Orosházi Friss Hírek, 1937. május (14. évfolyam, 98-120. szám)

1937-05-01 / 98. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. május 1. Hetven munRós ßoräfa a maialt a gyopórosi tóból Köbméterenként hatvan fillért fizet a község a munkásoknak Miklas a magyar fő­városban A magyar fővárosnak május első napjaiban előkelő vendégei lesznek. Budapestre érkezik Miklas szövetsé­gi elnök, aki mint Ausztria államfő­je első külföldi útját Magyarország­ra teszi. A régi szövetséges or­szág államfője ellátogat Budapest­re, viszonozza a magas látogatást, azokat a szívélyes megnyilatkozáso­kat, amelyek a kormányzó bécsi út­ja alkalmával történtek. Az osztrák közvélemény nagy érdeklődéssel, me leg rokonszenvvel figyel erre az ál­lamfői látogatásra és büszke öröm­mel látja azt a lelkes hangulatot, a- mely Miklas elnök budapesti utazá­sát készíti elő. A magyar nemzet teljes tudatá­ban van az osztrák barátság érté­kének s e kipróbált barátság érezlmi és gazdasági alapjai egyként meg­felelnek a két nép igazi érdekeinek. Mi kiás szövetségi elnök látogatásá­ban a magyar nemzet annak a bi­zonyságát látja, hogy hasonló ér­zelmek élnek az osztrák nép lelké­ben is. Nem véletlen az, hogy Mik­las államfői minőségében első láto­gatását Budapesten teszi, hogy vi­szonozza Horthy Miklós kormányzó múlt évi látogatását Miklas elnök budapesti útja nem fűződik bizonyos politikai alakuláshoz, az osztrák államfő látogatása egye­dül ünnepélyes formában való ki­fejezése annak az őszinte igaz ba­ráti kapcsolatnak, amely Ausztriát és Magyarországot egymáshoz fűzi. Az egész magyar nemzet lelké­ben kap visszhangot a budapesti osztrák követ ama kijelentése, hogy az Ausztriát és Magyarországot egy­máshoz fűző kapcsolat és barátság, nem a diplomácia mesterséges ter­méke, hanem a nép legszélesebb rétegeiben élő valóság. Évszázadok mélyén gyökerezik ez a ba­rátság, évszázadok történelme és a két nép lelke élteti. És 'ez a ba­rátság egyike igen fontos tényező­je Középeurópa politikai és gaz­dasági újjáépítésének. Magyarország és Ausztria dunavölgyi központi fek­vése adja, a két nép történelmi és politikai hivatása jelenti, hogy Euró­pának ebben a részében a rend és gazdasági nyugalom csak a magyar es csak az osztrák nép ér­dekeinek tiszteletbentartása mellett jegecesedhet ki. A gyopárosi-tó medrének kitisz­títása érdekében végzett munkála­tok teljes erővel folynak, miután a község megegyezett a munkásokkal, akik a malaj kihordásáért köbmé­terenként hetven fillért kértek. Két napig tartott a község és a ' mun­kásság vezetői között a tárgyalás, amely tegnap eredménnyel végző­dött. A munkásoknak a község hat­van filléres köbméterenkénti mun­kabért biztosított. A munkások teg­nap már megkezdték a munkát és Az Egyesült Államok képviseohá- za és szenátusa tegnap egyhangúan megszavazta az uj semlegességi tör­vényt, ame'.y ma, május elsején már életbe is lép. Az elfogadott tör­vényhatározatot külön repülőgép vit­te Nev-Orleánsba, Roosevelt elnök­höz, aláírás végett. A törvény kor­látlan felhata’mazást biztosit az el­nöknek két év tartamára, hogy ren­Rogers birminghami kanonok a templomi szószékről rendkívül he­vesen megtámadta »a kapitalisták legújabb fondorlatát:« »Minthogy a törvényhozás tiltja a gyermekek dolgoztatását s a szak­szervezeteti szerződések útját vágják a munkások nagyobbméretü kiszipo­lyozásának, a kapitalisták úgy segí­tettek magukon, hogy otthon a laká­sukon dolgoztatják a munkásokat. Szörnyűség, mi történik a koronázás előkészületei kapcsán. A koronázás­hoz szükséges jelvényeket, felirato­kat, ruhákat s másfajta diszitésekét. a munkások a lakásaikban készítik. Itt nincs megszabva a munkaidő s nem ellenőrzik, ki dolgozik ezen a jelenleg közel 70 ember dolgozik Gyopároson. A községnek nagy gondot okoz a tó medréből kitermelt nagymeny- nyiségü föld elhelyezése. Egyrészé- vel a kisvasúti állomás mögötti !a- pályos, vizállásos területet töltik fel. Mint értesülünk, ha közbe nem jön valami előre nem látható aka-< dály, a gyopárosi-tó kitisztitási mun­kálatai május közepére teljesen be­fejeződnek. deleti utón határozhassa meg, mi­lyen árucikkeket kell hadianyagnak tekinteni. Hadianyagot még olyan hadviselő állam sem kaphat ezentúl Amerikától, amelyik népszövetségi határozat alapján jár el, vagyis ka­tonai szankciókat alkalmaz a Nép- szövetségnek e lenszegülő féllel szem ben. Amerikai állampolgár nem tar- tózkodhatik hadviselő állam hajóján. munkán. Nos, hétéves gyermekek kora reggeltől késő estig robotolnak ezeknél, a munkáknál. Ha a kormány nem szünteti meg ezt a gyalázatot, én a király elé megyek és megmon­dom neki, hogy ez nem keresztényi dolog. Nem keresztényi dolog, hogy vállalkozók óriási nyereségre tesznek szert, mig a szegényemberek, csak hogy néhány fillért kereshessenek, a gyermeküket is befogják a ro­botba.« Minthogy a kanonok a király ud­vari káplánja is, nem tartják lehetet­lennek, hogy beváltja fenyegetését. A kubíkosmunka szak­munka lesz Szentesről jelentik: Csongrád vár­megye törvényhatósági bizottságá­nak Kozma György főispán elnökle­tével tartott tavaszi közgyűlésén Csergő Károly dr. alispán megem­lékezett arról, hogy Szentes városa pénteken ünnepli a jobbágyság alól való fölszabadulásának százéves év­fordulóját. Az alispáni jelentés sze­rint a közbiztonsági helyzet kielé­gítő, bár az utóbbi időben szélső- baloldali irányú agitáció következté­ben nem kívánatos és nyugtalanító jelenségek fordultak elő, mint volt a szociáldemokraták vöröskokárdás tüntetése Szentesen. A hatóságok erélyes és szigorú intézkedései a közrendet és a nyugalmat teljes mér­tékben biztosítják. Az alispán beje­lentette, hogy Csongrád vármegyé­ben nagyszabású közmunkák és út­építési munkálatok indulnak meg, majd utalt arra, hogy más foglalko­zású munkanélküliek mostanában a földmunkáknál gyakran elveszik a kubikosok kenyerét. Szükségesnek tartja, hogy a kubikosmunkát szak­munkának minősítsék és a földmun­kálatoknál csak olyanokat dolgoztas­sanak, akik a hatóságok által kiál­lított kubikosigazolvánnyal rendel­keznek. Apollo Mozgó TELEFONSZÁM 9. Május 1-én szombaton 7—9 órakor Május 2-án vasárnap 3—5—7—9 órakor FOX V1LÁGHIRADÓ RÖKK MARIKA legújabb és legnagyobbsikerü attrakciója A szív nem eladó Egy színművésznő vig amerikai kalandjai. — Rendezte: Geo-g Jacobi Zene: Franz Doelle. Főszereplők: Rökk Marika, Hans Sölinker, Leopold iné Konrtan- tin, Genia Nikolajewa, Sima Oszkár, Alfred Abel, Paul Hjffmann. Rendes helyárak — Szelvények érvényesek. Május 5-én szerdán fél 9 órakor Május 6-án csütörtökön 7—9 órakor MAGYAR HÍRADÓ PARAMOUNT V1LÁGHIRADÓ Szembekötősdi (Allotria) Zenés, látványos, vidám történet. WILLY FORST mesterrendező alkotása. Főszereplők: Renate Müller, Jenny Jugo, Adolf Wohlbrück, Heinz Rühmann. Kedvezményes helyárak Rendes helyárak. Kedvezményes helyárak: Helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, Hely árak: Erkély és páholyszék 70, I. hely 90, — II. hely 70, - III. hely I. hely 60, — II. hely 50, — III. hely 50, - IV. hely 30 fillér. 30, - IV. hely 20 fillér.-«o»— Ma lép éleibe ax ameriRai semlegességi törvény Hadianyagot Amerika még annak a hadviselő államnak sem ad, amelyik népszövetségi határozat alapján jár el AIngói gyermeReR &olgoxnaR a Roronúxós RelléRein fl birminghami kanonok a kapitalisták „legújabb fondorlata“ ellen HSZllI Demarfsíknál! — Győri Vilmos tér — Mennyi adó folyt be a község pénztárába? A községi adóhivatal tegnap ké­szítette el kimutatását arról, hogy az 1937 év négy első hónapjában mennyi adó folyt be együttesen ke­zelt közadóban. A kimutatás sze­rint az orosházi adófizetők négy hó­nap alatt együttesen kezelt közadók­ban 158.532 pengőt fizettek be a község pénztárába. Ez az összeg a múlt év első négy hónapjában be­folyt adó összegénél jelentékenyen több, amit részben a gazdasági hely­zet valamelyes javulásának, részben pedig annak lehet betudni, hogy a község lakossága pontosan eleget tesz adófizetési kötelezettségének, — ha van miből. Kiegészítik a tüdőgondozó felszerelését Páika Lajos dr. községi orvos, a tüdőgondozó orvosa a tegnapi elöl­járói tanácsülésen jelentést tett a tü­dőgondozóban ápoltak egészségi ál­lapotáról és ezzel kapcso atban meg­említette, hogy a berendezés hiá­nyos és az kiegészítésre szorul. Az elöljáróság hozzájárult, hogy a leg­szükségesebb felszerelési tárgyakat, szalmazsákot, ágyneműt beszerezzék Közvilágítási lámpát kérnek a Bem-ntcaíak Tegnap délelőtt Jónás Imre és hat Bem-utcai lakos beadványt adott be a község elöljáróságához és azt kérték, hogy a község közbiztonsági szempontból állíttasson fel közvilá­gítási lámpát a Bem-utca középső részére. Különösebb kiadást ez nem jelentene a községnek, mert az ut­cában kiépítették már a villanyveze­téket, csupán a lámpát kellene fel­szereltetni. A Bem-utcai lakosok ké­relme a legközelebbi előljárósági ta­nácsülés elé kerül. Választások Japánban A japán általános választások teg­nap reggel feltűnő közömbösséggel kezdődtek. Általában azt hiszik, hogy a választók legalább negyven szá­zaléka tartózkodik majd a szava- i zástól. Tokióban a legelső között I Hajasi miniszterelnök szavazott le, kerületében reggel 7 órakor. Szentes felszabadulásának centennáriuma Szentesről jelentik: Száz eszten­deje, 1837 április harmincadikán szabadult fel Szentes a hübéruralom alól s ezen a napon választotta'meg szabad Szentes első főbiráját, Bo- ross Sámuelt, akinek a legnagyobb érdemei voltak az örökváltság létre­jöttében. A város képviselőtestülete délelőtt 11 órakor díszközgyűlésen ! emlékezett meg a nevezetes centen- | náriumról. Dr. K. Nagy Sándor pol- i gármester javaslatot terjesztett elő 1 az örökváltság emlékének, jegyző- í könyvi megörökitésére, majd dr. Ci- i catricis Lajos felsőházi tag méltatta ! az ünnepi eseményt.

Next

/
Thumbnails
Contents