Orosházi Friss Hírek, 1937. szeptember (14. évfolyam, 199-221. szám)

1937-09-02 / 199. szám

1937. szeptember 2. OROSHÁZI FRISS HÍREK 3 HÍREK — Dr. Járóim itthon. Dr. Jarolin Nándor gyermekorvos, az OTI pénz­tári orvosa külföldi útjáról hazaérke­zett. — Unitárius híveinkkel közöljük, hogy vasárnap (5-én) délelőtt 11 órakor a szo­kott helyen istentiszteletet tartunk, a. melyre híveinket szeretettel hívjuk és vár juk. Gondnok. — FelhiVás a bajtársakhoz. A »Szondi« Bajtársi Egyesület ezúton kéri {el a baj- társakat és bajtársnőket, hogy a folyó hó 5-i zászlóavató ünnepély rész. léteinek megbeszélése végett feltétlenül megjelenni .szíveskedjenek az ünnepélyre vonatkozó előkészítő bajtársi összejön vetelen, folyó hó 3-án, pénteken délután 5 órakor, a Református Körben (Táncsics Mihály-utca) lévő helyiségben. — Érdeklődés a husseitéstelepités iránt. A Nyugatmagyarországi Mezőgazdasági .Szövetkezet hussertéstelepitő akciója iránt a gazdák körében igen nagy érdeklő­dés nyilatkozik meg. Minden tekintetben felvilágosítást ad ebben az ügyben Vö­rös Imre, a Kisbirtokos Szövetség jegy­zője. — Felhívja a Kisbirtokos Szövetség vezetősége azokat a gazdákat, akik mü. trágyát írattak, hogy a műtrágyát sür­gősen vegyék át, mert a Szövetségnek nincs megfelelő tároló helyisége, azok, a- kik még nem rendezték a tavalyi mütrá. gyahitelt, a legközelebbi időben rendezni szíveskedjenek. — Ezen a héten a Kertész-patika larl éjjé i szolgálatot. — Meghivő. Az prosházi Polgári Ol­vasókör 1037 szeptember 5-én bálát tart, melyre a tánckedvelő ifjúságot tisztelettel meghívja. Belépődíj 1 pengő. Az el­nökség. — Katonai ünnepély a Hősök szob­ránál. A hadgyakorlat alkalmával vasár­nap Oroshá/án átvonuló katonai csapatok megkoszorúzzák a Hősök szobrát. — Kugliverseny a Református Körben, Szeptember 5-én a Református Körben egész napos kugliverseny lesz a követ­kező dijakkal: 1. egy pár tetszésszerinti s/ámu férfi cipő, II. 130 cm. finom nadrágszövet, III. egy hízott kacsa, IV. s egyben vigaszdij: 2 liter bor. Az ér­deklődőket ezúton hívja meg a Veze­tőség. — A svéd király két magyar vendége. Gusztáv svéd király, aki tudvalevőleg nagy barátja a tenniszsportnak, két is­mert magyar tenniszbajnoknőt meghívott kastélyába. Rendkívül érdekes képekkel illusztrált cikket közöl erről a Délibáb legújabb száma, amely nagy terjedelem­ben és gazdag tartalommal jelent meg. Pompás illusztrált rádióműsorokat, egy- felvonásos színdarabot, színházi pletyká­kat, nagyszerű filmrovatot és több mint száz szebbnél szebb képet talál az ol­vasó a népszerű színházi képeslapban. A Délibáb egy száma 20 fillér. — Szeretettel értesítjük tagjainkat, hogy Nőegyletünk szokásos hivatalok óráit a mai naptól fogva ismét minden csütörtök délután 3—5-ig megtartja. Az Ev. Nőegylet Vezetősége. Fertőtlenítsen I Jószágállományát mentse meg az elhullástól! Lisoform, lisol, sósav, creolin, hiper­mangan, stb. — Rovarirtók, fiit, naftalin, etíi por, stb. ós az összes drogériái vegyszerek LEGOLCSÓBBAN BERTÓK- Drogériában. szerezhetők be. — Az »Apolló« mozi ma, mutatja be Eleanor Povell »Táncra születtem« cimii filmjét, melyet Egyed Zoltán a »Reggel« egyik számában így ajánlott: »Le akar­juk kötelezni olvasóinkat, ezúttal azzal, hogy beküldjük őket egy képhez.« — Kirobbanó sikerek nem a nagy, ha­nem a kis dolgokból születnek, vegyen csak rámás fűrészt, csövet, öntött ajtót, valódi Rókás reszelőt .Tóthnál és je­gyezze elő drótkerítés szükségletét, Ki- gyó-utca 8. Sok pénzt megspórol, ha kész hencseri és az összes kárpitos munkákat, IIRIIYIINfiL-veszi CSABAI UTCA 38 Készpénzfizetők és viszonteladóknak óriási árkedvezmény. — A szivburok, a szívbillentyűk és a szívizmok megbetegedéseinek kezelésénéi a rendkívül enyhén ható természetes »Ferenc József« keserü- viz fontos segédeszköz, mely reg­gel felkeléskor egy kis pohárral hé­vévé a tápcsatorna tartalmát bizto­san felhígítja és azt igen könnyen levezeti. Orvosok ajánlják. 24 — Az OT5 vasárnapi tanoncüdültetásre még ma és szombat déli 12 és fél 1 köf. zött lehet jelentkezni a község 111. ügy. osztályán, az OTI megbízottnál. PENGŐ fillérekből, pengőkből ezer pengő lesz ,,. Ha vásárol, köszőrükövet, ekevasat, fűrészt, lemezt, vasárut, ráfvasat, csakis Tóth-nál ahol a valódi Rókás-reszelő és a legjobb kocsikenőcs kapható. Kígyó utca, 8. — Kifogyhat egy jő napot szeptember 12-én, ha résztvesz az összmunkások szü­reti mulatságán. — Zene és látványosság tekintetében minden fantáziát felülmúl Eleanor Povell »Táncra születtem« cimü világhírű film­je. Látható az »Apolló« mai előadásain. — Székrekedésben szenvedőknél reggelenként egy pohár természetes »Ferenc József« keserüviz a belek eldugulását gyorsan megszünteti, a gyomor működését előmozdítja, az anyagcserét megélénkíti, a- vért fel­frissíti, az idegeket megnyugtatja, s igy kellemes közérzetet és fokozott munkakedvet teremt. Orvosok ajánl­ják. 61g — Fejberugta a ló. Özv. Szemenyei Sándorné 763 számú orosházi tanyáján az istállóban Zvara Mihály 14 éves bé. resgyerek a lovak körül dolgozott. Az egyik ló fejberugta Zvarát, akinek 10 centiméternyi fejsérülését dr. Dénes Já. nos orvos varrta be. — Nagykanizsán nyílik az orgona. Nagykanizsáról jelentik: A nagykanizsai temetőben újból virágba borultak az or­gonafák. Az orgonavirágnak igen sok bámulója akad. Kész kárpitozott bátorok: hencser, fotel, rekamié. Régi kárpitozott bútorait olcsón átalakítom Szokolay István kárpitos. Erzsébet királyné-utca 24. (Ber-Ka-ház.) — Serdülő fiuknak és leányoknak adjunk hetenként legalább egyszer reggel felkeléskor egy-egy kis po­hárnyi természetes »Ferenc József« keserüvizet, mert gyomor-, bél- és vértisztitó hatásának gyakran igen fontos eredményeket köszönhetünk. Orvosok ajánlják. 23 — Rejtélyes haláleset. Ligeti Károly hatvanéves szegedi gyógyszerész Buda­pesten a Szondy-utcában egy rokonánál volt látogatóban. Alig távozott onnan, a. mikor a Szondy-utca 9 szám előtt hir­telen rosszul lett, összeesett és mire a mentők kiérkeztek, meghalt. Holttestét a törvényszéki orvostani intézetbe vitték. — Talált kocsilánc van a községháza harmadik ügyosztály 2. irodán. — Anyakönyvi hírek. Születések: Zsiga József asztalosmester fia József, Bakos Ferenc napszámos fia József Mi­hály, Tóth János gazdálkodó fia Lajos, Németh József kőmivessegéd leánya Er­zsébet, Rocskár Márton napszámos fia János, Kovács Lajos földmives fia Lajos Zoltán. Kiss Mihály napszámos fia Ist­ván, Hódi Mária leánya Mária, Nobik Gyula géplakidossegéd halva született fia. Halálozások : Dani András földmi­ves 77 éves érelmeszesedés; szivszélhü- dés. özv. Szendi Horváth Bálintné Ko. vács Rozália 52 éves, cukorvizelés. — A róm. kát. templomban ma este pontosan 8 órakor veszi kezdetét a szent­óra. — »Táncra születtem« Eleanor Povell látványos revtije minden jelenetének tar­talma, ize, lelke van, melynek leglé­nyegesebb része a zene, tánc és kiállítás mellett a humor. Bemutatja: az Apolló mozgó. Cement I a p márványmozaiklap, falburkolólap, járdalap, Cementesei-óp kútgyürük, csövek, betonkádak, vályúk slb. a legjobb minőségben. TÖRÖK LAJOS műkő, síremlék és cementárugyárában Huba utca 31. Államikért mellett. — Az Orosháza-Monori Gazdakör El­nöksége vasárnap szeptember 5-én a ma­kói mezőgazdasági kiállítás megtekintő, sére csoportos tanulmányi kirándulás tar­tását határozta el, amelyre a tagjait, valamint az érdeklődő gazdákat tisz­telettel meghívjuk. Indulás vasárnap reg­gel 4 órakor a Monori Hangya szövet­től kerékpáron. Tisztelettel a Gazdakör elnöksége. — Rámás fűrészt kereszt fűrészt, va­salót, kávédarálót, bikaláncot, csavart,, szeget, drótot, ásót, lapátot, kemence, kémény ajtót, vedret, kenőcsöt Tóthnál vegyünk, Kigyó-utca 8. — Endes János uriszabó, Vörös- marty-utca 7. — Felhívás községünk közönségéhez. A »Szondi« Bajtársi Egyesület vezető­sége ezúton kéri fel Orosháza község főútvonalán lakó hazafias közönségét, hogy az egyesület folyó hó 5-i, vasár­nap rende endő zászlóavató ünnepélye al­kalmából arra való tekintettel is, hogy az ünnepségekre számos vidéki vendég is érkezik, az ünnepély színvonalának eme­lésére és községünk magyar voltának de­monstrálására házaikat nemzeti lobogó­ikkal feldíszíteni szíveskedjenek. — Papa, ugy-e azt Ígérted, hogy tiz pengőt kapok, ha sikerrel túljutok a pótvizsgán? — Igen. — Nos, örömhírt közlök veled. Meg. tarthatod a tiz pengődet. — Talált kocsilanc van a községháza harmadik ügyosztály 2. irodán. Többet mond minden hirdetésnél, ha egyszer be­megy a BÉRCZI ILLATSZER­TÁRBA és vásárol egy drb. Bayer- féle Juventas-ha {sampont! Gyönyörű lesz a haja! Megérkeztek az idei szezon szenzációs rádió újdonságai Remek kivitelű készülékek I Bámulatos teljesítményükkel és művészi hang- szlnezésükkel a legkényesebb igényeket is kielégítik A mai naptól már kaphatók FIAM ES TARSA rádió szaküzletében

Next

/
Thumbnails
Contents