Orosházi Friss Hírek, 1937. április (14. évfolyam, 72-97. szám)

1937-04-01 / 72. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. április 1. 1937. április 1. OROSHÁZI FRISS HÍREK 5 Hétfőn megkezdőd a belvizlevezető bonumi csatorna építése Befejeződött tegnap a helyszíni, engedélyezési tárgyalás — A földtulajdonosak majdnem kivétel nélkül díjtalanul engedték át földjük ogyrészét A községi mérnöki hivatalban kell jelentkezni az orosházi munkásoknak A község belvizeinek levezetése és a község csatornázásának ügye annyira haladt előre, hogy a napok­ban, hétfőn megkezdődnek a mun­kálatok. A tegnapi nap folyamán azokkal a földtulajdonosokkal folyt tárgyalás, akiknek földjén keresztül vezet a csatorna és igy ezeknek föld­jeik egyrészét át kellett, hogy en­gedjék a csatorna építés céljaira. A tárgyalásokat hatvan érdekelt­tel tegnap tartották meg a község­háza tanácstermében. Az alispán kép viseletében Bakos József dr. vár­megyei II. főjegyző vezette le a tár­gyalásokat, a községet Bulla Sándor dr. községi főjegyző és Kovács La­jos kö. ségi mérnök, a Máv. szegedi osztálymémökségét Schaffer Gyula műszaki tanácsos, a hódmezővásár­helyi osztálymérnökséget vitéz Im­re János mérnök, a gyulai államépi- tészeti hivatalt Nagy Dezső mérnök, a Körös-Tisza-Maros Ármentesitő Társulatot Palasovszky János kor­mányfőtanácsos, igazgató főmérnök és Benes Gyula szakaszfőmérnök képviselte. Az orosházi járási főszol­gabíró képviseletében Forgách Bé­la tb. főszolgabiró, a hódmezővásár­helyi kultúrmérnöki hivatal kép­viseletében Deli Sándor főmérnök, Hódmezővásárhely város képvisele­tében pedig dr. Csáky Lajos h. pol­gármester és Méray Sándor műszaki tanácsos jelent meg. A megidézett hatvan csatornamen­ti földtulajdonos majdnem kivétel nélkül hozzájárult ahoz, hogy föld­jéből a szükséges pár négyszögölet minden ellenszolgáltatás nélkül igény bevegyék, csupán azt kötötték ki, hogy földjeikre átvezető áteresztő­ket köteles a község építeni. Az a néhány gazda, aki földjéért megvál­tást kért, messzebbmenő előzékenységet tanú­sította és magára vállalta két áteresz tő építését. A 2400 pengős építési költség­ből a községnek mindössze 350 pengőt kell magára vállalnia. A tárgyalások befejezése előtt Csáky Lajos dr. vásárhelyi h. pol­gármester ki akarta kötni, hogy a munkálatoknál, mivel az a vásárhelyi határba is áthúzódik, vásárhelyi mun kásokat is alkalmazzanak. Ez ellen azonban Bulla Sándor dr. községi főjegyző erélyesen és nyomatékosán felszólalt és kijelentette, hogy a munkálatok­nál csak orosházi munkanélküli jut­hat keresethez, mert a földművelés­ügyi miniszter intenciója az volt, hogy ennél a munkánál az orosházi ínségesek, munkanélküliek kereshes­sék meg a mezőgazdasági munkála­Az OMGE üzemi és számtartási szakosztálya úgy határozott, hogy felkarolja a miezőgazdasági üzemi ta­nácsadás kérdését, mert ezzel is elő akarja segíteni a gazdák megfelelő céltudatos és okszerű munkáját. E munka megszervezésére és beállítá­sára mintajárást szemel ki, hogy a mezőgazdasági üzemi tanács­adás áldásos hatását minden tok megindulásáig szükséges össze­geket. A tárgyalások azzal fejeződtek be, hogy '“ a munkálatok hétfőn egyelőre 50 munkással megindulnak és annál csak orosházi munkanél­külit alkalmaznak. Az orosházi munkásoknak a községi mér­nöki hivatalban kell munkára jelentkezni. A következő hetek­ben egyre több és több mun­kást vesznek fel, úgyhogy min-' den dolgozni akaró munkást ke­resethez juttatnak a csatorna^ építésnél. A csatornaépítés munkálatai a köz ségnek összesen négyezer pengőjébe kerülnek azon a tízezer pengőn kí­vül, amelyet a földmivelésügyi mi­niszter folyósított. nagy tiszta hozamot a gazda a le­hető legnagyobb nyershozam mel­lett érje el. Egyelőre nem gondol az OMGE ezzel a mezőgazdaság nagyarányú fejlesztésére, hanem csak arra, hogy az adott viszonyok kö­zött és az adott helyzetben £a mintajárás gazdái a tanács­iadás alapján a legjobb ered-í ményt érjék el. A mezőgazdasági üzemi tanács­adás külföldön már nagyon elter­jedt és szép eredményt ért el. Ná­lunk is megvan az akarat és a jó­szándék nemcsak a nagyüzemek és középüzemek, hanem a kisüzemek tulajdonosaiban is. Az eredmények is megfelelők. Ezt mutatta a mos­tani mezőgazdasági kiállítás ered­ménye is. A mezőgazdasági üzemi tanácsadás célja az, hogy ezt a szép eredményt a magyar gazdák minél nagyobb haszonnal érhessék el. Meg akarják tanítani a magyar gazdát, hogy cenzúrával, papirossal kezében gazdálkodjék, mint a svájci gazda. A létesítendő mintajárás több évi ta­pasztalata fogja megmutatni, hogy fejlesszék ezt a munkát tovább Bevezettem a legmodernebb kombinált bulorok készítését és elösacobdMc bútorozásait, úgyszintén a ré­gi bútorok modernizálását. Nagy súlyt fektetek a formás és praktikus épületmunkák készítésére is. Raktáron tartok egyszerű és olcsó épület és butormunkákat A közönség nb. támogatása elle­nében már előre is biztosítom a legjobb munkámról és legolcsóbb áraimról. Helyi gépüzem 1 Gyors kiszolgálás HAJDÚ PÁL asztalos Zombai-u. 11 tekintetben kipróbálhassa. Ennek a mintajárásnak kell meg­mutatnia, hogy az adott viszonyok­nak megfelelő üzemi tanácsadással hogyan érhetik el a gazdák a lehető nagy nyershozam mellett a legked­vezőbb eredményt. Közgazdasági szempontból igen fontos, hogy a SZKBHMHBHmaHaHH Apollo Mozgó TELEFONSZÁM 9. Április 1-én csütörtökön 7—9 órakor MAGYAR HÍRADÓ PARAMOUNT VILÁGHIRADÓ Közkívánatra újra bemutatjuk L1L DAGOVER tüneményes alakítását A negyvenéves asszony Társadalmi filmregény Rendezte: Reinhold Schüazel. — Főszerepük : L1L DAGOVER, Sabine Peters, Geraldine Katt, Karl Schönböck. Kedvezményes helyárak Április 2-án pénteken fél 9 órakor ÁpriÜ3 3-án szombaton 7 és 9 órakor Április 4-én vasárnap 3—5—7—9 órakor Április 5-én hétfőn 7 és 9 órakor FOX VILÁGHIRADÓ A JÁTÉKBOLT Pimpi rajzfilm. Budapesttel egyidőben a legújabb nagysikerű magyar film! Rád bízom a feleségem Énekes,^zenés, táncos vígjáték. Irta és rendezte: Vaszary János, Z>ne: Haidu Imre. Főszereplők: Erdélyi Mid, Páger Antal, Kőmtr Juliska, Bilicsi Tivadar Pethes Sándor, Hajmássy Miklós, Vaszary Piri, Ajtay Andor. Rendes helyárak Szelvények étvényesek. Rendes helyárak. Kedvezményes helyárak: He'yárak: Erkély és páholyszék 1 P, Helyárak: Erkély és páholyszék 70, I. hely 90, — II. hely 70, —III. hely I. hely 60, — II. hely 50, — III. hely 50, — IV. hely 30'fillér. 30, — IV. hely 20 fillér. HnMBBMnnt»m»mnguMNaaBHUBNHHguHaGBMNHaHHn a kataszteri tisztajövedelem öt­venszeresét kapja az igénybevett terület után. Az érdekeltek mindegyikével si­került megegyezést létesíteni s igy erről a részről akadálya a csatorna­építésnek nincs. A Máv. a tárgyalások során a légi­Mezőgazdasági üzemi tanácsadás és mintajárás Az OMGE terve a magyar gazdák érdekében Csemegeszőlő­oltvány, gyökeres hazai szőiővessző és szamóca-palánta a legkiválóbb fajtákból beszerezhető a ZATYKÓ faiskolában Huba-u. 6. Takarmány-cukorrépa minden mennyiségben kapható. Szakosztílykizl értekez­let az orosházi tananc- versenyrtti Az Orosháza és Vidéke Ipartes­tület szakosztályai között élénk meg­beszélés tárgyát képezte az az ötlet, hogy az orosházi iparostamoncokkal munkaversenyt kellene rendezni s ezzel serkenteni a legifjabb iparos (nemzedéket a szakmai ismeretek mi­nél tökéletesebb elsajátítására és munkára. Tiz évvel ezelőtt volt leg­utóbb ilyen verseny, azóta a gazda­sági viszonyok nem adtak módot a verseny megrendezésére. A verseny­nek akkor óriási sikere és jelentős eredménye volt, a tanoncok a leg­teljesebb komolysággal készültek a versenyre s az Ipartestület az első- dijasokat tanulmányútra vitte na­gyobb ipartelepekre. A mostani esz­tendő tanoncversenyét a tanoncok iskolai szünete előtt rendeznék meg, — legalábbis ez az álláspont alakult ki azon az értekezleten, amit a szak­osztályok elnökségei kedden este tar tottak az Ipartestületben. A verseny eredményéből tanoncmunka- és rajz- kiállitást rendezne az Ipartestület, természetesen, az egész előkészítő munkában jelentős rész jutna az Ipa­rostanonciskolának s éppen ezért a szakosztályközi értekezlet tárgyalási anyaga a testület elnöksége, illetve elöljárósága elé kerül, az elnökség pedig érintkezést keres a tanoncis­kola igazgatójával, Holecska Gyu­lával, hogy a verseny és kiállítás előkészítő munkáját az iskola és az Ipartestület karöltve végezze el. Mindenki a fedélzetre Az ía^nerikái tengerész kadett ifjúság nagy reprezentáns filmjét mutatja be ma, csütörtökön este a Korzó Moz­gó. Dick Povell jatsza benne a fősze­repet Ruby Keelerrel. A mai fiatalság (lá­zas, lüktető sportélete e evenedik meg a vásznon, énekkel, tánccal s egy izgalmas bokszmérkőzéssel. Az Egyesült Államok nagy flotta parádéja (keretében, ónelly l^lványos élményt nyújt. Ezen látványos izgalmas vig amerikai történet zóna hely­árakon kerül bemutatásra, amelynek szel­vényei jogosak Hans Albers monumentá­lis filmjére, mely a világháború össze­omlásától a forradalmakon keresztül a lángoló hazaszeretet jegyében játszódik le, címe Hóhérok, asszonyok, katonák, bemutatja a Korzó Mozgó szombaton és vasárnap. Áprilisban választás lesz Japánban Hajasi japán miniszterelnök ké­relmére ía császár rendeletileg fel­oszlatta a képviseióházat. A képvise­lőválasztások április végén lesznek. Szeplötől, foltoktól, pörsenés- től ne féljen! Használja a Dr. Bayer-féle Szeplő-crémet, arca üde, fiata­los lesz! Kapható a Bérezi II- latszertárban. Rövid hírek Felszerelt ezredeket szjáHijt a Szovjet a spanyol vörösöknek. Tizmilliárdhétszázharmincmillió dol’árt költött tavaly fegyverkezésekre a vi ág. Schuschnigg egyelőre nem utazik Bel- grádba. 1 Sztojadlnovics jugoszláv miniszterelnök í a közeljövőben Bómába utazik gróf Ci- ano legutóbbi belgrádi látogatásának vi­szonzására. ( Benkő Géza NÉP lett a hajdúnánási kerületek képviselője. Április 7-én leplezik Gömbös Gyula arc képét a Nemzeti Egység Pártjában. Sze­geden, Debrecenben, Miskolcon és Pé­csett jelenijk meg a miniszterelnök a párt­szervezkedések sóján. Ma kezdődik (Belgrádban a kisantant- értekezlet. Zendülés tört ki Spanyol-Marokkóban Fránco tábornok ellen. Vérbe folytatták a lázadást. ! Angija csak három év múlva készül el hadseregreformjával. Visszaállítják a gabonahatáridőüzletet. Eltörlik a lisztforgalmiadót. KERÉNYI axalon jóizlésü női ruhákat készít Mikszáth K.-u. 4 Gyalulják meg az Aradi- utal Élőszóval panaszkodnak, panaszos levelet Írnak, közös ismerőssel izen- nek szerkesztőségünknek az aradi- utmenti gazdák. Egy a panasz: jár­hatatlan az aradi-ut. Annyira elha­nyagolt állapotban van, hogy kocsi­val ráhajtani kockázatos. Most egy esztendeje inségrnunkásokkal rend­behozatták az utat az iskoláig, az­óta legfölebb annyi javítás volt raj­ta, amennyit a pipiske kapirgálása jelenthet az ut karbantartásánál. - Az aradi-ut egyik legforgalamasabb útja Orosháza gazdasági életének, — hiszen ha mást nem számítunk, csak azt a 10—11.000 katasztrális holdnyi kisgazdabirtokot, ami az út­hoz kapcsolódó vásárhelyi határ, a- rnely terület minden gazdasági ide­gével Orosházához gravitál s min­den személyi, családi, lelki vonat­kozása ideköti, — már elég ok len­ne arra, hogy a község vezetősége fokozott gondot fordítson erre az út­ra és illetékes helyen az aradi-utnak állandó karbantartását szorgalmazza. Pénz és presztízs temetője az aradi- ut minden kátyúja. Pénz vész bele az ut gödreibe, az a pénz, amit az aradi-utmenti gazda terményben nem hozhat be Orosházára. Presztízs fu- lad bele az aradi-ut minden kátyú jába, az a presztízs, amelyre — ki tudja — mikor lehet éppen a közel jövőben a legnagyobb szükség. As nyugi és erkölcsi vagyont jelent Orosházának az laradi-ut karbantar­tása s ha Orosházának azt jelent, Békésvármegye törvényhatósága e- lőtt sem lehet közömbös ez az ügy Az érdekelt gazdák mondják: az ut vásárhelyi szakaszán állandóan dol­gozik utkaparó, aki a lehetőséghez mérten karbantartja az utat, a bé késmegyei szakasz elhanyagolt, mint a legmostohább mostoha gyermek. — Tegyen valamit a község! Itt van az útjavítások, utgyalulások ideje. Sürgősen jelentse az elöljáróság hely színi szemle alapján az alispánnak, hogy mi a való helyzet az aradi-ut ügyében. Az ut megjavításával mun­kát adhatna a megye az orosházi munkátlanoknak és lehetőséget arra hogy a község anyagi és erkölcsi ér­dekei védelmet, biztosítékot kapnak Közgazdaság Visszaesett Magyarország és Románia egymásközti ámcsereforgaíma. Bukarest­ből jelenfik: A külkereskedelmi hivatal a- dataj szerint Magyarország és Románia között az SrUcsereforgalom nagymérték­ben visszaesett. Január—februárban Ro­mánja hárommillió nyo’cszázezer pengő értékben szállított árut 'Magyarországnak, mig tavaly ugyanebben a két hónapban 14 millió pengő értékben szállított. Két hónap alatt tehát összesen tjzmil ió pen­gővel esett vissza a román kivitel Ma­gyarország felé. De visszaesett a magyar kivitel is Románia felé. Az év első két hónapjában Románia Magyarországból 3 mílió pengő értékben importált, mig tavaly ugyanebben a kjét hónapban a 'ro­mán import Magyarországról négymii ió pengőre rúgott. A fémáru félkészi|tmé- nyek bevitele 847 ezer pengőről 452 pengőre, a gépbehozatal pedig 354 ezer pengőre csökkent. A Külkereskedelmi Hivatal hírei. A Né­metországba irányuló marhakivitel felté­telei április 1-től kezdődjőleg megváltoz­tak a cijpok kiviteli feltételei is. Mindkét ügyben a Külkereskedelmi Hivatai nyújt bővebb felvilágosítást. Délszláv nehézipari körök a magyar- országi vagonrende’.ések elén. Belgrádból jelentik; Mint ismeretes, a desz áv közle­kedésügyi minisztérium tervbevette, hogy Magyarországon negyven ciszternavagont, húsz gyümölcsszálljtó vagont és 15 szén- szállító vagont vásárol A hetvenöt vagon beszerzését a Magyarországgal szemben fennálló követelések terhére könyvelnék. Ezzel egyidejűleg a dészláv nehézipari üzemeknek az az álláspontja, nincs szük­ség árra hogy ezeket a vadonokat a kül­földön vásárolják meg, mivel azokat ol­csóbban (és kedvezőbb fizetési feltételek mellett tudják a be földi gyárak szállítani. Mikor a szesz mutatja a kaput Vásárhelyről jelentik: Különös bal­eset érte ünnep másnapján Csermák Pál 22 éves vásárhelypusztai gazda­sági cselédet. Leány isméi őseit láto­gatta végig s hogy több likőrös po­hárhoz jusson, kerékpáron járta sorra a házakat. A szünetnélküli likőrözés lett a veszte, ugyanis a sok szesz ■ fogyasztás után az egyik háznál úgy látta, hogy a nyitott kapu nem az eredeti helyén van, hanem három méterrel odébb, ahol eddig a drót­kerítést tudta. Csermák Pált a szesz vezette és gondolkodás nélkül neki- I biciklizett az uj kapunak. Mindenki ' kitalálhatja, hogy mi lett a kerékpá- ; rozás vége. Pali gyereket elgáncsolta ! a drótsövény, lezuhant a gépről, de í nem esett a földre, hanem felakadt j a kerítésen. Az egyik drótszeg átsza- 1 kitotta a felső ajkát s mint a hal a • horgon, néhány pillanatig úgy csün- j gött a szegen a fiatal ember. A bőr i persze hamarosan átszakadt és Cser- í mák Pál lepottyant a gépe mellé. A í tragikomikus eset, mint a házbeliek í mondják, inkább mulatságos volt, mint szomorú s Csermák Pál a ke­rítésen úgy festett, mint a filmen a drótakadályokon fentakadt muszkák. Csermák Pál sérülése nem súlyos s hamarosan begyógyul. Szepiök, májfoltok ellen használjon dr. Jolly TOILET-CRÉM ET raéy az arcot megfehériti és üdén tart­ja. Egy tégely ára 1 pengő. Azonkívül kapható: Pigment arcctem, Tokaion készítmények, Eden, Gréí, Kerti szegfű, Versec', Nivea, Caola és az összes készítmények legolcsóbban BERTÓK- Drogériában. Pctos &z <dw& a kicsinek orcája! De iszik is sok egészséges és táp*1 láló kávéi!... Egészséges, tápláló és mégis olcsó kávéifal a valódi Ifrcmcfa kávépótlékkal ízesített fineipp ma« látakávé. Egy csésze tejjel és cukorral, csak 3 fillérbe kerül, tehát nem luxus. BkkyCt mindenki megengedhet magának f SPORT Csütörtök, áprjlis 1. í 6.45: Toma. > j , Utána hanglemezek. 7.20: Étrend. 10: Hírek. 10.20: Tanulságok Tolsztoj házassá­gából. 10.45: Április elseje. 11.10: Nemzetközi vizjelzőszolgálat. 12.05: Budai György ,és cigányzene- kara. 12.40: Hírek. 1.20: Időjelzés., időjárás- és vízállás­jelentés. I. 30: Hanglemezek. 2.40: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, 4.15: A virágok bűvészei. Nádai Pál előadása. 4.45: Pontos időjelzés, időjárásjelen- tés, hírek. 5: Méhészeti időszerű tanácsadó. 5.30: Orosz templomi kórus. 6.10: Felolvasás. 6.40: László Sándor zongorázik. 7.20: Sfilustörténeti előadás IV. rész: Klasszicizmus. 8.10: Kis Színpad. Zágon István vi­dám jelenetei. Utána kb. 10: Hírek, idő járás jelentés. 10.20: Budapesti Hangverseny Zene­kar. i II. 30: SáraJ Elemér és cigányzenekara [Éjjel 12.05: Hírek. Budapest II. 5: A százesztendős Nemzefi Színház. 5.30: Hanglemezek. 6.40: Angol nyelvoktatás. 7.20: A rádió szalonzenekara. 8.45: Hírek, lóversenyeredmények. Meghívó. A „Turul Orosházi Angoranyultenyész tö, Gyapjufeldolgozó, Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet“ 1937 évi április hó 9 én, pénteken este 8 órai kezdettel Orosházán, Erzsébet királyné-ut 5 sz. a Polgári Olvasó Körben levő Turul-club helyiségben Rendkívüli közgyűlést tart, melyre a szövetkezet tagjait az alap­szabály 5. §-a értelmében ezúton hívjuk meg. TÁRGYSOROZAT; A szövetkezet telepe céljára szükséges ingatlan megvétele. Dr. Szemenyey Bálint sk. igazg, elnök. P. Ábrahám Zoltán sk. igazg. elnök h. Kiváló takarmánymész kapható a Kisbirtokosok gabonaraktá­rában, 50 kiló zsákostól együtt 3 pengő. BÁDOGOS és vízvezetéki munkák, fürdőberendezések, javítások Gajdács Mátyás bádogos és szerelőnél. Győry Vilmos- tér, evang, templommal szemben. Rovatvezető: Ifj. Denurtsik Ferenc. Nagy jelentőségű futballmérkőzés lesz vasárnap az orosházi pályán, ámikoris a TTC—OTK elsőosz- tályu mérkőzés kerül lebonyolításra. E mérkőzés az OTK-ra nézve nagy jelen, tőséggel bír, mért, ha ezt és a még szin­tén hátamögött álló Turul mérkőzést megnyerni, akkor már mondhatjuk, el- (kerülte a kiesés veszedelmét. Ha azonban ez fordítva sikerülné, akkor biztos a ki­esés, ez pedig katasztrofális lenne az OTK-ra. Tehát a vasárnapi TTC—OTK mér­kőzés egyik sorsdöntője az OTK-nak. Hisszük, hogy a játékosok, akik hivat­va lesznek e mérkőzésen a nehéz fel­adatot megoldani és az ÖTK-át jobb helyzetbe juttatni, átérzik a mérkőzés fon tosságát és szivvel-Iétekkel azon lesz­nek, hogy egyesületüket sikerre, győze­lemre vigyék és ezzel, talán megmentsék az elsőosztályból való kieséstől. A mérkőzés vasárnap fél 5 órakor kez­dődik, amire már előre is nagy az érdek­lődés, mert mindenki azt reméli, hogy ez a nagyfontasságu mérkőzés fogja kihozni a játékosokból a legszebb futballt. —CO»— Kötelezik az egyesületeket ifjú­sági csapatok szervezésére A Déli LASz vasárnapi elnöki ülésén többek között egy Igen érdekes határo­zatot hoztak. Kimondották, hogy min­den défi egyesület kötetes ifjúsági csa­patát május 1-ig megszervezni. Ezen a határidőn túl csak azok az egyesületek számíthatnak segélyre, haladékra és ked­vezményekre, amelyek az ifjúsági csapa­tukat megszervezték. Az ifjúsági csapa­tokat május 7-től kezdve játszatni is fogják és ősszel már az ifjúsági bajnok­ság keretében fognak szerepelni a csa­patok. ; [ í ( i Megjelent a 28 számú Ridli daloskönyv Kapható a DemarisiU. könyvkereskedésben Ön is győződjön meg! hogy rádiót és villanyszerelést, javítást csak HÉZER készit legolcsóbban. Arany János-u, 11. (Csabai utcai oldal.) 1 lit rum 50 0/0'-os 3-20 1 „ császárkorié 3 — 1 „ törköly 1-80 7 dl konyak 2 — Donauer Jenő üzletében Gabonapiac. Telefon : 166. Hivíata'os órát folyó hó 4-én, vasárnap délután 2—4 óra között a VI-ik körzA részéről Máj fik Miklós, Barkász Árpád és Nagy László bajtársak tartanak a Petőfi szállodában lévő hivatalos helyiségünk­ben az egész főcsoport részére. Meghívó. Főcsoportunk intézőbizottsá­ga április hó 1-én csütörtök este ; 8 órai kezdettel a Petőfi szal'odában lévő hivatalos helyiségünkben ü'ést tart, a- melyre az intézőbizottság összes tagjait szeretettel meghívjuk. A bajtársi szol­gálat nevében Dr. Torkos Béla sk. el­nök, Zatykó Mijhäly s. k, vezetőliszt. Tárgysorozat: 1. A múlt ülés jegyző­könyvének felolvasása és hitelesítése. 2. Pénzbeszedői állás betöltése. 3. Évi ren­des közgyűlés idejének megállapítása. 4. Május 9-iki zászlóavatási ünnepség elő­készítése. 5. Elnöki bejelentések, 6. Eset­leges indítványok, melyek az ülés előtt 24 ólával írásban dr. Torkos Béla el­nöknél nyújtandó be. Elnökség. Orosháza község elöljáróságától. 4578.1937. ikt. sz. III. ü. o. Hirdetmény. Közhírré tesszük, hogy az utak-, legelők stb. fásítása előmozdítására az államer­dészeti hivatal a gyulai erdészeti csemete­kertből nagy mennyiségben 1 éves akácfa csemetéket utal ki. A csemeték ingyene­sen utaltatnak ki, az igénylőknek csak a szállítási költségeket keli megfizetni. Az igénylők igénylésüket azonnal ter­jesszék be közvetlenül a m. kir. Erdőhi­vatal gyulai kirendeltségéhez. Orosháza, 1937. március hó 31. Elöljáróság. Csípős szorít óte mérték után már 8 pengőtől Kerenyi szalon, Mikszáth K.-u. 4 B7ŐD7T telje s értékű legolcsóbb D vitamin ta­karmány pótszer háziállatok részére. A BIODIT takarmány pótszer lu­cernalisztben egyenletesen elkevert D vitamint tartalmaz és a takarmá­nyok D vitamin hiányát van hivatva pótolni. Hatékonyságát tudományos vizs­gálatok valamint a legnagyobb gaz­daságok, sertéshlzlalók gyakorlati tapasztalatai bizonyítják. Ára métermázsánként kg-ja 2‘— pengő 10—100 kg vételénél . . 2‘20 pengő 1—10 kg vételnél . . 250 pengő A Bioditból adandó naponta: 3 hónapon aluli malacoknak 1/2 dkg süldőknek és hízósertéseknek 1 dkg tejelő teheneknek, lovaknak . 2 dkg hasas birkáknak . .1 dkg bárányoknak . . . .1/2 dkg baromfiaknak 1 kg takarmányhoz V2 dkg Biodit keverendő. Körzetképviselő: ZALA LAJOS gyógyszertára a „MEGVÁLTÓHOZ“ OROSHÁZÁN. Telefon: 14.

Next

/
Thumbnails
Contents