Orosházi Friss Hírek, 1937. június (14. évfolyam, 121-145. szám)

1937-06-01 / 121. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. junius I. JUNIUS W X •• § 1 Konyvnap! Plegnuilí a D EMARTSIK könyvsátor. Kevés pénzért értékes könyvek vására Vasárnap bérmált a püspök Orosházán Tófkomlósi küldöttség az apostoli kormányzó előtt A nagy visszhang A világsajtó újra visszatér Ká­nya Kálmán expozéjára. A kicsiny Magyarország külügyminiszterének külpolitikái nagy beszéde világpoliti kai esemény lett. Az olasz, az osz­trák, a német és angol lapok mellett bőven foglalkozik vele és a francia sajtó, sőt a kisantant lapjai is kényte lenek szoktalan részletességgel is­mertetni a hatalmas visszhangot ka­pott felelős magyar megnyilatkozást. A külföldi lapok természetesen külön­böző szempontok szerint taglalják Kánya Kálmán nagyszabású expozé­ját. Egyöntetűen hangsúlyozza az osztrák sajtó, hogy Magyarország korlátlan szuverenitásának ténye ka­tonai vonatkozásban is a közel jövő kérdése kell, hogy legyen s ezt nyíl­tan, határozottan kifejezésre juttatta Kánya Kálmán. Ebben a kérdésben nincs helye alkudozásnak, aminthogy a magyar kormány által követelt ki­sebbségvédelmi szerződések betartá­sát sem lehet a kisantant kormányai valamely kü önös szolgáltatásának te kinteni. Nincs helye kompromisszum (Oiak s ez olyan kötelesség teljesítését jelenti, amelyet fennálló szerződések biztosítanak. A cseh lapok részlete­sen ismertetik a beszédet és kieme­lik, hogy Jugoszlávia és Magyaror­szág viszonya jelentősen javult. Az olasz sajtó meleg és lelkes cikkekben számol be egészen részletesen az expozéról. Nyomatékkai hangsúlyoz­za, hogy Magyarország helyzete az utóbbi időben határozottan javult és örömmel könyvelik el, hogy milyen elismerő hálás szavakkal méltatta Ká nya Kálmán Olaszország barátságát. Élénk visszhangja van a magyar kül­politikai expozénak Franciaország­ban is. A tudósítások mind elég részletesek s a méltató hang java­részt tárgyilagos. Anglia is felfi­gyelt Kánya Kálmán fejtegetéseire. Az egyébként szűkszavú Times majd egy hasábon ismerteti a beszédet, ki emelve a duniavölgyi együttműkö­désre vonatkozó részt. Biztató jelnek tekinti, hogy Kánya Kálmán rokon- szenvvel szólt a jugosz'áv-bolgár e- gyezményről, amellyet a bolgár terü­leti igények feladása nélkül sikerült megkötni. Az idő az igazságnak, ne­künk dolgozik. A magyar külügymi­niszter ennek tudatában körvonalaz­hatta olyan önérzetes mérséklettel, előrelátó nyugalommal, reális biz­tonsággal és határozott nyíltsággal a magyar álláspontot. S hogy a ma­gyar igazság számára már-már kezd megnyitni Európa megértése, abban annak is jelentős része van, hogy a mi igazságainkat igy és éppen Kánya Kálmán képviseli. Libaveszedelem Vásár­helyen Megírtuk, hogy milyen különös veszedelmet tapasztaltak az egyik vá sárhelyi gazdaságban. Még reggel egészen elevenek, fürgék voltak a libák, egy óra múlva pedig már egész sereg hullott el soraik közül. Legelés közben csak orrabukott a kis állat s aztán kinyúlt, végevolt. Mivel a határ más részeiről is jelen­tettek hasonlc eseteket, az elhullott libákból néhányat a gyeptelepen boncolás alá vetettek, melynek során meg is állapították, hogy a vesze­delmet tulajdonképpen nem beteg­ség, hanem a nagy forróság okozta és hogy a kicsi libák hőguta követ­keztében hullottak el. Ez ellen pe­dig nincs más védekezés, mint az, hogyha rendkívül erősen tűz le a nap, árnyékos helyen tartsák a gyen­ge libákat, vagyis csak kora reggel és késő alkonyaikor legeltessék. Vasárnap reggel 9 órakor megér­kezett autón Orosházára ihzdoczi Zadravecz István r. k. püspök, aki dr. Lindenberger János apostoli kor­mányzó felkérésére a csonka nagy­váradi egyházmegyében a bérmálást végzi. Dr. Kiss László járási főszolga­bíró és dr. Berthóty Károly kormány főtanácsos, a katolikus egyházköz­ség világi elnöke fogadta a püspö­köt és az apostoli kormányzót, majd a parochia ajtajában a község nevé­ben dr. Bulla Sándor, Baranyai Kál­mán biró, Szabó András jegyző és Nagy László esküdtből álló küldött­ség tisztelgett a püspök előtt. Bulla főjegyző néhány meleg szóval kö­szöntötte a főpásztort, aki megkö­szönte az üdvözlő szavakat ezzel a klasszikus zengésű mondattal: — Igen, eljöttem ide, mert hő­sökét akarok avatni a hősök nap jáu az egyháznak, utánpótlást a nemzetnek. Boytár Esztike kedveskedett az iskolások nevében virágcsokorral a Nagy ünnepe volt vasárnap Sze­gednek: Magyarország kormányzója tizenhét esztendő múlva visszatért diadalmas utjának kiinduló helyére, hogy felavassa az ország legmonu- mentálisabb, legnagyobbszerü hősi lemlékmüvét. Pontosan 9 óra volt, amikor be­futott a kormányzó különvonata a megjelentek egetverő éljenzése köz­ben. Az állomásról a szegedi ipari vá­sár megtekintésére ment a kormány­zó és kísérete. Itt egy kislány bár­sonypárnán átnyújtott a kormányzó­nak egy remekbe készült gyöngv- háznyelü hal-bicskát, a Főméltóságu asszonynak pedig egy pár gyönyörű szegedi papucsot, mint a vásár ve­zetőségének ajándékát. Ezután a Mars-téri laktanyába au­tózott a kormányzó, ahol résztvett a Hunyady János 9. honvédgyalog­ezred által tiszteletére rendezett vil­lásreggelin, a kormányzómé pedig szentmisét hallgatott a Fogadalmi templomban. Pontosan fél 12 volt, amikor har­sogó kürtszó jelezte, hogy Horthy Miklós kormányzó elindult a felava­tási ünnepségre. A Hősök Kapujánál a kultuszmi­niszter mondott ünnepi beszédet, majd engedélyt adott az emlékmű püspöknek, aki ezután a templomba vonult, ahol 348 gyermeknek osztatta ki a bérmálás szentségét. A szertartás után a parochián , fo­gadta Zadravetz püspök a katolikus egyesületek tisztelgését, az egyház- községi képviselőtestületet, majd a íótkotr.lősi katolikusak küldött­sége jelent meg Lindenberger apóstali kormányzó előtt, hogy a Tó.komlóin építendő tem­plom ügyében jóindulatát kérje. Az apostoli kormányzó figyelem­mel hallgatta a tótkomlósi küldött­ség vezetőjének, Zlotuky Györgynek szavait s megígérte, hogy ha az anyagiak rendelkezésre fognak álla­mi, a tótkomlósi templom- és pá­roddá építésének nem lesznek aka­dályai. Zadravetz püspök tegnap Szente- tornyán bérmált, ma Gádoroson, hol nap Nagyszénáson bérmál, ez idő (alatt a püspök Molnár apát vendége. leleplezésére. A szobrokról földre hullottak a leplek, dörögni kezdtek az ágyuk, a katonazeneldarok a Him­nuszt játszották s a Fogadalmi Tem­plom tornyában falakat rengető kon- gással megszólalt Magyarország leg­nagyobb harangja, a Hősök Ha­rangja. Horthy Miklós kormányzó odalé­pett a vigyázzban álló katona szob­rához, koszorút helyezett el a szo­bor talapzatánál s pár pillanatig me­reven tisztelgett az Ismeretlen kato­na előtt. Az ünnepség befejezése után a kormányzó megtekintette a Tanitók Házát, melyet ez alkalommal avat­ták fel. Félkettőkor a Tisza-szálló- ban diszebéd volt, amelyet Szeged városa adott a kormányzó és a meg­jelent előkelőségek tiszteletére. Dél­után négy órakor indult el Szegedről ágyudörgés hangjai mellett a kor­mányzói pár Budapestre. A kormányzói pár szegedi látoga­tása feledhetetlen élmény marad a- zokrnak az orosházi evangélikus is­kolás gyermekeknek, akik a filléres vonattal tanulmányi kirándulásra mentek át Szegedre Zatykó Mihály igazgató tanító vezetésével, hogy megtekintsék a szegedi Múzeumot, a Fogadalmi templom terét, Újsze­gedet, a Hősök Kapuját. Az orosházi magyarruhás, huszár­ruhás gyermekeket kitüntető ked­vességgel fogadta az ünnepség ren­dezősége, hiszen a Zatvkó-növendé- kek tnég a múlt esztendei kirándu­lásból, amikor magyaros táncmüso- rukat is bemutatták Szegeden, régi kedves ismerősei a szegedi közön­ségnek. A kis orosháziak sorfala között lépdelt el a kormányzó, a kormány- zóné és Glattfelder püspök, a püs­pöki palotába, a kormányzotté meg is jegyezte: — Csoda gyönyörűek ezek a gyér mekek. Mind magyar ruhában. Ezek aztán igazán magyarok. A kormányzó mosolyogva muta­tott az orosházi kis huszárokra: — De hát még a huszárok. És amikor később a Széchenyi- téren, illetve a Múzeumnál ismét odaállította az első sorba az oros­házi gyermekek színes csoportját a rendezőség, a kormányzói pár moso­lyogva S7emlé'te a kis orosháziakat, mint ismerősöket. De nagy is volt az öröme az oros­házi gyerekeknek. Visszafelé egész utón csak arról beszéltek, hogy ők állottak az e sősorban s csak mögöt­tük állt a rendőrség, katonaság és a civil közönség. Nagy öröm, — milyen kedves büszke emlék lesz idővel. Gazdaifjaink szarvasi kirándulása Az Orosházi Gazda Ifjak Egye­sülete 19 tagja vasárnap délután 3 autón Szarvasra rándult át, hogy a gazdasági iskola miniagazdaságát megtekintse. Az iskola igazgatósága és tanári testületé szives készséggel állott gazdaifjaink rendelkezésére, végigkalauzolták az orosházi fiatal gazdákat a mintagazdaságban, a tan­intézet szertáraiban s a kirándulók külön nagy érdeklődéssel szemlél­ték azt az öntözési kísérletet, amit az intézet most folytat különböző módszerekkel 130 katasztrális hold földön. Délután 2 órakor volt vége a kirándulás tanulmányi részének, az után ifjaink meglátogatták a szarvasi Gazdaifjak Egyesületét, majd gaz­dag tapasztalatokkal visszaautóztak Orosházára. A jövő héten az ifjú­ság Mezőhegyesre rándul át, érte­sülésünk szerint ez a kiránduló cso­port mintegy 100 főből áll. Károly román királyt Szlnafába küldték orvosai Orvosainak tanácsára Károly ro­mán király tegnap Szinajába utazott és hosszabb időt fog ott eltölteni. A király kiheverte bár az influen­zát, de az orvosok levegőváltozást ajánlottak. A tanyaudvarverseny bíráló bizottsága Ismeretes, hogy Monoron a jövő héten tartják meg a tanyaudvarver- senyt, amelyre 10 gazdálkodó neve­zett be. A verseny előkészítő bi­zottsága vasárnap délután 2 órakor értekezletet tartott, amelyen meg­választották a verseny biráló bizott­ságát, elnök: Márky Jenő vm. gazd. felügyelő, tagok: szotyori Nagy Je­nő g. felügyelő, dr. Balázs Zsig- rnond közs. ügyvezető állatorvos, Bartha Ernő fmg. iskolai tanár, Gon­dos József Kisb. Szcv. elnök, Vö­rös Imre Kisb. Szöv. jegyző gaz­dálkodók és Zatykó Sándor fm. is­kolai tanár. Orosházi iskolások a kormányzó-pár szegedi látogatásán Felavatták a szegedi Hősök Kapuját Felhívás a E Szarvasma Egyesfilc Felkérem tagjai: junius hó 7-én t kát (tehén, üsző, alábbi időben és mikoris a debrecei azokat meg fogják retném, ha látnák sünket, a gazdák t legyenek, hogy m felvezetve, hogy a a helyszínén is áll: hírnevünket vigyék nyészálat vásárlás: látogassanak tényé Mutassuk meg, ho kát szívesen fogad kímélünk, hogy á" zett ismereteiket a hasznosíthassák. Li háza magas nívón Felhajtás: Pusztaié előtt junius 7-én < vente pályán junius .Értesítem tagjair Szarvasmarhatenyés vétségé, valamint a marhatenyésztő E( nius hó 6-án az Szövetség székház: rendes közgyűlését ezúton van szeren hívni. A gyűlést i 5-én este 8 órako: itt megjelent 12 vái tiszteletére. Akik i óhajtanak venni, V részvételi szándékú a szükséges intézi Közgyűlés után kő, dábat^, kérjük szir címre beje'enteni. hogy junius hó 6-i ál'ataikat (tehén, üs az Orosházi Kisbirt székháza elé veze kir. földmivelésüg; vármegyék kiküldő két a helyszínén elismert jónevü áll. láthassák. Sz. Nag felügyelő, ügyvezel Óriási izgali Az angol fő\ izgalmat okozott bázásának híre. meny a lehető ségben várja a Mindenki arra ki kedésekkel válás hétfő reggeli an dalas óriásbetüs mólnak be a vön letérői. A lapok spanyol vörös g hadihajóját tám résztvesz a span zetkVi ellenei zé rámutatnak arra kormány eljárás; nyodalmakat vor Csicsibu he m Sugitrmra, a R helyezett japánná tot adott a Corri E nyilatkozatban jelentette, hogy zött rövidesen s: Vázolta az olasz- lönféte állomásai szag ekszpanziv lentette ezután, cég nemsokára mában.

Next

/
Thumbnails
Contents