Orosházi Friss Hírek, 1937. október (14. évfolyam, 223-248. szám)

1937-10-01 / 223. szám

2 OROSHÁZI FRISS HÍREK 1937. október I Zeneiskolái tervednek Orosházán A zeneiskolák szakfelügyelője tárgyalt a kérdésben Képkiállitás Orosházán Jankai D. Tibor, a jónevü, tehetséges békéscsabai festő amerikai tanulmányutjá- ról hazaérkezett és a Békéscsabai Aurora Kör kiállitássorozatot rendez képeiből. A sorozat egyik állomása Orosháza, ahol az izraelita Kulturegyesület termében dr. Révész Sándor, az Aurórakor titkára a művészetről tartott előadással nyitja meg Jankai D. kiállítását vasárnap délután fél 5 órakor. A kiállítás nyitva vasárnaptól kezdődően egész héten délelőtt 10—1, délután 2—5-ig. Belépődíj nincs. Bojkott Japán ellen Az angol munkáspárt végrehajtó bizott­sága határozat; javaslatot fogalmazott meg, amelyben követeli Nagybritannia kormányától, hogy mondja ki az egész országra a japán áru bojkottját és hasson odia, hogy rövidesen mondják ki min­den japán árucikk nemzetközi bojkottját is. A munkáspárt határozati javaslata éle­sen elitéli a japán repülőgépek és tenger­alattjárók kegyetlen támadásait a kínai polgári lakosság és nyílt városok ellen. Határozott hangon szólítja fel az angol kormányt, hogy a párt által követelt japánellenes intézkedése' et támogassa. A határozati javaslat második pontja azt követeli az angol kormánytól, hogy tiltsa meg hadianyagok eladását és kölcsönök nyújtását Japán számára. Kéri a minisz­terelnököt, utasítsa Anglia genfi főmeg- bizottját, hogy kezdeményezzen Qenfben a többi államok között is hasonló' ak­ciót, főleg pedig az -Egyesült Államok kormányánál igyekezzék elérni a bojkott kimondását. Már az anarchistákat lövik agyon Madridban Valenciában és Madridban anarchista lázadás tört ki. Madridban száz embert letartóztattak, közülük többet azonnal agyonlőttek. A lakosság rémült pánik­ban él, mert a Mjaja tábornok parancs­noksága alatt álló rendőrség kíméletlen terrort fejt kj. Miaja tegnap Madridból Valenciába érkezett »tisztogatni« s a bol­sevista vezetőkkel tárgyalt. Rá akarja venni őket, hogy oszlassák fel az anar- cho-szjndikalista szakszervezetet és kímé­letlenül távolítsák el a gyanús tagokat. Hogy ez a kíméletlen eltávolítás mit je­lent, azt a bolsevista vezetők nagyon jól tudják. Tegnap Oroshá'án járt Kazicsav Ti­bor, a zeneiskolák országos szakfelügye­lője és előterjesztést tett dr. Bulla Sán­dor főjegyzőnek községi nyilvános zene­iskola felállítására. A község kulturális életében fontos szerepre hivatott zeneis­kola felállítása úgy a közönségre, mint a Vasárnap, október 3-án lép életbe a magyar államvasutak vonalain a téli me­netrend. Az. uj menetrend orosházi vo­natkozásban egyáltalán semmi változást nem hoz Az 1938 évi költségvetési előirányzat, I amelynek tárgyalását most kezdi meg a I képviselőház pénzügyi bizottsága, újabb belpolitikai válság magvát rejti magában. A költségvetés mindig kemény dió volt a francia kormányok számárá s a soro­zatos kormánybukások, amelyek az. u- tóbbi évtizedben olyan gyakoriak voltak Franciaországban, nem egyszer a költség- vetési előirányzat következményei voltak. Bonnet pénzügyminiszter költségvetési előirányzata szintén súlyos bonyodalmak­kal fenyeget, mert a miniszter csak oly módon tudja elképzelni az államháztartás egyensúlya érdekében feltétlenül szük­séges gazdasági fellendülést, hogy min­den téren fokozza a termelést, ez pedig nem lehetséges a jelenlegi 40 órás mun­kahét fentartásávai. A pénzügyminiszter már tárgyalásokat kezdett a szocialista miniszterekkel a 40 órás munkahétről szóló törvény szi­gorának enyhítése ügyében, a szocialis­zenetanárokra nézve előnyös volna. A fő­jegyzővel való hosszabb megbeszélés u- tá.n a helybeli zene'anárokat kereste fel Kazacsay Tibon és velük is alaposan meg­tárgyalta a nyilvános zeneiskola felál­lításának kérdését. a jelenleg érvénybedévő nyári me­netrenddel szemben. Sem a vonatok érkezési és indulási ide­jében, sem a csatlako ásókban nem lesz változás, igy az eddigi menetrendek nyu­godtan használhatók tovább is. ták azonban hallani sem akarnak erről és el vannak tökélve arra, hogy kabinet­kérdést csinálnak a Blum-féle szociális törvények változatlan fentarfásábói. A Kamara folyosóin csütörtök délelőtt meglehetősen ideges volt a hangulat s a bi ottsági ülésben összejött képviselők körében a legkülönbözőbb hírek kering­tek. A 40 órás munkahét kérdésén kívül állítólag súlyos nézeteltérések merültek fel Bonnet pénzügyminiszter és a szocia­lista miniszterek között a valutapolitikai kérdésekben is, mert a szocialisták a francia frank folytonos zuhanását a tőke állandó menekülésének tudják be és azt követelik, hogy vezesse be a kormány a devjzakényszergazdálkodást, amit viszont Bonnet pénzügyminiszter semmiesetre sem hajlandó megengedni. Az ellentétek olyan súlyosak — mond­ják a Kamara folyosóin — hogy a rész­leges kormányválság aligha lesz elkerül­hető. Bonnet pénzügyminiszter állítólag már a szombati államtanácson kenyértörésre akarja vinni a dolgot és ha nem sikerül rávennie a szocialista minsztereket az ál­tala kidolgozott gazdasági és pénzügyi politika támogatására, akkor beadja le­mondását. Kötelező munkaszolgálat Lengyelországban Lengyelországban bevezették a katonai szolgálati kötelezettség alól felmentett személyek kötelező munkaszolgálatát. Az erről szóló most hozott törvény értel­mében azoknak a személyeknek, akiket bármi okból felmentettek az aktiv kato­nai szolgálat alól, öt esztendőn át évente hat napon ellenszolgáltatás nélkül az ál­lam részére kell dolgozniok. A munka- szolgálatra kötelezettek túlnyomó részét útépítésre fogják felhasználni. Orosházi koszom a buda­pesti Hősok Emlékművén A vasárnapi filléres gyorsvonattal az országos frontharcos találkozó alkalmából Budapestre utazó orosházi frontharcosok gyönyörű, hatalmas babérkoszorút visz­nek magukkal, amelyet a Hősök Emlék­művén helyeznek el. Párbajpísztollyal szivenlőtte magát egy 18 éves diák Budapesten Erlemann János 18 éves kereskedelmi iskolai tanuló szerdán éjjel a lakásán párbajpisztollyal szivenlőtte ma­gát. A fiú özvegy édesanyjával és nagy­bátyjával, Dományi Ármin nyugalmazott állategészségügyi tanácsossal lakott e- gyütt és az utóbbi időben meghasonlás jelei mutatkoztak rajta. Nemrég otthagy­ta az iskolát és inasnak akart menni, de seholse vették fel. Szerdán este édes­anyja nem volt otthon, rokonlátogatóban volt, nagybátyja pedig már aludt, amikor a fiatalember az ismeretlen módon szer­zett párbajpisztollyal szivenlőtte magát és éjféltájban hazatérő édesanyja már holtan találta. Búcsúlevelet nem hagyott hátra. A rákosszentmihályi gyil­kosság a bíróság előtt Gyilkosság vádjával terhelten került tegnap délelőtt vitéz Lukács István nyu­galmazott huszártiszthelyettes a pestvi­déki törvényszék Szilágyi tanácsa elé. A vádirat szerint Lukács István május 3-án Rákosszentmihályon revolverével hátulról agyonlőtte Katona Zsuzsannát. Lukács néhány évve! ezelőtt Katona Zsuzsanna miatt o'thagyH feleségét és vele költözött össze. A leányra íratta óbudai telkét és rákosszentmihályi házát is. Később azon­ban megromlott közöttük a viszony, el­múlt a szerelem és egy napon Katona Zsuzsánna azzal a kéréssel fordult Lu­kácshoz, hogy hagyja öt férjhez menni. Lukács belement a dologba, de azzal a feltétellel, hogy a leány az ajándékba adott ingatlanok felerés/ét visszaadja. A kiábrándult szerelmesek között csúnya alkudozás indult meg, amelynek során Lukács revolvert rántott és fejbelőtte a leányt, aki olyan súlyos sérülést szenve­dett, hogy kórházbaszállitása után néhány perccel meghalt. Szilágyi Sándor tanács­elnök a vádirat felolvasása után Lukács István kihallgatását kezdte meg, aki azzal kezdte vallomását: — Megértettem a vá­dat, bűnösnek érzem magam. A vádlott ez­után házasságának szerencsétlen körülmé­nyeivel, felesége hosszas betegségével vé­dekezett. A tárgyalás tart. Elítélték a csendőrre támadó legényeket Ez év junius 11-én Ölbő községben több legény korcsmái mulatozás után a csendőrség épülete előtt tüntetést rende­zett. Vörös Sándor csendőr kijött az épületből és távozásra szólította fel őket. A legények azonban megtámadták a csendőrt és annyira összeszurkálták, hogy be kellett szállítani a szombathelyi hon­védkórházba. Verekedés közben Vörös is kardot rántott és súlyosan megsebesítette Eredics Vince nevű legényt. A szombat- helyi törvényszék hatóság elleni erő­szak és súlyos testisértés miatt Eredics Vincét nyolchónapi, Hukler Józsefet tiz- hónapi börtönbüntetésre Ítélte. Több vádlottat felmentett a bíróság. Veszedelmes légi kaland Majne állambeli városban egy Mingalo- ne nevű fényképész megbízást kapott, hogy a magasból fényképfelvételeket ké­szítsen. Erre a célra 27 kisebb léggömb­re kosarat erősítettek, amelybe beleült a fotográfus gépével. A léggömböket kö­tél tartotta, de erős szél kerekedett, a kötelek elszakadtak és az a veszély fe­nyegette, hogy a, vihar elsodorja a fény­képészt. Nagy tömeg nézte a fotografá- lást és volt a közönség között egy ang­likán lelkész, aki pompás céllövő. Egy­másután lőtte le a léggömböket mindad­dig, mig a fényképész simán földet ért. Apollo Mozgó TELEFONSZÁM 9. Október 1-én pénteken fél 9 órakor Magyar világhír adó ! Az elvarázsolt szálloda kacagtató, eredeti amerikai vígjáték. — Főszereplők: Tim és Iréné Titkos házasság látványos, vig társadalmi filmregény. Főszereplők: Robert Taylor a földbirtokos, Loretta Young a szobalány Kedvexményes Qelydrak ! Október 2-án szombaton fél 9, Október 3-án vasárnap 3-5—7 és 9 órakor Fox világ01 fadó A DOLGOS MÉHEK BIRODALMA ismeretterjesztő film. A magyar filmgyártás remeke! Mária nővér magyar filmregény. Irta : Lázár István. Rendezte : Gertler Viktor. Zene : Fényes Szabolcs. Főszereplők: Svéd Sándor, Jávor Pál, S örényf Éva, Berki Lili, Gózon Gyula, Mály Gerő, Stolz Hilda és Halmay Tibor. Rendes helyirak. Kedvezménye* bátyánki Helyárak: Erkély és páholyszék 1 P, Helyárak: Erkély éa páholyczék 70, I. hely 90, - II- hely 70, - Ili. hely I. hely 60, - II. hely 50, - III. hely 50, - IV. hely 30 fillér. 30, - IV. hely 20 Miér, Vasárnap életbelép a téli menetrend Orosházi viszonylatban semmi változást nem hoz az uj menetrend Részleges kormányválság fenyeget Franciaországban Valutapolitikai kérdések és negyvenórás munkahét

Next

/
Thumbnails
Contents