Orosházi Friss Hírek, 1937. augusztus (14. évfolyam, 173-196. szám)

1937-08-01 / 173. szám

2 1937. augusztus hó 1. Ma még lehet állatokat bejelenteni a makói kiállításra m A termények bejelentési határnapja augusztus 15. ______________ 1 | OROSHÁZI FRISS HÍREK_____________________ C sütörtökön is indnl filléres gyors Szegedre A Máv. Hivata’os Menetjegyiroda értesíti az utazóközönséget, hogy augusztus hó 5-én csütörtökön a Szegedi Szabadtéri Játékok rende­zésében előadásra kerülő Fekete Má­ria, magyar misztérium, megtekinté­sére filléres gyors indul Szegedre. A menettérti jegy ára egy színházi állóhellyel együtt 2.10 pengő. Aki ülőhelyet vált, annak a Szegedi Sza­badtéri Játékok bármely pénztára az 50 filléres állóhely árát visszatéríti. Ezen csütörtöki előadásra is ülőhe­lyek 1-től 6 pengős árban megvált­hatok a Menetjgeyirodában. A fil­léres gyors menetrendje a követke­ző: Orosházáról indul délután 16.37 perckor, Szeged Rókusra érkezik dél­után 17.56 perckor, Szeged Rókus- ról indul éjjel 0.40 perckor, Oros­házára érkezik éjjel 1.46 perckor. A filléres gyors jegyeit, valamint a szánházjegyeket mától kezdve árusít­ja a Menetjégyiroda. (Wigner-üzlet.) A szegényőgyi hivatal júliusi tevékenysége Orosháza község szegénygondozó hivatala juHus hó folyamán a követ­kező segélyeket osztotta ki: 132 pen­gő készpénz, 2337 kiló kenyér, 400 kiló burgonya, 224 kiló liszt, 110 kiló bab, 55 kiló köles, 18.75 kiló dukor, 22.5 kiló só, 33.5 kiló sza­lonna, 26.5 kiló zsir, Segélyben ré­szesült összesen 676 esetben 146 ál­landóan segélyezett család, két csa­lád pedig rendkívüli segélyt kapott. Huszonhárom cséplési bal­eset a községben Végefelé jár már a cséplési idő­szak, itt az ideje, hogy elkészítsük a mérlegét. Egyelőre csak a baleseti statisztika áll! rendelkezésünkre: a balesetekben rendkívül gazdag idei cséplési időszak alatt 23 kisebb-na- gyobb cséplési baleset történt Oros­háza község területén. Á balesetek sérültjei közül csupán két kartörést és egy lábzuzódást szenvedett csép- lőmiunkás nem gyógyult még meg, illetve áll még orvosi kezelés alatt. Az a nagyarányú mezőgazdasági kiállítás, amit szeptember 5—12-ig Makón rendeznek meg, eddig nem nagy érdeklődést váltott ki az oros­házi gazdák körében. Mindössze 4 gazdálkodó jelentette, hogy tenyészállatait bemutatja a ma­kói kiállításon: Soós Lajos 1 telivér üszőt és 1 te­livér bikát, Szekeres Lajos 1 telivér tehenet és 1 telivér üszőt, Kiss György T. 375 sz. 1. méncsikót és Menyhért István (Pusztaföldvár) u- gyancsak 1 méncsikót állít ki Makón. Az állatok bejelentésére ma van az utolsó lehetőség A .szovjet bürokrácia az 1922-Cs nyugalmi időszak bevezetése után nagyszabású tervet dolgozott ki pa­píron az orosz gazdasági élet meg­s valószínű, hogy a mai nap folya­mán még több orosházi tenyésztő je­lentkezik és jelenti be a Kisbirtokos Szövetség irodáján, hogy tenyészál­latait bemutatja a kiállításon. Az orosházi fejlett és nagy sikereket felmutató állattenyésztés presztízse, de jólfelfogott anyagi érdekei szem­pontjából is kívánatos, hogy állat­tenyésztésünk minél nagyobb anyag­gal szerepeljen a makói kiállításon. A kiállításra szánt termények be jelentésére augusztus 15-ig adott időt a rendezőbizottság, amely a Kisbirtokos Szövetség irodájához a kiállításra vonatkozó minden fel­világosító iratot megküldött. szervezésére és felpezsditésére. Két­ségkívül vannak is eredmények. Fő­ként a nehézipar fejlődött jelenté­keny mértékben. De az eredmények messze mögötte maradnak az el­képzeléseknek. Természetes, hogy más a papiros elmélet és más a va­lóság. Most aztán, amikor egymás u- tán nyilvánvalóvá válik, hogy itt is, amott is elszámitási hibák történ­tek, a legfőbb bürokraták tehetetlen dühe vezetői ellen fordult. Szabotázs- zsal vádo'nak meg legfőbb vezető­ket és munkások ezreit s mihelyt a vád kész, a többit elvégzi a GPU. Mindez a súlyos belső rothadás folyamatának kétségtelen jele. Bizonyos azonban, hogy ez a fo­lyamat még hosszúlejáratú lesz és beláthatatlan következményeket rejteget magában. Sztálin folytatja a harcot hatalmának fenntartásáért és ebben <a harcban, ezidőszerint fő­leg három emberre támaszkodik. Ez a három ember: Kaganovics, Litvi­nov és Dimitroff. Kaganovics a szovjet belpolitiká­jának legfőbb irányítója, Litvinov a külügyminiszter a nemzetközi dip­lomácia parkettjén készíti elő a vi­lágforradalmat, Sztálin egyik leg­főbb bizalmasa, aki szétszórja ügy­nökeit a világ minden részébe s az egyes országok nyugalmának és bel­ső rendjének megbontásával törek­szik előkészíteni a talajt a bolsevista forradalomra. Parcellázás.-------------------------------------r H araszti Sándor közhírré teszi, hogy a Fábián - Sebestyón vasútállomás melletti nagymágocsi birtokának PARCELLÁZÁSA megkezdődött. Eladási árak és egyéb fel­tételek előnyösen vannak megállapítva. -...■„ . = É rdeklődőknek felvilágosítást nyújt az Orosházi Takarékpénztár, vagy a birtokon a PARCELLÁZÁSI IRODA. Ez a három szovjet csillag lett most a favorit. Lehet, hogy az ő ra­gyogásuk sem fog soká tartani, de ha a személyek változnak is, a célök és módszerek ugyanazok. Véres terror befelé és világfor­radalom kifelé, — ez a módszer és cél, amellyel a bol- sevizmus a maga urakmát biztosí­tani kívánja. Bevallja ezt a félhivata­los lap, a Pravda is, amely a nagy- takarítást ünneplő cikkében a követ­kezőket Írja: — A hatalmas proletár forradalom Lenin és Sztálin zászlaját véglege­sen diadalra juttatta a földkeresség egy-hatod részén. És ezzel a zászló­val győzni fog az egész világon! Drágább lesz a nőíruha Az Orosháza és Vidéke Ipartestü­let nőiszabó szakosztálya folyó hó 28-án szokatlanul népes taggyűlésen az iparügyi miniszteri rendeletben meghatározott munkabérek, valamint az üzem fenntartását érintő általános drágulásra való tekintettel szakosz­tály uj vállalati árszabályt állapított meg: I. II. III. IV. Vo Köpeny v. télikabát P 40 32 26 20 — Costüm 45 37 30 22 Complé 50 35 24 20 Szövetruha 28 20 14 10 8 Selyemruha 28 20 14 10 8 Estélyi ruha 28 22 16 12 Vászonruha 28 20 12 8 6 Vászon kosztüm-— 30 24 18 — Vászoncomplé 30 24 18 Blouse 15 12 8 5 Alj 15 12 8 5 Ruhák egész olcsó anyagból — — 10 7 5 Árpát, zabot, babot, borsót, lencsét, mákot legmagasabb napi áron vásárol Sxirí Árpót& Apollo Mozgó TELEFONSZÁM 9. Aug. 1-én vasárnap 3—5—7—9 órakor Magyar £>iradó Fox vlldg&lradó A béc3i filmgyártás remeke ! A kis árva ( A szent hazugság) a könny és mosoly filmje, a jóság és szeretet himnusza. — Rendezte: MAX NEUFELD. Főszereplők: a bécsi »Burgtheater“ és a »Volkstheater“ művészei és egy 80 tagú gyermekkórus. Augusztus 7-én szombaton fél 9 órakor Vasárnap 3—5—7—9 órakor Paramount világ Glr adó Magyar világhír adó VIGYÁZZ, HA JÖN A VONAT legújabb színes rajzfilm Magyar film! Hetenként egyszer láthatóin Nagysikerű ».enés vígjáték. Lörincz Mikló3 Ötletéből irta: Nóti Károly. Ren­dezte: Szlatinay Sándor. Főszerep'ők: PERCZEL ZITA, KABOS GYULA, VASZARY PIROSKA, Főldessy Géza, Haraszti Mici, Rajna Alice, Gárdonyi, Salamon Béla. Rendes helyárak. Szelvény érvényes. Tegnap este befejezték a férfiszabéipari elméleti tanfolyamot Kedden kezdődik a szakoktatás — Csütörtökön nyilik meg a cipésziparosok mühelytanfolyama A cipésziparosok szakrajztanfolya- ma csütörtökön este 6 órakor zárul vizsga keretében az Ipartestület nagy termében és augusztus 6-án kezdődik a száz- huszonkétórás mühelytanfolyam amelyre még lehet jelentkezni. Ezt a tanfolyamot déteri Borbás Béla vezeti. A tanfolyam legfonto­sabb szaktárgyai a kollekció, a felső- lészkészütés, az aljmunka és a gyógycipő. Csődöt mondott a sxovfet gaxdasági terv Satalin (tárom munkatársa Ismeretes, hogy az Iparügyi mi­niszter engedélye alapján a férfisza­bók számára ipari továbbképző tan­folyam nyílt meg Orosházán. Ennek a tanfolyamnak általános ismereteket adó részét tegnap este fejezték be dr. iCserzy Mihály kamarai titkár előadásával. Kedden kezdődik a tanfolyam szakoktatási része, Stock Andor budapesti mester, szakelőadó lesz az oktató. • 1

Next

/
Thumbnails
Contents