Orosházi Friss Hírek, 1937. november (14. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

Tek. M. Kir. Ügyészség Előfizetési árak: Helyben negyedévre 5 p> POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal Orosházán vidékre 7 Pengő. Lapzárta éjjel 12 órakor. Főszerkesztő és laptulajdonos: IV., Bajza-utca 12. sz. Telefon: 113 szám Megjelenik mindennap korán reggel. DEMARTSIK FERENCZ Hirdetéseket díjszabás szerint veszünk fel. Szerda, 1937. november 3 Ára fillér XIV. évfolyam 249-ík szám Rövidesen lemond a román kormány Román po'itikai körökben biztosra veszik, hogy a román kormány a 'egköze'ebbi idők­ben beadja lemondását. Erre mutat Tata- rescu miniszterelnöknek a liberális párt vég­rehajtó bizottságában mondott beszéde is, amelyben többek között kijelentette, hogy a kormány négy év alatt végrehajtotta azt a programot, amelyet maga e'é tűzött és igy küldetése most már végéhez közeledik. Manipulációk az orosházi lóeladásokon Algazdák „sajátneveiésii“ lovakat adtak el a Iósopozó bizottságnak Súlyosan károsodtak az orosházi gazdák? Borisz bolgár király és neje Londonban Borisz bolgár király és felesége vasárnap délután Londonba érkezett. A bolgár király öt napig marad az lángol fővárosban. A Press Association szerint a bolgár király látogatása valószinü’eg összefüggésben áll a Bulgária haderejét korlátozó neni’lyi békeszerződés eset'eges megvá'toztatásával. Károly román király és Mihály trónörökös Benesnél Ma Károly román király Mihály trónörö­kös társaságában magánjellegű látogatásra Csehsz'ovákiába utazik, ahol Benes köztár­sasági elnök vendége 'esz. Szerdán délután a román király rés a trónörökös megtekinti Brünn városát, csütörtökön és pénteken pe­dig vadászaton vesznek részt Brünn kör­nyékén. Ismeretes, hogy koronként lósorozóbizott­ság je'enik meg Orosházán és részben a külföldi, részben a magyar csendőrség és honvédség számára lovakat vásárol össze. A bizottság, illetve a mezőgazdasági érdek- képviseletek előre értesíti hírlapok utján a loneve'ő gazdálkodókat az átvételi árakról, meghatározza a vásár napját, hogy a gaz­dák arra az időre elővezethessék lovaikat, mert a fennálló rendelkezések szerint a bi­zottság közvetlenül a Iőöevelő gazdától veszi át a lovat, vagy ha közvetítő ut­ján jön létre a vását» a lő árából 8 szá­zalékot térítenek még jutalék fejében. Ilyen alapon már többször vásárolt Oros­házán a lósorozó bizottság. Csendőrségünk­nek feltűnt, hogy a bizottság elé olyanok is vezetnek fel eladásra lova­kat, akik — klöztudontás szerint — nem gazdálkodók, nem hSrtevelök s mégis olyan hatósági bizonyítvány birtokában varinak, amely őket lónevelő gazdálko­dónak tünteti fel. Nyilvánvaló volt tehát, hogy ezek az egyének fé'revezetik a lósorozó bizottságot, a lovakhoz úgy jutottak, hogy olcsó áron, 4—500 pengőn vásárolták meg a gazdától a Hov.at, amit tőlük a bizottság 7—800 pengőn vett át; — a gazda a differenciárjak hiríét sem látta, merthiszeri a lő az á 'gazda hevére kiállí­tott járlattal, mint az álgazda »sajálínieve- Ijésü« Hova került az ekszportó'rök, il­letve a csendőilslég, vagy honvédség tu­lajdonába. Ezek a manipu'ációk tudomására .jutottak az Orosházi Kisbirtokos Szövetség vezető­ségiének is és a vezetőség a lósorozó bizott­ság által tartott vásárokon megfigyelőt kül­dött, akinek néhány esetben sikerült is mégakadá­lyozni egy-egy lő megvásárlását. A csendőrség néhány adat birtokában nyo­mozni kezdett, nemcsak Orosházán, hanem a közeli községek csendőrei is nyomoztak az ügyben és miután megállapítást nyert, hogy a lósorozó bizottság által tartott vásárokon tényleg visszaéljétek történtek az álgaz­dák részéről, de megállapítást nyert az is, hogy ezek az álgazdák élelmes ló- keresketfők strómanjai, az orosházi csendőrség a nyomozati adato­kat megküldte az ügyészségnek Gyulára s onnan vár utasítást a további nyomozás be­vezetésére, amely tisztázni fogja: tényleg történt-e büncse'ekmény s ha igen, mennyi­ben terheli fe’elősség: a kereskedőt, az álgazdát, és azt a ha­tósági közegét, aki olyan bizonyítványt | adott ki, amely nem fedi a valóságot. Csák ez a nyomozás döntheti el azt Is, vájjon a lóeladások során érte-e károsodás az orosházi gazdákat, akik bizonyára jelent­keznek, ha arról lesz szó, hogy a nyomo­zás érdekében nyilatkoznak kell, kinek mennyiért adták el az utóbbi évben sajátné- velésti lovaikat. Orbánéban megbetegedett a kultuszminiszter Hóman Bálint kultuszminiszter vasárnap rövid üdülésre el akarta hagyni a fővá­rost. Elindu'ása után azonban vissza kel­lett térnie Budapestre, mert nem érezte jól magát- Keze'őorvosai, Mafolay György egye­temi tanár és Borsos László, a Vöröskereszt belgyógyász-főorvosa megállapították, hogy a miniszter Orbánéban megbetegedett. Be­tegsége könnyű lefolyású és felgyógyulása előreláthatólag egy héten belül következik. A reformáció emlék- Ünnepe Protestáns polgártársaink vasárnap ünne­pelték a reformáció emlékünnepét, Luther Márton fellépésének 420. évfordulóját. Eb­ből az alkalomból délelőtt és délután ün­nepi istentiszteletek voltak a két protestáns hitfelekezet templomaiban, délután és este pedig a vallásos kulturegyesületek rendez­tek ünnepségeket- Evangélikus ünnepség volt a Polgári Olvasókör nagytermében és Rá- kóczitelepen, a KIÉ rendezésében az Ev. Nőegylet székházában, míg a reformátusok a gyülekezeti házban (Református Kör szék­haza) tartottak műsoros vallásos estélyt. Az ev. templom tornyában este 6 órákor a tüz- oltózenekar fáklyás toronyzenét adott. Csizmadia András beszámolóbeszéde Kiscsákón A saientetornyaí í. kerület beszámolófa napfát még nem állapította meg a kerületi szervezet elnöksége Azon a beszámoló körúton, amelyet Csiz­madia András országgyűlési képviselő a múlt hónapban a választókerület különböző községeiben bejárt, október 31-én Kiscsákó- ra érkezett el, ahol szintén beszámoló nép- gyü'.ést tartott. Erre az útjára elkísérték a képviselőt dr. Kovássy Abert NÉP kerületi elnök, vitéz Szijjártó Szabó Sándor kerü­leti titkár, Orbán János községi szervezeti titkár, Qöndös József a Kisbirtokos Szö­vetség elnöke és még sokan mások. A be­számoló gyűlés előtt vallásos ünnepély volt a reformáció emlékezetére, amelyről lapunk más helyén emlékezünk meg. A gyűlésen szép számú komoly választóközönség gyűlt össze és azf Kovács János, a kiscsákói vá­lasztói körzet titkára nyitotta meg. Ezután Csizmadia András országgyűlési képviselő mondotta el beszámolóját- Felsorolta azokat a törvényhozási és kormányintézkedéseket, amelyeket a Nemzeti Egység kormánya po­litikai, gazdasági (és szociális téren eddig megvalósított és vázolta röviden azokat a törvényhozási terveket, amelyeket a kor­mány a közeljövőben megvalósítani akar. A hallgatóság mindvégig nagy figyelemmel hallgatta a beszámolóbeszédet, (»melynek be­fejezése után lelkesen ünnepelte a képvi­selőt­Ezután Orbán János ev. tanító községi szervezeti titkár mondott beszédet, hangoz­tatva a megértés és összefogás szükséges­ségét. A mindvégig komoly és lelkes Han­gulatban lefolyt népgyülést dr. Kovássy Al­bert kerületi e'nök zárta be, aki záróbeszé­dében megemlékezett arról, hogy Kiscsákó elcsato'ásának kérdésében még nem mon­dották ki az utolsó szót és igy még remény van arra, hogy Kiscsákó az orosháziaké marad. A gyűlés befejezése után a Kiscsákói Polgári Olvasókör vezetősége gazdagon meg vendégelte az orosházi vendégeket, akik a legjobb hangu'atban maradtak együtt a kis­csákói választóközönség vezetőségével az esti órákig. A legköze'ebbi beszámoló Szentetornya község 1. kerületében lesz, annak időpont­ját azonban eddig még nem határozta el véglegesen a kerü'eti szervezet elnöksége. A görög király Rómában Rómából jelentik: II. György görög ki­rály különvonata Rómába érkezett. Hétfőn délelőtt felkereste Ciano gróf külügymi­nisztert, majd a Veriezia-palotába ment, a- hol hosszabb eszmecserlét folytatott Musso­linival, Kedden György király a Piza mel­lett fekvő san rossorei kastélyban megláto­gatta az olasz királyt és császárt. Nagyatádi Szabó emlékműve Darányi Kálmán és Mayer János vezetésé­vel nagy küldöttség indult Erdőcsokonyára, ahol november 7-én fe'avatják a tizenhárom esztendővel eze'őtt elhunyt nagyatádi Szabó István síremlékét­Elkoboztak egy gyulai lapot A gyulai törvényszék vizsgálóbírója va­sárnap délelőtt elrendelte ,a Gyulán meg­jelenő Magyar Alföld cimü lapnak az elkob­zását a vezércikk miatt, hogy Matolcsy Mátyásnak »Bi'incsbevert meggyőződés» ci­mü cikkét JfeprodukáHa. A vizsgálóbíró bűn­tett feldics irésének gyanúja miatt koboz- tatta el a apót, mért á cikkben Matolcsy Mátyás a \ ilrarsarok lés a Néma forradalom pőréivel olyan hangon foglalkozott, amely a vizsgáló )iró szerint kimeríti a bűncse­lekményt.

Next

/
Thumbnails
Contents