Orosházi Friss Hírek, 1937. szeptember (14. évfolyam, 199-221. szám)

1937-09-02 / 199. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. szeptember 2. Tisztelettel értesítem a n.é. közönséget, hogy Orosházán, Piactéren a Rózsa-házban Polgári Étkezőt nyitottam, ahol a legkényesebb igényeket is kielégítő, ízletes, olcsó és változatos menürendszerrel állok b. rendelkezésükre. Abonenseket vállalok Borravaló nincs Szives pártfogásukat tisztelettel kérem BBEUEB SÁNDORNÉ Vasárnap nyílik meg a makói kiállítás Filléres vonat indul Orosházáról a kiállításra Gyopároson a Pannóniában ma este flekk e n Teríték egy pengő Szénásy Guszti muzsikál. Amerika az idén ismét exportál búzát A Bureau of Agricultural Economics jelentése szerint az Egyesült Államokban jövőre lényegesen növelni fogják a bú­zával bevetett területet Ennek magya­rázata az, hogy a búza ára a világpia­con tartósan emelkedik és ez előrelátha­tóan • a termelés fokozására készteti az amerikai gazdákat. Az Egyesült Államok buzakivitelét a mostani évadra 100—125 millió bushelre becsüli a jelentés. A vi­lág búzakészlete Oroszország és Kina beszámításával 525 millió bushelre te­hető, ami 225 millió bushellel kevesebb a tavalyi készletnél. Bírálatok kitűzése a vármegyében A Békés vármegyei Szarvasmarhate­nyésztő Egyesület folytatja megkezdett munkáját és szeptember hónapban az alábbi helyeken és időben tart törzsköny- birálatokat, hogy azután ezt a munkáját a vármegye többi községeiben is foly­tassa, hogy a gazdák az állattenyésztés érdekében minél többen beléphessenek az Egyesületbe. Bírálatok lesznek szeptem- ben hónapban: 1. Gyoma népies, 21-én délelőtt 9, 2. Endrőd népies, 22-én dél- élőtt 9, 3. Öcsöd népies, 23-án délelőtt 0, 4. Szarvas népies, 24-én délelőtt 8, 5. Prág Géza földbirtokos, Csorvás 25.én délelőtt 8, 6. gróf Csáky Árpádné föld. birtokos Csorvás, 25-én délelőtt 10, 7. gróf Wenckheim Matild földbbirtokos, Csorvás 25-én délelőtt 11, 8. Csorvási Uradalom Rt. Csorvás 25-én délután 3 órakor. A Csanád—Arad — Torontálvármegyei Gazdasági Egyesület jubiláris mezőgaz­dasági, termény és állat kiállítását szép. tember hó 5—12-ig fogja Makón meg­tartani. Az állatkiállitás csak 5 és 6-án van nyitva. Az egész ország területéről a Máv. kezelésében lévő vonalak és a Szeged— Cnadámegyei vasutak összes állomásából 50 százalékos vasúti kedvezménnyel le­het Makóra utazni. A megvásárolandó igazolvánnyal a felszálló állomáson tel­jes vasúti menetjegyet kell váltani, a visszautazás ingyenes, ha az utazó igazol­ványát a kiállítási irodában, menetjegyét pedig visszautazáskor a makói állomá­son lebélyegezteti. Féláru vasúti menetjegy váltására jo­gosító igazolvány ára Makótól számított A magyar kisegzisztenciáknak, tiszt­viselőknek, kereskedőknek, iparosok­nak, de különösen a magyar munkás ősz. tálynak és a birtokosoknak jól jövedel­mező foglalkozási ága ez a két nyúl. fajta. Az angora gyapjutermelő állat, na­gy edéven kint nyírják, s hetenkint kefé­lik. Gyapjúja lágy, bársonyosan puha, nem szúr, nagyon meleg s pehely köny- nyü. Hazánkban tenyésztése erősen ter­jed. Háziipara óriási jövő előtt áll s 100 km-es körzeten belül 1 pengő, 100 km-es körzeten túl 1.50 pengő, ez az igazolvány a kiállítás ingyenes megtekin­tésére is jogosít. Ilyen igazolványok a Békés vármegyei Szarvasmarhatenyésztő Egyesületnél (De­ák Ferenc utca 7) és a Kisbirtokosok Szövetségnél kaphatók. Filléres vonat indul szeptember 5-én Békéscsabáról Orosházán, Hódmezővásár­helyen Szegeden át Makó állomásra. Felszálló állomások Békéscsaba, Oros háza, Hódmezővásárhely. A filléres vonatok indulási és visszaér, kezési idejéről a vasúti állomásokon ad. nak tájékoztatást. Filléres vonatokra az Ibusz menetjegy irodában (Nagytakarék) és a felszálló állomásokon lehet jelent­kezni. ezreknek és ezreknek nyújt maajd ren­des megélhetést. Óriási előnye és ér­téke különösen abban yan, hogy rádium kisugárzó erővel bir, s a belőle készült térd, csukló és bokamelegitők a csuzos, reumatikus fájdalmakban szenvedőknek gyors gyógyulást nyújt. Jövedelmezősége elsőrendű, mert évi átlagban egy állat havonta kb. 1 pengő hasznot hajt, s igy egy 2—300 darabból álló telep egy 5 tagú család megélhetését gyönyörűen biztosítja. Ennyi állatot pedig — ok­szerű tenyésztés mellett — egy ember kényelmesen tud gondozni és takarmá- nyozni. A belgaóriás nagytestű — 5—6 kg-os — házinyul. Hasznot húsával hoz, mely ízletes, könnyű, porhanyós, s fehérje tar­tania minden más húsnál nagyobb. Gyor­san nő. Három-négy hónapos korában el­éri a 3—4 kilót, amikor már szállításra alkalmas. A húsra termelt és igy el­adásra kerülő állatok élősulyi kilójáért a gyüjtőállomásokon kb. 1 pengőt fi­zetnek. Húsát külföldre szállítják ki, s egye­lőre fajría és szinre való tekintet nélkül, mindenkitől, aki eladandó állatait beje­lenti a Fajnyulgazdasag szerkesztőségé­nél s válaszbélyeget csatol, megveszik Tánciskola Értesítem az igen tisztelt ifjúsá­got, hogy szeptember hó 10-én pénteken, vásár napján vendégtáncestélyt tartok a 48-as Körben. Tisztelettel: NÉMETH MIHÁLY oki. tánctanitó. élő állapotban. Természetesen, amint rendszeresen megindulnak a szállítások, minden komoly tenyésztőnek érdeke lesz áttérni a belgaóriások tenyésztésére, mert: 1., a közönséges, vagy bármelyik prém- nyul 7—8 hónapos korában éri el a kí­vánt 3—4 kilós súlyt, s addig sok takar mányt fogyaszt, ezzel szemben a belga­óriás, — mint már említettem — 3—4 hónapos korában eléri a kívánt súlyt s addig oly kevés takarmányt fogyaszt el, hogy egy-egy állat tisztán tud hozni 2—3 pengőt. 2., e belgaóriás értékes állat, s ha ez­zel foglalkozunk okszerűen és intenzi­ven, úgy a fialások legszebb mintapél­dányait tenyészanyagként bármikor el­adhatjuk, eljárhatunk ezekkel kiállitá,- sokra, s dicsőséget, hírnevet és elisme­rést szerezhetünk nyulainknak, telepünk­nek. A tenyészállatok értékesítése te­hát a telep egyik fő jövedelmi forrá­sává válhat. A tenyésztést úgy a belgáknál mint az angóráknál kicsiben kell kezdeni. Er. re legalkalmasabb egy kis, vagy közép, törzs beszerzése.. A kistörzs áll 1 bakból és 2 nőstényből, a középtörzs 2 bakból és 4 nőstényből. Csakis prima egyede- ket, megbízható telepről szerezzünk be. A tenyészállatok, vagy azok ivadékai csakis komoly árakon szerezhetők be, de éppen ezért tartózkodni kell a zugnyulte- nyésztőktől, kupecektől, piactól, mert itt ugyan olcsó, de hitvány állatok* sze. rezhetők be. Válaszbélyeg csatolása ese­tén készséggel nyújt felvilágosítást telje­sen díjmentesen Major Ákos Újszeged, Szőregi-ut 9., s elküldi a Eajnyulgaz- daság mutatványszámát is. Zászlóavatás a Hajduvolgyí Olvasókörben A Szentetornya-Hajduvölgyi Olva­sókör szeptember hó 5-én délelőtt 11 órai kezdettel ünnepi ebéddel egybe­kötve zászlóavató ünnepséget ren­dez. A zászlóanyai tisztet Székács Józsefné tölti be. Az ünnepség mű­során díszközgyűlés keretében Hézier Béla mond zászlóavató beszédet, a hitfelekezetek lelkészei megáldják a zászlót, amelyet Keller Ferenc, az Olvasókör elnöke vesz át, majd zá­róbeszéddel berekeszti a közgyűlést* Délután 6 órakor szüreti táncmulat­ságot tart a rendezőség. Apollo raozgó TELEFONSZÁM 9. Szeptember 2-án csütörtökön 7—9, Szeptember 3-án pénteken fél 9 órakor Magyar világQlradtó ! ELEANOR POWELL legújabb filmje Táncra születtem Egy Broadway sztár és tengerészek érdekes története. Az idény legszebb revüje a legújabb dalslágerekkel. — Rendezte: Roy del Ruth. Zene: Cole Porter. Főszereplők: Eleanor Powell, James Stewart, Virginia Bruce, Una Merkel, Sid Silvers, Buddy Ebsen. Kedvezményes Qelyárcilc ! Szeptember 4-én szombaton fél 9, Szeptember 5-én vasárnap 3-5-7-9 órakor Fox világ Qtr adó ! AFRIKA BÖMBÖL két felvonásos, különleges majom-burleszk. Magyar í i 1 m ! BZjCC/I EC*t/l főszereplésével: Én voliom Meller Rózsi „VALLOMÁS“ cimü nagysikerű színműve után filmre irta: Szat­mári Jenő. Rendezte: Bárdos Artur. Főrzereplők: BULLA ELMA, Törzs Jenő, Uray Tivadar, Kiss Ferenc, Vaszari Piroska, Erdélyi Mici, Szigeti Jenő, Boray Lajos, Baló Elemér, SZELVÉNYEK ÉRVÉNYESEK 1 Rendes öelyáralc ! Rheumás, csuzos, £ ' Z 1 m o í f A1 megszaba­köszvényes stb. ldjUdnlldllUl dúl, ha az utóidényben Kakasszékfíirdő kitűnő hatású hideg, vagy meleg gyógyvizét használja és igy keres gyógyulást Szept. 1-től kényelmes tiszta két ágyas szobát napi 1.50 pengőért, egy ágyas szobát 1 pengőért már a fürdő szállodájában is kaphat. A környező villákban még olcsóbb lakás is kapható. Jelezze jövetelét, hogy helyről gondoskod­hassunk. FÜRDŐIGAZGATÓ SÁG. Megélhetést biztosit az angóra gyapjas­ául és a belgaóriás okszerű tenyésztése Irta: Major Ákos. Szeged.

Next

/
Thumbnails
Contents