Orosházi Friss Hírek, 1937. július (14. évfolyam, 146-172. szám)

1937-07-01 / 146. szám

Kp. Tek. M. Kir. Ügyészség Szeged. ftttOSHÄZi fmA Előfizetési árak : Helyben negyedévre 5 P, vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Megjelenik mindennap korán reggel. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő és íaptulajdonos : DEMARTSIK FERENCZ Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113. szám Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Csütörtök, 1937. julius 1 Ára fillér XIV. évfolyam 146-ik szám Péiis sincs, terv sincs a vasúti felüljáróra Az aj megoldásról tárgyal a holnap kiszálló bizottság a Pesti* úti vasntí felüljáró ügyében — Kibővítik az orosházi pályaudvart 6 aj vágánnyal Budapesti tudósítónktól.) Lapunk június hó 20-i szá­mában megjelent »Julius 3-án hely­színi tárgyalás lesz a Pesti-uti va­súti felüljáró építése ügyében» cik­künkre kérdést intéztünk Ney Ákos miniszteri tanácsos a Máv. D osztály igazgatójának helyetteséhez, Khudy Tihamér miniszteri tanácsoshoz, hogy nyilatkozzék az orosházi va­súti felüljáró ügyében. Mi lesz a ki­szálló bizottság célja, mikorra várha­tók a munkálatok megkezdése és rendelkezésre áll-e tényleg az anya­gi fedezet?' Khudy Máv. igazgató- helyettes végtelen kedvesseggel a következőket válaszolta: — Sajnos, amit az Önök b. Lapja már teljesen elintézett és letárgyalt ügynek vélt, — hogy őszinte legyek — még a komoly kezdő lépések sem történtek meg eddig. Az ügy, tu­dom, már régóta húzódik és az épít­kezés a régi tervezettel együtt való­színűleg egész más megoldást nyer mint azt először elképzelték. — Egy mondattal azt a részt is el­intézem, hogy (nemcsak, hogy a költségekre megfelelő fedezet nem áll ren­delkezésre, hanem a fedezetről eddig szó sincs. — Talán majd moist történni fog valami intézkedés. A konkrétum pe­dig a következő: julius 2-án tart a Kereskedelmi Minisztérium egy ve­gyes bizottsági közigazgatási bejá­rást, melyben a Kereskedelmi Minisz íérium a Máv. és Orosháza vesz iiészt. A Máv. ugyanis csináltatott egyszer egy ilyen utat, amit azon­ban Orosháza nem vett át, ennek a következménye, hogy a Minisztéri­um egy legész uj eljárást tart julius 2-án, melynek célja lesz a Máv. üggyel egyetemben az orosházi vasúti felüljáró végleges rende zése. — Ezen közigazgatási bejárás szak véleménye fogja a Minisztériumot a felüljáró kérdésében végleges állás- foglalásra késztetni. — Ilyenformán tehát kész tervek nincsenek, mert hi­szen a szakvélemények meghall­gatása után készítik csak el. Fe­dezetről pedig sehol szó sincs. A. Kereskedelmi Minisztérium­ban, illetékes helyen a következői képp en nyilatkoztak: — Nehéz a helyzet Orosházán úgy a Máv. mint a közúti-közlekedés­sel kapcsolatban a vasúti felüljáró kérdésében. A Mávnak 5 vágánya van ott és a sok tolatás következmé­nye az állandó sorompó, ami végül is a közúti forgalom megbénítására vezet, ezért ezt a helyzetet okvetlen és mielőbb meg kell oldani. Az orosházi állomást vasúti szempont­ból bővíteni kell -és igy a régi vágányokhoz még 6 uj vágányt kell lefektetni. — A bővítés és a vágány lefektetés addig nem nyerhet elintézést, — a- mig a közúti keresztezés kérdését, vasúti felüljáróval kapcsolatban meg nem oldották. A julius 2-án tör­Irtunk már arról, hogy a Stefánia szövetség uj, modern gyermeküdül- tető telepet épit Gyopároson, a mos­tani üdülőház helyén. Az építkezés 12—15.000 pengőbe kerül s a szö­vetség békésmegyei választmánya hozzájárulást kért a község elöljáró­ságától : vízvezetéket a telepre, villamos Két héttel ezelőtt a földmivelés- ügyi minisztérium megbízásából Par ragh Gyula miniszteri tanácsos be­jelentette a budapesti főkapitánysá­gon, hogy Surgoth Jenő, a földmű­velésügyi minisztériumhoz beosztott gazdasági főfelügyelő eltűnt. Tegnapra azonban kiderült, hogy Surgoth Jenő eltűnése a földmiv-e- lésügyi minisztériumban történt visz- szaélésekkel van összefüggésben. Amióta a földművelésügyi minisz­tériumban történt visszaélések ki­pattantak és dr. Torday László mi­nisztériumi tisztviselőt letartóztatták, dr. Szép László miniszteri tanácsos, a földművelésügyi minisztérium el­nöki osztályának vezetője, vizsgála­tot rendelt el az úgynevezett gazda­sági kísérleti állomásoknál. Egy vizs­gálóbiztos leutazott a debreceni gaz­dasági kísérleti állomáshoz is. Át­ténő kiszállás azt célozza a 3 érde­kelt között (Minisztérium, Máv. és Orosháza), hogy minden szempont figyelembevételével oldják meg a va­súti állomás bővítését és az utkeresz- tezés kérdését. Bár az 1937—38-as évben költségvetési beállítása nincs a felüljárónak, de könnyen lehet, hogy a komoly gazdasági szempon­tok figyelembe vételével az! összeget mégis előteremtik. ' — Ez esietbien a munkához azonnal hozzá lehet kezdeni, hogy ez a 10 -év óta húzódó felüljáró ügy végleges — es mindegyik félre kedvező meg­oldást nyerjen. fővezetéket az épületig, 50 da­rab kétméteres akácfaoszlopot, 60 kocsi homokot, díszcserjéket és gyümölcsfákat. A tegnapi közgyűlés a kért se­gélyt 1200 pengőben megszavazta, ebből az oszlopokat, homokot, cser­jéket és gyümölcsfákat természet­ben adja. vizsgálta évekre visszamenőleg a könyvvezetést. A vizsgálat azzal a megdöbbentő -eredménnyel végző­dött, hogy a vizsgálóbiztos megál­lapítása szerint -ennél az állomásnál 30.000 pengős sikkasztás történt. A 30.000 pengőt a könyvelésben elkönyvelték, úgyhogy azt elküldöt- ték Budapestre a földmivelésügyi minisztériumba. Ide azonban soha­sem érkezett meg. Debrecenben a gazdasági kísérleti állomáson abban az időben, amikor ez a visszaélés történt, Surgoth Je­nő teljesített szolgálatot. Ilyen előzmények után történt az a fordulat, hogy a debreceni tör­vényszék vizsgálóbirája tegnap el­fogató parancsot adott ki Surgoth Jenő ellen. A szigorú vizsgálatot vezető Szép László miniszteri tanácsos, az elnöki osztály jelenlegi vezetője, fel­mentette a szolgálat alól Czvetkovits Ferenc miniszteri osztályfőnököt, a termelési főosztály vezetőjét, vala­mint Józsa Béla miniszteri osztály- tanácsost, a szakoktatási ügyosztály vezetőjét. Újabb japáo—orosz konfliktus A Domei-Iroda jelenti: A japán külügyi hivatal utasítást adott Japán moszkvai nagykövetének, hogy a szovjetkormánynál erélyesen tilta­kozzék Balsoj és Szennuf-a Amur-szi­geteknek szovjetcsapatok által tör­tént megszállása ellen. A nagykövet utasítása értelmében követelni fogja a két sziget haladéktalan kiürítését. A japán lapok fokozódó aggodalom­mal kisérik figyelemmel a szovjet- orosz—mandzsu határon mind sürüb ben megismétlődő összetűzéseket. Franco Bilbaóba érkezeit Katalóniában vasárnaptól keddig két kormány bukott meg és két uj kormány alakult. Vasárnap lemon­dott a régi kormány, hétfőn reggel megalakult az uj, amelyben nem vett részt a kommunista szakszervezeti szövetség, de tárcát kapott az anar- cho-szindikalista szövetség, a CNT. Délben közzétették az uj kormány névsorát, este pedig Companys, aki továbbra is a kormány elnöke ma­radt, bejelentette a barcelonai rádió­ban, hogy az imént megalakult kor­mány máris megbukott és közben már uj kormány alakult, amelyben a CNT nem vesz részt. Az uj kor­mány névsorát óvatosságból még nem közölték. A Santander felé előnyomuló nemzeti csapatok kedden elfoglalták Valmaseda városát, amely 25 kilo­méternyire fekszik Bilbaótóí, Valma- seda elfoglalásának katonai szem­pontból igen nagy jelentősége van, Franco tábornok tegnap Bilbaóba érkezett. Személyesen akar meggyő­ződni, hogyan állítják helyre a vá- J rosban a »békebeli« életet. Ma dón! a benemavatkozásí öiZöilság Nagy érdeklődés előzte meg a bie­ne m avatkozási bizottság keddi ülé­sét, amelyen dönteni kellett volna a spanyol partok ellenőrzéséből kivált olasz és német hadihajók pótlásáról. Lord Plymouth az angol kormány nevében nyilatkozatot tett, amely­ben előterjesztette azt a javaslatot, hogy Anglia és Franciaország saját hajóival kívánja pótolni az olasz és német hadihajókat. Portugália tar­tózkodott a szavazástól, a belga, megbízott pedig kormánya nevében üdvözölte az angol—francia tervet. Az olasz és német megbízottak a legsúlyosabb aggodalmukat fejezték ki a javaslattal szemben, amelyről ma dönt a bizottság. Községi hozzájárulás a Stefánia gyopárosi gyermeküdülője létesítéséhez Vízvezetékei, villamosfővezetéket, kerítésoszlopokat homokot, gyümölcsfákat ad a község Elfogató parancs Sürgőit) Jenő ellen Sikkasztott a gazdasági főfelügyelő ?

Next

/
Thumbnails
Contents