a Liga megala­kulását mondják ki, másrészt az ahhoz való csatlakozást saját egyesületükben szorgalmazzák. A megjelentek osztatlan helyeslése közben mondotta ki ezután dr. Kiss főszblgabiró a Légoltalmi Liga mega­lakulását és a következő tisztikar meg­választását: Elnök: Hézer Béla, ügyvezető elnök, dr. Dolch Sándor, alelnök; vitéz Sz. Szabó Sándor, titkár: dr. Balás Ambrus, jegyző: dr. Fekete Zoltán. A 20 tagú választmányban a legna­gyobb orosházi társadalmi egyesületek vannak képviselve egy-egy taggal: Tagjai lettek a választmánynak: Balás Béla, dr. Tafler Elek, Gubicza Sándor, Kovács Lajos, Krausz Géza, Gondos József, Kabódi Bálint, Gabnai István, Zalai Bálint, Holecska Gyula, dr. Torkos Béla, dr. Sándor Béla, In- stitorisz György, dr. Szemenyei Bálint, Nagy Lajos, Győrke Ilona, Alexay Julia, Altoőder Imréné, dr. Várally L.enke, Ra­vasz Gizella dr. —«o»— Korsó Mfosgó Grőf [{Széchenyi M I k I 9 s ■ t é r 6, tz. Telefon 18. Február 3 án szerdán 7 és 9 órakor Február 4 én csütörtökön 7 és 9 órakor HUJ-HUJ-HAJRÁ magyar sportfilm konferál Piuhár István A legnagyobb francia film, orosz miliőben. A Volga hajósa Főszereplői a francia filmek hírességei PIERRE BLAUCHOR a Bűn és Bün- hődés főszereplője CHARLES VANEL a Félelem főszereplője INKISINOFF a Dzsingiszkhán főszereplője. ZÓNAHELYÁRAK, Ezen vi'ághirü film szelvényei zínahelyárra érvényesek a legszebb magyar filmre A MÉLTÓSÁGOS KISASSZONY-ra Február 5-én pénteken fél 9 órakor Február 7-én vasárnap 3—5—7—9, MAGYAR HÍRADÓ Budapest szenzációja, vidéken Orosházán először a legszebb, leg­nagyobb Hollwoody elegánciával megrendezett MAGYAR FILM! Máltéságss Kisasszony Rendezte: Balogh Béla. Főszereplők: Csortos Gyula, Szeleczky Zita, Fülöp Magda, Dajbukát Hona, Bilicsy Tivadar, Uray Tibor, Básthy Lnjo3, Berky Lili, Mály Gérő, Dévényi Gyuri, Rendes helyárak: A Vol^a hajósa szelvénye kedvezményes. Február 6-an szombiton 7—9 órakor Február 8-án hétfőn 7—9 órakor HAVAY ÉLET kulturfilm Rendes he'yárak: Páholyok 1 P, Fenntartott hely 90 fill. Zsöllye 80 fill., Támlásszék 70 fill, Zártszék 50 fill., Körszék 30 fillér Zóna helyérak: Páholyok 70 fiit., Fenntartott hely 60, Zöllye 50 fill., Támlásszék 40 fill-, Zártszék 30 fillér. Körszék 20 fii ér. — Makacs székrekedés, vastagbélkata­rus, puffadás, vértódulás, anyagcsereza­varok, sárgaság, aranyeres csomók, csi- pőfájás eseteiben a természete# »Ferenc József« keserüviz — reggel és este egy-egy kis pohárral bevéve — rendkívül becses háziszer. Klinikai meg­figyelések tanúsága szerint a Ferenc József viz még ingerlékeny be- lü betegeknél is gyorsan, biztosan £s enyhén hat, úgy, hogy spasticus obsti- pationál is alkalmazható. 40. — a MEGGONDOLATLAN CSŐK és ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI. Erröl * kényes témáról szól az az érdekes fiing mely a svájci Orvosi egyetem felügyeltje a'atí készült és külön kerül vetítésre fér­fiak és külön a nők részére, ELLENSÉG A VÉRBEN cirrtefo ma az »APOLLO« moziban. EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK, irrigátorok, gummicső, vatta, kötsze­rek, fecskendők, óvszerek, gyógy- szappanok, lábsó, lábzsir, tyukszem- irtó legolcsóbb áron kapható a Bérezi illatszertárban. (Korzó Moz­gó jegyeire árkedvezmény.) — Temesváry Ferenc dr. az uj mező- herényi főjegyző. Mezőberény képviselő­testülete szombaton délelőtt kilenc órai kezdettel tartotta tisztújító gyűlését, a* melyen Marshall Ferenc dr. főszolgabí­ró elnökölt. A közgyűlés névszerinti sza­vazással egyhangúlag Temesváry Ferenc dr. vfolt békéssámsoni jegyzőt választot­ta meg uj főjegyzőjéül. A választás után Marshall Ferenc dr. főszölgabiró szí­vélyes hangon üdvözölte az uj főjegyzőt. A község lakossága is nagy bizakodás­sal tekint az uj főjegyző munkássága elé. Rógi „Tolnai Világlapja" Délibáb és Színházi Élet olcsó árért kapható Demartsík kfioyvfizletében. — Az »APOLLO« miozi tegnapi előadá­son bemutatott kulturfilm »ELLENSÉG A VÉRBEN« a felvilágosítás diadala, Bz Egészséges család, uj, erőteljes ifjúság. — A bélben keletkező mérgek által (okozott rosszullétnél egy-két pohár ter­mészetes »Ferenc József» keserüvijz, gyors és alapos bélkiüritő hatásánál fog­va, a legjobb szolgálatot teszi. 50g — Tizenkilenc ké szurással megölte Ve- télytársát. Halálos féltékenységi dráma történt vasárnap Dusnok községben. Ho- doványi János 19 éves fiatalember együtt mulatozott több társával. Mulatozás köz­ben észrevette, hogy vetélytársai is meg­jelentek a korcsmában. Kést rántva, neki rohant Pera Jánosnak, egy 18 éves fia­talembernek és tizenkilencszer döfött be­le késével. Pera János hamarosan elvér­zett. A szurkálót letartóztatták. — Az uj 'osztrák kövét átvette hivata­lát. Schmidt Henrik belgrádi osztrák kö­vetet varsói követté nevezték ki. A kö­vet már bucsuláfogatást tett Sztojadino- vics miniszterelnöknél. Hoffinger dr. var­sói osztrák követet, mint ismeretes, a szövetségi kormány már néhány hónap­pal ezelőtt visszarendelte Bécsbe, ahol a külügyminisztérium politikai osztályá­nak vezetését vette át. Elasztikus bélyegzők A valódi zöld anyaggal és preparátummal már nálam is kapható. — Régi bé­lyegzőjét a helyszínen át­alakíttatom. Ara négyzelcentiméferenkínf 5 fillér Demcarisilc bélyegző-üzeme.

Next

/
Thumbnails
Contents