Orosházi Friss Hírek, 1938. április (15. évfolyam, 73-96. szám)

1938-04-01 / 73. szám

Péntek, 1938. április hó 1 XV. évfolyam 73 sz. * Ára 8 fillér orosházi FRISS TeJc. M. Kp. Kir. Ügyi eszség Szeged. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Negyedévre helyben házhoz hordva . . 5 P Negyedévre vidékre postán küldve . . 7 P Felelős szerkesztő és kiadó : DEMARTSIK FERENC POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bajza-utca 12 Telefon: 113 szám. Lapzárta éjjel 12 órak»r KyoBcórás ülések a Házban Kánya külügyminiszterrel tanácskozott a miniszterelnök Mától kezdve nyolcórás üléseken tárgyalja a Ház a választójog! javaslatot A Ház mától kezdve nyolcórás üléséken tárgyalja a választójogot. A tegnapi vitában Meizler Károly, gróf Széchenyi György, Vá- zsonyi János és Kertész Miklós vett részt. Sok szó esett a zsidókérdésről. Be kell szolgáltatni a fegyvereket Ausztriában A bécsi rendőrség a következő rendelke­zést adta ki: Akinek jogosulatlan katonai fegy­verek, hozzátartozó lőszer, továbbá kézigráná­tok, robbanóanyagok, vagy bármiféle lőfegy­ver van birtokában, köteles ezeket legkésőbb április 5-éig a legközelebbi rendőrhatóságnak beszolgáltatni. Feltétlenül jogosulatlannak te- kinitk azt, ha a volt nem nemzeti szocialista osztrák alakulatok tagjai tartanak fegyvert ma­guknál. A megállapított határidő lejárta után az államrendőrség eljár a fegyverek és robbanó­anyagok jogtalan birtokosai ellen. Óriási amerikai fegyver szállítmány Barcelonának A 13.000 tonnás »President Roosevelt« a- merikai gőzös az évek óta legnagyobb hadi- anvagszállit-mánnyal elindult Eurónába. Rendel­tetési 'helye Le Havre, legalább igy van be­jelentve a révhatóságnál, de alaposnak látszik az a feltevés, hogy a szállítmány Barceloná­nak van szánva. TPőirlsból bivtaU orvosit a beteg Kemal&ox A török köztársasági elnökség titkársága közli: Kernál Attatürk legutóbbi isztanbiu, bros­sal és jalovai útja során náthalázban megbete­gedett. Felgyógyulása után újra visszaesett a betegségbe. Fiessenger francia orvostanár, akit Párizsból betegágyához hívtak, megállapította, hogy egészségi állapota nem ad aggodalomra okot, de hosszabb nyugalomra van szüksé­ge. Széni-Györgyi tanár a szegedi egyetem diszdokfora A Nobel-dijas Szent-Györgyi Albert dr. professzort a kormányzó hozzájárulásával a sze­gedi egyetem diszdoktorává avatja. Az avatási ünnepséget az egyetem tanácsa április 7-re tűzte ki. Pártközi fegyverszünetet szeretnének teremteni Prágában A Matin prágai jelentése szerint prágai politikai körök több vezető férfia azon 'fá­radozik, hogy husvétig fegyverszünetet IjoZzon létre a pártok között. A fegyverszünet értel­mében husvéttól kezdve egy hónapon át vala­mennyi párt szüneteltetné tevékenységét, nem tartanának nyilvános gyűléseket és nem han­goznának el pártpolitikai beszédek. A lap né­zete szerint kétséges, hogy a németek hozzá­járulnak ehhez a fegyverszünethez. MEXIKÓ BEENGED NÉMET ÉS OSZTRÁK MENEKÜLTEKET A mexikói külügyminiszter jegyzéket nyúj­tott át az Északamerikai Egyesült Államok mexikói követének. A jegyzék választ ad Roose­velt amerikai elnöknek arra a javaslatára, hogy biztosítsanak menedéket a német és osztrák politikai menekültek számára. A mexikói kor­mány — mondja a jegyzék — egyetért ebben a kérdésben az északamerikai kormánnyal és hajlandó közreműködni a mozgalomban, egy­ben pedig megbízottat nevez ki a fogadóbizott­ságba. j A képviselőház ma már nyolcórás ülésben folytatja a választójogi törvényjavaslat tárgya­lását. Az általános vita befejezését ma várják és arra számítanak, hogy a törvényjavaslatot és a közrendet il- < lető felszólalásokra Széli József bel­ügyminiszter fog válaszolni, az egyéb politikai természetű észrevételekre és felszólalásokra pedig Darányi Kálmán minisz­terelnök. Megalakult az uj román kormány Christen Miron pátriárka elnöklete alatt, a miniszterek felesküdtek Károly királynak, tegnap az uj kor­mány felhívást bocsájtott ki Románia népé­hez. Ebben a szózatban az uj kabinet az építő munka kormányának nevezi magát, amely fő feladatává tűzte ki, hogy folytassa az ország megbékélésére i- rányuló fáradozásókat és az uj alkotmány alapján sürgősen életbe­léptesse azokat a törvényeket, amelyek hivatva vannak Romániában A Bécsből elmenekült és jelenleg Prágában tartózkodó osztrák legitimista vezérek hir sze­rint levelet kaptak Ottó királyfitól, aki a meg­változott helyzetre való tekintettel nem kívánja az osztrák legitimista mozgalom folytatását és híveit felmentette vállalt kötelezettségeik és fo­gadalmaik alól. Erre a legitimista vezérek elhatározták, hogy közös nyilatkozatot adnak Borzalmas tüzhalált halt szerda este Bar­celona közelében egy személyvonat 21 utasa. A szerencsétlenek szó szoros értelmében ele­venen elégtek. Egy utasokkal zsúfolt személy- vonat ráfutott egy benzintartálykocsikból álló tehervonatra. Az összeütközés ereje.olyan nagy i Berlin, március 31. Szavahihető forrásból most először sike-. rült valamit megtudni arról, hogy mik a biro­dalmi kormány tervei Schuschnigg volt kan­cellárt illetőleg. A külföldi lapokban megjelent közlemények után a belföldön is azt hiresz- telték, hogy a volt osztrák kancellár egy nagy politikai bünpör középpontjában fog állani, de ez nem igaz. A volt osztrák kancellárt egyáltalán nem fogják bíróság elé állítani. Schuschnigg most is zavartalanul és hábo- rittatlanul él a Belvedere-palotában édesatyjá­val, Schuschnigg Artur nyugalmazott altábor­A miniszterelnök és a belügyminiszter par­lamenti felszólalására jövő hét közepén kerülhet sor. Darányi miniszterelnök egyébként tegnap délelőtt hosszasan tanácskozott a miniszterel­nökségen Kánya Kálmán külügymi­niszterrel, majd bement a képviselőházba. —o— a normális államéletet biztosiíaini. Az uj kormány külpolitikája a nemzeti érdekeken alapszik — igy szól a továbbiakban a felhívás, — célja fentartani a békét és »megvédelmezniv az apáinktól átörök­lött nemzeti vagyont Románia sért­hetetlen határai között«. Ez a politika az uralkodó legmagasabb ke­zessége alatt áll és szem előtt tartja a hagyo­mányos szövetségeket, a barátságos viszonyt minden .állammal kivétel nélkül és főleg a szom­szédokkal. ki s abban kijelentik, hogy a mozgalmat fel-, oszlatottnak tekintik és hűségnyilatkozatot tesz­nek Hitler vezér és kancellár mellett. Angol lapjelentés szerint Ottó királyfi elhatározta, hogy nem veszi fel a német állampolgárságot, hanem — miután már évek óta Belgiumban él — belga állampolgár lesz. Példáját a Habsburg- család több tagja követi. volt, hogy a tartályok széttörtek és a kifolyó benzin felrobbant. A robbanást tűz követte. A személyvonat utasai közül 21 elevenen elégett és körülbelül ugyanennyi azoknak az utasoknak a száma, akik életveszélyesen sulyosl égési sebeket szenvedtek. naggyal és menyasszonyával, Fugger grófné- val, aki a Czernin-családból származik. Fogad­hatja számos látogatóját, szabad mozgásban nincs korlátozva, de a palotát és a parkot nem hagyhatja el. Most első ízben mondanak hivatalos helyen adatokat az Ausztria területén letartóztatott ka­tolikus papok számáról. Több mint tízezer ka­tolikus lelkész van Ausztriában és ezek közül öt papot vettek őrizetbe, de — mint illetékes körökben nyomatékosan hangsúlyozzák, — nem vallási vétségért, ha- , nem tisztán politikai okokból. /lse uj román Kormány Kiáltvány a AAAAAAAAAAAAAAÁÁAAAAÁAAAAAAAAÁAAAAAAAAAAÁAAAAAAAAÁAÁAAAAAAAAAAAAAi Megszűnt az osztrák legitimizmus Otto királyfi belga állampolgár lesz Elevenen elégett egy barcelonai személyvonat huszonegy utasa Schuschniggot nem állítják bíróság elé Mindössze öt papot vettek őrizetbe Ausztriában

Next

/
Thumbnails
Contents